Soupis prací prof. Dra. J. Polívky (1879—1918)

[239]

Údaje o textu
Titulek: Soupis prací prof. Dra. J. Polívky (1879—1918)
Autor: Jiří Horák
Zdroj: In: Sborník prací věnovaných prof. Dr. J. Polívkovi k šedesátým narozeninám Společností Národopisného musea českoslovanského v Praze. Praha: Společnost Národopisného musea českoslovanského, s. 239-256.
Online na Internet Archive
Vydáno: 1928
Licence: PD old 70
Související: Soupis prací prof. dra Jiřího Polívky v letech 1918—1928
Index stran

SOUPIS PRACÍ PROF. Dra. J. POLÍVKY.
(1879—1918.)
Sestavil Jiří Horák.
I. Jazykozpyt a filologie.
1. Práce původní.
 • Otázka o původu hlaholského pisma. Slovanský Sborník. I (1881), s. 179. Internet Archive
 • Nové objevy na poli hlaholského písemnictví. Slovanský Sborník. II (1883), s. 101—102. Internet Archive
 • Praktické navedeni ke snadnému naučení se polskému jazyku. Praha 1883. Tam návod Polívkův ke čtení polských textů.
 • Kterým jazykem psány jsou nejstarší památky církevního jazyka slovanského, starobulharsky či staroslovansky? Slovanský Sborník. II (1883), s. 481—488, Internet Archive; s. 545—554. Internet Archive
 • Nová theorie o původu slovanského pisma. Slovanský Sborník III (1884), s. 392—394. Internet Archive
 • Nejnovějši publikace památek staroslověnského písemnictví. LF XI (1884), s. 390—412. Listy filologické
 • Chorvát, Charvát či Chrvat. Slovanský Sborník III (1884), s. 156—158. Internet Archive
 • Hlavní otázky slovanské filologie. Athenaeum II (1885), s. 163—167, s. 233—237.
  Ref. РФВ XIV (1885), s. 166—167.
 • Otčenáš Slovanů polabských. Slovanský Sborník IV (1885), s. 158—159 Internet Archive; s. 224. Internet Archive
 • Novější hypothese o původu písem slovanských LF XII (1885), s. 92—120. Listy filologické
 • Ještě jeden náhled o původu hlaholice. LF XII (1885), s. 289—290. Listy filologické
 • Polština v horní stolici Oravské. LF XII (1885), s. 463—471. Listy filologické
  Ref. Slovanský Sborník V (1886), s. 192 (J. Karłowicz).
 • Part. praet. pass. sloves intransitivních ve slov. nářečích. LF XIII (1886), s. 253—257. Listy filologické
  Ref. РфВ XVI (1886), s. 380.
 • O osobních jménech v RK a RZ. Athenaeum III (1886), s. 426—429.
 • Naše nejnovějši literatura Cyrillo-Methodějská. Athenaeum III (1886), s. 9—18.
  Srovn. Časopis katol. duchov. XXVII (1886), s. 31. (Polemika M. Procházky.)
 • Příspěvky k historii středobulharského jazyka a písemnictví. LF XIV (1887), s. 19—36.
 • Ještě slovo o osobních jménech v RK. a RZ. Athenaeum IV (1887), s. 71—74. Odpověď na p. Jos. Jirečkovu staí „Ke sporu o rukopisy II‟. Athenaeum IV (1887), s. 133.
 • Czas przyszły w języku starosłowieńskim Prace filologiczne II (1887—1888), s. 175—194.
 • Bugarsko četverojevangjelje u biblioteci českog muzeja u Pragu. Starine XIX (1887), s. 193—250.
 • Palaeographische, grammatische und kritische Eigentümlichkeiten in dem Makedonischen Praxapostolos. AfslPh X (1887), s. 106—132; s. 417—483.
 • Opisi i izvodi iz nekoliko jugoslavenskih rukopisa u Pragu. Starine XXI (1889), s. 184—224 Internet Archive, XXII (1890), s. 195—220 Internet Archive, XXIV (1892), s. 113—160 Internet Archive.
  Refer. РФВ XXIII (1890), s. 157.
 • Ukázky z Varšavského Starého Zákona z pol. XV. stol. LF XXI (1894), s. 219—225. Kramerius AV ČR
 • Euchologion. OSN VIII (1894), s. 808. Internet Archive
 • Evangelium u Poláků. OSN VIII (1894), s. 844—845. Internet Archive
 • Evangelium u pravoslavných Slovanů. OSN VIII (1894), s. 843—844. Internet Archive
 • Amulette mit glagolitischen Schriftzeichen. AfslPh. XVI (1894), s. 616—617. Internet Archive
 • Střidnice za ъ, ь v polštině. LF. XXIV (1897), s. 110—116, s. 179—186, s. 256—267.
 • Několik poznámek o nářečí lašském. In: Rozpravy filologické věnované Janu Gebauerovi. V Praze : nákl. vl., 1898, s. 50—57. Kramerius NK ČR
 • Dějiny literatury srbsko-chorvatské. B. Střední. β) Cyrillská. OSN XIII (1898), s. 429—436. Internet Archive
 • Jazyk srbsko-chorvatský. OSN XIII (1898), s. 397—403. Internet Archive
 • Jihoslované (národopis): Chorvaté a Srbové. OSN XIII (1898), s. 372—383. Internet Archive
 • Jazykozpyt slovanský. Památník Čes. akad. 1898. IIIb, s. 57—61.
 • Srednjebugarsko jevanđjelje Srećkovićevo i njegov odnošaj prema ostalim crkveno-slovenskim verzijama jevanđjelja. Starine XXIX (1898), s. 95—256. Internet Archive
 • Neues von der čechisch-polnischen Sprachgrenze. AfslPh. XXV (1903), s. 392—406. Internet Archive
 • Ke sporu českopolskému v Těšinsku. Slovanský Přehled IV (1902), s. 117—119. Internet Archive
 • Příspěvek k dialektologii spišské stolice. LF XXX (1903), s. 415—422. Kramerius AV ČR

[240]

 • Drobnůstky gramatické. I. Imperfekt v dialektě nišském. II. Koncovka 3 os. plur. praes. -du. III. Jiné novotvary praesentní. LF XXX (1903), s. 227—232.
 • Jazyk ruský. OSN XXII (1904), s. 210—213. Internet Archive
 • Творительный падежъ въ словацкихъ нарħчiяхъ. Сборникъ въ честь В. И. Ламанскаго. СПб. 1905.
 • К dialektologii československé. Referuje — LF XXXIV (1907), s. 22—42. Listy filologické
  Rocz. Sław. I 1908 č. 157 (str. 103).
 • Стефана Вербециjа Трипартитум. (Tripartitum opus iuris consuetudinarii regni Hungariae.) Словенски превод Ивана Перготиħа из год. 1574. Пздао Д-р Карло Кадлец. С o6jaшњењем Перготићева jезика од Д-ра Ђ. Поливке. (Зборник за истор. jез. и књижевност српскога народа. I. одељење. Књига V.) Веоград 1909. Internet Archive
  Refer. ČММ 33 (1909), s. 406—8 (V. J. Dušek.)
  Arch. f. slav. Phil. XXXI (1909—10), s. 373 nsl. (F. Fancev.)
 • Z maloruské dialektologie. Časopis pro moderní filologii a literatury. III (1913), s. 306—309. Kramerius AV ČR
 • O staročeské předloze staropolské bible. Sborník filologický. VI., s. 1—39.


2. Referáty.
 • Архангельскій С. А.: Изъ исторіи нѣмецкаго и чешскаго уцидаріусовъ. LF XXIV (1897), s. 373—374.
 • Asbóth О.: Kurze russische Grammatik. Athenaeum VII (1890), s. 32.
 • Biedermann Dr. H. J.: Neuere slavische Siedlungen auf süddeutschem Boden. II Bd. Athenaeum V (1888) s. 218.
 • Бодуэнъ-де-Куртенэ: Кашубскій „Языкъ“, кашубскій народъ и „Кашупскій вопросъ“. LF XXV (1898), s. 309—311.
 • Bogusławski Ed.: Szkice litowindyjskie I. Athenaeum VII (1890), s. 30—31.
 • Boyer P. et Spéranski N.: Manuel pour l’étude de la Langue russe. LF XXXIII (1906), s. 153—154.
 • Брандтъ Р.: Лекціи по исторической грамматикѣ русс. языка. Вып. I. Фонетика. ČČМ (1893), s. 482—485.
 • Broch Olaf: Studien von der slovakisch-kleinrussischen Sprachgrenze im östlichen Ungarn. Věstník slov. star. II (1899), s. 28.
 • Broch Olaf: Weitere Studien von der slovakisch-russischen Sprachgrenze im östl. Ungarn. Věstník slov star. III (1899), s. 11—12.
 • Brückner A.: Kazania średniowieczne IRozpravy wydz. filolog. Akad. Umie. sv. XXIV.) LF XXIV (1897), s. 30—31.
 • Brückner A.: Z dziejów języka połskiego. LF XXXI (1904), s. 302—304. *Brückner A.: Literatura religijna w Polsce średniowiecznej. I—III. LFXXXII (1905), s. 143—151.
 • Вудде Е. Ѳ.: Отвѣтъ академику A. A. Шахматову etc. Věstník slov. star. III (1899), s. 75.
 • Bystroń Jan: O mowie połskiéj w dorzeczu Stonawki i Łucyny w księstwie Cieszyńskim. ČČM (1887), s. 287—290.
 • Celichowski Zykmunt: Krzysztofa Pussmana Historya barzo cudna o stworzeniu nieba i ziemi 1551. Wydał — ČČM 18 1, s. 323.
 • Дювернуа А.: Словарь болгарскаго языка. Athenaeum VII (1890), s. 31—32.
 • Erzepki Bolesl.: Der Text der Gnesner Predigten kritisch beleuchtet. ČČM (1886), s. 153.
 • Фаминцынъ А. С: Божества древнихъ. Славянъ. Slov. Sbor. IV (1885), s. 331—334; 389—392. Athenaeum II (1885), s. 253—255.
 • Флоринскій Т.: Лекціи по славянскому языкознанію. Часть I. ČCM (1895), s. 351—354 о č. II. LF XXV (1898), s. 203—215.
 • Флоринскій Т.: Нѣсколько словъ о малорусскомъ языкѣ (нарѣчіи) и новѣйшихъ попыткахъ усвоить ему роль органа науки и высшей образованности. Věstník slov. star. IV (1900), s. 29—30.
 • Флоринскій Т.: Славянское племя. ČČH XIV (1908), s. 85—90.
 • Gebauer Jan: Staročeské sklonění zájmenné. — Staroč. sklonění substantiv kmene o. ČČM (1887), s. 286—7.
 • Geitler L. Dr.: Euchologium. Glagolski spomenik monastira Sinai brda. Slov. sbor. II (1883), s. 269—270. ČČM (1884), s. 125.
 • Geitler L.: Psalterium. Glagolski spomenik monastira Sinai Brda. ČČM (1884), s. 125.
 • Hanusz Dr. Jan: O pisowni i wokalizmie zabytków języka polskiego w księgach sądowskich-krakowskich z wieków XIV do XVI. ČČM (1887), s. 287.
 • Ягичъ И. В.: Памятникъ глаголической письменности. Маріиинское четвероевангеліе съ. прнмѣчаніями и приложеміями.чи. Slov. Sbor. III (1884), s. 449.

[241]

 • Ягичъ И. В.: Четыре критико-палеографическія статьи. Slov. Sbor. III (1884), s. 559—560.
 • Jagić V.: Slavische Beiträge zu den biblischen Apokryphen. 1. Die Altkirchenslavischen Texte des Adambuches. ČČM (1893), s. 485—488.
 • Kalina Ant.: Historya języka polskiego. Tom I. Slov. Sbor. III (1884), s. 506—507. ČČM (1884), s. 328.
 • Kalina Dr. A.: Studyja nad historyją języka bułgarskiego. ČČM (1893), s. 302—310.
 • Karłowicz Jan: Slownik wyrazów obcego a mniej jasnego pochodzenia, używanych w języku polskim. Zeszyt II. LF XXV (1898), s. 114—146.
 • Karłowicz Jan: Gwara Kaszubska. LF XXVI (1899), s. 149—151.
 • Карскій Ѳ. Е.: Западнорусскій сборникъ XVro вѣка. LF XXIV (1897), s. 475—477.
 • Kovář Em. Dr.: Nákres mluvnice starobulharské. Athenaeum VII (1890), s. 29—30.
 • Krček Franc. Dr.: Modlitewnik Nawojki. LF XXIV (1897) s. 29.
 • Крымскій А.: Филологія и погодинска гипотеза. Věstník slov. star. sv. II (1899) s. 18—23.
 • Lang Prokop: Jazykovědecký rozbor Euchologia sinajského. I. Pravopis a hláskosloví. LX XVI (1889), s. 68—70. O č. II. (Tvarosloví) Athenaeum (1890) s. 88—89.
 • Лескинъ А.: Грамматика старославянскаго языка. Переводъ съ нѣмѣцкаго. ČČM (1890) s. 596—598.
 • Liebsch G.: Syntax der wendischen Sprache in der Oberlausitz. Slov. Sbor. III (1884), s. 56—7. — ČČM (1884), s. 341.
 • Loriš Jan: Rozbor podřečí hornoostravského ve Slezsku. AfslPh XXII (1900), s. 314—316.
 • Máchal Jan Dr.: Ku kvantitě české. LF XVI (1889), s. 70—71.
 • Malinowski L.: Ewangelia Ś. Mateusza R. V, 1—12. Kazanie na dzień wszech świętych. LF XXIV (1897), s. 29—30.
 • Maretić T. Dr.: Slaveni u davnini. Athenaeum VIII. (1891), s. 16—18.
 • Maretić T. Dr.: Ruské i češke riječi u kńiževnom hrvatskom jeziku. ČČM (1892), s. 547—548.
 • Masing Leonhard Dr.: Zur Laut- und Akzentlehre der macedonischen Dialekte. ČČM (1892), s. 130—134.
 • Меѳодіевскій юбилейный сборникъ, изд. имп. Варшавскимъ Университетомъ. Slov. Sbor. IV (1885), s. 387—388.
 • Миккола А. І.: Нѣсколько замѣтокъ по кашубскимъ говорамъ въ cѣвepoвосточной Помераніи. LFXXVI (1899), s. 149—150.
 • Miletić Lj.: O članu u bugarskom jeziku. Athenaeum VII (1890), s. 88.
 • Mucke К. E. Dr.: Historische und vergl. Laut- und Formenlehre der Niederserbischen Sprache. ČCM (1893), s. 297—302.
 • Murko M. Dr.: Bugarski i srpski prijevod knjige o sedam mudraca. Athenaeum VIII (1891), s. 278—279.
 • Murko Mat. Dr., Enklitike v slovenščini. I. del: Oblikoslovje. Athenaeum IX (1892), s. 212.
 • Науменко В.: Рѣшенъ-ли проф. Т. Д. Флоринскимъ вопросъ о книжной малорусской рѣчи? Věstník slov. star. IV (1900), s. 30.
 • Nehring Wład.: Kazania Gniezieńskie. LF XXIV (1897), s. 317—318. *Nitsch Kaz.: Stosunki pokrewieństwa języków lechickich. LF XXXI (1904), s. 304—306.
 • Новаковић Ст.: ћ и ђ у македонским народним дијалектима. Athenaeum VIII (1891), s. 24—25.
 • Новаковић Ст.: Српски штампари у Румунији. LF XXV (1898), s. 240
 • Oblak V.: Marejši slovenski teksti. Athenaeum VII. (1890) s. 150—151.
 • Ofeicoff: La Macedoine au point de vue ethnographique, historique et philologique. Athenaeum VI (1889), s. 48—49.
 • Отчетъ о 29. присужденіи наградъ графа Уварова. Athenaeum VII (1890) s. 119—120.
 • Pastrnek Franz Dr.: Beiträge zur Lautlehre der slovakischen Sprache in Ungarn. AfslPh. XI (1888), s. 242—250.
 • Popelka В.: Grammatika jazyka starobulharského (staroslovenského). Uvodem a komentovanými texty opatřil Fr. Vymazal. Slov. Sbor. III (1884), s. 614.
 • Prace filologiczne, Tom. I, zesz. 1. v LF XII (1885), s. 313—315.— Zesz. 2—3 v LF XIV (1887), s. 153—155. — Tom. II v LF XVI (1889), s. 386—391.
 • Пташицкій С. A.: Средневѣковыя западноевропейскія повѣсти въ русской и славянскихь литературахъ. ČČM (1893), s. 641—642.
 • Radić Stjepan: Slovnica i čítanka češkoga jezika. Naše Doba III (1896), s. 85.
 • Снегиревъ Ив.: Јосифъ Добровскій. Slov. Sbor. IV (1885) s. 53—54.
 • Соболевскій И. A.: Очерки изъ исторіи русскаго языка. ČČM (1885), s. 184.
 • Соболсвскій И. А.: Лекціи по исторіи русскаго языка. LF XVI (1889), s. 141—145. O vydání 3. z r. 1903 v LF XXXI (1904), s. 306—308; 385—390.

[242]

 • Соболевсекій И. А.: Молитва на дьявола Церковно-слав. текстъ западно-слав. происхожденія. LF XXVII (1900), s. 71—72.
 • Soerensen Asmus Dr.: Polnische Grammatik. LF XXVII (1900), s. 306—407.
 • Соколовъ M.: Матеріялы и замѣтки по старинной славянской литературѣ I. Athenaeum VII (1890), s. 62—3.
 • Сперанскій М.: Рукописи II. Іосифа Шафарика въ Прагъ. ČČM (1894), s. 338—339.
 • Сперанскій М.: Придорожные кресты въ Чехіи и Моравіи и византинское вліяніе на западѣ. ČČH II (1896), s. 318—319.
 • Stojanović Ljubomir: Pristupna akademska beseda. Glas srpske kralj. akademije LII — Archiv f. slav. Phil. XIX str. 270 sl. — Jagić i Oblak o pristupnoj akademskoj besedi Ljub. Stojanovića i ńegov odgovor. Delo 1897 maj. Věstník slov. star. I (1898), s. 17—25. LF XXIV (1897), s. 32—33.
 • Шахматовъ А. А. Къ вопросу объ образованіи русс. нарѣчіи и русс народностей. Věstník slov. star. III. (1899), s. 10—11.
 • Шахматовъ A. A.: Нѣсколько словъ по поводу статьи проф. Будде. Věstník slov. star. III (1891), s. 75.
 • Щепкинъ В. П.: Разсужденіе о языкѣ Савинои книги. Věstník slov. star. IV (1900), s. 44—5.
 • Тезена А.: Исторія славянскаго перевода символовъ вѣры. ČČM (1885), s. 184.
 • Ундольскій В. М.: Климентъ епископъ словѣнскій. Съ предислов. П. А. Лаврова. ČČМ (1895), s. 354—355.
 • Владиміровъ В.: Докторъ Фр. Скорина, его переводы, печатныя изданія и языкъ. ССМ (1888), s. 495—8. Athenaeum VI (1889), s. 55.
 • Владиміровъ: Научное изученіе бѣлорусс. нарѣчія за послѣднія десятъ лѣтъ 1886—1896. LF XXVI (1899), s. 151.
 • Vondrák Dr. W.: Zur Würdigung der altslovenischen Wenzelslegende und der Legende vom heil. Prokop. Athenaeum X (1893), s. 216—218.
 • Vondrák Dr. W.: Die Spuren der altkirchenslavischen *Evangelienübersetzung in der altböhmischen Literatur. ČČМ (1894), s. 468—470.
 • Vymazal F.: Grammatik der polnischen Sprache. ČČM (1884), s. 337.


II. Dějiny literatur slovanských.
1. Práce původní.
 • Několik slov o „Slovanském spolku blahodějném“ a jeho časopise. Ruch VII. (1885), s. 455—456, 471, 486—487.
 • Kamiński B. (pseudonym Pol.): Ostatni zwrot w sporze o starożytności rękopisów Królodworskiego i Zielenogórskiego. Prace filologiczne Tom. II. Warszawa 1887—88, str. 479—537.
 • Román o Apollonovi Tyrském v literatuře české, polské a ruské. LF. XVI (1889) s. 353—358; Kramerius AV ČR 416—435. Kramerius AV ČR, Listy filologické
  Ref. Wisła IV 894—7. Kwartal. histor. V (1891), s. 853—4. (W. Nehring.) РФВ XXIII (1890), s. 156—7. ArchfslPh. XIII, s. 308—311 (M. Murko).
 • Dvě povídky v literatuře české XV. stol. Praha 1889. 100 str. Kramerius NK ČR
  Refer. Atenaeum VII (1890) 90—1. — Liter. listy XI (1889), s. 15—16. — Hlídka VII (1890) 214 —217. Wisła III, s. 679—689 (Bron. Grabowski) — Kwartal. historyczny IV (1890), s. 310—311 (W. Nehring). — РФВ ХХIII (1890), s. 156. — Русс. Мысль 1890 окт. 481—2. — Этногр. Обозр. r. III. 1891 (Kn. XI), s. 223—4. (V. Kallaš). — ЖМНП 1890 Fevr. s. 356—361. (A. Veselovskij). — AfslPh. XII (1890), s. 598—599 (V. Jagić.)
 • Evangelium Nikodemovo v literaturách slovanských. ČČM (1890), s. 255—275; 535—568. (1891), s. 94—101; 440—460.
 • Drobné příspěvky literárně-historické. Část I—IV. Praha 1891. 140 str. Kramerius NK ČR
  Ref. ČČM (1891). s. 113—121 (V Tille). Liter. listy XII (1891), s. 354—355 (Dr. J. V. Novák). — Wisła V, s. 437—442 (J. Karlowicz). — РФВ XXV (1891), s. 313—314. Этнограф. Обозр. roč. III. 1891 (Kn. XI), s. 223—224 (V. Kallaš). AfslPh XIV, s. 405 nsl. (M. Murko). Ib. XIV, s. 627—8 (V. Jagić).
 • Česká kronika v ruské literatuře starší. ČČM (1891), s. 303—305.
 • Kronika o Bruncvíkovi v ruské literatuře. (Rozpravy České Akademie Tř. III. Roč. I. č. 5. Praha 1892. 143 str. Kramerius NK ČR
  Refer. Athenaeum X. (1893) 246—251 (V. Tille). — Этногр. Обозр. kn. XVII (1893), s. 205—207. Arch. f. slav. Philol. XV., s. 610 (V. Jagić).
 • Studie z literatury lidové. I. Z legend o putování Ježíšově po zemi. ČČM (1892), s. 483—496.

[243]

 • Zur Geschichte des Physiologus in den slavischen Literaturen. AfslPh XIV (1891), s. 374—404; Internet Archive XV. (1892), s. 246—273; XVIII. (1896), s. 523—540. Internet Archive
 • Kollár, sběratel a vydavatel písni lidových. In: Jan Kollár 1793-1852 : Sborník statí o životě, působení a literární činnosti pěvce „Slávy dcery“ : Na oslavu jeho stoletých narozenin. Ve Vídni 1893. s. 161 — 167. Kramerius NK ČR
 • Vidění sv. Pavla. ČČM 1893. s. 600—607.
 • Zur Visio S. Pauli. AfslPh XVI (1894), s. 611—616. Internet Archive
 • Ӏз переписки наших літерур. і полїтичних діячів. Listy, jež psali Hankovi O. Levićkyj (1), O. Lozińskyj (3), D. Zubryćkyj (8) a P. Kuliš 1). Otisk v Житє і Слово roč. II (1895) kn. 4., str. 82—89.
 • Ein Nachtrag zum Physiologus. AfslPh XVII (1895), s. 635. Internet Archive
 • Die »Vita Adae et Avae« in der altböhm. Literatur. AfslPh XVII (1895), s. 186—191. Internet Archive
 • Pavel Josef Šafařík a dějiny písemnictví slovanského. ČČH I. (1895), s. 166—183. Kramerius AV ČR
  Ref. AfslPh XVIII (1896), s. 577. (M. Murko.)
 • Dopisy Pavla J. Šafaříka Mat. Mesićovi z let 1852—57. ČČM 1895 70—83.
  Ref. AfslPh XVIII (1896), s. 567. (M. Murko).
 • Přehled jazykozpytných a palaeografických prací P. J. Šafaříka. LF XXII (1895), s. 249—269. Kramerius AV ČR
  Ref AfslPh XVIII (1896), s. 583 (M. Murko).
 • A. S. Gribojedov. Literární studie. Naše Doba. II (1895), s. 707—714 Internet Archive; 769—776 Internet Archive; 874—890 Internet Archive; 990—998 Internet Archive
  Ref. AfslPh XVIII (1896), s. 303—4. (V. Jagić)
 • Zpráva o studijní cestě do klášterů Fruškogorských a do Bělehradu. Věstník České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění IV (1895), č. 3., s. 154—168. Kramerius AV ČR
  Ref. AfslPh XVIII (1896), s. 274—6. (V. Oblak.)
 • Die apokryphische Erzählung vom Tode Abrahams. AfslPh XVIII (1896), s. 112—125. Internet Archive
 • Korrespondence P. J. Šafaříka s P. M. Bodjanským a V. J. Grigorovičem. ČČH II. (1896), s. 87—91. Kramerius AV ČR
 • Alfred Jensen o „panslavismu“. Slovanský Přehled. V (1903), s. 359—362. Internet Archive
 • Tiché literární jubileum. Slovanský Přehled V (1903), s. 166—173. Internet Archive
 • Několik dopisů z archivu jihoslovanské akademie v Záhřebě. LF XXXI (1904). 358—362.
 • Al. Nik. Pypin. Nástin jeho životopisu a práce LF XXXII (1905), s. 19—40, 103—119, 208—221.
 • Ruské vzdělání Chalúpkovy básně „Mor ho“. LF XXXII (1905), s. 422—427.
 • A. N. Pypin (1833—1904). Jeho práve vědecká a publicistická. Naše Doba XII (1905), s. 340—347 Internet Archive; 424—432 Internet Archive; 497—505 Internet Archive.
 • Mikołaj Rej z Nagłowic. ČČH XI, (1906), s. 312—324; Kramerius AV ČR 390—402. Kramerius AV ČR
  Ref. Świat Słowianski. Roč. II, sv. 1. (1906) 60—62 (Tad. Stan. Grabowski).— Pamiętnik literacki IV (1905) 551—553 (Fr. Krček).
 • Básník-Slavjanofil. F. Tjutčev. Naše Doba XIV. (1907), s. 260—265 Internet Archive; 338—346 Internet Archive.
  Refer. Slovan. Přehl. IX (1907), s. 336 (A. Černý).
 • Alexander Radiščev. ČČH XII. (1906 ?), s. 335—342; Internet Archive 467—78. Internet Archive
 • Slavnost Gogolova v Moskvě. Zvon (1909) s. 572—573, 584—586, 600—603. (Též zvl. otisk.)
 • Příspěvek k literárním stykům slovensko-chorvatským. Slovanský Přehled XII (1910), s. 160—162. Kramerius AV ČR
 • Slovanský sjezd Sofijský v červenci 1910. Slovanský Přehled XIII. (1911), s. 22—25; 72—76; 114—121.
 • Nekrasov. Slovanský Přehled. XIII. (1911), s. 6—12; 59—68; 108—113; 182—189; 345—357; 436—452. Zvl. otisk (1911) str. 56.
 • Vzpomínky ruského učence o ruských a českých poměrech literárních. LF XXXVIII (1911), s. 122—129; 258—269.
 • Jagićovy „Dějiny slovanské filologie“. LF XXXVIII (1911), s. 28—43
 • Havlíček a Rusko. T. G. Masarykovi k šedesátým narozeninám. s. 163—168.


2. Referáty.
 • Бѣлозерская Н.: Василій Троф. Нарѣжный. Истор. литерат. очеркъ. Изд. 2. AfslPh XIX (1897) 300—301.
 • Brückner Alex.: Geschichte der russ. Literatur. ČČH XII (1906) 96—103.
 • Brückner Alex.: Rußlands geistige Entwickelung im Spiegel seiner schönen Literatur. Slov. Přehl. X 1908 431.— DLztg 1908 1311—12.
 • Deželič Vel Dr.: Pisma pisana Dry Ljud. Gaiu i njeki njegovi sastavci. ČČH XV (1909) 479—481.
 • Францевъ A. В.: И. В. Гоголь въ чешской литературѣ. LF XXXl (1904) 67—69
 • Францевъ A. B.: Польское славяновѣдѣніе конца XVIII и 1. четверти XIX. ст. ČČH XIII (1907) 340—344.

[244]

 • Gastrow Paul: Tolstoj und sein Evangelium. DLztg (1906), s. 665.
 • Гоголь И. В.: Сочиненія. Изд. 10. (Vydaní N. Tichonravova.) Athenaeum VIII. (1891), s. 189—192.
 • Jagić V.: Ruska književnost u osamnaestom stoljeću. LF XXIV (1897), s. 152—156.
 • Jurčič Jos.: Zbrani spisi II zvezek. Ured. Fr. Levec. Slov. Sbor. III (1884), s. 334—5.
 • Karásek J. Dr.: Slavische Literaturgeschichte. ČČH XII 366.
 • Kolcov А. V.: Básně. Přel. Lad. Quis. ČČM (1893), s. 291—294.
 • Кочубинскій А. А.: Адмиралъ Шишковъ и канцлеръ Гp. Румянцовъ. Athenaeum VI. (1889), s. 55—56.
 • Кошутић Радован: Писма из Петрограда. Naše Doba II. 1895 951—953.
 • Krek Dr. G.: Einleitung in die slavische Literaturgeschichte. 2 Aufl. Athenaeum V (1888), s. 263—266.
 • Крижаничъ Юрій: Собраніе сочиненій. Выпускъ I., II. Athenaeum IX (1892) 323. ČČM (1892) s. 545—547.
 • Кулаковскій И.: Вукъ Караджичъ. Slov. Sbor II (1883), s. 157—8.
 • Лавровъ А. П.: Жизнь и ученая дѣятельность П. І. Шафарика. LF XXV (1898), s. 308—309.
 • Lermontov М. J. : Básně. Přel. Fr. Táborský. I. (1828—1832) ČČM (1892), s. 531—2.
 • Майковъ Л.: Батюшковъ, его жизнь и сочиненія. изд. 2. AfslPh XIX (1897), s. 298.
 • Maretić Dr. Т.: Život i književni rad F. Miklošića, Athenaeum X (1893), s. 207— 208.
 • Меньшиковъ. М. О.: Критическіе очерки. Slov. Přehl. II (1900), s. 489—490.
 • Навроцкій Волод. Творы. Slov. Sbor. IV (1885), s. 277—278
 • Nedić Ljubomir: Iz novije srpske lirike. Kritické studije. Naše Doba I (1894), s. 308.
 • Ненадовић M.: Мемоари. ČČH I (1895), s. 416—417.
 • Поваковић Стојан: Српска књига њени продавци и читаоци у XIX. веку Slov. Přehl. II (1900), s. 490—491.
 • Огоновскій Ом.: Исторія литературы pyccкoй. Часть I Athenaeum V (1888), s. 115—116
 • Онишкевич Н.: Руска библіотека. Томъ III. Slov. Sbor. IV (1885), s. 219— 220
 • Перцовъ И.: Философскія теченія русской поэзіи. Избранныя стихотвор. и критическія статьи С. А. Андреевскаго, Д. С. *Мережковскаго, Б. В. Никольскаго, И. И. Перцова и Вл. Г. Соловьева. AfslPh XIX (1897), s. 298—9.
 • Petrow G. S.: Rußlands Dichter und Schriftsteller. Üb ersetzung von Hofrat A. von Mickwitz. DLztg (1916), s. 133—4.
 • Петровъ, Н. И.: Очерки исторіи украинской литературы XIX. столѣтія. Slov. Sbor. III (1884), s. 448.
 • Puškin A.: Boris Godunov. Přelož. E. Krásnohorská. LF XXXIII (1906), s. 286—299.
 • Ratuszny Anton: Tolstojs soziale Anschauungen, insbesondere seine Eigentumslehre und ihr Verhältnis zur Lehre P. J. Proudhons. DLztg (1906), s. 666.
 • Rittelmeyer Fr.: Tolstois religiöse Botschaft. DLztg (1906), s. 665—6.
 • Сборникь общества любителей россійской словесности на 1891 годъ. Athenaeum X. (1893), s. 56—57.
 • Селищевъ А.: Взгляды Карла Гавличка на Россію. AfslPh XXXV (1913), s. 524—525.
 • Скабичевскій M.: Исторія новѣйшей русс. литературы. (1848—1890) ČČM (1891), s. 533—536.
 • Slovanské spolky v Praze a činnost jejich v roce 1880—1881. 1. Liter. a řečnický spolek „Slávia“. Slov. Sbor. I. (1881), s. 175—6
 • Smičiklas Tade: Život i djela Ivana Kukuljevića-Sackinskoga. (Rad kn. 110) Athenaeum X (1893), s. 207.
 • Smičiklas Т.: Nacrt života i djelâ biskupa J. J. Strossmayera. I. Izabrani njegovi spisi. ČČH XIII (1907), s. 201—202.
 • Споминки про жите и дѣялность Володимира Барвѣньского. Slov. Sbor. III (1884), s. 394—395; 447—448.
 • Сремац Стеван: Ивкова слава. Приповетка. Slov. Přehl II (1900), s. 447—448.
 • Stern Ad.: Geschichte der neuern Literatur. I—VII. 1882—85. Athenaeum III (1886), s. 52—54.
 • Stín A. G.: Historie literatury ruské XIX stol. Naše Doba I (1894), s. 866—869.
 • Strejček Ferdinand: Lumírovci a jejich boje kolem r. 1880. ČČH XXI (1915), s. 431—432.
 • Студинськнй К.: Кореспонденция Я. Головацького. Sv. I. LF XXXII (1905), s. 473—475. — О sv. II ČČH XVI (1910), s. 339—345.
 • Титовъ А. А.: Письма Вячеслава Ганки кь О. М. Бодянскому. Athenaeum VI (1889), s. 224—225.
 • Tourtzer Н.: Louis Štúr et l’idée de l’independance slovaque (1815—1856) AfslPh XXXVI (1915) 570—573.

[245]

 • Tretiak Józef: Miedziany jeździec Puszkina. Slov. Přehl. II (1900), s. 488—489.
 • Tun A.: lstuiija revoljucionnych dviženij v Rossii. ČČH XII (1906), s. 488—489.
 • Урсинъ М. (M. Zdziechowski): Очерки изъ. психологіи славянскаго племени. Славянофилы. Athenaeum VI (1889), s. 54
 • Веселовскій А.: Западное вліяніе въ новой русской литературѣ Slov. Sbor. II (1883), s. 479—480.
 • Bесселовскій Ал.: Этюды и характеристики. ČČH I (1895), s. 339.
 • Wesselovsky Alexis: Westliche Einflüsse auf die neue russische Literatur. 3. umg. Aufl. DLztg (1906),s. 2374—5.
 • Волковъ Н. В.: Къ исторіи русской комедіи. I. Slov. Přehl II (1900), s. 341—342.
 • Zdziechowski M.: Grundprobleme Rußlands. ČČH XIV (1908), s. 109.


III. Národopis. Lidové podání.
1. Práce původní.
 • Der Geizige in Ragusa. Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen. Roč. XLII., sv. 81. (1888), s. 433—442. Internet Archive
 • Мелкія замѣтки къ иcopіи наpoдныхъ вѣроваій. (I. Къ славянскимъ повѣріямъ о мірозданіи II. Новыя данныя для исторіи рожаницъ) Этногр. Обозр. roč. III. (1891), kn. 8., s. 252—254.
 • Ein neuer Beitrag zur РОЖДЕНИЦА. AfslPh XIV. (1892), s. ??
 • Ein Beitrag zur mährischen Volkskunde. (Studie o knize J. M. Slavičinského: Vlk Krampotů.) AfslPh XV. (1893). s. 452—456.
 • Pohádkové studie. Český Lid IV. (1895), s. 513—515. Kramerius AV ČR Elektronická knihovna NÚLK
 • Slavische Beiträge zur vergleichenden Märchenkunde.
  1) Zu Doktor Allwissend. ZsöVkde I. (1895), seš. 8—9., s 252—259. University of Michigan
  2) Zur Sage vom König Midas. ZsöVkde III. (1897), seš. 10., s. 295—298. University of Michigan
 • Tatku, ach tylko taką gąskę mi daj. Wisła X. (1896), s. 795—799. Digital Library of Wielkopolska
 • My trzej bracia. Lud II. (1896), s. 9—18. Digital Library of Wielkopolska
  Ref. Zbomik jslav. II. (1897) 504. (A. Radić.)
 • Rybář a zlatá rybka. NSČ I. (1897), s. 49—63. Česká národopisná společnost
  Ref. Жив. стар. VII. (1897), s. 264 (N. Jastrebov). — Учен, записки казан. Унив. LXVII (1900), kn. 1., s. 14. (J. Smirnov). Zbornik jslav. II. (1897), s. 495. (A. Radič).
 • Doktor Wszystkowiedz. Wisła XI. (1897), s. 53—69 Digital Library of Wielkopolska; s. 298—315. Digital Library of Wielkopolska
  Ref. Zbornik jslav. II. (1898), s. 331—333.
 • Tradice a písně národní. Památník Čes. Akademie 1898 IIIb, s. 64—67.
 • O srovnávacím studiu tradic lidových. NSČ II. (1898), s. 1—49. Česká národopisná společnost
  Ref. Zbornik jslav. III (1898), s. 322—324.
 • Магьосникътъ и неговиятъ ученикъ. Сборникъ за народни умотворения, наука і книжнина. XV., s. 393—448. София 1898. Též zvl. otisk str. 56.
  Ref. Записки Шевч. 33 (1904), s. 33—34 (V. Hnatjuk). Жив. Стар. X (1900), s. 589—591. (Jul. Javorśkyj).
 • Seit welcher Zeit werden die Greise nicht mehr getötet. ZsVVkde VI. (1898), s. 25—29.
  Ref. Lud V. (1899), s. 88. (St. Zdziarski.)
 • Noch ein Nachtrag zur Sage vom König Midas. ZsöVkde IV. (1898), seš. 6—8, s. 212. University of Michigan
 • Le chat botté. Сборникъ за народни умотворения, наука і книжнина. XVI— XVII. (1899), s. 782—841.
  Ref. Zbornik jslav. VII. (1902), s. 397—399. (A. Boranič). — Rev. trad. popul. XVI (1901), s. 341 (W. Bugiel).
 • O zlatém ptáčku a dvou chudých chlapcích. NSČ VI. (1900), s. 94—143. Česká národopisná společnost
  Refer. ZsVVkde X.(1900), s. 345 (A. Brückner).
 • O znaczeniu badań powiastek ludowych. In: Pamiętnik III Zjazdu Historyków Polskich w Krakowie : urządzonego przez Towarzystwo Historyczne Lwowskie w dniach 4. 5 i 6 czerwca 1900. I., Referaty. Kraków : Nakładem uczestników zjazdu, 1900. Sekcya IV. Referat, 11 str. Kuwajsko-Pomorska Digital Library [separáty, v souboru str. 505]
 • Одинъ pyccкій анекдотъ и его западный источникъ. In: Юбилейный Сборникъ въ честь Всеволода Ѳедоровича Миллера. Москва 1900. Str. 163—168. Internet Archive (Německý výtah z této studie autor připojil k stati J. Bolte ‘Die Scheune brennt!’ oder die sonderbaren Namen. v ZsVVkde 27. (1917), s. 135—141. Internet Archive)
 • Nachträge zur Polyphemsage. Archiv für Religionswissenschaft I. (1900) s. 305—336, s. 378.
  Ref. Записки Шевч. sv. 33. (1900), s. 33—4. (V. Hnatiuk).
 • Tom Tit Tot. ZsVVkde X. (1900), s. 254—272 Internet Archive; s. 382—396. Internet Archive
 • Odmianka anegdoty „Kapucyn z capią. broda.‟ Lud VII. (1901), s. 217—218. Digital Library of Wielkopolska
 • Вѣлѣшки къмъ приказкитѣ въ Шапкаревия „Сборникъ отъ български народни умотворения‟ кн. VIII—IX София 1892. Сборникъ за народни умотворения, наука і книжнина. кн. XVIII. 1. од., s. 605—640. София 1901. Též zvl. otisk.
  Ref. Lud VIII. (1902), s. 330 (St. Zdziarski). — Жив. Стар XII (1902), s. 477 (А. J Jacmirskij). — Zbor. jslav. VIII (1903), s. 143 (A. Boranić).

[246]

 • Über das Wort Vampyr. ZsöVkde VII. (1901) s. 185. University of Michigan
 • Z jihozápadního pomezí světa slovanského. Dojmy s cest. Slovanský Přehled. IV. (1902) s. 315—319. Internet Archive, Kramerius AV ČR
 • Ze selského Srbska. Vzpomínky z cest. Slovanký Přehled. V. (1903) s. 20—26. Kramerius AV ČR Internet Archive
 • Paralele narodnim pripovijetkama u Strohalovu zborniku II. Zbornik za narodni život i običaje južnih Slavena. Kń. VIII., sv. 2. (1903), s. 161—182. Digital Library of Croatian Academy of Sciences and Arts
  Ref. Lud X (1904) 364 (St. Zdziarski).
 • Slavische Sagen vom Wechselbalg. Archiv für Religionswissenschaft VI. (1903) Str. 151—162. Internet Archive (Doplněk ku pojednání J. Karłowicze : Germanische Elemente im slav. Mythos. Ibid. 184 nsl.)
  Ref. Lud. IX. (1903) 417. (St. Zdziarski).
 • Mittel wider die Tollwut. ZsVVkde XIII (1903), s. 440.
 • Zu der Erzählung von der undankbaren Gattin. ZsVVkde XIII (1903) 399—412.
  Ref. Lud XI (1905) 111 (St. Zdziarski). Przegląd powszechny 88 (1904) 314 (St. Zdziarski). JBL XIV (1903) č. 4852. (str. 495).
 • Pohádkoslovné studie. Národop. Sbor. českoslov. roč. X., seš. 2. (1904), XXVIII + 211 str. Česká národopisná společnost, Internet Archive
  Ref. Český Lid XIV (1905) 397 (Č. Zíbrt). — Lud XI (1905) 435—439. (St. Zdziarski). — Przegla,d powszechny sv. 88 (1905) 121—125. (St. Zdziarski). ЖМНП kn. 357 (1905) 440—444 (A. Sobolevskij). Жив. Стар. 15 (1906) Vyp. 1, otd. 3. str. 3 (G. Iljinskij). Истор. Вѣстникъ 1905 (A. J. Jacimirskij). Записки Шевч. 71 (1906) 230—234. (V. Hnatjuk). Zbornik jslav. XII (1907) 317—320 (A. Boranić). ZsöVkde XI (1905) 135. — ZsVVkde XV (1905) 227. (J. Bolte). Tamtéž XVI (1906) 207—209 (A. Brückner). — Rev. trad. pop. XXII (1907) 235—6 (W. Bugiel).
 • Der kluge Knabe. Ein kroatisches Märchen aus dem Kreis »Die kluge Dirne«. Von V. Jagić und J. P. AfslPh XXVII. (1905), s. 614—629. Internet Archive
 • Eine alte Schulanekdote und ähnliche Volksgeschichten. ZsöVkde XI (1905), s. 158—165. University of Michigan
  Ref. Lud XII (1906) 87 (Dr. M. Janik).— Записки Шевч. 74 (1906) 226—7. (V. Hnatjuk). ZsVVkde XVI (1906) 449. (J. Bolte). — JBL XVI (1905) č. 1293 (str. 356).
 • Fonograf ve službách národopisu. NVČ I. (1906), s. 167—174. Elektronická knihovna NÚLK
 • На всѣхъ неугодишь. Русскій Филологическій Вѣстникъ. LV (1906) Str. 226—238.
  Ref. Zbornik jslav. ХIII (1908) 318—319 (A. Boranić). — Зап. Шевч. LXXIV (1906) 227 (V. Hnatjuk).
 • Ali-Baba i četrdeset razbojnika. Prilog komparativnome izučavańu narodnih pripovijedaka. Zbornik za narodni život i običaje južnih Slavena. Kń. XII., sv. 1. (1907), s. 1—48. (Též zvl. otisk.) Digital Library of Croatian Academy of Sciences and Arts
  Ref. Записки Шевч. sv. 79 (1907) 232—34 (V. Hnatjuk).
 • Lidové pověsti o původu tabáku. Jagíc-Festschrift : Zbornik u slavu Vatroslava Jagića. Berlin 1908. Str. 378—388. Internet Archive
  Ref. Записки Шевч. 235—6. (V. Hnatjuk).
 • Ardalić V.: Narodne pripovijetke iz Bukovice u Dalmaciji. Pobiležio V. Ardalić, komentare napisao J.P. Zbornik za narodni život i običaje južnih Slavena. XIII. (1908), s. 161—232. Též zvl. otisk. Digital Library of Croatian Academy of Sciences and Arts
  Ref. Записки Шевч. sv. 88. (1909) 235—6. (V. Hnatjuk).
 • První sběratelé a vydavatelé slovenských pohádek. (Výňatek z větší práce.) Slovenská čítanka. (1910) 439—454.
 • Баба хуже черта. Pуcc. Филол. Вѣстникъ: Т. 63. (1910), s. 342—366.
  Ref. Записки Шевч. sv. CI (1910), s. 189—190. (V. Hnatjuk).
 • O českých pohádkách. (Úvodní studie k výboru: Národní pohádky. Vybral J. Satranský.) 1911. Str. 199—253.
 • Povídky o věrnosti ženské. NVČ VI. (1911), s. 1—15. Elektronická knihovna NÚLK
 • Neplač po nebožtících. NVČ VI. (1911), s. 209—215. Elektronická knihovna NÚLK
 • Jméno Dunaj v národní poesii ruské. Sborník filologický IV. (1913), s. 263—324.
  Ref. ČČM (1914), s. 444—6 (J. Máchal). AfslPh XXXVI (1915), s. 513. (V. Jagić).
 • Nachträge zu dem „Trug des Nektanebos‟. ZsfVVkde 23. (1913), s. 57—58. Internet Archive
  Ref. JBL XXIV (1913) č. 573 (str. 443).
 • Povídky kladské. Sebral a zapsal Josef Kubín. Komentářem kriticko-bibliografickým provází J. Polívka. I—II. (Vycházelo v I. 1908—14 jako příloha k NVČ.) Též zvl. otisky I. 1909, 158 str., II. 1914 348 str.
  Ref. ČČM (1915), s. 98—102 (J. Horák). Записки Шевч. CXII (1912), s. 226. (Z. Kuzelja).
 • Lalija. Ze svých studií o slovenských pohádkách předkládá — (Věstník král. čes. spol. nauk 1914.) Str. 1—52.
  Ref. ČČM (1915), s. 112—113. (J. Páta).

[247]

 • Povídky lidové o zkrocení zlé ženy. Привіт Іванови Франкови в Соклїтейкого письменьскої працї 1874—1914. Львів 1914. (Str. 302—332.)
  Ref. ČČM (1915), s. 113—114. (J. Páta).
 • Bájeslovné drobty z lidových podáni. Sborník filologický V. (1915), s. 62—74.
  Refer. Časop. mod. filol. lit. V. (1916), s. 458 (J. Páta.)
 • Z drobné mytologie slovanské. O hospodáříčkovi. NVČ X. (1915), s. 73—81. Elektronická knihovna NÚLK
 • Povídky lidu opavského a hanáckého. Vydal a komentářem kriticko-bibliograf. opatřil — (Rozpravy Čes. Akad. tř. III. čís. 43.) Praha 1916. 176 str.
  Refer. ČMM 1916 (Al. Gregor.) Srovn. NVČ XII (1917), s. 102—3. LF XLIV (1917), s. 66—72 (V. Tille). Przegląd powszechny CXXXV (1917), s. 252—3 (St. Zdziarski).
 • Personifikationen von Tag und Nacht im Volksmärchen. ZsVVkde XXVI (1916), s. 313—322. Internet Archive
 • Nachträge zu den Personifikationen von Tag und Nacht. ZsVVkde XXVII. (1917), s. 68—69. Internet Archive
 • Lidověda ve válce a válečná lidověda. NVČ XII (1917), s. 276—281. Elektronická knihovna NÚLK
 • Znamení života, předzvěsti smrti v lidových podáních, obyčejích a pověrách. NVČ XII (1917), str. 26—52, 128—141, 209—230, 337—368. (Též zvl. otisk.) Elektronická knihovna NÚLK
 • Anmerkungen zu den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm. Neu bearbeitet von Joh. Bolte u. Georg Polívka. Commons
  Erster Band. (Nr. 1—60). Leipzig : Dieterischsche Verlagsbuchhandlung, 1913. VIII + 556 str. Commons
  Zweiter Band. (Nr. 61—120). Leipzig : Dieterischsche Verlagsbuchhandlung, 1915. V + 566 str. Commons
  Dritter Band. (Nr. 121—225). Leipzig : Dieterischsche Verlagsbuchhandlung, 1918. VIII + 624 str. Commons

  Ref. Časop. mod. fil. lit. III (1913), s. 264—6. — ČČM (1915) s. 102—104. — NVČ XI (1916), s. 443—457 (V. Tille). Etnogr. Obozr. kn. 94—5 (1912), s. 136—7. (E. Eleonskaja). — AfslPh XXXV (1913), s. 269—273 (V. Jagić). — Jsb. 35 (1913) odd. XVIII 136. (Č. 156). — DLztg 34. 1721—2 (Fr. v. d. Leyen). — JBL XXIV (1913) č. 746a (A. L. Stiefel); Č. 5662 (O. F. Walzel). — Danske Studier (1912), s. 193—5 (Axel Olrik.)


2. Referáty.
 • Aarne Antti : Die Tiere auf der Wanderschaft. NVČ IX. 1914. 82—84.
 • Aarne Antti : Leitfaden der vergl. Märchenforschung. NVČ IX 1914 136—137.
 • Abt A. : Die volkskundliche Literatur des Jahres 1914 NVČ IX 1914 15—16.
 • Afanasjew A. N. : Russische Volksmärchen. Neue Folge. Deutsch von Anna Meyer. AfslPh XXXIII (1912) str. 606—7.
 • Андерсонъ В.: Романъ Апулея и народная сказка. ZsVVkde XXII 304.
 • Anthropofyteia. Jahrbücher für folkloristische Erhebungen und Forschungen zur Entwicklungsgeschichte der geschlechtlichen Moral. Herausgeg. von Dr. F. S. Krauss. I.—II. NVČ I (1906) 50—51. ZsVVkde 16 (1906) 212—13.
 • Арнаудовъ M. Др.: Българскн народ. приказки. NVČ II (1907) str. 146— 149. ZsVVkde 17 (1907) 228—9.
 • Artin Pacha Jac: Contes populaires inédits de la Vallée du Nil, traduits de l’arabe parlé. NSČ II (1898) 93—98.
 • Asbjörnsen-Moe : Norské pohádky. Přel. Mil. Lesná-Krausová. NVČ VIII 1913 149—150.
 • Bartoš Fr.: Dialektický slovník moravský. Část I. NVČ I (1906) 40—41.
 • Baruch Maksym. : Bože stopki. Archeologia i folklor. NVČ III (1908) 172—173.
 • Bächtold H.: Schweizer Märchen. NVČ XI (1916) 240.
 • Bethe E.: Mythus, Sage, Märchen. NVČ I (1906) str. 240—242.
 • Библіограф. указатель русс. этнографической литературы о внѣшнемъ бытъ народовъ Россіи. NVČ IX 1914 92.
 • Bienemann jun. Dr. Fr.: Livländisches Sagenbuch. NSČ IV—V. 1899 str. 154— 155.
 • Bin Gorion M. J.: Der Born Judas. Legenden, Märchen und Erzählungen. I. Leipzig 1916. NVČ XII (1917) 332— 333.
 • Baudoin de Courtenay I.: Матеріалы югослав. діалектологіи и этнографіи. AfslPh XXIX (1907) 445 nsl. v souborné stati Zum slavischen Folklor.
 • Blümini E. K.: Beiträge zur deutschen Volksdichtung. NVČ V. (1910) 43.
 • Bogdanović David Dr.: Izabrane narodne pripovijetke. AfslPh XXX VI (1915) 569— 70. — NVČ XI (1916) 89.
 • Böhm M.: Lettische Schwanke und verwandte Volksüberlieferungen. AfslPh XXXIII (1912) str. 603—606.
 • Böklen E.: Sneewittchenstudien I. NVČ VI. (1911) 217—219.
 • Broman Zd.: Němcová a Slovensko. NVČ VIII 1913 148—149.
 • Bufková-Wanklová K.: Z Ječmínkovy říše. ZsöVkde IV. 1898 272.

[248]

 • Bufková-Wanklová K. : Drak a odsouzenec v Macoše. NVČ XII (1917), s. 103.
 • Bugiel Włod. Dr.: Studye i szkice literackie. NVČ VI. (1911), s. 178—180.
 • Булашевъ Г. О.: Украинскій народъ въ своихъ легендахъ atd. ZsVVkde XXII (1912), s. 419—421.
 • Bulat P.: Die Schelten aus dem Tierreich im Slavischen. NVČ XIII (1918), s. 126.
 • Bunker J. R. : Schwänke, Sagen u. Märchen in heanzischer Mundart. NVČ III (1908), s. 11—20.
 • Cerch Stanisław: Baśni ludowe zebrane we wsi Przebieczanech. ZsöVkde III (1897), s. 188—190.
 • Ciszewski Stanisław: Krakowiacy. Monografija etnograficzna. Tom I. ČČM (1895), s. 355—368.
 • Ciszewski Stan.: Bajka о Midasowych uszach. Studyum z literatury ludowej. AfslPh XXII (1900), s. 312—313.
 • Clodd Edward : Tom Tit Tot. An Essay on Savage Philosophy in Folk-Tale. NSČ VI. (1900), s. 206—207.
 • O’Connor W. F. Capt.: Folk Tales from Tibet with il ustrations by a Tibetan artist etc. NVČ III (1908), s. 92—94.
 • Contributions au Folklore Erotique, contes, chansons, usages etc. Tome I. Contes licencieux de Constatinople et de l’Asie M neure. Recueillis par J. Nicolaïdes. Tome II. Cont. lic. de l’Alsace. Recont. p. le Magnin de Rougement. Paříž 1906. NVČ II (1907), s. 245—247.
 • Cosquin Em.: Les Contes populaires et leur origine. Dernier état de la question. ČČM (1895), s. 533—534.
 • Cosquin Em.: 1) La Legende du Page de Sainte Élisabeth de Portugal et les nouveaux documents orientaux. Paris 1912. 2) Le Conte du Chat et de la chandelle dans l’Europe du moyen âge et en Orient. 3) Les Mongoles et leur prétendu rôle dans la transmission des contes indiens vers l’Occident Européen. AfslPh XXXV. (1913), s. 514—524
 • Cvijić J. : Naselja srpskih zemalja. Kn. I. ČČH IX (1903), s. 329—337.
 • Czambel Sam.: Slov. reč. Извѣстія русс. яз. XII (1907), s. 345—390. Srovn. Slov. Pohľady XXVII (1907), s. 188—9. (J. Škultéty.)
 • Чулковъ Дм. Мих.: Сочиненія. Томъ I. NVČ IX (1914), s. 16—17. *Dobrovoljskij V. Nik.: Smolenskij etnograf. sbornik. ZsVVkde XIV (1904), s. 342.
 • Довнаръ-Запольскій : Изслѣдованія и статьи. Томъ I. ZsVVkde XXII., s. 414—15.
 • Dracott А. Е.: Simla Village Tales or Folk Tales from the Himalayas. NVČ II (1907), s. 181—184.
 • Драгоманов M.: Розвідки про українцьку нар. словесність і письменство. О sv. I v NSČ VI. (1900), s. 204—205; AfslPh XXII (1900), s. 311. — O sv. II. v NSČ VII (1901), s. 189—190. O sv. III. v NVČ II (1907), s. 21—22.
 • Дурново H. Н.: Легенда о заключенномъ бѣсѣ въ византійской и старинной русс. лптерат. NVČ III (1907), s. 173—174.
 • Eisenstädter Jul. Dr:: Elementargedanke und Übertragungstheorie in der Völkerkunde. NVČ IX (1914), s. 85—88.
 • Eliasberg Alex.: Sagen polnischer Juden. NVČ XII (1917), s. 198—199.
 • Elpl Frant. MUDr.: Řada pohádek a pověstí nasbíraných v Lišni u Brna na Moravě. ZsöVkde XI (1910), s. 136—138.
 • Endt Joh. Dr.: Sagen und Schwänke aus dem Erzgebirge. NVČ V (1910), s. 84—85.
 • Erdeljanović Jov. Dr.: Број Срба и Xpвата. NVČ VI (1911), s. 92—94.
 • Erzherzog Ludwig Salvator: Märchen aus Mallorca. NSČ I (1897), s. 141—142.
 • Етнограф. Збірник. (Srovn. hesla Franko, Hnatjuk.) О sv. I. Naše Doba I (1894), s. 550—551; ZsöVkde II (1897), s. 220—224. — О sv. IV. NSČ IV—V (1899), s. 130—138. — О sv. I—VI. AfslPh XXI (1899), s. 285—302; XXII (1900), s. 300—310.
 • F. F. Communications. No. 1—10 v NVČ VII (1912), s. 223—227. — No. 18—21 v NVČ XI (1916), s. 337.
 • Federowski M.: Lud białoruski na Rusi litewskiej. О sv. I. v NSČ IV—V (1899), s. 138—147; AfslPh XXI (1899), s. 259— 261. — О sv. II. ZsVVkde XIII (1903), s. 243; Пзвѣстія рус. яз. VIII (1903), s. 340—362 О sv. II 1 a III. v AfslPh XXIX (1907), s. 445 nsl. v souborné stati Zum slavischen Folklore.
 • Forke Alfr. Dr.: Die indischen Märchen und ihre Bedeutung für die vergl. Märchenforsc hung. NVČ VI. (1911), s. 181.
 • Франко Ів.: Притчата за еднорога и нейниятъ български вариантъ. NSČ II (1898), s. 109.
 • Франко Ів.: Галицько-pycькі народнї приповідки. Том I. NVČ I (1906), s. 146—148. — AfslPh XXVIII (1906), s. 396—399.
 • Frič K.: Pohádky a přísloví lidu ruského. NVČ IX (1914), s. 90—91.
 • Frobenius Leo: Der schwarze Decameron. NVČ VI. (1901), s. 185—186.
 • Gabršček A.: Národně pripovedke v Soškich planinah. I—II. III. ZsöVkde I (1895) s. 186—188. — II (1896), s. 187—9.

[249] Stránka:Bibligrafie prací J. Polívky do r. 1918 (J. Horák).pdf/11 [250] Stránka:Bibligrafie prací J. Polívky do r. 1918 (J. Horák).pdf/12 [251] Stránka:Bibligrafie prací J. Polívky do r. 1918 (J. Horák).pdf/13 [252] Stránka:Bibligrafie prací J. Polívky do r. 1918 (J. Horák).pdf/14 [253] Stránka:Bibligrafie prací J. Polívky do r. 1918 (J. Horák).pdf/15 [254]

 • Weryho Wł.: Podania białoruskie. Athenaeum VII (1890), s. 150.
 • Wesselski A.: Mönchslatein. Erzählungen aus zeitlichen Schriften des XIII. Jahrh. NVČ IV (1909), s. 224—226.
 • Wesselski A: Die Schwänke u. Schnurren des Pfarrers Arlotto. I—II. — Der Hodscha Nasreddin. I—II. NVČ VII (1912), s. 221—223.
 • Wesselski A.: Das lachende Buch. NVČ XI (1916), s. 90.
 • Wilhelm R.: Chinesische Volksmärchen. NVČ XI (1916), s. 82.
 • Wisser W.: Plattdeutsche Märchen. NVČ XI (1916), s. 80—81.
 • Wünsche A.: Der Sagenkreis von geprelltem Teufel. NVČ I (1906), s. 46—47.
 • Zaunert P.: Deutsche Märchen seit Grimm NVČ VIII (1913), s. 147.
 • Zawiliński R.: Z kresów polszczyzny. NVČ VII (1912), s. 217.
 • Zbornik za narodni život i običaje južnih Slavena. Sv. I v ZsöVkde III (1898),s. 186—187. — Sv. VII 1 ZsVVkde XIII (1903), s. 239. — Sv. VII 2, VIII 1—2, IX 1 v ZsVVkde XIV (1904), s. 339—340, XV (1905), s. 216. — Sv. X v ZsVVkde XVI (1906), s. 210—211. — Sv. XI v ZsVVkde XVIII (1908), s. 313. — Sv. XII v ZsVVkde XIX (1909), s. 318. — Sv. XVI—XVII ZsVVkde (1913), s. 311—312. Sv. XIX v NVČ XI (1916),s. 90. — Sv. XXI 1. v NVČ XII (1917), s. 106. — XXI 2. v NVČ XIII, s. 119—120.
 • Zelinka F. V.: Sbírka lidového podání z Berounska. AfslPh 20 (1898), s. 480.
 • Zíbrt Č.: Bibliografický přehled Českých národních písní. AfslPh XVIII (1896), s. 613.
 • Zíbrt Č. Dr.: Albrecht Chanovský z Dlouhé Vsi a Jan Jeník rytíř z Bratřic o výroč. obyčejích, pověrách a slavnostech staročeských. AfslPh 20 (1898), s. 478—9.
 • Zupanić N. Dr.: Sistem istorijske antropologije balkanskih naroda. NVČ V (1910), s. 197.


IV. Referáty o časopisech


 • Archiv für slavische Philologie. O sv. VI. ve Slov. Sbor. II (1883), s. 324. — O sv. VII. ve Slov. Sbor. III. (1884), s. 619. — O sv. VIII. seš. 1. ve Slov. Sbor. IV (1885), s. 334—336. — O sv. VIII.—IX. v LF XIV (1887), s. 72—78; 155—158. — O sv. X. LF XV. (1888), s. 72—76. — O sv. XI v LF XVI (1889), s. 298—301. — O sv. XII. v LF XVII (1890), s. 472— 477. — O sv. XIII—XIV v LF XIX (1892), s. 405—413. — O sv. XV. v LF XXI (1894), s. 237—240. — O sv. XVI v LF XXII (1895), s. 405—410. — O sv. XVIII v LF XXIV (1897), s. 36-42. — Sv. XIX v LF XXIV (1897), s. 368—373. — Sv. XX. v LF XXVI (1899), s. 307— 313.
 • Bezkydské Besedy. R. I.; r. II. seš. 1—2. NVČ XII (1917), s. 104.
 • Časopis Matice moravské. R. XV v AfsIPh XV (1892), s. 146—147. — Roč. XVI v AfsIPh XVI (1894), s. 315—316.
 • Časopis vlastenec. muzej. spolku Olomouckého. 1892. AfslPh XVI (1894), s. 315.
 • Český Lid. Roč. I. seš. 1. 2. Athenaeum IX. (1892), s. 80—82. *Этнографичесское Обозрѣніе. O sv. I—II v ČČM (1891), s. 336—340. — O sv. 56-57 v ZsVVkde XIV (1904), s. 344-345. — O sv. 58—60 v ZsVVkdf XV (1905), s. 222—224.
 • Филологическія Записки. 1884 I—V LF XII (1885), s. 320. 1884 VI, 1885 I—VI v LF XIII (1886), s. 319-320.
 • Гласник српског ученог друштва. Kn. 53—55, 56—7 v Slov. Sbor. IV (1885), s. 107-108; 164-165.
 • Hessische Blätter für Volkskunde R. XIV v NVČ XI (1916), s. 91.
 • Летопис Матице Српске. Kn. 133—136 v Slov. Sbor. III (1884), s. 169; 221—2.
 • Letopis Matice slovenské. R. 1881 v Slov. Sbor. II (1883), s. 215. — R. 1882-3 v Slov. Sbor. III (1884), s. 395—396.
 • Ljetopis Jugoslav. akadem. znan. i umjetnosti. 1888 sv. III. v Athenaeu VI (1889), s. 288. — 1892 sv. VII. Athenaeum X (1893), s. 315-316.
 • Osvěta. R. XXI. v AfsIPh XV (1892), s. 147-148.
 • Периодическо списание. Kn. VII—IX v Slov. Sbor. III (1884), s. 562—563. — Kn. 19—26 v LF XVI (1889), s. 155—158.
 • Rad jugoslav. akadem. Kn. 67, 68, 70 v Slov. Sbor. III (1884), s. 113; 560—561. — Kn. 73 v Slov. Sbor. IV (1885), 444—445. — Kn. 81, 82, 84 v LF XV (1888), s. 151—155. — Kn. 85, 86, 89, 91 v LF XVI (1889), s. 158—160.
 • Revue des Études Ethnographiques et Sociologiques publiée sous la direction de Arnold van Gennep. I. NVČ III. (1908), s. 91—92

[255]

 • Rocznik slawistyczny III. NVČ VI (1911), S. 21.
 • Русскій филогическій вѣстникъ. R. 1884 seš. 1. v LF XII (1885), s. 315—320. R. 1885 seš. 2.—4. v LF XIII (1886), s. 316—319. — 1886 seš. 1 — II. v LF XIV (1887), s. 158—160. — 1887 sv. I—II. v LF XV (1888), s. 157—160. — 1888 v LF XVI (1889), s. 391—396.
 • Slovenské Pohľady. R. XI v AfslPh XV (1892), s. 145—146. — R. XII v AfslPh XVI (1894), s. 317—318.
 • Вѣстникъ археологіи и исторіи издаваемый Археолог. институтомъ. X. LF XXVI (1899), s. 313—314.
 • Wisła. (1887). Sv. I seš. 1—6 v Athenaeu V (1888), s. 143—144. — О sv. III—IV v ČČM (1891), s. 329—336.
 • Zeitschrift des Vereins für Volkskunde XXVI (ses. 1 1.) NVČ XIII (1918), s. 120—122.
 • Живая Старина. О sv. 1. v ČČCM (1891), s. 340—342. — О sv. XII v ZsVVkde XIV (1904), s. 344. — О sv. XIII v ZsVVkde XV (1905), s. 225.
 • Журналъ министерства народнаго просвѣщенія. R. 1886 v LF XV (1888), s. 155—157. — 1887 v LF XVI (1889), s. 152—155. — 1888 v LF XVI (1889), s. 396—398.


V. Nekrology. Vzpomínky jubilejní.


 • † F. J. Buslajev. NSČ III (1898), s. 184.
 • Jihoslovanské Akademie věd a umění padesáté výročí. NVČ XII (1917), s. 336.
 • Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. ČČH XXIII (1917), s. 261—279.
 • † Ivan Kunšič. NSČ IV-V (1899), s. str. 194.
 • † Vlad. Ivanovič Lamanskij. ČČH XXII (1916), s. 98—116. (Též zvl. otisk). AfslPh XXXVI (1916), s. 609—624. (Též zvl. otisk).
 • † Dem. Matov. NSČ I (1897), s. 201—202.
 • † Vsevolod Miller. NVČ IX (1914), s. 18—19.
 • † A. N. Pypin. ZsVVkde 25 (1905), s. 220.
 • † K. Štrekelj. ZsVVkde 23 (1914), s. 305.
 • Prof. dr. Václav Tille. (K padesátým narozeninám.) NVČ XII (1917), s. 81—83.
 • † A. Veselovskij. ZsVVkde 17 (1907), s. 230—232. JBL XVII—XVIII (1906/7), č. 827, str. 530.


VI. Bibliografické přehledy. Činnost redakční


 • Folklorystyka czeska, przegląd bibljograficzny. Wisła II., zes. 3. (1888), s. 563—583. Digital Library of Wielkopolska Srov. tamtéž str. 672—3: Dodatek do artykułu profesora Poliwki. (Přelož, do češtiny J. Paulík: České lidoznalství. Liter. listy XII (1891), s. 200—202; 217—218; 233—234; 219—251: 265—267; 281—282.)
 • Обозоръ трудовъ по чешской этнографіи за послѣднее десятилѣтіе 1880—90. Живая Старина II (1892), Вып. I., s. 99—104; Internet Archive вып. II, s. 146—152. Internet Archive
 • Literatur der österr. Volkskunde III. Die Čechoslaven. ZsöVkde I (1896), s. 353—361 (za rok 1894). — Ib. II (1897), s. 369—380 (za r. 1895). — III (1898), s. 375—382 (za r. 1896).
 • Přehled časopisu. 4. Ruské. 5. Jihoslovanské. NSČ I (1897), s. 152—155.
 • Bibliografie za rok 1895. 3. Polská (E. Kovář a J. P.) 4. Ruská. 5. Jihoslovanská. 6. Bibliografie o Slovanech vůbec. NSČ I (1897), s. 169—179.
 • Bibliografie tradicionálni literatury za rok 1896. NSČ II (1898), s. 113—129.
 • Tradicionální, ústní literatura na r. 1897 (Přispěli Iv. Kunšič a Quido Hodura) upravil — NSČ IV—V (1899), s. 160—187.
 • Věstník slovanské filologie a starožitnosti. R. I (1901), odd. III. Historie literatur slovanských do konce XVIII. stol., str. 72—123. Odd. IV. Národopis, s. 124—204. — Roč. II. (1902) Historie literatur slovanských do polov. XIX. stol., str. 79—179. IV. Národopis, str. 180—252.
 • Bibliografie. NVČ I (1906), s. 21—28: 52—59; 90—92; 120—124; 151—155; 217—221; 245—251; 284—289. — II (1907), s. 24—30; 54—59; 108—112: 155—159; 187—190; 250—254.

[256]

 • Sborník filologický. Sv. I—IV 1910—14 (Slovanská filologie vůbec).
 • Neuere Arbeiten zur slavischen Volkskunde. Südslavisch und Russisch. ZsVVkde XIII (1903), s. 238—244; XIV (1904), s. 339—347; XV (1905), s. 215—226; XVI (1906), s. 209—223; XVII (1907), s. 343—354. XVIII (1908), s. 214—219; 313—331; XIX (1909), s. 317—328; 441—457. — XX (1910), s. 411—428. (Südslavisch). XXII (1912), s. 302—318; 414—428; Russisch XXIII (1913), S. 305—337. (Südslavisch)
 • Redigoval Národopisný Sborník českoslovanský sv. III. (1898), IV.—V. (1899) (jako člen redakčního sboru); hlav. redaktorem sv. VI.— VIII. a X.
 • Rediguje Národopisný věstník českoslovanský roč. I. (1906) — XIII. (1918)


Poznámka:Připomínám, že soupis není úplný, ačkoliv obsahuje téměř 600 čísel. Zejména nebylo možno opatřiti si všecky časopisy (ruské, jihoslovanské a j.), které přinášely zprávy o pracích prof. Polívky, mimo to pak byly vynechány drobné referáty, stati v denních listech atd. Z bibliografických přehledů otiskovaných v Zeitschr. des Ver. f. Volkskunde vybrány byly jen zprávy obšírnější. — Zkratky (méně zřejmé): AfslPh = Archiv für slavische Philologie. — ČČM = Časopis musea král. Českého. — ČMM = Časopis Matice moravské. — ČL = Český Lid. — DLztg = Deutsche Literaturzeitung. — JBL = Jahresberichte f. neuere deutsche Literaturgeschichte. — LF = Listy filologické. — NSČ = Národopisný sborník českoslovanský. — NVČ = Národopisný věstník československý. — OSN Ottův slovník naučný. — РФВ = Русскій филогическій вѣстникъ — Slov. Sbor. = Slovanský Sborník (red. E. Jelínek). — ZsöVkde — Zeitschr. f. österreichishe Volkskunde. — ZsVVkde — Zeitschrift des Vereins f. Volkskunde. — Записки Шевч. = Записки науков. Товар. імени Шевченка. — Zbornik jslav. = Zbor. za život i obič. južn. Slavena. — ЖМНП = Журналъ министерс. народн. просвѣщенія.