Dějiny svatých apoštolů slovanských Cyrilla a Methoda

Údaje o textu
Titulek: Dějiny svatých apoštolů slovanských Cyrilla a Methoda
Podtitulek: K tisícileté jubilejní slavnosti pokřesťanění Moravy a Čech. Z nejnovějších a nejlepších pramenů sestavil Dr. Jan Ev. Bílý, farář diécese Brněnské na Moravě.
Autor: Jan Evangelista Bílý
Zdroj: BÍLÝ, Jan Evangelista. Dějiny svatých apoštolů slovanských Cyrilla a Methoda. Praha : Karel Bellmann, 1863.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70
Související: Kytice, uvitá ke cti ss. apoštolů na úpatí moravské „Květnice“

Zbožnému národu slovanskému věnuje spisovatel.

Obsah: editovat

Kytice, uvitá ke cti ss. apoštolů na úpatí moravské „Květnice“ editovat

 1. Sv. Cyrill a Method, apoštolé slovanských národů
 2. Soluň, rodiště sv. Cyrilla a Methodia
 3. Narození sv. Cyrilla
 4. Sv. Cyrill a krahuj
 5. Sv. Cyrill touží po moudrosti již od mládí
 6. Sv. Cyrill odříká se nabídnuté choti
 7. Sv. Cyrill poctěn čestným jmenem „filosof“
 8. Sv. Cyrill vyučuje v Cařihradě filosofii
 9. (pokračování)
 10. Sv. Cyrill a Method počínají dráhu missionářskou u Chozarů (r. 855—860)
 11. Sv. Cyrill spořadatel slovanské abecedy (r. 885)
 12. Sv. Method u dvora bulharského krále Borisa
 13. Sv. Cyrill a Method loučí se s matkou na cestu do Moravy
 14. Příchod sv. Cyrilla a Methodia na Moravu (r. 863)
 15. Sv. Cyrill na Radhosti
 16. Sv. kříž na Radhosti
 17. Methodka, studánka u Dědic
 18. Cyrillka, studánka u Podivína
 19. Apoštolka, studánka u Přibyc
 20. Kazatelny cyrillo-methodské po Moravě
 21. Kazatelna ss. apoštolů moravských v Telči
 22. Kazatelna sv. Cyrilla v Třešti
 23. Kazatelna ss. apoštolů Moravských v starém Petříně
 24. Chrám sv. Klementa na Lipůvce
 25. (pokračování)
 26. Sv. Cyrill a Method staví kapli sv. Klementa pod Buchlovem
 27. Sv. Cyrill a Method káží u Šardic
 28. Sv. Cyrill a Method před branou Říma
 29. Sv. Cyrill a Method posvěceni v Římě za biskupy (r. 868)
 30. Konstantin při svěcení za biskupa obdrží jmeno: „Cyrill“
 31. Úmrtí sv. Cyrilla v Římě (14. Února 869)
 32. (pokračování)
 33. (pokračování)
 34. Sv. Method vrací se po smrti bratrově do Moravy
 35. Sv. Method v Szalváru v Uhrách (r. 870)
 36. Sv. Method v žaláři německém (od roku 871—874)
 37. Sv. Method vyznavač církve Boží
 38. Křest vojvody Bořivoje českého na Velehradě
 39. (pokračování)
 40. Svadba na Velehradě
 41. Sv. Method světí kostel sv. Petra v Brně (r. 884)
 42. Ss. Cyrill a Method učí nás vytrvalosti
 43. Úmrtí sv. Methodia
 44. (pokračování)
 45. 6. Dubna 885 v úterý o svatém týhodnu
 46. Pohřeb sv. Methodia
 47. (pokračování)
 48. (pokračování)
 49. Ss. Cyrill a Method písmo svaté do řeči slovanské přeložili
 50. Ss. Cyrill a Method, vzorové víry a pravověrnosti
 51. Ss. Cyrill a Method, vzorové naděje
 52. Ss. Cyrill a Method, hrdinové lásky
 53. Ss. Cyrill a Method, ozdoby svatořečnictví
 54. Ss. Cyrill a Method, vzorové čistého úmyslu
 55. Slavnost ss. Cyrilla a Methodia (9. Března)
 56. Ss. Cyrill a Method, vzorové horlivosti apoštolské
 57. Ss. Cyrill a Method osočeni za kacíře
 58. Tisíciletí příchodu ss. Cyrilla a Methodia na Moravu (863)
 59. Církev moravská, matka církve české
 60. Pobídnutí k stavení památek ss. Cyrillo-Methodějských
 61. Svatí Sedmipočetníci církve bulharské
 62. Smrt sv. Cyrilla (Obraz Dědictví)
 63. Zásluhy ss. Cyrilla a Methodia o národy slovanské
 64. (pokračování)
 65. (pokračování)
 66. Sv. Pavel, zakladatel obce Soluňské
 67. Břetislav na rumech Velehradu
 68. Hrob sv. Methodia
 69. Poutě na Velehrad
 70. Založení kláštera Velehradu (r. 1190)
 71. Nadšenost pro obnovu Velehradského chrámu
 72. Sv. Methoda papež vysvobodí z vazby německé hrozením kletby
 73. Básnictví
 74. Mše svatá
 75. Chvalozpěv
 76. Proroctví Methodovo
 77. (pokračování)
 78. Sochy ss. Cyrilla a Methodia v Praze v Týně (1847)
 79. Chvalozpěv na ss. Cyrilla a Methoda
 80. (pokračování)
 81. (pokračování)
 82. Dědictví sv. Cyrilla a Methoda
 83. Touha po spojení v jednotu Církve
 84. Víra se šíří z Moravy do Čech
 85. Víra se šíří z Čech do Uher
 86. Víra se šíří z Čech do Polsky
 87. Velehrad a Karlín
 88. Díkučinění a prosba