Děje království českého

Údaje o textu
Titulek: Děje království českého
Podtitulek: S třemi historickými mapami s výkladem
Autor: Václav Vladivoj Tomek (jako Vácslav Vladivoj Tomek)
Zdroj: TOMEK, Vácslav Vladivoj. Děje království českého. Vydání jubilejní. Praha : Fr. Řivnáč, 1898.
Online na Internet Archive
Licence: PD old 70

Za příčinou padesátiletého trvání knihkupectví a nakladatelství svého, připadajícího na den 18. března 1898, vydal jsem toto jubilejní vydání „Tomkových dějin království Českého“, jichž I. vydání vyšlo v r. 1843 nákladem Českého Musea v komisi knihkupectví Kronbergra a Řivnáče, kdežto vydání II.—VI. vyšla nákladem mého závodu v r. 1850—1891.

Oblíbená a velice rozšířená kniha páně Tomkova, který stále přes vysoké stáří své neúnavně pracuje na veledíle svém „Dějepis města Prahy“, jehož XI. díl sahající do roku 1547 vyšel v roce minulém, dovršila již před pěti roky půlstoletí svého prvního vydání, stále znovu jsouc vydávána; zajisté vyplnila plnou měrou poslání své, šířiti v kruzích nejširších znalost dějin drahé vlasti naší a buditi spolu národní vědomí a horoucí lásku k rodné zemi.

Nechť nalezne i toto jubilejní vydání hojného rozšíření všude, zejmena v knihovnách rodjnných, školních i spolkových.

V Praze, v březnu r. 1898.

Antonín Řivnáč,
majitel knihkupectví a nakladatelství „Fr. Řivnáč“.

Obsah editovat

Knihy první editovat

O nejstarších obyvatelích země české. (Do r. 451 po Kristu.)

Knihy druhé editovat

Od přistěhování Čechů až do smrti knížete Boleslava II. (Od r. 451 až do 999.)

Knihy třetí editovat

O knížatech čili vévodách země české od smrti Boleslava II. (Od r. 999 až do 1197.)

Knihy čtvrté editovat

Králové čeští od Přemysla I. až do smrti Jana Lucemburského. (Od r. 1197 až do 1346.)

Knihy páté editovat

Od nastoupení Karla IV. až do obležení Prahy králem Sigmundem. (Od r. 1346 až do 1420.)

Knihy šesté editovat

Od korunování krále Sigmunda až do zahynutí krále Ludvíka u Muháče. (Od r. 1420 až do 1526.)

Knihy sedmé editovat

Čechy pod panovníky rodu rakouského až do bitvy Bělohorské. (Od r. 1526 až do 1620.)

Knihy osmé editovat

Od bitvy na Bílé hoře až do ústavného diplomu císaře Františka Josefa. (Od r. 1620 až do 1860.)