Slezské báje a pověsti národní/Potrestaná zvědavost

Údaje o textu
Titulek: Potrestaná zvědavost
Podtitulek: (z Friedlantu)
Autor: Karel Jaromír Bukovanský
Zdroj: BUKOVANSKÝ, Karel Jaromír: Slezské báje a pověsti národní. Mor. Ostrava: vlastním nákladem, 1877. s. 39–40.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70
Související: Černé jezero v Lysé Hoře – pověst Františka Slámy v Slezských pohádkách a pověstech (1893)

Před dávnými časy pásl ovčák stádo své na úpatí „Lysé hory“. Neměl ve zvyku, jak to jiní pasáci dělávají, u stáda ležeti, nýbrž chodil vždy po lese. Když opět jedenkráte křovinami se procházel, přišel do houští a nemohl dále. Pohlédna do křoví, spatřil v dálce asi pěti krokův čtverhranný kámen a zdálo se mu, jako by kamenem tím něco zazděno bylo. „Tam je jistě nějaký poklad,“ praví radostně pasák a již prodírá se houštím ku kamenu. Odvalí kámen, avšak ó hrůza! Z otvoru vystříkne veliký proud vody, porazí a usmrtí zvědavého pasáka. Voda vytékala z otvoru neustále a za několik dní bylo krásné údolí mezi Ondřejníkem, Kněhyní, Smrkem a Lysou horou docela zaplaveno. Lidé utíkali na hory, aby život svůj zachránili. Častokráte přišli k otvoru, jímž voda vytékala avšak nemohli nijakým spůsobem tok vody zameziti. Konečně napadlo starému Báčovi, aby se mrtvému pasákovi hlava usekla a otvor jí zadělal. Umluveno, uděláno. Useknutou hlavou zadělán otvor a voda přestala v skutku vytékati. Z údolí počala pak voda na sever odtékati směrem tím, kde nyní řeka Ostravice, činící hranice mezi Slezskem a Moravou teče a nedaleko Mor. Ostravy do Odry se vlévá.