Poesie francouzská nové doby/P. T. pánům spisovatelům českým!

Údaje o textu
Titulek: P. T. pánům spisovatelům českým!
Autor: Jan Neruda, Ferdinand Schulz, Jaroslav Vrchlický
Krátký popis: Výzva překladatelům otištěná na konci vydání Vrchlického antologie z francouzské poesie
Zdroj: Poesie francouzská nové doby. Překlad Jaroslav Vrchlický. Praha : Ed. Grégr, 1877. s. 351–352.
Licence: PD old 70
P. T. pánům spisovatelům českým!

Povzbuzením literárního odboru Umělecké besedy sestoupili se někteří přátelé krásného písemnictví a ustanovili se na tom, aby vydávána byla

POESIE SVĚTOVÁ,
sbírka básnických spisův jinojazyčných.

Každý znatel uměleckých plodův v literaturách cizích přisvědčí, že již svrchovaný čas, aby soustavně a stále, se vší pilností a pietou básnické písemnictví naše bylo jimi doplňováno a rozšiřováno. Vše, co literatura česká z literního umění cizího posud oděla zdobným rouchem svého slova, jeví se toliko velmi skromnou částí velikého dluhu, jímž duch český umění vůbec povinen jest. Přistupme k věčné kráse s myslí zanícenou a do svatyně svého jazyka přenesme čisté a velebné podoby její ze všech chrámův, v nichž srdce lidská ji oslavují a vzývají hlaholy jakýmikoliv!

POESIE SVĚTOVÁ

svěřena jest redakci nás podepsaných. Činíme k p. pánům spisovatelům českým uctivé vyzvání, aby nám laskavé oznámili:

1) kdo kterou báseň z kterékoliv literatury cizí na jazyk český přeložil a kde jeho překlad vytištěn byl;

2) kdo které básnické dílo nyní v překladu netištěné má a

3) které by zamýšlel příště překládati.

Překlady již hotové buďtež nám co nejdříve laskavě zaslány.

Za tištěný arch dává se honoráru 16 zl. r. č. Všechny dopisy a zásylky buďtež adresovány k Ferd. Schulzovi, mariánská ulice, číslo 20.

V Praze, dne 27. července 1871.

Redakce:
J. Neruda. Ferd. Schulz. Jar. Vrchlický.
Nakladatel: Dr. Grégr.