Kancionál český/Písně na Některé Žalmy/Ty Pane hojným požehnáním

Údaje o textu
Titulek: Ty Pane hojným požehnáním (Ž 65, 10)
Autor: neuveden
Krátký popis: přebásněný a zhudebněný biblický žalm
Zdroj: Soubor:Kancyonál Cžeský.djvu
Vydáno: Kancionál český, Praha: Dědictví sv. Václava, 1712. 4. vydání
Licence: PD old 140
Překlad: neuveden
Licence překlad: PD anon 70
Index stran


divisio = {\once \override Staff.BarLine #'transparent = ##f \bar "|"}
finalis = {\once \override Staff.BarLine #'transparent = ##f \bar "||"}
\paper {paper-width = 16\cm}
\header {tagline = ##f}
\score {
\new Score \with {\remove "Bar_number_engraver"} <<
 \new MensuralVoice = "discant" \relative e' {
 \override NoteHead #'style = #'petrucci
 \clef "petrucci-c4"
 \autoBeamOff
 \key a \minor
 \time 2/2
 \repeat volta 2 {
  e1 e2 e a,1 e' f2 e d1 c \divisio
  d e2 d c1 b a \divisio
  }
 a c2 c b b c d e1 d \divisio
 e f2 e d d c1 \divisio
 e d2 c b g a b c1 b \divisio
 c d2 c b b a\breve^\fermata \finalis
 }
 \new Lyrics \lyricsto "discant" {
Ty Pa -- ne hoj -- ným po -- že -- hná -- ním
ze -- mi na -- vště -- vu -- ješ,
a -- by i o -- bi -- lí k_ži -- vno -- sti
i ji -- né ou -- ro -- dy
vy -- dá -- va -- la li -- dem v_hoj -- no -- sti
i tvo -- rům všem všu -- dy.
 }
 \new Lyrics \lyricsto "discant" {
vy -- pra -- hlou ště -- drým svla -- žo -- vá -- ním
k_to -- mu na -- stro -- ju -- ješ,
 }
>>
}
\layout {indent = 0}

Ty Pane hojným požehnáním
zemi navštěvuješ,
vyprahlou štědrým svlažováním
k tomu nastrojuješ,

aby i obilí k živnosti
i jiné ourody
vydávala lidem v hojnosti
i tvorům všem všudy.

Brázdy, role časně napájíš,
až i do sytosti,
příhodnými hrudy rozrážíš
deštíky z výsosti,
tak semenka v ní padající,
byť se vkořeniti
a požehnání tvého mocí
svůj zrůst mohla míti.

Tvých darů nesčíslnou štědrostí
každý rok oplývá
jako korunou vší vzácnosti
tak ozdoben bývá
neb kudyž se přenáší sláva?
tvé Božské milosti
v tvých šlépějích hojnost zůstává
rozkošné tučnosti.

Tvých dobrodiní požívají
i hrozné pustiny
Tak že i pahrbci plesají
vůkol na vše strany
z tvé štědrosti se též prochází
stád hojně po horách
spanilé obilíčko vchází
všudy na rovinách

Všecko summou tvých darování
milostných užívá
tobě na čest odtud k zpívání
ponoukáno bývá
když jen půjčuješ toho dvého
pokoje a síly
všecko vedlé způsobu svého
ctí tebe a chválí.