Kancionál český/Písně na Některé Žalmy/Pohané mrzcí do dědictví tvého

Údaje o textu
Titulek: Pohané mrzcí do dědictví tvého (Ž 79)
Autor: neuveden
Krátký popis: přebásněný a zhudebněný biblický žalm
Zdroj: Soubor:Kancyonál Cžeský.djvu
Vydáno: Kancionál český, Praha: Dědictví sv. Václava, 1712. 4. vydání
Licence: PD old 140
Překlad: neuveden
Licence překlad: PD anon 70
Index stran


divisio = {\once \override Staff.BarLine #'transparent = ##f \bar "|"}
finalis = {\once \override Staff.BarLine #'transparent = ##f \bar "||"}
\paper {paper-width = 16\cm}
\header {tagline = ##f}
\score {
\new Score \with {\remove "Bar_number_engraver"} <<
 \new MensuralVoice = "discant" \relative d' {
 \override NoteHead #'style = #'petrucci
 \clef "petrucci-c1"
 \autoBeamOff
 \key d \mixolydian
 \time 2/2
 d1 g a b b b2 b a c b1 a \divisio
 d, g2 a b1 c b2 a b c d1 c \divisio
 r2 b a a g1 \divisio
 g g2 fis g fis e1 d \divisio
 g g2 fis g1 d e2 g a b a1 g \divisio
 d g2 fis g1 a b \divisio
 d, g2 fis g1 a b \divisio
 b b2 b a c b1 a \divisio
 d c2 b a1 c b \divisio
 b a2 g fis e d1 \divisio
 d e2 g a b a1 g\breve^\fermata \finalis
 }
 \new Lyrics \lyricsto "discant" {
Po -- ha -- né mrz -- cí do dě -- di -- ctví tvé -- ho
vtr -- hli Bo -- že chrá -- mu tvé -- ho sva -- té -- ho
po -- škvr -- ni -- li; Je -- ru -- za -- lém zka -- zi -- vše
v_hro -- ma -- dy ru -- mu vše -- cken o -- brá -- ti -- vše
tvé slou -- hy po -- bi -- li
mr -- tvé preč za -- vr -- hli
i kr -- kav -- cům k_se -- žrá -- ní
tvých tě -- la zvo -- le -- ných
sem i tam po po -- lích
od zvě -- ři k_roz -- smý -- ká -- ní.
 }
>>
}
\layout {indent = 0}

Pohané mrzcí do dědictví tvého

vtrhli Bože, chrámu tvého svatého
poškvrnili; Jeruzalém zkazivše,
v hromady rumu všecken obrátivše
tvé slouhy pobili,
mrtvé preč zavrhli
i krkavcům k sežrání,
tvých těla zvolených
sem i tam po polích
od zvěři k rozsmýkání.

Ej, viz jak jsou krve mnoho vylili,
tak že tekla vůkol města tu chvíli
jako potok; nebyl kdo by spomáhal,
ovšem pak mrtvé kdo by pochovával;
všem sousedům naším,
bližším i nejdálším,
v posměch a porouhání,
vůbec v pořekadlo,
v ošklivé divadlo
všem všudy jsme vydáni.

Ach dokudž pak chceš se Pane hněvati?
dokavádž hněv tvůj bude plápolati?
docelaliž, v té své hrozné přísnosti
nás jako v ohni zkazíš bez milosti?
raděj na národy
svůj hněv vylí všudy,
kdež tě nechtějí znáti,
a na ta království,
zpurně tvého Božství

jenž nechtějí vzývati.

Spomoz nám Bože spasení našeho,
učiň to, dle jména svého svatého,
vytrhni nás a rač milostiv býti,
nám všecky naše hříchy odpustiti;
o! ať „kdež jest Bůh váš?“
také pohanský hlas
průchodu víc nemívá;
nad to krev nevinných
tvých svatých a věrných
ať bez pomsty nebývá.

Vězňů lkání v náramné jich ouzkosti
ať v nebe vstoupí až k tvé velebnosti,
retuj těch sám, jenž ještě život mají,
ukrutné smrti na se však čekají.
Ach hříchů nám naších
nezpomínej starých
jimiž jsme tě hněvali;
nýbrž nás milostí
předejdi v rychlosti,
nebť jsme v bídách ustáli.