Kancionál český/Písně na Některé Žalmy/O Pane smiluj se nad námi

Údaje o textu
Titulek: O Pane smiluj se nad námi (Ž 67)
Autor: neuveden
Krátký popis: přebásněný a zhudebněný biblický žalm
Zdroj: Soubor:Kancyonál Cžeský.djvu
Vydáno: Kancionál český, Praha: Dědictví sv. Václava, 1712. 4. vydání
Licence: PD old 140
Překlad: neuveden
Licence překlad: PD anon 70
Index stran


divisio = {\once \override Staff.BarLine #'transparent = ##f \bar "|"}
finalis = {\once \override Staff.BarLine #'transparent = ##f \bar "||"}
\paper {paper-width = 16\cm}
\header {tagline = ##f}
\score {
\new Score \with {\remove "Bar_number_engraver"} <<
 \new MensuralVoice = "discant" \relative d {
 \override NoteHead #'style = #'petrucci
 \clef "petrucci-c4"
 \autoBeamOff
 \key d \dorian
 \time 2/2
 \repeat volta 2 {
  d1 a'2 a c b a g f1 e \divisio
  e f2 g a d c1 b a \divisio
  }
 \repeat volta 2 {
  e2 e g g f1 e \divisio
  }
 c'1 b2 a1 g2 a1 \divisio
 d2 d e d c1 a \divisio
 e1 g a2 b c2 a \divisio
 a1 g2 f e1 d\breve^\fermata \finalis
 }
 \new Lyrics \lyricsto "discant" {
O Pa -- ne, smi -- lůj se nad ná -- mi,
své lá -- sky ště -- dře u -- děl nám.
Byť to ka -- ždý zná -- ti
žes o -- chrán -- ce náš,
že se i k_ci -- zí -- mu
ná -- ro -- du ka -- ždé -- mu
v_lá -- sce pro -- dá -- váš.
 }
 \new Lyrics \lyricsto "discant" {
Svým svě -- tlem zů -- stá -- vej vždy s_ná -- mi,
ka -- ždou při nás tmu roz -- ptyl sám.
mohl ti čest dá -- ti,
 }
>>
}
\layout {indent = 0}

O Pane, smilůj se nad námi,
své lásky štědře uděl nám.
Svým světlem zůstávej vždy s námi,
každou při nás tmu rozptyl sám.


Byť to každý znáti
mohl ti čest dáti,
žes ochránce náš,
že se i k cizímu
národu každému
v lásce prodáváš.

O dejž! by tě oslavovali
všudy všech lidí stavové;
s plesáním k tobě pospíchali
i pohanští národové.
Neb tvůj soud a práva
nikdy neustává
v své upřímnosti;
tvéť jest panování
bez uchylování
od spravedlnosti.

O Bože! Jména tvého sláva
dejž, ať jsou všechny končiny;
i země hojnost ať vydává
potrav, i každé rostliny;
požehnání svého
uděl nám hojného,
Pane Bože náš;
všecken svět tvé bázně
ať ostříhá snažně,
dokud shovíváš.