Kancionál český/Písně na Některé Žalmy/Hlasem veselým zvučně prozpěvujte

Údaje o textu
Titulek: Hlasem veselým zvučně prozpěvujte (Ž 81)
Autor: neuveden
Krátký popis: přebásněný a zhudebněný biblický žalm
Zdroj: Soubor:Kancyonál Cžeský.djvu
Vydáno: Kancionál český, Praha: Dědictví sv. Václava, 1712. 4. vydání
Licence: PD old 140
Překlad: neuveden
Licence překlad: PD anon 70
Index stran


divisio = {\once \override Staff.BarLine #'transparent = ##f \bar "|"}
finalis = {\once \override Staff.BarLine #'transparent = ##f \bar "||"}
\paper {paper-width = 16\cm}
\header {tagline = ##f}
\score {
\new Score \with {\remove "Bar_number_engraver"} <<
 \new MensuralVoice = "discant" \relative b' {
 \override NoteHead #'style = #'petrucci
 \clef "petrucci-c1"
 \autoBeamOff
 \key e \phrygian
 \time 2/2
 b1 b c2 d e1 \divisio
 e d c2 b c1 b \divisio
 b b c2 d e1 \divisio
 \repeat unfold 2 {
  b2 c b1 a g \divisio
  }
 c2 b a g f1 e\breve^\fermata \finalis
 }
 \new Lyrics \lyricsto "discant" {
HLa -- sem ve -- se -- lým
zvu -- čně pro -- zpě -- vuj -- te,
před Já -- ko -- bo -- vým
Bo -- hem svou sí -- lou,
my -- slí ve -- se -- lou
o -- chot -- ně zpí -- vej -- te.
 }
>>
}
\layout {indent = 0}

Hlasem veselým
zvučně prozpěvujte,
před Jákobovým
Bohem svou sílou,
myslí veselou
ochotně zpívejte.

Začněte píseň
zvuku veselého,
připojte buben
žaltář i loutna
i harffa zvučná
ať vzní na čest jeho.

Na novměsíce
nech ať se ohlásí,
všem všudy brzce
skrze trouby hlas
slavný svátek náš
obecný v ty časy.

Bůh lidu svému
sám to byl přikázal
Izrahelskému;
i Jozeffovi
k jistotě smlouvy
to za právo vydal.

Tehdáž když rány
na Egypt vysílal,
své pak obrany
vyprostiv z jejich
i rtů nesnadných
k nám hojně dokázal.