Národu národní kulturu

Údaje o textu
Titulek: Národu národní kulturu
Autor: Redakce Národních listů
Zdroj: Národní listy, roč. 76, č. 353. str. 1
Moravská zemská knihovna v Brně
Vydáno: 25. 12. 1936
Licence: PD anon 70

Redakce „Národních Listů“ obrátila se na představitele československého života politického, uměleckého, vědeckého i duchovního dopisem tohoto znění:

„Slovutný pane,

„Národní Listy“ pořádají pro letošní vánoční číslo anketu představitelů československého života kulturního, vědeckého a politického na téma:

NÁRODU NÁRODNÍ KULTURU.

Národně uvědomělá veřejnost pozoruje totiž s bolestí a s obavou — a redakční korespondence to denně potvrzuje — že především v československém umění, méně v československé vědě, pokoušejí se stále důrazněji o výboj směry, které zneužívají poslání umělcova a vědcova k nenápadnému, ale za to tím nebezpečnějšímu rozšiřování rozkladných, ne-li přímo protinárodních a protistátních tendencí. Lze se s nimi setkati v beletrii jako na divadle, v rozhlase jako v úvahách denního i odborného tisku. Několik událostí z posledních týdnů i dnů potvrdilo, že tyto krajně nebezpečné vlivy leptavého kulturního bolševismu, cílevědomě a záměrně pracující o svém ničivém díle, mají dosti síly a prostředků, aby pod rouškou pokrokovosti a jiných líbivých, povrchně chápaných hesel získávaly k bezděčné spolupráci i ty vrstvy, které s komunismem naprosto nesouhlasí.

„Národní Listy“, věrny své dávné tradici a svému vlasteneckému poslání, postavily se v otevřený boj proti záludným propagátorům těchto vražedných idejí i proti těm, kdo je ze slabošství, nebo ze snobismu okolo sebe trpí. Nebot jsou přesvědčeny, že v umění vskutku národním nerozhoduje pouze dokonalá forma a absolutní vnitřní hodnota, nýbrž i duch, jímž je dílo neseno a cíl, k němuž bezděky či úmyslně míří. Že národ tak nepočetný a osudem vržený na tak citlivé místo Evropy jako národ československý, nemůže a nesmí sebevražedně odvrhovati nejkrásnější a nejušlechtilejší tradice, jimiž žil a jedině může dále žít, nemá-li být pohlcen nepřátelským příbojem, zvedajícím se hltavě na všech stranách. Že umění a věda, které se těmto tradicím odcizují, nebo které je dokonce povýšeně odmítají a zesměšňují jako „fašismus“ a „zpátečnictví“, nemají nároku na to, aby je národ ctil, podporoval, ano ještě i odměňoval.

Doufajíce, že s naším přesvědčením souhlasíte, prosíme Vás, slovutný pane, abyste laskavě svým projevem podepřel naše stanovisko a abyste se zároveň pokusil určiti prostředky, jimiž by bylo podle Vašeho mínění těmto rozkladným snahám čeliti.“

Neobyčejný zájem a radostný ohlas, který anketa vzbudila, potvrzujíc tak nepřímo svoji aktuálnost a naléhavost, byl tak značný, že odpovědi přerostly daleko místo předem určené a že část jich musíme odložiti do čísla novoročního. Zahajujíce anketu na tomto místě projevy hlavních representantů všech interesovaných složek československého života, pokračujeme v ní v kulturní příloze.

REDAKCE NÁRODNÍCH LISTŮ.

Obsah editovat