Soupis prací prof. dra Jiřího Polívky v letech 1918—1928

Údaje o textu
Titulek: Soupis prací prof. dra Jiřího Polívky v letech 1918—1928
Autor: sestavil Jiří Horák
Zdroj: In: Národopisný věstník českoslovanský. roč. XXI. , str. 13-16. [1]
Vydáno: 1928
Licence: PD old 70
Související: Soupis prací prof. Dra. J. Polívky (1879—1918)
Bibligrafie prací J. Polívky 1918-1928 (J. Horák).djvu

[1]

Soupis prací prof. dra Jiřího Polívky v letech 1918—1928.
I.
Práce původní.
 • Doplňky k článku „Znamení života, předzvěsti smrti v lidových podáních, obyčejích a pověrách.‟ NVČ XIII., 1918, str. 80—81. Elektronická knihovna NÚLK
 • Die Entstehung eines dienstbaren Kobolds aus einem Ei. Zs. des V. f. Vkde 1918 (XXVIII.). Str. 41—56. Internet Archive
 • Zu Bürgers Münchhausen. 2. Münchhausens Jagdabenteur in slawischen Volksschwänken. (Spolu s J. Boltem.) Zs. d. V. f. Vkde. 1918 (XXVIII). Str. 130—132. Internet Archive
 • Zadržované slovo starého slavisty. Cesta I. (1918—19), str. 216—217.
 • Rusko a lux ex oriente. Čes. revue XII. 1918—19, str. 321—333; 377 až 384; 433—443; 489—504; 545—553. (Též zvl. otisk.)
 • Noch ein Nachtrag zu den Personifikationen von Tag und Nacht im Volksmärchen. Zs. d. V. f. Vkde. 1919 (XXIX.). Str. 44—45. Internet Archive
 • Isolace malé vědecké kultury. Naše Doba XXVI., 1919, str. 263—268.
 • Za Archivem pro slovanskou filologii. Naše Doba XXVII., 1920, str. 738—745.

[2]

 • Bratří Grimmové a počátky českého pohádkosloví. Z dějin české literatury. Sborník statí věnovaný Jaroslavu Vlčkovi k šedesátinám. 1920. Str. 139—142.
 • Zbytky polštiny v Gemerské župě. Listy filol. XLVIII. 1921, str. 23—30.
 • Podklad lidových bájí v Jiráskově „Lucerně‟. Alois Jirásek. Sborník studií a vzpomínek na počest jeho 70. naroz. 1921. Str. 305—323.
 • Martyrium ruských učenců. Nové Athenaeum II. 1921, str. 214—218.
 • Du surnaturel dans les contes slovaques. Revue des Études slaves II. 1922, str. 104—124; 256—271.
 • Lidové povídky z českého Podkrkonoší. Podhoří západní. Z úst lidu zapsal J. Kubín. Vydal a komentářem kriticko-bibliografickým opatřil — V Praze 1922. [Rozpravy České Akademie věd a umění. Tř. III., č. 51, 52, 57.] Str. 883.
 • Súpis slovenských rozprávok. Vydala Matica Slovenská. Sv. I. 1923. Str. 335. Sv. II. 1924. Str. 494. Sv. III. 1927. Str. 467.
 • Filosof jízdným koněm ženiným. NVČ XVI., 1923, str. 64—80.
 • Hrstka výpisků do ruské gramatiky. Slovanský sborník věnovaný prof. Frant. Pastrnkovi k 70. narozeninám. 1923. Str. 41—43.
 • „Čichám člověčinu — ruský dech, ruskou „kost‟.‟ NVČ XVII., 1924, str. 3—19.
 • Po I. sjezde slovanských geografů a etnografii v Praze. Slov. Přehled 1914—1924. Str. 146—151.
 • Výbor ruských pohádek. Sestavil, mluvnickými poznámkami a slovníčkem opatřil za pomoci S. J. Karcevského —. Sv. I. Bajky a legendy. II. Báchorky. III. Povídky ze života. Pověsti. Str. 298+104. V Praze 1924.
 • Povídka o Papiriovi. Sborník prací věnovaných prof. dru Janu Máchalovi. 1925. Str. 307—311.
 • Zur vergleichenden Märchenkunde. Prager Presse 15. II. 1925.
 • Eine neue Teufelslegende aus dem modernen Russland. ZsVVkde XXXV. 1925. Str. 48.
 • Zur Sage von der Wiederbelebung einas Fisches. ZsVVkde XXXV. 1925. Str. 47.
 • Diskuse o Kubínových pohádkách. Slavia IV., 1925—26, str. 567—572.
 • Slovenská pohádka o dvanácti měsíčkách a její paralely. Album Societatis scientiarum Ševčenkianae Ukrainensium Leopoliensis. 1925.
 • První sběratelé a vydavatelé slovenských pohádek. Slovenská čítanka. II. zcela přepracované vydání. 1925. Str. 618—628. (Zkrácený otisk stati z I. vyd.)
 • Úvodní a závěrečné formule slovanských pohádek. NVČ XIX., 1926, str. 1—16; 75—88; 145—160; 209—224. Tamt. XX., 1927, str. 1—16; 85—100; 181—200.
 • Lidové povídky z českého Podkrkonoší. Okrají východní. Z úst lidu zapsal Josef Kubín. Vydal a komentářem kriticko-bibliograf. opatřil —. V Praze 1926. [Rozpravy Čes. Akademie věd a umění. Tř. III., č. 62.] Str. 474.
 • Vlčí pastýř. Sborník prací věnovaných prof. dru Václavu Tillovi k 60. naroz. 1927. Str. 159—179.
 • Dem rasenden Reporter in Russland. Ein offenes Schreiben an Herrn E. E. Kisch. Prager Presse 21. VIII. 1927.
 • Две приповетке о метаморфози спола из околине Солуна. Прилоги за књижевност, jезик, историjy и фолклор. Книга VII. 1927. Str 1—22.
 • Les nombres 9 et 3X9 dans les contes des Slaves de l’Est. Revue des Études slaves VII., 1927, str. 217—223.
 • Výbor ludových rozprávok. Čítanie štud. mládeže slovenskej. Sv. IX. Vyd. Matica Slovenská. 1927. Str. 330.


II.
Úvodní stati a poznámky k sbírkám lidového podání atd.
 • K. J. Erben: Vybrané báje a pověsti národní jiných větví slovanských. Uspoř. J. Horák. Poznámky —. (Žeň z literatur sv. LX.)
 • Ončukov a Sadovnikov: O čem si ruský lid vypravuje. Přel. J. Horák. Poznámky —. (Žeň z literatur. LIX.)
 • B. Sokolov. Věda v sovětském Rusku. 1922. S předmluvou J. P.
 • Tihomir Ostojić: Srbské národní pohádky. Přel. Ant. Beringer. Úvodem

[3] opatřil —. [Vybraná díla. Sv. V. 1925.]

 • Františka Stránečka: Pohádky. Díl I. Z rukop. pozůstalosti k tisku upravil dr. M. Remeš. S poznámkami —. 1927.


III.
Nekrology. Vzpomínky jubilejní.
 • † René Basset. NVČ XIX., 1926, etr. 68.
 • Johannes Bolte. Prager Presse, 11. II. 1928.
 • † Vołodymyr Hnatjuk. Slavia V., 1926—27, str. 820—822.
 • Václav Tille. Prager Presse, 16. II. 1927.
 • † Al. Alex. Šachmatov. Nové Athenaeum, II., 1921, str. 186—192; 228—240.


IV.
Referátу.
 • Artisty Moskovskago chudožestvennago teatra za rubežom. ČČM. XCVI., 1922, str. 77.
 • Azadovskij Mark: Skazki verchnolenskago kraja. ZsVVkde XXXV. až XXXVI. 1925—26. Str. 192.
 • Azadovskij Mark: Lenskije pričitanija. ZsVVkde XXXV.—XXXVI. 1925—26. Str. 195.
 • Azadovskij Mark: Besedy sobiratelja. Irkutsk 1925. ZsVVkde XXXV. až XXXVI. 1925—26. Str. 195.
 • Baar Jindřich Š.: Naše pohádky. NVČ XVI., 1923, str. 163.
 • Baar Jindř. Š.: Chodské povídky a pohádky. Řada II. NVČ XVI., 1923, str. 163—166.
 • Balkánský ústav pro výzkum blízkého východu v Sofii. Nové Athenaeum. Sv. III., 1921, str. 218.
 • Bogatyrev Petr: Стихотворенiе Пушкина „Гусар‟. NVČ. XVII. 1924. Str. 154.
 • Cvijić Jovan: Метанастазичка кретања. NVČ. XVI. 1923. Str. 159—161.
 • Ćorović Vladimir: Sveti Sava u narodnom predanju. ZsVVkde XXXVII. 1927. S. 130.
 • Čep Tomáš: Lidové povídky slezské o hastrmanech a fajermanech. Věstník Mat. opavské 1924-26. NVČ XX., 1927; str. 403—404.
 • Etnografičnyj Vistnyk I.—II. Kijev. ZsVVkde XXXVII. 1927. Str. 128.
 • van Gennep Arnold: Le Folklore, croyances et coutumes françaises. NVČ XIX., 1926, str. 128—130.
 • Glasnik etnografskog muzeja u Beogradu. Kńiga I. Beograd 1926. Str. 122. ZsVVkde XXXVII. 1927. Str. 132.
 • Grzegorzewski Jan: Na Spiszu. NVČ XVII., 1924, str. 154—156.
 • Hruška J. Fr.: Na hyjtě. NVČ XIV., 1921, str. 103—109.
 • Hruška Jan Fr.: Na hyjtě. III. 1926. NVČ XX., 1927, str. 404—408.
 • Huet Gédéon: Les contes populaires. NVČ XIX., 1926, str. 130—134.
 • Chudožestvennyj folklor. Zs. V. f. Vkde XXXVII. 1927. Str. 126. — Slavia VI. Str. 622.
 • Jungbauer Gr. Böhmerwald-Märchen. NVČ XIX., 1926, str. 63—66.
 • Кићине приче. Народни хумор. 1923. Slаvia IV. 1925—26. Str. 831—834.
 • Klinger Witold: Z motywów wędrownych pochodzeinia klasycznego. NVČ XVI., 1923, str. 161—162.
 • Kobzáň J.: O zbojníkoch a pokladoch z morav. Valašska. 1927. NVČ XX., 1927, str. 70—72.
 • Kondakov N. P.: Миѳическая сума съ земною тягою. Slavia I. 1922—23. Str. 456.
 • Kontler - Kompoljski : Narodne pravljice iz Prekmurja. Slavia IV., 1925—26, str. 177—180.
 • Kopáč Josef: Zvěsti z Horácka. 1927. NVČ XX., 1927, str. 402—403.
 • Košutic Radovan: Граматпка pycког jезика. Slavia I. 1922—23. Str. 421—425.
 • Kresťjanskoje iskusstvo SSSR. ZsVVkde XXXVII. 1927. Str. 129.
 • Ljackij Evg.: Роман и Жизнъ. 1925. Slov. Přehled XVII. 1923. Str. 62.
 • Makedonski Pregled. NVČ. XIX., 1926, str. 128.
 • Modelhart Artur: Märchen und Schwanke in schlesischer Mundart. NVČ. XIV., 1921, str. 109—110.
 • Nové sbírky ruských pohádek. NVČ XVII., 1924, str. 148—154.

[4]

 • Nový pokus o klasifikaci slovanských jazyků. (O knize B. Coneva:
 • История на българский езикъ.) Slavia I., 1922—23, str. 120—127.
 • Pamjatniki narodnogo tvorčestva Osetin. I. Nartovskije narodnyje skazanija. II. Digorskoje narodnoje tvorčestvo v zapisi Mich. Gardanti. ZsVVkde XXXVII. 1927. Str. . 132.
 • Pregled za blgarskitě narodni pěsni. I. Sofia 1925, 16+631. ZSVVkde XXXV.—XXXVI. 1925—26. Str. 194.
 • Remizov Aleksěj: Сказки русскаго народа сказанныя А. Р. NVČ. XVI. 1923. Str. 162—163.
 • Serova М.: Новгородские сказки. 1924. Slavia IV. 1925—26. Str. 834 až 836.
 • Sibirskaija živaja starina. Sborník statej po obščemu krajevedeniju i etnografii, Irkutsk 1925, Str. 503. ZsVVkde XXXV.—XXXVI. str. 195.
 • Skazočnaja komisija 1924—1925. ZsVVkde XXXVII. 1927. Str. 128.
 • Speranskij M.: Русская устная словесность. I. NVČ. XVII. 1924. Str. 141—148.
 • Stránecká Františka: Pohádky. Díl I. 1927. NVČ XX., 1927, str. 70 až 71.
 • Šaulić: Srpske narodne priče. ZsVVkde XXXV.—XXXVI. 1925-26. Str. 191.
 • Šišmanov Ivan Dr.: La science française et le Veda Slave. Zs. V. f. Vkde XXXV.—XXXVI. 1925-26. Str. 196.
 • Šklovskij Viktor: Связь прiемовъ сюжетосложенiя с общими прiемами стиля. NVČ. XVI. 1923. Str. 163.
 • Tille Václav: Verzeichnis der böhmischen Märchen. NVČ XV., 1921, str. 96—97.
 • Tomíček Antonín: Víra v duchy na Litomyšlsku. 1926. NVČ XX., 1927, st. 70—71.
 • Trubeckoj N. S.: Ischod k vostoku. NVČ XV., 1921, str. 97—102.
 • Vaněček Karel: Pohádkové večery. 1926. NVČ XX., 1927, str. 70—71.
 • Volkov R. M.: Ckazka. I. NVČ XIX., 1926, str. 61—66.


Poznámka: Do soupisu nebyly pojaty drobné zprávy otiskované v NVČ., jejichž výčet přinesl rejstřík k roč. I.—XX. připojený k čís. 4. roč. XX. NVČ. Zkratky (méně zřejmé): ČČM = Časopis Národního musea. — NVČ — Národopisný věstník českoslovanský. — ZsVVkde = Zeitschrift des Vereins für Volkskunde.