Kancionál český/Písně na Některé Žalmy/O Bože slyš mé volání

Údaje o textu
Titulek: O Bože slyš mé volání (Ž 61)
Autor: neuveden
Krátký popis: přebásněný a zhudebněný biblický žalm
Zdroj: Soubor:Kancyonál Cžeský.djvu
Vydáno: Kancionál český, Praha: Dědictví sv. Václava, 1712. 4. vydání
Licence: PD old 140
Překlad: neuveden
Licence překlad: PD anon 70
Index stran


divisio = {\once \override Staff.BarLine #'transparent = ##f \bar "|"}
finalis = {\once \override Staff.BarLine #'transparent = ##f \bar "||"}
\paper {paper-width = 16\cm}
\header {tagline = ##f}
\score {
\new Score \with {\remove "Bar_number_engraver"} <<
 \new MensuralVoice = "discant" \relative d' {
 \override NoteHead #'style = #'petrucci
 \clef "petrucci-c1"
 \autoBeamOff
 \key g \dorian
 \time 2/2
 d1 g2 g f bes1 a2 g1 f2 bes1 a2 g1 f \divisio
 d f d2 g g f g1 \divisio
 g d g2 g f f e1 d2 g1 c2 bes1 a \divisio
 a c bes2 a1 g f2 g\breve^\fermata \finalis
 }
 \new Lyrics \lyricsto "discant" {
O Bo -- že slyš mé vo -- lá -- ní,
má vzdy -- chá -- ní,
kte -- rá k_to -- bě od -- sí -- lám,
jáť z_kon -- čin ze -- mě da -- le -- kých
v_ouz -- ko -- stech svých
sr -- de -- čně k_to -- bě vo -- lám.
 }
>>
}
\layout {indent = 0}

O Bože slyš mé volání,
má vzdychání,
která k tobě odsílám,
jáť z končin země dalekých
v ouzkostech svých
srdečně k tobě volám.

Sámť nemohu tam přijíti,
rač mne vzíti
na skálu bezpečnosti;
všaks vždy býval outočiště
mě přejisté
před mých škůdců všech zlostí.

Douffámť že do stánku tvého
rozkošného
tudíž se zas navrátím,
tu v skrejši zastření tvého
bytu svého
nikdy již víc nestratím.

Tuť já zbaven jsa těžkosti,
tvé milosti
chci zvučně zpívati;
tu i sliby z dluhu svého
dne každého
tobě navracovati.