Bible kralická (1613)/Druhá kniha Machabejská

Údaje o textu
Titulek: Kniha Machabeyſká druhá wůbec prwnj nazwána
Autor: neznámý
Krátký popis: biblická kniha
Zdroj: Soubor:Bible kralická (1613) 4-6.pdf, s. 852 a násl.
Vydáno: [s. l.] M.DC.XIII
Licence: PD old 140
Překlad: neuveden
Licence překlad: PD old 140
Související: Bible/1. Makabejských
Index stran
Ponecháno v bratrském pravopisu.
Dílo ve Wikipedii: 1. kniha Makabejská

Kapitoľa I. Kralowánj Antyocha Epifána po ſmrti Alexandra Macedonſkého. 17. Dobytj Egypta, 22. Geruzaléma: 23. obľaupenj Chrámu/ 43. Náboženſtwj čiſtého zaſtawenj.

1 Po Alexãdrowu dokonánj, co ſe dáľo s geho králowſtwjm Y Staľo ſe když porazyľ Alexander ſyn Filipú Macedo kterýž wytáhľ z země Cýtym/ když [prawjm] porazyľ Darya krále Perſkého a Medſkého, a kralowaľ mjſto něho prwé w zemi Řecké/ 2 Že wedľ wálky mnohé/ a zdobýwaľ pewnoſtj/ a pobiľ krále těch zemj, 3 A přitáhľ až k kragům země/ a pobraľ kořiſti mnohých národů: y vtichľa země před obljčegẽ geho. 4 Tedy powýſſiľo ſe a pozdwihľo ſrdce geho, 5 A ſebraľ wogſko welmi ſylné/ a opanowaľ kraginy a národy a králowſtwj, tak že vwedni gſau gemu pod pľat. 6 Po tom pak ſľožiľ ſe na ľůžku/ a ſrozuměw že vmře, 7 Powoľaľ ſľužebnjků ſwých neyznamenitěgſſjch/ kteřjž ſpoľu s nim wychowáni byli od mľadoſti/ rozděliľ gim králowſtwj ſwé geſſtě žiw gſa. 8 A tak kralowaw Alexander let dwanácte/ potom vmřeľ. 9 Sľužebnjcy pak geho vwázali ſe w králowſtwj, gedenkaždý podlé mjſta ſwého. 10 A wſtawili [na ſe] wſſickni koruny po ſmrti geho y ſynowé gegich po nich po mnohá leta/ a rozmohľy ſe zlé wěcy na zemi. 11 Y poſſeľ z nich kmen neſſlechetný/ Antyochus Epifanes/ ſyn Antyocha krále/ kterýž byľ w zaſtawě w Řjmě/ a kralowaľ léta ſtého třidcátého ſedmého králowſtwj Řeckého. Gaké přiſſľy těžkoſti na Židy/od domácých y od cyzých. 12 W těch dnech, poſſli z Izraele ſynowé neſſlechetnj kteřjž namľuwili mnohé, řkauce; Poďme a včiňme ſmľauwu s národy okolnjmi nebo gakž ſme ſe oddělili od nich/ přiſſľy na nás zľé wěcy mnohé. 13 Kterážto řeč za dobrau vſauzena geſt od nich: 14 Pročež s chutj wyprawili ſe někteřj z lidu a geli k králi/ kterýž daľ gim moc zprawowati ſe řády Pohanſkými. 15 Y wzděľali ſſkoľu w Geruzalémě, podlé nařjzenj Pohanů. 16 A zděľawſſe ſobě neobřjzky, odſtaupili od ſmľauwy ſwaté/ a zpřáhſſe ſe s Pohany, wydali ſe na to aby činili což zľého geſt. 17 Když pak vtwrzeno byľo kralowſtwj Antyochowo/ vmjniľ wzýti králowſtwj Egyptſké/ aby kralowaľ nade dwěma králowſtwjmi. 18 Protož wtrhľ do Egypta s záſtupẽ welikým s wozy a s ſľony a s gjzdau a barkau welikau. 19 A wedľ wálku pti Ptolemeowi králi Egyptſkému: w njž Ptolemeus obrátiw ſe před obljčegem ge° vtjkaľ/ a padľo zraněných mnoho: 20 Y wzata ſau měſta hražená w zemi Egyptſké/ a pobraľ [Antyoch] kořiſti země Egyptſké. 21 Potom nawrátiw ſe Antyoch po dobytj Egypta, ſtého čtyřidcátého třetjho léta, 22 Přitáhľ na Izraele, a na Geruzalém s záſtupem welikým, 23 A wſſed do ſwatyně s pýchau/ wzaľ oľtář zľatý, a ſwjcen třpytjcý ſe, ſe wſſjm nádobjm geho/ y stůľ předľoženj y čjſſe y kotljky y medenice zľaté/ též oponu a koruny a ozdobu zľatau kteráž byľa w čele chrámu: 24 A tak obľaupage ze wſſe° střjbro y zľato pobraľ y nádoby drahé: nadto pobraľ y pokľady skryté kteréžkoli nalezľ/ a pobera wſſecko táhľ do země ſwé/ 25 A zpáchage mord/ geſſtě mľuwiľ welmi pyſſně. 26 Protož byľ zamutek w Izraeli weliký po wſſelikẽ mjstě gegich. 27 Nebo vpěľa knjžata y ſtarſſj/ panny pak a mľádency mdleli/ a kráſa žen proměniľa ſe. 28 Každý ženich daľ ſe w nařjkánj/ [a ta] kteráž ſeděľa w pokogjku ženicha ſwého, byľa w zámutku/ 29 Ano y ta země třáſľa ſe přjčinau těch kteřjž bydleli na nj/ a wſſeckẽ dům Jákobú oblékľ ſe w ſmutek. 30 Po dwau pak letech pořád zběhľých, poſľaľ král heytmana vřednjka nad bernj od měſt Jůdſkých/ kterýž přigeľ do Geruzaléma s záſtupem welikým, 31 A mľuwiľ k nim ſľowy pokognými ľſtiwě: když pak vwěřili gemu/ 32 Tedy wpadľ do měſta w náhle, a porazyľ ge ranau welikau, a zhubiľ lidu množſtwj z Izraele, 33 A pobraw kořiſti z měſta/ wypáliľ ge ohněm/ a pobořiľ domy geho y zdi geho wůkoľ. 34 Ženy pak z zagjmali y děti/ a w dobytek ſe dědičně vwazali. 35 Potom obehnali měſto Dawidowo zdj welikau a pewnau/ wěžemi ohraženými a měli ge mjſto hradu: 36 A oſadiwſſe tam národ hřjſſný/ muže neprawé, kteřjž ſe z sylili wněm: 37 Sľožili tu zbrog y ſſpjži/ a ſhromáždiwſſe kořiſti Geruzalemſkých ſľožili tam. 38 Y byli welikým oſýdľem/ byli prawjm zaľohau ſwatyni/ a mjſto ďábľa neyhorſſjho Izraelowi wždycky. 39 Nebo wyléwali krew newinnau okoľo ſwatyně a poſſkwrňowali gj. 40 Protož vtekli obywatelé Geruzaléma proně/ a včiněn gẽ obydljm cyzozemců/ anobrž včiněn geſt cyzým rodině ſwé/ když děti geho muſyli opuſtiti geg: 41 Swatyně geho ſpuſtľa gako pauſſť/ ſľawnoſti geho obrátiľy ſe w kwjlenj/ ſoboty geho w pohaněnj/ čeſt geho w nic: 42 Gakž weliká byľa prwé ſľáwa geho/ tak weliká geſt giž potupa geho/ a wywýſſenoſt geho obrátiľa ſe w kwjlenj. 43 Když pak rozepſaľ král po wſſẽ králowſtwj ſwém, aby ſe wſſickni sgednotili za geden lid/ a opuſtili gedenkaždý zákony ſwé: 44 Tedy přigali wſſickni národowé wyrčenj králowſké, 45 Anobrž mnozý z Izraelſkých obljbili ſobě náboženſtwj geho/ a obětowali modľám/ a poſſkwrnili ſoboty. 46 Nebo poſľaľ byľ král liſty po poſlech do Geruzaléma, y do [1] měſt Iůdſkých, aby ſe zprawowali zákony cyzých zemj, 47 A zapowěděli zápaľy, a obětowánj, a obět mokrau w ſwatyni. 48 A poſſkwrnili ſobot a ſľawnoſtj, 49 A zprznili ſwatyni y ſwaté: 50 A aby naſtawěli oľtářů, a hágů, a chrámů modľářſkých/ a obětowali ſwině/ y [giná] howada nečiſtá. 51 A nechali ſynů ſwých neobřezaných a z ohawili duſſe ſwé wſſelikau wěcý nečiſtau/ a poſſkwrnili ſe/ tak aby zapomněli na Zákon/ a změnili wſſecky řády: 52 Kdožby ſe pak nechowaľ podlé rozkazu králowského/ aby vſmrcen byľ. 53 Na ten rozum pſaľ wſſemu králowſtwj ſwému/ zřjdiw ty kteřjžby dohlédali ke wſſému lidu: 54 A přikázaľ měſtům Iůdſkým obětowati gednomu gako druhému. 55 Y připogiľo ſe z lidu k nim množſtwj/ každý kdož opuſtiľ zákon/ a činili zľé wěcy w té zemi/ 56 Přjčinau toho gſauce/ aby ſe muſyli pokrýwati Izráelſſtj w ſkrýſſjch kdež měli vtočiſſtě ſwé. 57 Patnáctého pak dne měſýce Kaſlew/ a léta ſtého čtyřidcátého pátého wzděľali ohawnoſt zpuſſtěnj na oľtáři/ a po měſtech Iůdſkých wůkoľ wzděľali oľtáře: 58 A wedweřjch domů y po vlicých kadjwali. 59 Knihy pak zákona které naſſli trhagjce pálili ohněm. 60 A kdežkoli nalezena byľa v koho kniha ſmľauwy/ aneb libowaľli ſobě kdo zákon/ podlé vsudku králowſké° vkrutně od nich vſmrcen byľ. 61 Tak ſau činili na každý měsýc Izraelſkým kteřjž koli nalezeni byli w měſtech. 62 Pětmecýtmého pak dne toho měsýc, obětowali na oľtářjku kterýž byľ na oľtáři: 63 Ženy pak kteréž obřezowaľy děti ſwé/ vſmrcowali podlé poručenj, 64 A wěſſeli nemľuwňátka na hrdľa gegich/ a domy gegich ľaupili/ a ty kteřjž ſe obřezowali, vſmrcowali. A gak ſe ſtale mjti hleděli. 65 Ale mnozý w Izraeli vſtawili ſe na tom, a vľožili ſami w ſobě/ aby negedli wěcý nečiſtých. 66 A raděgi wolili zemřjti, nežliby ſe zprznili pokrmy, a poſſkwrnili ſmľauwy ſwaté: y zemřeli. 67 Pročež byľ hněw weliký welmi proti Izraelowi.

 1. giných

Kapitoľa II. Matatyáſſowo nařjkánj nad zhaubau měſta y Chrámu. 19. Stáľoſt geho při Božj ſľužbě 24. y horliwé zaſtáwánj Zákona. 32. Bog proti Židům w Sobotu. 49. Kſſafft Matatyáſſú 69. y ſmrt geho.

Kněz Matatyáš litowaľ potřenj lidu ſwého, též y měſta a chrámu. 1 W Těch dnech powſtaľ Matatyáš ſyn Janů ſyna Sſimonowa/ kněz z ſynů Jehoiarybowých z Geruzaléma, a oſadiľ ſe w Modyn. 2 Ten měľ ſynů pět/ Jana, kterýž ſľauľ Gaddys, 3 Sſimona, kterýž ſľauľ Tasſy, 4 Jůdu, kterýž ſľauľ Machabeus, 5 Eleazara, kterýž ſľauľ Abaran, a Jonatana kterýž ſľauľ Apfus. 6 A wida rauhánj kteráž ſe dáľa w Jůdſtwu a w Geruzalémě, 7 Řekľ; Ach naſtogte proč ſem ſe narodiľ/ abych widěti muſyľ potřenj lidu ſwého/ a potřenj měſta ſwatého/ a ſeděti tu když ono wydáno geſt w ruku nepřáteľ/ a ſwatyně w ruku cyzozemců? 8[1] Včiněn g~t Chrám geho gako muž bezecti. 9 Nádobj ſľawná geho pobrána a zawezena: pomordowána ſau mečem nepřjtele nemľuwňátka geho po vlicých geho/ y mľádency geho: 10 Který národ nevwázaľ ſe dědičně w králowſtwj/ a nezmocniľ ſe kořiſtj geho? 11 Wſſecka ozdoba geho odgata geſt/ z ſwobodneho, včiněno geſt otrokem. 12 Nebo ay ſwaté wěcy náſſe a okraſa náſſe a ſľáwa náſſe w pauſtku obrácena geſt/ a poſſkwrnili těch wěcý Pohané. 13 Proč máme déle žiwi býti? 14 Y roztrhľ Matatyáš y ſynowé geho raucha ſwá/ a oblékſſe ſe w žjně, kwjlili welice. Při poctě Božj gak byľ ſtaľý 15 Když pak přiſſli od krále ti kteřjž nutili k odſtaupenj, do měſta Modyn aby obětowali: 16 A mnozý z Izraelſkých k nim přiſtaupili: tedy Matatyáš a ſynowé geho ſpoľu přiwedeni gſau. 17 K nimž řeč včinili ti kteřjž přiſſli od krále/ a promľuwili k Matatyáſſowi řkauce; Přednj a ſľawný a weliký gſy w měſtě tomto/ a máš hogně ſynů a bratřj: 18 Protož nynj přiſtup neyprwé/ a wykoney rozkaz králowſký/ gakž wykonali wſſickni národowé/ ano y muži Iůdſſtj/ a ti kteřjž pozuſtawěni ſau w Geruzalémě/ a budeš ty y dům twůg z přáteľ králowſkých: nadto ty y ſynowé twogi poctěni budete ſtřjbrem a zľatem a dary mnohými. 19 Tedy odpowěděľ Matatyáš a řekľ hľaſem welikým; By wſſickni národowé kteřjž přináležegj k domu toho králowſtwj, krále vpoſľechli/ aby odſtaupili gedenkaždý od náboženſtwj otců ſwých, a obljbili ſobě přikázanj geho/ 20 Gá wſſak a ſynowé mogi a bratřj mogi/ choditi budeme w ſmľauwě otců ſwých. 21 Miľoſtiw buď nám [Bůh] abychom neopauſſtěli zákona a vſtanowenj geho: 22 Rozkazu králowſkého nepoſľechneme/ abychom přeſtaupiti měli z náboženſtwj ſwého, naprawo neb nalewo. 23 Když pak přeſtaľ mľuwiti ta ſľowa/ přiſtaupiľ geden Žid před očima wſſechněch, A gak proti modlã horliwý. aby obětowaľ na oľtáři tu w Modyn/ podlé poručnj kralowſkého. 24 Kterehož vzřew Matatyaš/ tak ſe rozhorliľ až ſe třáſľa ledwj geho/ a popudiľ ſe k hněwu podlé vſudku zákona/ a přiběhna zabiľ geg v oľtáře. 25 Ano y posľa toho králowſkeho kterýž nutiľ k obětowanj, zabiľ w ten čas/ a oľtář zbořiľ. 26 A horliľ pro zákon/ gakž [2] včiniľ Fines Zamrowi ſynu Salowu 27 Potom zkřikľ Matatyáš w měſtě hľaſem welikým, řka; Každý kdož horliwě miľuge zákon, a ſtogj k ſmľauwě/ nechť wygde za mnau. Lidé opuſtili wſſe a odběhli na pauſſť. 28 Y vtekli, on y ſynowé geho na hory/ a nechali cožkoli w tom měſtě měli. 29 Tedy odebrali ſe mnozý kteříž miľowali ſprawedlnoſť a ſaud, na pauſſť/ 30 Aby ſe tam oſadili oni, y ſynowé gegich, y ženy ggich, s dobytky ſwými: nebo ſe rozmohľy byľy proti nim zľe wěcy. 31 Když pak oznámeno byľo heytmanũ králowſkým, a wogſkum kteráž byľa w Geruzalémě měſtě Dawidowě, žeby odeſſli mužj ti kteříž zruſſili p~kázanj králowſké, do ſkreyſſj na pauſſť: 32 Tedy puſtili ſe ponich mnozý/ a poſtihſſe ge oblehli ge/ a wedli proti njm wálku w den ſobotnj/ a prawili gim; 33 Gižtě toho přjliš doſti/ wygděte a zachoweyte ſe podlé rozkazu králowſkého a žiwi budete. W Sobotnj wálce nechtěli žiwotů obhagowati. 34 Kteřjž řekli; Newygdeme/ aniž včinjme podlé rozkazu králowſkého/ abychom poſſkwrňowati měli dne ſobotnjho: 35 Tedy hned vdeřili na ně wálkau. 36 Ale ani neodpowjdali gim/ ani kamenjm neházeli na ně/ ani nezahradili ſkreyſſj ſwých/ řkauce; 37 Zemřeme w ſproſtnoſti ſwé wſſickni: ſwědčiti bude nám nebe y země/ že bez rozſauzenj hubjte nás. 38 Takž když powſtali proti nim k bogi w ſobotu/ zhynuľo gich s ženami gegich a s dětmi gegich y s dobytkem gegich do tisýce oſob, 39 Očemž zwěděw Matatyáš a přátelé geho kwjlili nad nimi weľmi welice. Ale poté zmudřeli. 40 Y řekľ geden druhému; Veinjmeli wſſickni gakž tito bratřj nášj včinili/ a nebudemeli bogowati proti těm Pohanũ o žiwoty ſwé a o vſtanowenj ſwá/ gižť nás tudjž wyhľadj z země: 41 Y vradili ſe w ten den řkauce; Přitáhľliby který čľowěk proti nám k bogi w den ſobotnj/ budeme bogowati proti němu/ abychom nezemřeli wſſickni gako zemřeli bratřj naſſi, w ſwých ſkreyſſjch. 42 Tedy ſhromáždiľo ſe k nim množſtwj Aſydeů vdatných a ſylných z Izraele. 43 Každý kdož ſe dobrowolně přjdržeľ Zákona/ a wſſickni kteřjž vtjkali [3] zľých, připogili ſe k nim/ a byli gim mjſto podpory. 44 Takž zſſikowawſſe wogſko/ porazyli hřjſſnjky w hněwě ſwém/ a muže neprawé w prchliwoſti ſwé: oſtatnj pak z vtikali mezy národy aby zachowáni byli. 45 Matatyáš pak táhľ wůkoľ a přátelé geho/ a bořili oľtaře, 46 A obřezowali děti neobřezané kteréžkoli nalezli w končinách Izraelſkých mocně, 47 A ſháněli ſe po těch ſynech pýchy: nebo dařiľo ſe to djľo w rukau gegich. 48 Takž zaſe wzali zakon z ruky pohanů/ a z ruky těch kralů/ a ſráželi rohy tomu hřjſſnjku. Matatyáſs ſwým Synům k S. ſtáľoſti pomoc činj. 49 Když ſe pak přibljžili dnowé Matatyáſſowy ſmrti/ tedy řekľ ſynům ſwým; Nynj ſe zmocniľa ta pýcha a treſtánj a čas podwrácenj a hněw prchliwoſti: 50 Protož nynj djtky zaſazůgte ſe horliwě o zákon/ a wynaľožte duſſe ſwé pro ſmľauwu otců waſſich: 51 Pamatůgte na ſkutky otců naſſich kteréž činili za wěku ſwého/ a důgdete ſľáwy weliké a gména wěčného. 52 Zdali nenj Abraham nalezen w pokuſſenj wěrný? [4] Což počteno gemu za ſprawedlnoſt. 53 [5] Jozef w čas s ſauženj ſwého, oſtřjhaľ p~kázanj/ pročež včiněn Pánem Egypta. 54 [6] Fines otec náš když welice horliľ/ wzaľ ſmľauwu kněžſtwj wěčného. 55 Jozue naplniw rozkaz/ [7] včiněn ſaudcým w Izraeli. 56 [8] Kálef wydaw ſwědectwj před ſhromážděnjm / wzaľ dědictwj země. 57 [9] Dawid pro ſwé miľoſrdenſtwj, dědičně obdržel trůn králowſtwj wěčného: 58 [10] Eliáš welice horliw přjčinau zákona/ wzat geſt do nebe. 59 [11] Ananyáš, Azaryáš, Mizael, bywſſe wěřjcý/ wyſwobozeni ſau z pľamene. 60 [12] Danyeľ pro ſwau vpřjmnoſt wychwácen geſt z vſt lwů. 61 A tak myſlj přeběhnauce rodinu po rodině/ naleznete že wſſickni kteřjž naděgi ſľotili w Bohu, nevmdléwagj. 62 Protož řečj muže hřjſſnjka nebogte ſe: nebo ſľáwa geho do ľeyn, a do čerwu [ſe doſtane]. 63 Dnes ſe powyſſuge/ ale zytra nebude nalezen: nebo nawrátj ſe do prachu ſwé°/ a přemyſſlowánj geho zahyne. 64 Protož wy djtky poſylňte ſe/ a zmužile ſobě počjneyte při zákonu: nebo ſkrze něg oſľaweni budete. 65 Ay teď Sſimon bratr wáš/ wjm že g~t muž welmi rozumný/ toho poſľaucheyte po wſſecky dny/ onť bude waſſim otcem. 66 Jůdas pak Machabeus kterýž g~t vdatný w ſýle hned od mľadoſti ſwé/ ten bude waſſeho wogſka heytmanem/ abyſſte bog wedli za lid. 67 A připogte k ſobě wſſecky činitele zákona/ a pomſtěte křiwdy lidu ſwého: 68 Odpľaťte rowným za rowné těm pohanům/ a měgte pozor na přikázánj zákona. Matatyſſowo dokonánj, y pochowánj. 69 Tedy požehnaw gich/ přiľožen g~t k otcům ſwým. 70 Vmřeľ pak ſtého čtyřidcátého léta/ a pochowali ho ſynowé geho, w hrobjch otců ſwých w Modyn/ a kwjlili nad njm wſſickni Izraelſſtj welice.

 1. Podobně, Wyš 1.45
 2. 4 Mo. 14.7
 3. ſpoľků
 4. Gen. 15.6. Řjm. 4.22. Gal. 30.6.
 5. Gen. 39.10. Item 41.37.
 6. Num. 25.7.
 7. Jozu. 1.2.10. Etius. 46.1.
 8. Num. 13.32. Item 14.14. Jozue 14.+.
 9. 2Kra. 2.4.
 10. 4Krá. 2.11.
 11. Dan. 3.19.
 12. Dan. 6.22. W přjdawcých k Dan. kap. 14.30.

Kapitoľa III. Wjtězſtwj Jůdowo nad Apollonyem 13. y Seronem. Nebezpečenſtwj naſtaľé Židům. 44. Y modlitba gegich.

1 TEdy powſtaľ Jůdas kterýž ſľauľ Machabeus, ſyn geho mjſto něho. 2 Y pomáhali gemu wſſickni bratřj ge°/ a wſſickni kteřjžkoli přjdrželi ſe otce geho, takž bog wedli za Izraele s weſeljm. 3 Tern rozſſiřowaľ ſľáwu lidu ſwého/ a oblek pancýř gako obr, a wezma na ſebe náſtroge ſwé wálečné, boge wedľ/ obhaguge táboru mečem: 4 A podoben byľ lwu w ſkutcých ſwých/ a gako lwjče řwaucý k ľowenj, 5 [1]Sháněl ſe po neprawých wyſſlakowaw ge/ a ty kteřjž bauřili lid geho páliľ: 6 Tak že chřadli neprawj bogjce ſe geho/ a wſſickni činitelé neprawoſti kormautili ſe: nebo dařiľo ſe wyſwobozowánj ſkrze ruku geho. 7 Y přiwedľ k hořekowánj krále mnohé/ ale obweſeliľ Jákoba ſkutky ſwými. Protož až na wěčnoſt památka geho g~t požehnaná. 8 A táhna po měſtech Jůdſkých, pléniľ bezbožné z nich/ a odwrátiľ hněw od Izraele: 9 A ſľowutný byľ až na krag země/ a ſhromažďowaľ ty kteřjž hynuli. 10 Pročež ſhromáždil Apolonyus národy/ a z Samařj wogſko weliké/ aby bogowaľ proti Izraelowi: 11 Ale zwěděw Jůdas, wytáhľ gemu wſtříc a porazyľ geg, y zabiľ geg: tedy padľo raněných mnoho/ oſtatnj pak z vtjkali: 12 Gegichž kořiſti pobraľ/ ano y meč Apolonyú wzaľ Jůdas, a bogowaľ gjm po wſſecky dny. 13 Vſľyſſew pak Seron heytman wogſka Syrſkého/ že ſebraľ Jůdas lid/ a Cýrkew wěřjcých [že má] s ſebau/ a ty kteřjžby táhli k bogi, řekľ; 14 Dobudu ſobě gména a oſľawen budu w králowſtwj/ když wybogugj Jůdu a ty kteřjž gſau s nim, y ty kteřjž za nic poľožili rozkaz králowſký. 15 Když pak vľožil táhnauti/ tedy wytáhľo s nim wogſko bezbožných ſylné/ na pomoc gemu/ aby ſe pomſtili nad ſyny Izraelſkými. 16 Y přibljžili ſe až k tomu mjſtu kudy ſe gde do Betoron/ Jůdas pak wytáhľ w ſtříc gemu w mále; 17 Kteřjž widauce an wogſko táhne w ſtříc gim, řekli Jůdowi; Gakž budeme mocy, poněwadž maličko nás geſt, bogowati proti množſtwj takowému sylnému/ a my mdlj gſme, nic dnes negedſſe? 18 Gimž řekľ Jůdas; Snadnoť geſt zawrjti mnohé w rukau nemnohých/ aniž zagiſté rozdjľ [2] g~t v Boha w ſpomáhánj, we mnoze neb w mále: 19 Neboť ne na množſtwj wogſka wjtězſtwj w bogi záležj/ ale s nebe geſt sýľa. 20 Oniť táhnau na nás s množſtwjm bezprawj a neprawoſti/ aby pohubili nás y ženy náſſe y djtky náſſe, a aby zľaupili nás/ 21 Ale my bogugeme o duſſe náſſe a práwa náſſe. 22 Protož Bůh potře ge před obljčegem naſſim/ wy tedy nebogte ſe gich. 23 Když pak přeſtaľ mľuwiti/ vdeřiľ na ně wnáhle: y potřjn geſt Seron y tábor geho před obljčegem geho. 24 A honili ge od toho mjſta kudyž ſe chodj do Betoron, až na rowiny: y padľo znich do oſmi ſet mužů/ oſtatnj pak vtekli do země Filiſtýnſké. 25 Tedy počaľ gjti ſtrach z Jůdy a z brařj geho/ a hrůza na národy, kteřjž byli wůkoľ nich. 26 Tak že ſe doneſľo y krále gméno geho/ a o bitwách Jůdowých wyprawowaľ každý narod. Nebezpečenſta na Židy přiſſľého, wypſanj. 27 Když pak vſľyſſeľ Antyoch král řeči ty/ rozpalil ſe hněwem/ a poſľaw, ſebraľ wſſecka wogſka králowſtwj ſwého/ wogſko welmi ſylné: 28 A otewřew pokľadnicy ſwau/ dáwaľ ſľužbu wogſkům ſwým na rok/ a poručiľ gim aby na rok hotowi byli ke wſſeligaké potřbě. 29 A wida že vbýwá peněz z pokľadů/ a wýběrčjch té kraginy maľo geſt/ přjčinau rozbroge a těžkoſti/ kterauž způſobiľ w té zemi/ zruſſiw práwa/ kteráž býwaľa ode dnů ſtarodáwnjch: 30 A obáwage ſe, že nebude mjti coby gednau neb dwakrát ſtačiľo na nákľady a dary gakež byľ daľ předeſſlé ſſtědře/ tak že přewýſſiľ krále prwnj ſſtědroſtj. 31 A ſwjrage ſe w myſli ſwé welmi/ vľožiľ tahnauti do Perſye/ a bráti berně z těch kragin a naſhromažditi peněz mnoho. 32 Protož pozuſtawil Lizyáſſe čľowěka ſľawného z rodu králowſkého, nad wěcmi králowſkými, od řeky Eufrates až do pomezý Egyptſkého 33 kterýžby chowaľ Antyocha ſyna geho/ až do nawracenj ſe geho: 34 A daľ gemu o wſſech wěcech což chtěľ/ a o obywateljch Jůdſkých a Geruzalẽſkých, 35 Aby poſľaľ na ně wogſko ku potřenj a wyhľazenj ſýľy Izraelowy, y oſtatku Geruzaléma/ a k wyhľazenj památky gegich z toho mjſta: 36 A aby oſadiľ cyzozẽce we wſſech končinách gegich/ a rozľoſowaľ zemi gegich. 37 Král pak wezma poľowicy wogſk pozuſtalých/ wytáhľ z Antyochye měſta králowſtwj ſwého/ léta ſtého čtyřidcátého ſedmého/ a přeprawiw ſe přes řeku Eufrates/ progeľ hořegſſj kraginy. 38 Tedy wybraľ Lizyáš Ptolemea Dorymenowa, a Nykanora, a Gorgiáſſe, muže mocné z přáteľ králowſkých, 39 A poſľaľ s nimi čtyřidceti tiſýc mužů/ a ſedm tiſýc gjzdných/ aby wtrhli do země Jůdſké/ a zkazyli gi podlé rozkazu králowſkého: 40 Kteřjž táhli ſewſſjm wogſkem ſwým/ a přitágſſe poľožili ſe bljzko Emmaum w zemi kteráž geſt na rowině. 41 Vſľyſſewſſe pak kupcy té kraginy powěſt o nich/ a nabrawſſe ſtřjbra a zľata welmi mnoho a ſľužebnjků/ přiſſli [k nim] do táboru, bráti ſynů Izraelſkých za ſľužebnjky: a připogiľo ſe k nim wogſko Syrſké, a země cyzozemců. 42 Božjho lidu ſtrogenj ſe k bogowánj. Tedy wida Jůdas a bratřj geho, že ſe bjdy rozmohľy, a wogſka an ſe kľadau w končinách gegich/ a zwěděwſſe o rozkazých králowſkých kteréž poručiľ wykonati k zahynutj a wyhľazenj lidu, řekľ gedenkaždý bližnjmu ſwému; 43 Přiweďme k náprawě ſníženj lidu ſwého/ a bogůgme přjčinau lidu ſwého a ſwatyně: 44 Y ſebraľo ſe ſhromážděnj aby hotowi byli k bogi/ a aby modléce ſe proſyli [od Boha] miľoſrdenſtwj a ſlitowánj. 45 (Nebo Geruzalém byľ bez obywatele gako pauſſť/ nebyľ kdoby wſſeľ do něho, neb wyſſeľ z něho z rodin geho/ ſwatyně pak potľačena byľa, a cyzozemcy [bydleli] na hradě/ obydljm byľ Pohanů/ anobrž odgato byľo potěſſenj z Jákoba, a přeſtaľa piſſťaľka a harfa.) 46 A ſhromáždiwſſe ſe přiſſli do Masfa proti Geruzalému: nebo mjſto k modlitbě w Masfa prwé měli Izraelſſtj. 47 A roztrhſſe raucha ſwá/ a oblekſſe ſe do žjnj/ a popeľ na hľawy ſwé ſypouce, poſtili ſe ten den: 48 Nadto otewřeli knihy zakona, kterež wyſljditi chtěli Pohané, aby namalowali na nich podobizny modľ swých. 49 A přinesſſe raucha kněžſká prwotiny a deſátky/ poſtawili Nazareyſké kteřjž wyplnili dny ſwé. 50 Y woľali hľaſem k nebi řkauce; Což včinjme s těmito a kam ge dowedeme? 51 Poněwadž ſwatyně twá potľačena geſt a poſſkwrněna/ kněžj pak twogi gſau w zámutku a w ſnjženj. 52 A ay Pohané tito ſhromáždili ſe proti nám aby nás pohubili, ty wjš co ſmýſſlegj proti nám. 53 Kterakž budeme mocy oſtáti před obljčegẽ gegich/ nepomůžeſſli ty nám? 54 Y traubili w trauby, a woľali hľaſem welikým. 55 Potom vſtanowiľ Jůdas heytmany nad lidem tiſyčnjky a ſetnjky a padeſátnjky a deſátnjky: 56 Kteřjž řekli těm genž ſtawěli domy/ a zaſnaubené měli manžeľky/ a ſſtěpowali winnice/ a bázliwým/ aby ſe nawrátiľ gedẽkaždý do domu ſwého [3] podlé zákona. 57 Takž wytahľo to wogſko a poľožiľo ſe v Emmaum na Poľedne. 58 Tedy řekľ Jůdas; Přepaſſte ſe a buďte mužj vdatnj/ a buďte hotowi k gitru abyſſte bogowali s pohany těmi kteřjž ſe ſhromáždili proti nam/ aby ſhľadili nás y ſwatyni náſſi. 59 Nebo lepe nám vmřjti w bogi/ než djwati ſe na bjdy národu naſſe°, a ſwatyně. 60 A wſſak gakž geſt wůle [Božj] na nebi/ nechť tak včinj.

 1. Podobně, 3 Macha. 3.6.
 2. Podobně, 1. Král. 14.6. 2Par. 14.11.
 3. Deut. 20.5. Podobné, Judyt. 7.4.

Kapitoľa IIII. Přemoženj Gorgiáſſe, 28. y Lizyáſſe/ 37. Wyčiſſtěnj chrámu/ a ſľužeb obnowenj.

1 Gorgiáſs přemožen TEdy pogaw Gorgiáš pět tiſýce mužů a a tiſýc gjzdy na wýbor/ wytáhľ s tjm wogſkem nočně, 2 Aby připadna na tábor Židowſký/ porazyľ geg wnáhle: byli pak ti kteřjž byli na hradě průwodčj geho. 3 O čemž vſľyſſew Jůdas, wytáhľ ſam y ti rekowé/ aby porazyli wogſko králowſké kteréž byľo w Emaum, 4 A to když geſſtě wogſka porůznu byľa od táboru. 5 Y přitáhľ Gorgiáš do leženj Jůdowa nočně/ a žádného nenalezna, hledaľ gich po horách: nebo řekľ; Vtjkagj ti před námi. 6 Ale gakž gen byľ den, vkazaľ ſe Jůdas na poli ſe třmi tiſýcy mužů/ a wſſak oděnj ani mečů neměli gakžby chtěli. 7 Když pak hleděli na tábor pohanſký ſylný/ w pancýře oblečený/ a na gjzdu wůkoľ něho/ a na ty wycwičené w bogi: 8 Tedy řekľ Jůdas mužům těm kteřjž byli s nim; Nebogte ſe množſtwj gich a vtoku gegich nelekeyte ſe: 9 Pamatůgte, gak wyſwobozeni ſau otcowé náſſi [1] w moři rudem/ když ge honiľ Farao s wogſkem: 10 Protož nynj woľeyme k Bohu/ zdalibyſe chtěľ ſmiľowati nad námi/ a rozpomena ſe na ſmľauwu otců, potřjti wogſko toto p~d obljčegẽ naſſim dnes. 11 Aby poznali wſſickni národowé/ že g~t kdoby wykaupiľ a wyſwobodiľ Izraele. 12 Tedy pozdwihſſe ti cyzozẽcy očj swých, a widěwſſe ge an táhnau pti nim 13 Wytáhli z táboru k bogi: y vdeřili letmo ti kteřjž byli s Jůdau. 14 Když ſe pak potýkali/ potřjni ſau ti Pohané a rozběhli ſe po poli. 15 Zadnj pak wſſickni padli mečẽ/ kteréž honili až k Aſaremot/ a až na pole Idumeyſké/ a k Azotu/ a Jamnij/ kdež gich padľo do třj tiſýc mužů. 16 Y nawrátiľ ſe Jůdas a wogſko geho od honěnj gich: 17 A řekľ lidu; Nebuďte žádoſtiwi kořiſti/ nebo nepřjtel geſt proti nám/ 18 Gorgiáš zagiſté s wogſkem geſt na této hoře bljzko nas/ ale poſtawte ſe nynj proti nepřátľům naſſim/ a wybogůgte ge/ potom pak beřte kořiſti ſwobodně. 19 Ty wěcy když geſſtě mľuwiľ Jůdas/ vkázaľ ſe [gich] djl něgaký wynikagjcý z té hory/ 20 Kteřjžto widauce an ſe [gegich] w vtjkánj dali, a [Židy] an zapalugj gegich ſtany: (dým zagjſté kterýž widjn byľ, vkazowaľ co ſe ſtaľo) 21 Ty wěcy, prawjm, widauce lekli ſe welmi: nadto widauce y wogſko Jůdowo w poli hotowé k bitwě/ 22 Vtekli wſſickni do země cyzozemců. 23 Y nawrátiľ ſe Jůdas k kořiſti toho táboru/ a nabraľ zľata mnoho a střjbra a poſtawce modrého a ſſarľatu mořſkého a zbožj welikého. 24 Potom nawrátiwſſe ſe chwálili a dobrořečili Boha/ [2] že [geſt] dobrý/ a že na wěky miľoſrdenſtwj ge°. 25 Takž způſobeno geſt wyſwobozenj weliké Izraelowi w ten den. 26 Kteřjž pak koli z cyzozemců zachowáni ſau, přigdauce oznámili Lizyáſſowi wſſecky wěcy kteréž ſe zběhľy. 27 Což on vſľyſſew, ſtrnuľ a ſmuten byľ že co chtěľ neſtaľo ſe to Izraelowi/ a což poručiľ gemu král, to ſe nezdařiľo. 28 A Lizyáš tolikéž. Druhého pak léta, ſebraľ Lizyáš mužů na wýbor ſſedſáte tiſýc gjzdy/ aby wybogowaľ Geruzalém. 29 Y přitáhli do země Idumeyſké/ a poľožili ſe v Betſury: proti nimž wſtřjc wytáhľ Jůdas s deſýti tiſýcy mužů. 30 A wida wogſko ſylné/ modliľ ſe řka; Požehnaný gſy wyſwoboditeli Izraelſký/ kterýž ſy potřeľ [3] vtok mocného, ſkrze ruku ſľužebnjka ſwého Dawida/ a wydaľ ſy wogſko cyzozẽců w ruce Jonaty [4] ſyna Saulowa a oděnce geho: 31 Zawři wogſko toto w ruku lidu ſwého Iraelſkého/ ať ſau zahanbeni s mocý a gjzdau ſwau: 32 Puſť na ně ſtrach/ a zemdli ſměľoſt sýľy gegich/ ať ſe třeſau nad potřenjm ſwým: 33 Poraz ge mečem těch kteřjž tě miľugj/ ať tě chwalj wſſickni pjſničkami kteřjž znagj gméno twé. 34 Takž potýkali ſe gedni s druhými y padľo z wogſka Lizyáſſowa/ do pěti tiſýc mužů: padli prawjm před nimi. 35 Wida pak Lizyáš vtjkánj ſwého wogſka/ Jůdowu pak ſměľoſt/ a gak hotowi gſau, buď žiwi býti, buď vmřjti vdatně/ odtáhľ do Antyochye/ a zbjraľ cyzý lid: když pak gemu přibyľo wogſka kteréž ſebraľ/ vmjniľ zaſe s těmi přibytými táhnauti do Jůdſtwa. 36 Y řekľ Jůdas a bratřj geho; Ay potřjni ſau nepřátelé náſſi/ poďme wyčiſſťowati ſwatého mjſta a obnowowati. 37 Tedy ſhromáždiľo ſe wogſko wſſecko, a wſtaupili na horu Syon/ 38 Jůda žaľoſt měľ nad zpuſſtěnjm B chrámu, y A widauce ſwatyni zpuſſtěnau, a oľtář poſſkwrněný, a brány wypálené, a w ſýňcých prauti wyroſtľé gako w leſe, aneb gako na gedné z hor, a pokoge pobořené/ 39 Roztrhli raucha ſwá/ a wydawſſe ſe w kwjlenj weliké/ ſypali popeľ na hľawu ſwau/ 40 A padſſe na twář na zem/ zatraubili w trauby náwěſſtj dáwagjcý, a woľali k Bohu. 41 Tedy zřjdiľ Jůdas muže ty kteřjžby bogowali s těmi kteřjž byli na hradě/ dokudžby newyčiſtiľ mjſta ſwatého. 42 A wybraľ kněžj nemagjcý vhony a libugjcý ſobě zákon. 43 Wyčiſtiľ geg a potřebami opatřiľ Kteřjž wyčiſtili mjſto ſwaté/ a wyneſli kamenj poſſkwrněné na mjſto nečiſté. 44 Když pak radili o oľtář zápaľů poſſkwrněný, coby gemu včiniti měli: 45 Tedy přiſſľa gim na myſl rada dobrá/ aby geg zbořili/ aby ſnad nebyľ gim k vtržce/ že ho poſſkwrnili Pohané: y zbořili ten oľtář, 46 A ſľožili to kamenj na hoře toho domu/ na mjſto obzwľáſſtnj/ dokudžby nepřiſſeľ Prorok/ kterýžby zpráwu daľ o těch wěcech. 47 Potom nabrawſſe kamenj ceľého podlé zákona [5] rozděľali oltář nowý podobný prwnjmu. 48 Wzděľali také mjſta ſwatá a což měľo býti wnitř w domě y ſýňce poſwětili: 49 A naděľawſſe nádob ſwatých nowých/ wneſli ſwjcen a oľtář zapaľů a kaděnj y ſtůľ do Chrámu/ 50 A kadili na oľtáři/ a rozſwjtili ſwjce na ſwjcen, aby ſwjtili w Chrámě: 51 Nakľadli také na ſtůľ chlebů/ a roztáhli opony/ takž dokonali wſſecka djľa kteráž děľali. 52 Potom wſtawſſe ráno pětmecýtmého dne měſýce dewátého (kterýžto měſýc geſt Kyſlew) léta ſtého čtyřidcátého oſmého/ 53 Obětowali obět podlé zákona na tom nowém oľtáři zápaľů, ktrýž byli vděľali: 54 Práwě w ten čas a w ten den wněmž ho byli poſſkwrnili Pohané: na ten [den] znowu poſwěcowán g~t/ pjſněmi a na cytary a na harfy, a na cymbáľy. 55 Y padli wſſickni na twář pokľonu činjce a dobrořečjce Bohu, kterýž gim ſſtěſtj daľ. 56 Měli pak to poſwěcowánj oľtáře oſm dnj/ a přináſſeli zápaľy s weſeljm a obětowali obět ſpaſenj a chwáľy. 57 Ozdobili také zewnitř Chrám korunami zľatými a pawézkami/ a obnowili brány a pokogjky/ zděľawſſe dwéře k nim 58 Když pak byľo weſelé weliké w lidu welmi/ a odgato byľo pohaněnj Pohanů, 59 Památku wyčiſſtěnj B. Chrámu vſtanowiľ Tehdy vſtanowiľ Jůdas a bratřj geho/ y wſſecka Cýrkew Izraelſká/ aby [6] ſľaweni býwali ti dnowé poſwěcowánj oľtáře, čaſy ſwými rok po roce za oſm dnj/ od pětmecýtmé° dne měſýce Kyſlew, s weſeljm a s radoſtj. 60 Horu Syon wůkoľ ohradiľ. Obehnali také toho čaſu horu Syon wůkoľ zdmi wyſokými a wěžemi pewnými/ aby někdy přitáhnauce Pohané nepotľačili gich gako včinili prwé. 61 A poľožili tu wogſko k obhagowánj gj/ a ohradili gi k obhagowánj Betſury: aby měľ lid pewnoſt proti zemi Idumeyſké.

 1. Exod. 14.9. Jozue 24.6. Njž 9.45.
 2. Žaľ. 106.1. Item 118.1. Item 116.1.
 3. 1Krá. 17.50
 4. 1Krá. 14.13.
 5. Exo. 20.25. Deut. 27.5. Jozue 8.31.
 6. 2 Macha. 18. Jan 10.12.

Kapitoľa V. Wjtězſtwj Jůdowo a bratřj geho nad mnohými měſty a kraginami/ 54. oſľawowánj z něho Boha. 56. Wýtržnoſt Jozefowa a Azaryáſſowa. 63. Sľáwa Jůdowa.

1 STaľo ſe pak když vſľyſſeli národowé okolnj, že geſt wzděľán oľtář, a obnowena ſwatyně gako prwé/ že ſe rozhněwali welmi: 2 A vradiwſſe ſe aby pohubili pokolenj Jakobowo/ ty kteřjž byli v proſtřed nich počali mordowati [některé] w lidu a hubiti. 3 Jůdas doſáhľ nad nepřáteľy rozličnými wjtězſtwj. Protož bogowaľ Jůdas proti ſynům Ezau w zemi Idumeyſké v Akrabatyn: nebo oblehli Izraele, a porazyľ ge ranau welikau a wehnaw ge do těſna/ pobraľ kořiſti gegich 4 Zpomenuľ také na zľoſt ſynů Bean/ kteřjž byli oſýdľem lidu a vražkau, záľohy činjce gim po ceſtách. 5 Protož když ſe zawřeli před nim na wěžech, oblehľ ge, a wyhľadiľ gako proklaté/ a zapáliľ wěže ſe wſſemi kteřjž byli na nich. 6 Odtud puſtiľ ſe proti ſynům Ammonytſkým/ kdežto trefil na wogſko ſylné, a lid znamenitý s Tymoteem heytmanem gegich: 7 Proti nimž wedľ wálky mnohé/ y potřjni ſau před twářj geho: nebo ge porazyľ. 8 A dobyw Gázer s měſtečky geho/ nawrátiľ ſe do Jůdſtwa. 9 Sebrali ſe pak národowé ti kteřjž w zemi Galádſké byli, proti Izraelſkým bydljcým na pomezých gegich/ aby ge zhubili. 10 Protož vtekli do pewnoſti Datema/ a poſľali liſty k Jůdowi a k bratřjm geho, řkauce; 11 Sebrali ſe proti nám národowé kteřjž gſau wůkoľ nás/ aby nás zhubili/ a ſtrogj ſe přitáhnauti a dobyti ohrady do njž ſme vtekli/ a Tymoteus geſt heytmanem wogſka gegich: 12 Protož přitáhna, wytrhni nás z ruky gegich: nebo padľo naſſich množſtwj: 13 A wſſickni bratřj kteřjž byli w Tubin, vſmrceni ſau/ a zagali manžeľky gegich s djtkami y s ſtatkem/ a zhynuľo tam do tiſýce mužů. 14 Geſſtě ti liſtowé čteni byli/ a ay poſľowé ginj přiſſli z Galilee roztržená magjce raucha/ kteřjž oznámili tato ſľowa, 15 Řkauce; Sebrali ſe nanás z Ptolemaidy a z Týru a z Sydonu a ze wſſj Galile cyzozemců/ aby wyplenili nás. 16 Když pak vſľyſſeľ Jůdas a lid ta ſľowa/ ſebraľo ſe ſhromážděnj weliké/ aby ſe poradili coby včiniti měli bratřjm ſwým/ poſtaweným w sſauženj, proti nimž bogowáno byľo od nepřáteľ. 17 Y řekľ Jůdas Sſimonowi bratru ſwému: Wybéř ſobě muže a wytahna wyſwoboď bratřj ſwé kteřjž ſau w Galilei: ga pak a Jonata bratr můg/ potahneme do země Galad. 18 Takž pozuſtawiľ Jozefa ſyna Zacharyáſſowa a Azaryaſſe za wůdce lidu/ s oſtatkem wogſka w Jůdſtwu na ſtráži: 19 A přikázaľ gim řka; Zprawu držte nad tjm lidem/ a neweďte wálky proti Pohanům/ dokudž bychom ſe nenawrátili. 20 Když pak odděléno byľo Sſimonowi mužů tři tiſýce kteřjžby táhli do Galile/ a Jůdowi oſm tiſýc do země Galád: 21 Tedy přitáhna Sſimõ do Galilee/ wedľ wálky mnohé proti těm Pohanům/ y potřjni ſau ti Pohané před obljčegẽ geho/ a ſháněľ ſe ponich až k branám Ptolemaidſkým/ 22 Tak že padľo z těch pohanů do třj tiſýc mužů: y pobrali kořſti gegich. 23 A wzawſſe [Židy] kteřjž byli w Galilei a w Arbatjch s ženami a s dětmi y ſewſſjm cožkoli měli přiwedli ge do Jůdſtwa s radoſtj welikau. 24 Jůdas pak a Jonatan bratr geho přeprawiwſſe ſe přes Jordán/ táhli ceſtau třj dnů po pauſſti 25 Kdežto potkali ſe s Nabatſkými kteřjž gim wſtříc wyſſli pokogně/ a oznámili gim wſſecko co ſe ſtaľo bratřjm gegich w zemi Galád/ 26 A že mnozý z nich zgjmáni ſau w Bozrra a w Bozor, w Alemis, w Chaſkor, w Mağed a Karnaim/ kterážto měſta wſſecka hražená ſau a weliká: 27 Ano y w giných měſtech Galádſkých že ſau zgjmáni/ a zýtra vmjnili ſſturmowati ku pewnoſtem/ a dobudauce gich zhubiti ge wſſecky gedno° dne. 28 Protož obrátiľ se Jůdas hned ſpěſſně s wogſkem ſwým ceſtau po pauſſti k Bozra/ a wzaw měſto zbiľ wſſecko pohľawj mužſké oſtroſtj meče/ a pobraw wſſecky kořeſti gegich wypáliľ ge ohněm. 29 Odtud pak odtrhna nočně, táhľ do pewnoſti. 30 Ale když ſe rozedniľo, tedy pozdwihſſe očj ſwých, [vzřeli] a ay lid znamenitý gemuž počtu nebyľo, zdwihagj žebřjky a náſtroge/ aby dobýwali té pewnoſti, a bogowali proti nim. 31 Tedy Jůdas wida že ſe začaľ bog/ a hľuk měſta wſtupuge až k nebi, od trub a hľaſu welikého/ řekľ mužům wogſka ſwého; 32 Bogůgte dnes přjčinau bratřj ſwých. 33 Pročež tahſſe po třech ſtranách pozadu na ně/ traubili w trauby, a woľali na modlitbě. 34 Když pak zwěděľo wogſko Tymoteowo, že Machabeus geſt/ vtjkali přd obljčegem geho: y porazyľ ge ránau welikau/ tak že padľo z nich toho dne do oſmi tiſýc mužů. 35 Potom vhnuľ ſe k Masfa/ a bogowaľ proti němu y dobyľ ho/ a zbiw wſſecko pohľawj mužſké w něm/ pobraľ kořiſti geho a wypáliľ ge ohněm. 36 Odtud odtrhna dobyľ Ezebon, Mağed, Bozor, a giných měſt Galádſkých. 37 Po těchto pak wěcech [1] ſebraľ Tymoteus wogſko giné/ a poľožiľ ſe proti Ráfon za řekau. 38 Protož poſľaľ Jůdas aby ſhlédli to wogſko/ kteřjžto oznámili gemu řkauce; Shromáždili ſe k nim wſſickni národowé kteříž gſau wůkoľ nás, wogſko přewelmi weliké: 39 Ano y Arábſſtj nagati ſau na pomoc gim/ a poľožili ſe za řekau/ hotowi gſauce p~táhnauti proti tobě k bogi: Tedy wytáhľ Jůdas proti nim. 40 Řekľ pak Tymoteus knjžatům wogſka ſwého/ když ſe přibljžj Jůdas a wogſko geho k řece tekuté/ přeprawjli ſe k nám prwé/ nebudeme mocy oſtáti proti němu: nebo giſtotně zmocnj ſe nás: 41 Pakli ſe lekati bude a poľožj ſe za potokem/ přepľawjme ſe k němu/ a zmocnjme ſe ho. 42 Když ſe pak přibljžiľ Jůdas k řece tekuté/ poſtawiľ pjſaře toho lidu v řeky a přikázaľ gim řka; Nedopauſſtěgte ſe žádnému čľowěku poľožiti/ ale nechť táhnau wſſickni k bogi. 43 Takž přepľawiľ ſe proti nim neyprwé/ a wſſecken lid geho zanjm: y potřjni ſau před obljčegem geho wſſickni ti Pohané/ tak že ſhodiwſſe zbrog ſwau/ vtekli do Chrámu w Karnaim. 44 [Jůdſſtj] pak dobywſſe měſta/ zapálili ten Chrám ohněm/ ſewſſjm což byľo w něm: A tak wywráceno geſt Karnaim/ aniž mohli wjce oſtáti před obljčegem Jůdowým. 45 Y ſhromáždiľ Jůdas wſſecky Izraelſké kteřjž byli w zemi Galád, od maľého až do welikého/ y manžeľky gegich y djtky s nábytkem, wogſko welmi weliké/ aby ſſli do země Jůdſké. 46 Když pak přiſſli až k Efron [2] (kteréžto měſto geſt na ceſtě, weliké a hražené welmi/ gemuž nebyľo lze wyhnauti na prawo ani na lewo/ ale proſtředkem geho gjti ſe muſyľo) 47 Tedy zawřeli ſe měſſťané, 48 A zawáleli brány kamenjm. 49 Y poſľaľ k nim Jůdas ſľowy pokognými řka; 50 [3] Nechť progdu ſkrze zemi twau/ abychom ſſli do země ſwé/ a žádný nevbljžj wám/ toliko pěſſky půgdeme: ale nechtěli otewřjti gemu. 51 Protož poručiľ Jůdas prowoľati w wogſſtě/ aby ſſturmowaľ každý k tomu mjſtu, p~ti kterémuž ſtogj: Y lezli k ſſturmu mužj toho wogſka/ a dobýwali měſta ceľý ten den/ a ceľau noc/ až y dáno geſt měſto w ruce geho. 52 Kdežto zhubiľ wſſecko pohľawj mužſké oſtroſtj meče/ a z ğruntu ge wywrátiľ/ a pobraw kořiſti geho/ ſſeľ ſkrze měſto po zbitých. Y přeprawili ſe přes Jordán na pole weliké proti Betſan. 53 Jůdas pak weda ty kteříž zzadu zuſtáwali/ napomjnaľ lidu na té wſſj ceſtě/ až přiſſli do země Jůdſké. 54 Potom wſtaupili na horu Syon s weſeljm a s radoſtj/ a obětowali zápaľy/ proto že nepadľ z nich žádný až y nawrátili ſe w pokogi. 55 W těch pak dnech w nichž byľ Jůdas a Jonatan w zemi Ğalád/ a Sſimon bratr geho w Galilei proti Ptolemaidě/ 56 Jozefowi ſe nepodařiľo geho vſyľowánj. Vſľyſſew Jozef ſyn Zacharyáſſú a Azaryáš knjžata [oſtatnjho] wogſka o zmužiľoſti [gegich] a bogi kterýž wykonali/ řekli; 57 Dobuďme y my ſobě gména/ a potáhněme k bogi proti Pohanům kteřjž gſau wůkoľ nás: 58 A tak ponukſſe mužů bogowných kteréž měli při ſobě/ táhli k Jamnyi: 59 Ale když wytáhľ Gorgiáš z měſta a mužj geho wſtříc gim k bogi: 60 Tedy Jozef daľ ſe w vtjkánj/ a honěni ſau až ku pomezým Jůdſkým: y padľo w tẽ den z lidu Izraelſkého do dwau tiſýc mužů: tak weliká ſe ſtaľa porážka w lidu Izraelſkém/ 61 Proto že nevpoſľechli Jůdy a bratřj geho/ domnjwawſſe ſe že zmužiľoſti dokážj. 62 Ti zagiſté nebyli z ſemene mužů těch/ ſkrze gegichž ruku dáno geſt wyſwobozenj Izraelowi. 63 Jůdas s Bratřjmi ſwými včiněn ſľawný. Muž pak ten Jůdas a bratřj geho oſľaweni ſau welice předewſſjm Izraelem/ a předewſſemi národy/ kdež ſľyſſáno byľo o gménu gegich: 64 Kteřjžto ſhromažďowali ſe k nim, wychwalugjce ge. 65 Potom wytáhna Jůdas a bratřj geho k bogi proti ſynům Ezau do země Poľednj, dobyľ Chebronu a měſteček geho, 66 a pobořiw pewnoſt geho, a wěže ge° wypáliw wůkoľ/ odtrhľ aby táhľ do země cyzozemců: y táhľ ſkrze Samaři: 67 W kterýžto den padli kněžj z měſt chtěwſſe zmužiľoſti dokázati/ wytahli k bogi wſſetečně. 68 Y vhnuľ ſe Jůdas k Azotu [do] země cyzozemců/ a pobořiw oľtáře gegich Modľy ohněm zkaženy, etc. a rytiny bohů gegich ohněm popáliw, a pobraw kořiſti těch měſt/ nawrátiľ ſe do země Jůdſké.

 1. 2 Mach. 10.24.
 2. 2 Mach. 12.27.
 3. Podobně Num. 20.17.

Kapitoľa VI. Vſyľowánj Antyocha Epiffána o zľaupenj měſta w Elimaidě. 8. Nařjkánj geho nad ſebau, 16. y ſmrt. 17. Kralowánj Antyocha Eupatora. 18. Sſauženj weliké Židů.

1 KRal pak Antyoch táhna ſkrze hornj kraginy/ Antyoch Epifanes w naděgi zmýlen: vſľyſſeľ že geſt w Elimaidě w zemi Perſké měſto ſľawné přjčinau bohatſtwj od ſtřjbra a od zľata: 2 A chrám w něm bohatý welmi/ kdež pawézy [gſau] zľaté a pancýřowé a zbrog kteréž tam nechaľ Alexander ſyn Filipú, kráľ Macedonſký/ genž kralowaľ [tam] neyprwé z Řeků: 3 Protož přitáhľ [1]/ a vſylowaľ aby dobyľ toho měſta a zľaupiľ ge/ ale nemohľ: nebo w známoſt vwedena byľa ta wěc měſſťanům, 4 Kteřjžto poſtawili ſe proti němu k bogi: takž vtekľ/ a odtrhna odtud s zámutkem welikým/ nawrátiľ ſe do Babilona. 5 W tom přigda poſeľ do Perſydy/ oznámiľ gemu že ſe w vtjkánj daľa ta wogſka, kteráž byľa táhľa do země Jůdſké. 6 A že Lizyáš kterýž táhľ s wogſkem ſylným neyprwe daľ ſe w vtjkánj před obljčegem Židů/ kterýmž přibyľo zbroge, a wogſka, a kořiſtj mnoho/ gichž nabrali z těch wogſk kteráž porazyli: 7 A že zbořili tu ohawnoſt kterauž byľ wzděľaľ na oľtáři tom kterýž byľ w Geruzalémě: ſwatyni pak gakž byľa neyprwé, obehnali zdmi wyſokými/ y Betſuru měſto ſwé: 8 W ſwědomj welmi ſewřjn: Y ſtaľo ſe když vſľyſſeľ král ty řeči/ že ſe lekľ a třáſľ welice/ a padľ na ľůžko: nebo vpadľ w nemoc zámutkem/ že ſe neſtaľo gemu gakž byľ myſliľ: 9 Pročež byľ tu drahně dnj/ proto že ſe gemu obnowiľ zámutek weliký: 10 A ſaudě ſám v ſebe že vmře/ powoľaľ wſſech přáteľ ſwých/ a řekľ gim: Odſtaupiľ ſen od očj mých, a chřadne ſrdce mé ſtaroſtmi. 11 A řjkám w ſrdcy; Na gakau bjdu ſem p~ſſeľ? a w gakém wlnobitj nynj gſem? geſſto ſem byľ wzácný a miľý w kralowſtwj ſwém: 12 Gižť ſe nynj rozpomjnám na zľé wëcy, kteréž ſem včiniľ w Geruzalemě/ že ſem pobraľ wſſecka nádobj zľatá a ſtřjbrná kteráž byľa w něm/ a poſľaľ ſem aby zhubili obywatele Jůdſké bez přjčiny: 13 Poznáwámť že proto přiſſľy na mne zľé wěcy/ a ay hynu zámutkem welikým a to w zemi cyzý. 14 Poručenſtwj činiľ a vmřeľ. Tedy powoľaw Filipa, gednoho z přáteľ ſwých/ vſtanowiľ geg nadewſſjm králowſtwjm ſwým/ 15 A daľ gemu korunu a raucho ſwé a prſten/ aby Antyocha ſyna geho cwičiľ a odchowaľ aby kralowati mohľ. 16 Y vmřeľ tu [2] král Antyoch/ léta ſteho čtyřidcátého dewátého. 17 Protož zwěděw Lizyáš že vmřeľ kral/ Antyoch Ewpator za krále vſtanowẽ. vſtanowiľ Antyocha ſyna geho/ aby kralowaľ mjſto něho/ kteréhož wychowaľ z mľadoſti/ a nazwaľ gméno geho Ewpator. 18 Sſauženj židů gakž od cyzých/ tak od domácých. Ti pak kteřjž drželi hrad, obkličowali Izraele wůkoľ mjſta ſwatého/ vſtawičně hledagjce [geho] zľého/ a [chtěgjce býti] podporau Pohanů: 19 Pročež Jůdas myſliw zhubiti ge/ ſwoľaľ wſſecken lid aby ge oblehli: 20 Kteřjžto ſhromáždiwſſe ſe ſpoľu, oblehli ge léta ſtého padeſátého/ y zaſadiľ [Jůdas] proti nim berany a [giné] náſtroge. 21 Wyſſedſſe pak z nich [někteřj z toho oblženj/ gichž ſe přichytili někteřj] z bezbožných Izraelſkých/ ſſli k králi, a řekli; 22 Dokudž nebudeš konati ſaudu a mſtjti bratřj naſſich? 23 My ſme ſobě obljbili to abychom ſľaužili otcy twému/ a wykonali cožby koli od něho řečeno byľo/ a poſľuſſni byli rozkazů ge°/ ačkoli ti kteřjž gſau z lidu toho, proto odcyzili ſe od nás: 24 Anobrž kteřjžkoli z nás nalezeni byli/ vſmrceni ſau, a dědictwj náſſe rozchwátána. 25 A netoliko na nás ruku wztáhli/ ale y na wſſecky končiny ſwé. 26 A ay poľožili ſe dnes v hradu w Geruzalémě aby ho dobyli/ ſwaté pak mjſto, ano y Betſuru ohradili. 27 Protož nepředegdeſſli toho rychle/ wětſſj wëcy nežli tyto činiti budau/ a nebudeš mocy odoľati gim. 28 Y rozhněwaľ ſe král když to vſľyſſeľ/ a ſhromáždiľ wſſecky přáteľy ſwé knjžata wogſka ſwého/ a ty kteřjž byli nad gjzdau, 29 Ano y od králů giných/ a z oſtrowů mořſkých přitáhľa k němu wogſka nagatá/ 30 Tak že byľ počet wogſka geho ſto tiſýc pěſſjch/ a dwadceti tiſýc gjzdných a ſľonů třidceti dwa wycwičených k bogi. 31 Tedy táhli ſkrze Idumegſkau zemi/ a poľožili ſe v Betſury/ kteréž dobýwali za mnoho dnj/ naděľawſſe náſtrogů wálečných: Ale wytrhſſe [Betſurſſtj] popalili ge ohněm a bogowali zmužile. 32 Jůdas také odtrhna od hradu, poľožiľ ſe v Betzacharya proti táboru toho krále. 33 Tedy král přiwſtana ráno odtrhľ s wogſkem ſwým s chwátánjm k ceſtě Betzacharya/ kdežto zſſikowali wogſka k bogi/ a traubili na trauby. 34 Sľonům pak vkazowali wjno čerwené a moruſſj/ aby ge zdráždili k bogi. 35 A rozděliwſſe ty ſſelmy mezy haufy poſtawili při každém ſľonu tiſýc mužů oblečených w pancýře brněné/ a [magjcých] ľebky oceliwé na hľawách ſwých/ a pět ſet gjzdných wýborných zřjdili při každé té ſſelmě. 34 Kteřjžto pohotowě byli kdežkoli ta ſſelma byľa a kdežkoli ſſľa, ſſli ſpoľu/ aniž odcházeli od nj. 37 Wěže také dřewěnné na nich pewné přikrýwagjcý gednu každau tu ſſelmu, náſtrogi připáſané byľy/ a na gedné každé mužů kteřjž bogowali z nich/ dwa a třidceti/ a Indyán každé té [ſſelmy] zpráwce. 38 [Heytmané] pak oſtatek té gjzdy onde y onde poſtawiwſſe mezy dwěma djľy toho wogſka, ponaukali [ho] gſauce v proſtřed těch haufů. 39 Když pak ſwjtiľo ſľunce na zľaté pawézy/ ſwjtiľy ſe hory od nich/ a bľyſſtěľy ſe gako pochodně ohniwé, 40 A roztáhľ ſe djľ wogſka králowſké° k horám wyſokým/ a někteřj k dolinám/ takž táhli bezpečně a pořádně/ 41 Y třáſli ſe wſſickni kteřjž ſľyſſeli hľuk množſtwj gegich/ a o přitaženj toho množſtwj/ a hřmot od zbroge: nebo byľo wogſko weliké welmi a ſylné. 42 Když ſe pak potýkaľ Jůdas a wogſko geho w bitwě/ tedy padľo z wogſka králowſkého ſſeſt ſet mužů. 43 Wida pak Eleazar Abaran gednu z těch ſſelm přioděnau pancýři králowſkými/ kteráž přewyſſowaľa wſſecky ty ſſelmy/ domnjwaľ ſe že na nj geſt král/ 44 Protož opowážiľ ſe/ aby wyſwobodiľ lid ſwůg a dobyľ ſobě gména wěčného/ 45 A včiniw vtok na ni ſměle do proſtřed toho haufu/ mordowaľ po prawé y po lewé ſtraně/ tak že rozraženi ſau od ně° ſem y tam 46 A podſkočiw pod toho ſľona/ a podlehna pod něg zabiľ geg/ kterýžto padľ na zemi na něg/ a tu geg vdáwiľ. 47 Widauce pak [někteřj] ſýľu kralowſkau, a dotjránj těch wogſk/ odſtaupili od těchto: 48 A ti kteřjž byli z wogſka králowſkého/ táhli gim w ſtřjc k Geruzalému/ aby ſe poľožiľ král w Jůdſtwu a na hoře Syon. 49 W tom včiniľ přjměřj s Betſurſkými/ poněwadž wyſſli z měſta proto že neměli tam potrawy aby ſe zawřjti mohli w něm/ (odpočinutj za giſté měľa země) 50 A tak wzaľ král Betſuru/ a oſadiľ tam ſtráž aby gj oſtřjhali. 51 Tedy ležeľ v mjſta ſwatého mnoho dnj/ přiſtawiw tu berany/ a náſtroge wálečné/ a ſtřelbu k ſřjlenj ohněm a kamenjm a kuſſe k ſtřjlenj ſtřeľami a praky. 52 Zděľali pak y oni náſtroge wálečné/ proti náſtrogům wálečným gegich/ a bogowali mnoho dnj: 53 Ale nebyľo ſſpjže w ſſpižjrnách/ proto že byľo [3] ſedmé léto/ a kteřjž zachowáni gſauce vſſli do Jůdſtwa z Pohanů/ vtráwili oſtatek což měli. 54 Y pozuſtaľo na mjſtech ſwatých mužů maličko: nebo rozmohľ ſe hľad/ pročež rozprchli ſe gedenkaždý k mjſtu ſwému. 55 Ale když vſľyſſeľ Lizyáš že ſe Filip (ktréhož vſtanowiľ král Antyoch geſſtě za žiwota ſwého/ aby chowaľ ſyna geho ažby kralowati mohľ) 56 Nawrátiľ z Perſké a Medſké země/ a wogſka kráľowſká kteráž byľa táhľa s nim/ a že chce vgjti [králowſtwj] s přjſľuſſenſtwjm geho: 57 Poſpjſſiľ a ponuknut byľ aby ſſeľ z hradu/ a řekľ králi a heytmanům wogſka, a mužům; Hyneme den odedne/ a potrawy máľo máme/ mjſto pak kteréž ſme oblehli geſt pewné/ a to což přjſľuſſj k králowſtwj [naſſemu] doléhá na nás. 58 Protož nynj deyme prawicy těm mužům/ a včiňme s nimi přjměřj, y ſewſſjm národem gegich: 59 A potwrďme gim [toho] aby mohli ſe zprawowati zákony ſwými/ gako prwé: nebo přjčinau vſtanowenj zákonnjch kteráž ſme zruſſili/ rozhněwali ſe, a včinili toto wſſecko. 60 Y ljbiľa ſe ta řeč králi y knjžatům/ kterýžto poſľaľ k nim gednati o pokog/ a [oni to] přigali. 61 Když pak gim na to včiniľ přjſahu král y knjžata/ wyſſli z ohrady: 62 Zruſſenj přjſahy. Ale král wegda na horu Syon, a ſhlédna pewnoſt toho mjſta/ zruſſiľ prjſahu kterauž včiniľ/ a rozkázaw, zbořiľ zeď wůkoľ. 63 Potom odtrhna ſpěſſně/ nawrátiľ ſe do Antyochye/ kdež nalezľ Filipa an panuge nad měſtem: p~tož bogowaľ proti němu/ a wzaľ měſto mocý.

 1. Podobně wýš 1.31.
 2. 2 Mach. (???).28.
 3. Lewit. 21.6.

Kapitoľa VII. Zamordowánj Antyocha a Lizyáſſe. 6. Obžáľowánj lidu v krále. 37. Modlitba kněžj 41. y Jůdowa. 43. Wjtězſt. nad nepřáteľy.

1 Demetryus ſe vwázaľ w králowſtwj: LEta ſtého padeſátého prwnjho/ wytáhľ [1] Demetryus ſyn Selewkú z Řjma/ a přitáhľ s muži nemnohými do měſta pomořſkého/ a tu ſe vwázaľ w králowſtwj. 2 Staľo ſe pak když wſſeľ do domu králowſkého otců ſwých/ že wogſka geho gaľa Antyocha a Lizyáſſe/ aby ge přiwedli gemu. 3 Kterýžto když mu w známoſt vwedena byľa ta wěc/ řekľ; Nevkazůgte mi twáři gegich/ 4 Když ge pak zbiľa ta wogſka/ tedy doſedľ Demetryus na trůn králowſtwj ſwého. 5 Potom přiſſli k němu wſſickni mužj neſſlechetnj a bezbožnj z Izraele/ gegichž wůdce byľ Alcymus, kterýž chtěľ kněžſtwj dogjti: 6 Alcymus na Izraele králi žaľowaľ. A obžaľowali lid v krále řkauce; Zhubiľ Jůdas s bratřjmi ſwými wſſecky přáteľy twé/ a nás rozptýlili z země naſſj. 7 Protož nynj poſſli muže gemuž wěřjš/ ať přigeda pohledj na zhaubu wſſecku/ kterauž včiniľ nám a kragině králowſké/ a ſtreſce ge, y wſſecky kteřjž napomáhagj gim. 8 Tedy vkázaw král na Bachyda přjtele králowſkého/ kterýž panowaľ za řekau/ a weliký byľ w tom králowſtwj/ a wěrný králi/ poſľaľ ho, 9 A Alcyma toho bezbožnjka kterémuž daľ kněžſtwj/ a přikázaľ mu wykonati pomſtu nad ſyny Izraelſkými. 10 Kteřjžto wytáhli/ a přitáhſſe s wogſkem znamenitým do země Jůdſké/ poſľali poſľy k Jůdowi a bratřjm geho [2] s ſľowy pokognými ľſtiwě: 11 Ale [oni] nedbali na řeči gegich: nebo wěděli že přitáhli s wogſkem znamenitým. 12 Shromáždiľo ſe pak k Alcymowi a Bachydowi množſtwj Zákonnjků/ aby wyhledali to cožby byľo ſprawedliwého. 13 (Přednj zagiſté Asſydeowé [3] byli mezy ſyny Izraelſkými) a hledali v nich pokoge. 14 Nebo prawili; Gakýſy kněz z ſemene Aronowa přitáhľ s wogſkem/ kterýž nevčinj nám křiwdy. 15 Y mľuwiľ s nimi ſľowy pokognými/ a přiſáhľ gim řka Nebudeme hledati waſſeho zľeho ani přáteľ waſſich: 16 Ale když vwěřili gemu tedy gaľ z nich ſſedeſáte mužů/ a zmordowaľ ge dne gednoho/ podlé těch ſľow kteráž [Prorok] napſaľ; 17 [4] Těľa ſwatých twých a krew gegich wylili okoľo Geruzaléma/ a nebyľ kdoby ge pochowáwaľ. 18 Protož přiſſľa bázeň a ſtrach na wſſecken lid: nebo prawili; Nenjť přitěchto prawdomľuwnoſti, ani ſaudu: nebo zruſſili ſmľauwu, a přjſahu kterauž včinili. 19 Takž odtrhna Bachydes od Geruzaléma/ poľožiľ ſe w Bezet a poſľaw zgjmaľ množſtwj těch mužů, kteřjž bywſſe s nim vtekli/ ano y některé z toho lidu/ a zbiw wmetaľ ge do ſtudnice weliké. 20 Potom poručiw tu kraginu Alcymowi/ a nechaw s nim wogſka ku pomocy gemu/ geľ zaſe Bachydes k králi. 21 Chtěľ dogjti neywyšſſjho kněžſtwj. Stáľ pak tuze Alcymus o důſtognoſt neywyšſſjho kněžſtwj. 22 Y ſebrali ſe k němu wſſickni kteřjž bauřili ſwůg lid/ a zmocnili ſe země Jůdſké/ včiniwſſe porážku welikau w Geruzalémě. 23 Protož wida Jůdas wſſecko to zľé kteréž činiľ Alcymus/ y s těmi kteřjž s nim byli/ ſynům Izraelſkým wjce nežli Pohané, 24 Táhľ po wſſech končinách Jůdſkých wůkoľ/ a wykonaľ pomſtu nad těmi muži poběhľými: takž přjtrž gim včiněna aby w pádů nečinili do té kraginy. 25 Wid pak Alcymus že ſe zſyliľ Jůdas a ti kteřjž při něm byli/ a rozuměge že nebude mocy odoľati gim/ nawrátiľ ſe k králi/ a obžaľowaľ ge neſſlechetně. 26 Tedy poſľaľ král [5] Nykanora, gednoho z knjžat ſwých ſľawných/ kterýž nenáwiděľ a nepřjtelem byľ Izraelſkých/ a přikázaľ mu wyhľaditi ten lid.Nykanor vſylowaľ o zkaženj Jůdy etc. 27 Y přitáhľ Nykanor k Geruzalému s mocý welikau/ a poſľaľ k Jůdowi a k bratřjm geho ľſtiwě s ſľowy pokognými řka; 28 Nechť nenj wálky mezy námi a wámi: přigedu s muži nemnohými/ abych wáſſe twáře widěľ s pokogem. 29 Takž přigeľ k Jůdowi/ a přiwjtali geden druhého pokogně: ale nepřátelé byli pohotowě aby chytili Jůdu. 30 Když pak w známoſt byľa vwedena ta wěc Jůdowi/ že ľſtiwě přiſſeľ k němu, lekľ ſe ho/ a nechtěľ wjce widěti twáři ge°. 31 Srozuměw pak Nykanor že wygewena geſt rada geho, wytáhľ ku potýkánj ſe s Jůdau/ v Raffarſalama/ 32 Kdežto padľo těch kteřjž byli při Nykanorowi, do pěti ſet mužů/ y vtekli do měſta Dawidowa. 33 Newážně ſe chowaľ k kněžjm. Po těchto pak wěcech, wſtaupiľ Nykanor na horu Syon/ y wyſſli někteřj z kněžj z mjſta ſwatého/ a z ſtarſſjch lidu/ aby ho přiwjtali pokogně/ a vkázali gemu zápaľ kterýž obětowán býwaľ za krále: 34 Ale [on] oſſklebuge ſe na ně/ poſmjwaľ ſe gim a poſſkwrniľ gich mľuwiw pyſſně, 35 A [6] zapřiſáhľ ſe s hněwem řka; Nebudeli wydán Jůdas y wogſko geho w ruce mé teď nynj/ ſtane ſe když ſe nawrátjm w pokogi/ že wypáljm dům tento: a tak odſſeľ s hněwem welikým. 36 Tedy odſſedſſe kněžj, poſtawili ſe před oľtářem a Chrámem/ a pľakali řkauce; 37 [7] Ty ſy [Pane] wywoliľ dům tento/ aby gméno twé wzýwáno byľo w něm/ a aby byľ domem modlitby a proſby lidu twého: 38 Wykoney pomſtu nad tjm čľowěkem, y nad wogſkem geho/ a nechť padnau od meče: pamatůg na rauhánj gegich/ a nedeyž gim oſtáti. 39 Y wytáhľ Nykanor z Geruzaléma/ a poľožiľ ſe w Betoron/ kdežto potkaľo ſe s nim wogſko Syrſké: 40 Jůdas pak poľožiľ ſe v Adas ſe třmi tiſýcy mužů/ a modliľ ſe Jůdas řka; 41 [Pane], když ti kteřjž od krále poſľáni byli [8] rauhali ſe/ [9] wyſſeľ Angeľ twůg a zbiľ z nich ſto oſmdeſáte pět tiſýců: 42 Tak potři wogſko toto před obljčegem naſſim dnes/ ať poznagj oſtatnj že zle mľuwili proti mjſtu ſwatému twému, a ſuď tohoto podlé zľoſti geho. 43 W bitwě poražen. Tedy potýkaľa ſe ta wogſka a w bogi, třináctého dne měſýce Adar, y potřjno g~t wogſko Nykanorowo/ a on [10] padľ neyprwé w bogi. 44 Když pak widěľo wogſko geho/ že vmřeľ Nykanor/ powrhſſe zbrog ſwau, vtekli: 45 Y honili ge ceſtau dne gednoho/ od Adas až kudyž ſe chodj do Gázer/ a traubili za nimi na trauby náwěſſtj dáwagjcý. 46 Pročež wytahli ze wſſech měſteček wúkoľ, a naháněli gich ſobě/ a obrátili ge gedni k druhým: y padli wſſickni od meče, tak že nezuſtaľ z nich ani geden. 47 Takž pobrawſſe ľaupež a kořiſt/ hľawu Nykanorowu ſťali/ y ruku geho prawau kterauž wztahowal pyſſně/ a přinesſſe [gi] powěſyli v Geruzaléma. 48 Y weſeliľ ſe lid welmi/ a ſľawili ten den, [gako] den weſelé welikého, 49 A vľožili ſľawiti každého roku ten den, třináctého dne měſýce Adar: 50 A tak měľa pokog země Jůdſka za něgaký čas.

 1. (???)Mach. 14.1.
 2. Podobně Wyš 1.31.
 3. Wýš 2.42.
 4. Žaľm 79.(???)
 5. 1Mach. 1.11.12.
 6. 2 Mach 14.33.
 7. 1 Par. 7.12. Izai. 56.7. Luk. 19.46.
 8. 4.Krá. 13.30. 1Par. 32.15.
 9. 4.Kral. 19.35. Eklu. 48.25. Izai.37.36. 1.Mach.3.19.
 10. 2.Mach.15.28.

Kapitoľa VIII. Jůdowo wſtaupenj s Řjmany w přáteľſtwj. 22. Smľauwa gegich ſpoľečná, na dckách měděnných napſaná.

1 Zaljbenj Jůdowo w Řjmanech, pro ſľawné činy gegich. VSľyſſeľ pak Jůdas powěſt o Řjmanech/ že gſau mocnj w ſýle/ a ochotně přeſtáwagj na wſſech wěcech kteréž gim předkľádány býwagj/ a s těmi kteřjžkoli k nim přicházegj, w přáteľſtwj wſtupugj/ a že [prawjm] mocnj gſau w ſýle. 2 Nebo wyprawowali gemu o wálkách gegich/ a o vdatnoſti kteréž dokázali w kraginách Ğalatſkých/ a že ſe gich zmocnili a vwedli ge pod pľat: 3 Též co činili w kragině Hyſſpanſké/ aby ſe zmocnili doľů ſtřjbrných a zľatých kteřjž gſau tam: 4 A gak ſe zmocnili to° mjſta wſſeho ſkrze opatrnoſt ſwau a ſnáſſeliwoſt/ (ačkoli to mjſto welmi daleko byľo od nich) ano y králů kteřjž přitáhli od končin země/ až ge y potřeli, porazywſſe ge ranau welikau/ a gak pozuſtalj dáwati gim muſegj pľat každé° roku: 5 Gak y Filipa, a Perſea krále Cyteyſkého, y ty kteřjž ſe pozdwihli proti nim/ potřeli bogem, a zmocnili ſe gich: 6 Až y Antyocha welikeho krále Azye, kterýž přitáhľ proti nim k bogi, mage ſto a dwadceti ſľonů/ k tomu y gjzdu a wozy a wogſko weliké welmi/ a wſſak potřjn geſt od nich: 7 Gak žiwého gali/ a vľožili naň aby gim dáwaľ/ gakož on, tak y ti kteřjž kralowali po něm, pľat weliký/ a aby rukogmě poſtawiľ, a poſtaupiľ 8 Kraginy Indycké a Medſké a Lidye a giných neylepſſjch kragin ſwých/ kteréžto gemu wzawſſe, dali ge Ewmenowi králi: 9 Nadto že Řekowé vradili ſe byli na tom/ aby wytáhli a zhubili ge/ ale když těmto byľa w známoſt vwedena ta wěc, 10 Že poſľali na ně heytmana gednoho/ a bogowali proti nim/ y poadľo z oněch raněných množſtwj/ [tito] pak zagali množſtwj žen gegich/ y djtek gegich/ a zľaupiwſſe ge, zmocnili ſe země gegich/ a pobořiwſſe pewnoſti gegich/ a zľaupiwſſe ge/ podrobili ge w ſľužbu až do tohoto dne. 11 K tomu [ſľyſſeľ] gak giná králowſtwj a oſtrowy kteřjžkoli kdy proti nim ſe poſtawowali, zkazyli, a ge w ſľužbu podrobili, 12 Přáteľům pak ſwým a těm kteřjž w nich odpočjwagj/ že držj přáteľſtwj: též že ſe zmocnili králowſtwj bljzkých y dálekých/ a že kteřjžkoli ſľyſſj gméno gegich bogj ſe gich/ a kterýmžkoli chtěgj pomáhati a [ge] na králowſtwj poſaditi, ti že kralugj: 13 A kteréžkoli chtěgj, s ſazugj/ a tak že ſau zwýſſeni welice. 14 A wſſak že s tjm ſewſſjm, neoſobiľ ſobě žádný z nich koruny aniž ſe obľáčegj w ſſarľat, aby ſe měli nadýmati w něm: 15 Ale že radnj dům wzděľali ſobě/ kdežto každý den, radnjch oſob ſedá tři ſta a dwaceti/ kteréž radu držj wždycky o obec aby dobře ſtaľa: 16 Toliko že ſwěřugj to gedné oſobě každého roku, aby zpráwu držeľa nad nimi/ a panowaľa nadewſſj zemj gegich: wſſickni pak poſľauchagj toho gednoho/ a nenj záwiſti, ani nepřjzně mezy nimi. 17 Protož wywoliw Jůdas [1] Ewpolema ſyna Janowa, ſyna Akkos a Iázona ſyna Eleazarowa/ Gednánj s nimi o přáteľſt. poſľaľ ge do Řjma aby weſſli s nimi w přáteľſtwj a w towaryšſtwj/ 18 Aby tak zproſſtěni byli gha ſwého: nebo widěli an králowſtwj Řecké podrobuge Izraele w ſľužbu. 19 Takž wyprawili ſe do Řjma: (byľa pak ceſta daleká welmi) a wſtaupiwſſe do rady, pro mľuwili řkauce; 20 Jůdas Machabeus, a bratřj geho, a obec židowſká, poſľali nás k wám/ abychom weſſli s wámi w towaryšſtwj a w pokog/ a abychom přigati byli za towaryſſe a přáteľy wáſſe: 21 Y ljbiľa ſe gim ta řeč. 22 Řjmanů ochotnoſt k Židům gakž w ſľowu, tak y w ſkutku. Tento pak geſt přjpis toho liſtu kterýž odepſaľ [Vřad] na dckách měděnných/ a poſľaľ do Geruzaléma/ aby byľ v nich tam na památku spokogenj ſe a stowaryſſenj; 23 Děg ſe dobře Řjmanům a národu Židowſkému, na moři y na zemi na wěky/ meč pak a nepřjtel wzdálen budiž od nich: 24 A wſſak byľaliby zdwižena wálka proti Řjmanům prwé/ neb kterýmkoli towryſſům gegich/ po wſſem panſtwj gegich, 25 Napomoc gim přiſpěge ſrdcem oprawdowým, národ Židowſký/ gakž ſe gim čas vkáže. 26 Nepřáteľům pak nebudau dáwati/ ani dodáwati potrawy, zbroge, peněz, ľodj/ gakžby ſe widěľo Řjmanům/ a oſtřjhati budau nařjzenj gegich/ nic [2] neodgjmagjce. 27 Tak podobně/ geſtližeby národu Židowskému naſtaľa prwé wálka/ na pomoc gim přiſpěgj Řjmané z té duſſe/ gakž ſe gim čas vkáže. 28 Nepřáteľům pak nebude dodáwáno potrawy, zbroge, peněz, ľodj/ gakž ſe widěti bude Řjmanům/ a oſtřjhati budau nařjzenj těchto/ a to bezeľſti. 29 W ta ſľowa včinili ſmľauwu Řjmané s lidem Jůdſkým. 30 Geſtližeby pak na tom w radě zawřeli tito neb onino, aby potom [nětco] přidali neb vgali/ budau mocy včiniti to z ſpoľečného ſwolenj ſwého/ a cožby koli přidali, neb vgali, bude ſtáľé. 31 S ſtrany pak těch zľých wěcý kteréž král Demetryus wykonaľ proti Židům pſali ſme gemu, řkauce; 32 Proč obtěžugeš ghẽ ſwým přáteľy náſſe a pomocnjky Židy 33 Protož wzneſauli na nás co wjce proti tobě/ včinjme gim za ſprawedliwé/ a bogowati budeme proti tobě po moři y po zemi.

 1. 2.Mach. 4.11.
 2. od nich

Kapitoľa IX. Lid Demetryú s Židy bogowaľ 8. Jůdas zahynuľ. 28. Jonatan mjſto něho zwolen/ 35. Jan bratr geho zagat 38. a pomſſtěn 43. Jonatanú s Bachydem bog 90. y přjměřj.

1 Demetryowo taženj proti Jůdowi: VSľyſſew pak Demetryus, že [1] Nykanor a wogſka geho, začaľ wálku/ předce geſſtě Bachyda a Alcyma podruhé poſľaľ do země Jůdſké/ a wogſko znamenité s nimi: 2 Kteřjžto táhli ceſtau k Ğalğala/ a poľožili ſe v Meſalot, kteréž geſt w Arbelis/ a dobywſſe ho zhubili množſtwj lidj. 3 Potom měſýce prwnjho/ léta ſtého padeſátého druhého, poľožili ſe v Geruzaléma. 4 Odtud pak odtrhſſe táhli k Berean ſe dwadcýti tiſýcy mužů/ a dwěma tiſýcy gjzdy/ 5 Když ſe byľ Jůdas poľožiľ w Eleaza a tři tiſýce mužů wýborných s nim: 6 Kteřjžto widauce množſtwj těch wogſk/ báli ſe welice, a wykradli ſe mnozý z leženj/ [tak že] nepozuſtaľo z nich než toliko oſm ſet mužů. 7 Jůdowo opowáženj ſe hrdľa: Tedy Jůdas wida že ſe rozběhľo wogſko geho/ a wálka že geg sſužuge kormautiľ ſe w ſrdcy ſwém (nebo neměľ čaſu aby ge ſhromáždiľ) tak že kleſaľ. 8 A wſſak řekľ pozuſtaľým; Wſtaňme, a potýkeyme ſe s nepřáteľy ſwými/ ſnad budeme mocy přemocy ge. 9 [Oni] pak odrazowali gemu řkauce; Nikoli nebudeme mocy/ ale zachoweyme ſwé žiwoty/ nawrať ſe nynj: nebo bratřj náſſi rozběhli ſe/ gakžbychom my bogowati mohli proti těmto? poněwadž nás maličko. 10 Ale Jůdas řekľ; Odſtup to odemne/ abych měľ včiniti tu wěc/ a vtecy před nimi: nebo přibljžiľ ſe čas náš: protož podnikněmež ſmrt zmužile pro bratřj ſwé/ a nepozuſtawugme vhony na ſľáwě ſwé. 11 Tedy zdwihľo ſe to wogſko z ſwého leženj/ a poſtawili ſe ku potýkánj ſe s nimi: y rozdělena geſt gjzda na dwě ſtraně/ a prakownjcy wſſickni vdatnj. 12 Bachydes pak byľ w tom ſſiku, kterýž po prawé ſtraně táhľ: takž scházeľ ſe ten hauf s obogj ſtrany, a traubili na trauby: 13 Traubili také ti kteřjž byli při Jůdowi y oni na trauby/ tak že ſe třáſľa země od hľuku těch wogſk: y trwaľa ta wálka ktráž wedena byľa od gitra do wečera. 14 Wida pak Jůdas že Bachydes a ſýľa wogſka geſt po prawé ſtraně/ wzaľ k ſobě wſſecky neyvdatněgſſjho ſrdce: 15 Takž potřjno geſt to sſſikowánj od nich, kteréž po prawé ſtraně táhľo/ a ſháněli ſe po nich až k hoře Azotſké. 16 Ti pak kteřjž byli w sſſikowánj tom kteréž táhľo po lewé ſtraně/ widauce že potřjno geſt to sſſikowání které táhľo po prawé ſtraně/ puſtili ſe po zadu po Jůdowi/ a těch kteřjž s nim byli. 17 Y rozmohľa ſe bitwa/ a padľo zraněných množſtwj z těch, y z oněch: 18 Wálečný Jůdas, w walce žiwot ſtratiľ. Jůdas také padľ: ginj pak vtekli. 19 Tedy Jonatan a Sſimon, wzawſſe Jůdu bratra ſwého/ pochowali ho w hrobě otců ſwých w Modyn. 20 A pľakali ho a kwjlili nad nim wſſickni Izraelſſtj kwjlenjm welikým/ a zámutek magjce mnoho dnj, řjkali; 21 Gaktě padľ vdatný ochránce Izraelſký? 22 Giné pak wěcy Jůdowy a walky a vdatnj činowé keréž činiľa ſtatečnoſt geho negſau zapſány: nebo gich welmi mnoho byľo. 23 Potom ſtaľo ſe po ſmrti Jůdowě/ že wznikli neſſlechetnj po wſſech končinách Izraelſkých/ a powſtali wſſickni činitelé neprawoſti. 24 W těch dnech, byľ hľad weliký welmi: pročež odſtaupiľa ta kragina s nimi. 25 Tedy wywoliw Bachydes ty bezbožné muže vſtanowiľ ge Pany nad tau kraginau. 26 Ti wyhledawſſe a wyſſpehowawſſe přáteľy Jůdowy/ přiwedli ge k Bachydowi/ kterýžto mſtiľ ſe nad nimi, a poſměch gim činiľ. 27 A tak byľo sſauženj weliké w Izraeli/ gakéhož nebyľo od toho dne/ gakž nenj wjdán Prorok od nich. 28 Jonatan přigaľ k ſobě knjžetſtwj po Jůdowi. Protož ſeſſli ſe wſſickni přátelé Jůdowi/ a řekli Jonatanowi; 29 Gakž bratr twůg Jůdas vmřeľ/ nenj muže podobného gemu/ kterýžby táhľ proti nepřáteľům a Bachydowi/ ano y proti [giným] nepřáteľům národu naſſeho. 30 Nynj tedy tebe woljme dnes na mjſto geho, za knjže a wůdce ſwého/ aby wedľ bog náš. 31 Y přigaľ Jonatan toho čaſu wýwodſtwj/ a wſtaupiľ na mjſto Jůdy bratra ſwého. 32 O čemž zwěděw Bachydes, hledaľ ho zabiti: 33 Skutkowé a práce geho. Ale zwěděw Jonatan a Sſimon bratr geho, a wſſickni kteřjž při něm byli/ vtekli na pauſſť Tekoe/ a poľožili ſe při wodě gezera Asffar: 34 O čemž zwěděw Bachydes, přitáhľ ſám w den ſobotnj/ y wſſecko wogſko geho za Jordán: 35 W tom poſľaľ [Jonatan Jana] bratra ſwého wůdce záſtupu toho/ a proſyľ Nabateyſkých přáteľ ſwých/ aby dopuſtili ſľožiti v ſebe množſtwj nábytků gegich, 36 Ale wyſkočiwſſe ſynowé Ambry z Medaba/ wzali Jana, a wſſecko cožkoli měľ/ a pobrawſſe [to], odeſſli. 37 Po těch pak wěcech, zwěſtowali Jonatanowi a Sſimonowi bratru geho/ že ſynowé Ambry ſtrogj ſwadbu znamenitau/ a neſau newěſtu z Nabadat dceru gednoho z znamenitých knjžat Kananeyſkých, s ſľawau welikau. 38 Pročež pamětliwi gſauce na Jana bratra ſwého/ wytáhli a ſkryli ſe w geſkyni pod horau: 39 1. S nepřáteľy. A pozdwihſſe očj ſwých vzřeli, a ay hľuk a přjprawa znamenitá/ a ženicha an ſe béře s přáteľy ſwými a bratřjmi ſwymi w ſtřjc gim/ s bubny a náſtrogi hudebnými/ a s zbrogj znamenitau: 40 Protož vdeřili na ně z záľohy, a zbili ge: y padľo zraněných množſtwj/ oſtatnj pak z vtjkali po horách takž wzebrali wſſecky kořiſti gegich. 41 Y obrátiľa ſe ſwadba w zámutek/ a zwuk hudebných naſtrogů gegich w nařjkánj. 42 [Oni] pak põſtiwſſe wrchowatě krwe bratra ſweho, nawratili ſe ku pomezý Jordánu. 43 O čemž vſľyſſew Bachydes/ přitáhľ w den/ ſobotnj až k břehům Jordánu/ s wogſkem znamenitým. 44 Protož řekľ Jonatan ſwým/ wſtaňme, a bogůgme o žiwoty ſwé: neděge ſe zagiſté s nami dnes tak gako wčera, neb před třmi dny. 45 Nebo ay wálka naſtáwá nám z předu y z zadu: k tomu woda Jordánu geſt z této y oné ſtrany/ a ľuhowé a les/ [tak že] nenj mjſta k wyhnutj. 46 [2] Protož nynj woľeyte k Bohu/ abyſſte znikli ruky nepřáteľ. 47 Y začaľa ſe wálka/ a opřáhľ Jonatan rukau ſwau/ aby vdeřiľ Bachyda/ ale vhnuľ ſe od něho nazpět. 48 Potom w ſkočiľ Jonatan, a ti kteřjž s nim byli do Jordánu/ a přepľauli na druhau ſtranu: nepuſtili ſe pak za nimi za Jordán. 49 Y padľo s ſtrany Bachydowy ten den do tiſýce mužů: 50 [Sám] pak nawrátiw ſe do Geruzalema, wzděľaľ měſta hražená w Jůdſtwu/ a pewnoſt w Gerychu: nadto Betél/ a Tamnaſa/ Faraton a Teffo zdmi wyſokými, a branami y záworami [opatřiľ]: 51 A oſadiľ ge ſtrážj/ aby ſſkodili Izraelowi. 52 Ohradiľ také měſto Betſuru a Ğázar, y hrad a poľožiľ w nich wogſka a ſkľady potraw. 53 Nadto wzaw ſyny wýwod, te kraginy, w zaſtawě/ daľ ge na hrad Geruzalemſký do wězenj. 54 Léta pak ſtého padeſátého třetjho, měſýce druhého/ rozkázaľ Alcymus zbořiti zed ſýně w mjſtě ſwatém wnitřnj/ a kazyľ djľo Proroků: ale když počaľ bořiti, 55 W ten čas raněn geſt Alcymus: y ſtaľa ſe přjtrž předewzetj geho: nebo kleſľa vſta geho a ſſlakem poražen geſt/ tak že nemohľ wjce promľuwiti ſľowa/ ani poručenſtwj včiniti o domu ſwém. 56 Y vmřeľ Alcymus w tẽ čas s trápenjm welikým. 57 Wida pak Bachydes že vmřeľ Alcymus/ nawrátiľ ſe k králi: y odpočinuľa země za dwě létě. 58 Pročež radu drželi wſſickni neſſlechetnj řkauce; Ay Jonatan a kteřjž při něm gſau, w pokogi bydlegj bezpečně: nynj tedy přiweďme Bachyda/ ať zgjmá ge wſſecky nocy gedné: 59 A ſſedſſe radili gemu. 60 Kterýžto daw ſebau hnauti/ táhľ s mocý welikau/ a rozeſľaľ liſty tagně ke wſſechněm towaryſſům ſwým kteřjž byli w Jůdſtwu/ aby gali Jonatana, a ty kteřjž s nim byli/ ale nemohli: nebo nagewo wyſſľa rada gegich. 61 Pročež zgjmali z mužů té kraginy kteřjž byli půwodem té neſſlechetnoſti, padeſáte oſob/ a zbili ge. 62 Potom odſſed Jonatan s Sſimonem a s těmi kteřjž s nim byli do Betbaſy, kteréž geſt na pauſſti/ wzděľaľ což zbořeno byľo w něm a ohradiľ ge 63 To zwěděw Bachydes ſhromáždiľ wſſecko množzſtwj ſwé/ a těm kteřjž byli z Jůdſtwa wěděti daľ. 64 A přitahna poľožiľ ſe v Betbaſy/ a dobýwaľ ho mnoho dnj/ wzděľaw náſtroge wálečné. 65 Jonatã pak nechage Sſimona bratra ſweho w měſtě/ wytáhľ do pole/ a wytáhna s nemaľým počtem, 66 Porazyľ Odomira a bratřj geho a ſyny Faſyron w ſtaně gegich: a když počaľ bjti wytáhna s wogſky, 67 Sſimon také a ti kteřjž s nim byli/ wypadſſe z měſta zapálili ty náſtroge walečné, 68 A bogowali s Bachydem/ y potřjn geſt od nich/ a sſaužili geg náramně: nebo byľa rada geho y taženj geho daremnj. 69 Protož rozpáliwſſe ſe prchliwoſtj na ty muže neprawe/ kteřjž radili gemu aby táhľ do té kraginy/ zbili z nich mnohé/ potom [3] vmjniľ nawrátiti ſe do země ſwé: 70 Očemž zwěděw Jonatã, poſľaľ k němu poſľy/ aby včinili s nimi přjměřj/ a aby nawrátiľ gim zagaté. 71 Což [on] přigaw, včiniľ podle ſľow geho/ a přiſáhľ gemu/ že nebude hledati geho zľeho, po wſſecky dny žiwota ſwého. 72 Y nawrátiľ gemu zagaté/ kteréž byľ zagaľ prwé z země Jůdſké/ a nawrátiw ſe tahľ do země ſwé/ aniž ſe pokuſyľ kdy wjce táhnauti do končin gegich. 73 2. S domácými a přáteľy. Takž přeſtaľa wálka w Izraeli a Jonatan bydliľ w Machmas/ a počaw Jonatã ſauditi lid pléniľ bezbožné z Izraele.

 1. Wyš. 7.(???)
 2. Podobně: Wýš 4.10.
 3. Bachydes

Kapitoľa X. Gednánj Demetryowo 15. a Alexandrowo o ſtowaryſſenj ſe s Jonatanem. 50. Demetryowo zahynutj. 51. Alexandrowo ženěnj. 74. Jonatanowo nad Apollonyem wjtězſtwj.

1 Demetryowa ľeſt:[1] LEta pak ſteho ſſedeſátého, přitáhľ Alexander ſyn Antyochú Epifanes/ a dobyľ Ptolemaidy/ a když ho přigali, kralowaľ tam: 2 Očemž vſľyſſaw Demetryus král/ ſebraľ wogſka weliká welmi, a wytáhľ gemu wſtřjc k bogi, 3 A poſľaľ Demetryus k Jonatanowi liſty ſľowy pokognými/ aby geg zwelebiľ: 4 Nebo řekľ; Vſpěſjme ſe abychom přjměřj včinili s nimi/ prwé nežliby on včiniľ s Alexandrem proti nám: 5 Zpomenuľťby zagiſté na wſſecky zľé wěcy/ kteréž ſme wykonali proti němu/ a proti bratřjm geho/ y proti národu geho) 6 A daľ gemu moc zbjrati wogſka/ a chyſtati zbrog/ a aby byľ towaryſſem geho, nadto y ty kteřjž byli w záſtawě na hradě, rozkázaľ wydati gemu. 7 Tedy wyprawiw ſe Jonatan do Geruzaléma, četľ ty liſty při přjtomnoſti wſſeho lidu/ y těch kteřjž byli na hradě. 8 Kteřjžto báli ſe báznj welikau/ když vſľyſſeli že daľ gemu král moc zbjrati wogſka. 9 Y nawrátili ti kteřjž byli na hradě Jonatanowi/ ty zaſtawené: on pak nawrátiľ ge rodičům gegich. 10 Takž bydliľ Jonatan w Geruzalémě, a počaľ wzděľáwati a obnowowati měſta. 11 Nebo rozkázaľ těm kteřjž děľali ta djľa, wzděľati zdi/ horu pak Syon wůkoľ kamenjm čtwerhranatým ohraditi: y včinili tak. 12 Pročež z vtjkali ti cyzozẽcy/ kteřjž byli w ohradách/ kteréž wzděľaľ Bachydes: 13 A nechage gedenkaždý mjſta ſwého/ vſſeľ do země ſwé. 14 Toliko w Betſuře pozuſtali někteřj z těch kteřjž ſe ſtrhli zákona a přikázanj: nebo tu měli vtočiſſtě. 15 Alexãdrowa vpřjmnoſt, etc.[2] Ale vſľyſſaw Alexander král o ſlibjch kteréž ſkrze pſánj včiniľ Demetryus Jonatanowi/ a když wyprawowali gemu o wálkách a vdatných činech, gichž dokazowaľ on y bratřj geho/ a o pracech kteréž měli, řekľ; 16 Nenaleznemeť muže takowého [ani] gednoho: nynj tedy, wezměme ho za přjtele a towaryſſe ſwého: 17 A napſaw liſty/ poſľaľ gemu w tato ſľowa řka; 18 Král Alexander bratru Jonatanowi pozdrawenj wzkazuge: 19 Sľyſſeli ſme o tobě že gſy muž vdatný w ſýle/ a hodný aby byľ přjtelem naſſim: 20 Protož nynj vſtanowugeme tě dnes, neywyšſſjm knězem národu twého/ a přjtelem králowſkým aby ſľauľ. Přitom poſľaľ gemu raucho ſſarľatowé a korunu zľatau, [řka]; Drž s námi, a chowey ſe přáteľſky k nám. 21 Y oblékľ ſe w poſwatné raucho ſedméno měſýce, léta ſtého ſſedeſatého, na ſľawnoſt Stánků/ a ſebraľ wogſka a připrawiľ zbroge množſtwj 22 Vſľyſſaw pak Demetryus o těch wěcech, zarmautiľ ſe, a řekľ; 23 Co ſme to včinili, že nás předſtihľ Alexander/ aby w přáteľſtwj wſtaupiľ s Židy k retowánj [ſebe]. 24 Napjſſiť gim y gá ſľowy napomjnagjcými/ [poſkytna] důſtogenſtwj a darů/ aby mi byli ku pomocy. 25 Y pſaľ gim w tato ſľowa; Král Demetryus národu Židowſkému pozdrawenj wzkazuge. 26 Že držjte nám ſmľauwu/ a zuſtáwáte w přáteľſtwj naſſem/ a nepřiſtupugete k nepřáteľům naſſim/ [rádi to] ſľyſſjme/ a radugeme ſe: 27 Protož nynj zůſtáweytež předce chowagjce nám wěrnoſt/ a odpľatjme ſe wám dobrým zato což nám činjte. 28 A odpuſtjme wám mno° což ſte powiñi/ nadto dáme wám dary: 29 Anobrž nynj oſwobozugi wás/ a propauſſtjm wám wſſecky Židy z danj a popľatků/ z ſoli a z korun: k tomu y ten třetj djľ ſemene, 30 A tu poľowicy owoce z ſtromů/ kterauž náležeľo mně bráti, odpauſſtjm/ od dneſſka y napotom aby brána nebyľa z země Jůdſké/ ani z těch třj kragů [3] připogených k nj/ z Samařj a Galilee/ a to od dneſſnj° dne až na wěčný čas. 31 Geruzalém pak budiž ſwatý a ſwobodný/ y končiny geho y deſátkowé a cľa: 32 Pauſſtjm také moc nad hradem/ kterýž geſt w Geruzalémě/ a dáwám neywyšſſjmu knězy/ aby oſadiľ geg muži kteréžbykoli wybraľ on k oſtřjhanj geho: 33 K tomu každého Žida zagatého z země Jůdſké, po wſſem králowſtwj ſwém propauſſtjm ſwobodného darmo: 34 Nadto wſſickni ať z odpauſſtěgj popľatky gegich y dobytků gegich: wſſecky pak ſwátky a ſoboty/ a Nowměſýce a dny wýročnj/ a tři dny před ſľawnoſtj/ tolikéž tři dny po ſľawnoſti ty dny ať magj wſſecky ſwobodné a wolné wſſickni Židé kteřjž gſau w králowſtwj mẽ. 35 Aby neměľ mocy žádný prodáwati, ani zaměſtnáwati koho z nich s ſtrany gakékoli wěcy. 36 Též nechť g~t zapſáno z Židů mezy wogſka králowſká okoľo třidceti tiſýců mužů/ a bude ſe gim dáwati ſľužba/ gakž náležj wſſechněm wogſkům králowſkým: 37 A z těch vſtanowen bude [djľ] po pewnoſtech králowſkých welikých/ a [djľ] vſtanowen bude z nich nad wěcmi tohoto králowſtwj/ těmi kteréž ſwěřowány býwagj k wjře: heytmané pak nad nimi a knjžata ať gſau z nich/ a nechť ſe chowagj podlé práw ſwých/ gakž y král poručiľ w zemi Jůdſké. 38 S ſtrany pak těch třj kragů připogených k Jůdſtwu z kraginy Samařſké/ ať ſe toho doľožj/ že k Jůdſtwu přičteni gſauce/ poddáni býti magj gednomu/ a ať nepoſľauchagj mocy giné než toliko neywyšſſjho kněze. 39 Též Ptolemaidu s přjſľuſſenſtwjm gegjm dáwám darem, ſwatým kteřjž gſau w Geruzalémě/ na náležitý nákľad ſwátyně: 40 K tomu na každý rok dáwám patnácte tiſýc ľotů ſtřjbra z důchodů králowſkých, z mjſt k němu přináležegjcých: 41 Což pak wſſeho pozuſtáwá [pľatu] gehož nezprawili z důchodů gako předeſſľých let/ [ten] od nyněgſſjho čaſu ať dáwagj na potřeby Domu. 42 Nadto wjce pět tiſýc ľotů ſtřjbra, kteřjž (gako y předeſſľých let) z důchodů ſwatyně z pľatu ročnj° bráwáni býwali/ y těch ſe odpauſſtj: proto že to přináležj kněžjm kteřjž ſľužby konagj: 43 A kteřjžbykoli vtekli do Chrámu Geruzalemſkého, aneb do kterých končin geho, zadržjce pľaty králowſké, neb giné wěcy/ ať ſau propauſſtjni ſe wſſjm cožkoli magj w králowſtwj mém. 44 Tolikéž na wyſtawenj a zprawenj mjſta ſwatého/ dáwán bude nákľad z důchodu králowſkého: 45 Ano y na wyſtawenj zdj/ a ohraženj wůkoľ Geruzaléma, také dáwán bude nákľad z důchodu králowſkého/ y na wyſtawenj zdj w Jůdſtwu. 46 Když pak vſľyſſeľ Jonatan a lid řeči tyto/ Demetryowi nebyľo wěřeno newěřiľ gim/ aniž gich přigali: nebo pamatowali na tu neſſlechetnoſt welikau kterauž včiniľ Izraelowi že ge trápiľ náramně 47 Alexãer byľ miľowán y obhagowán Ale obljbili ſobě Alexandra/ proto že on s nimi vpřjmě o pokog gednaľ/ a ſpoľu s nim ſobě pomáhali bogowati po wſſecky dny. 48 Takž ſebraľ Alexander král wogſka weliká/ a poľožiľ ſe proti Demetryowi. 49 Y potýkali ſe w bogi ti dwa králowé, ale vtekľo wogſko Demetryowo: y ſháněľ ſe poněm Alexander a zmocniľ ſe gich. 50 A trwaľ ten bog weliký až do západu ſľunce/ y padľ Demetryus w ten den. 51 Ptolemeus daľ gemu dceru ſwau Kleopatru za manželku Tehdy poſľaľ Alexander k Ptolemeowi králi Egyptſkému poſľy s těmito ſľowy řka; 52 Poněwadž ſem ſe nawrátiľ do země králowſtwj ſwého/ a doſedna na ſtolicy otců ſwých vgaľ ſem králowſtwj, a potřew Demetrya vgaľ ſem kraginu náſſi. 53 (Nebo wedľ ſem proti němu wálku/ a potřjn geſt on y wogſko geho od nás/ a doſedli ſme na ſtolicy králowſtwj geho) 54 Protož nynj wſtupme s ſebau w přáteľſtwj/ a dey mi nynj dceru ſwau za manžeľku/ a budu zetěm twým: nadto dámť dary y gj na tebe náležité. 55 Y odpowěděľ Ptolemeus král řka; Sſťaſtný [g~t] ten den w němž ſy nawrátiľ ſe do země otců ſwých/ a doſedľ ſy na ſtolicy králowſtwj gegich; 56 Včinjm tedy nynj tobě to oč ſy pſaľ/ ale wygeď wſtřjc do Ptolemaidy abychom ſe ſhledali ſpoľu/ a budu tchánem twým, gakž ſy řekľ. 57 Y wygeľ Ptolemeus z Egypta ſám/ y Kleopatra dcera geho/ a přigeľ do Ptolemaidy léta ſtého ſſedeſátého druhého. 58 A když wygeľ wſtřjc gemu Alexander král/ daľ gemu Kleopatru dceru ſwau/ a včiniľ gi ſwadbu w Ptolemaidě, po králowſku s ſláwau welikau. 59 Napſaľ pak král Alexander Jonatanowi/ aby ſe wyprawiľ wſtřjc gemu: 60 Kterýžto přigeda s ſľáwau do Ptolemaidy/ wyſſeľ wſtřjc dwěma těm králům/ a daľ gim od ſtřjbra a od zľata, y přáteľům gegich darů množſtwj/ y nalezľ v nich miľoſt. 61 Jonatan oſočen, a wſſak ſľáwy doſſeľ Sebrali ſe pak na něg mužj gedowtj z Izraele, mužj přeneſſlechetnj, aby geg oſočili/ ale nedbaľ na ně král. 62 Nýbrž rozkázaľ král ſwlécy Jonatana z raucha geho/ a oblécy geg w ſſarľat: y včinili tak. 63 Potom poſadiľ geg král s ſebau/ a řekľ knjžatũ ſwým Wygděte s nim do proſtřed měſta/ a deyte prowoľati ať žádný ho nekormuť ničjmž. 64 Y ſtaľo ſe když widěli ti ſokowé tu ſľáwu geho, kterauž rozhľaſſowali/ a geg oděného ſſarľatem/ že vtekli wſſickni. 65 Když pak zwelebiľ geg král/ a zapſaw geg mezy přednj přáteľy/ včiniľ ho heytmanem a včaſtnjkem králowſtwj/ 66 Tedy nawrátiľ ſe Jonatan do Geruzaléma s pokogem a s weſeljm. 67 Léta pak ſtého ſſedeſatého páté°, přibraľ ſe Demetryus ſyn Demetryú z Kréty do země otců ſwých: 68 Očemž vſľyſſaw Alexander král, zarmautiľ ſe welmi a náwrátiľ ſe do Antyochye. 69 S Apollonyem bog wedľ a obdržeľ ſſťaſtné wjtězſtwj. Y vſtanowiľ Demetryus Apollonya heytmanẽ nad Celeſyryj/ kterýžto ſebraw wogſko weliké/ a poľožiw ſe w Jamnyi/ poſľaľ k Jonatanowi neywyšſſjmu knězy/ řka; 70 Ty ſám gediný pozdwihugeš ſe proti nám a gá ſẽ w poſměchu a za vtržku pro tebe: pročež pak mocý ſe honoſýš proti nám na těch horách 71 Nynj tedy daufáſſli w wogſka ſwá/ wytáhni proti nám do pole/ a tu ſe potýkeyme ſpoľu: nebo ſemnau geſt ſýľa měſt: 72 Doptey ſe a zwěz kdo gſem/ y ginj pomocnjcy mogi: a powědjť; Že nemůžete ani gednau nohau ſe poſtawiti proti nám/ poněwadž dwakrát rozprchnauti ſe muſyli otcowé twogi w zemi ſwé: 73 Nadto nynj nebudeš mocy odoľati gjzdě a mocy takowé w poli/ kdež nenj kamenj ani ſkálj ani mjſta k vtjkanj. 74 Když pak vſľyſſeľ Jonatan ty řeči Apollonyowy, pohnuľ ſe w myſli/ a wybraw deſet tiſýc mužů, wytáhľ z Geruzaléma/ kdežto wygeľ wſtřjc gemu: 75 A poľožiw ſe v Joppen/ když ho nechtěli puſtiti do měſta/ (nebo warta Apollonyowa byľa w Joppen) dobýwali ho. 76 Pročež bogjce ſe obywatelé měſta, otewřeli/ a tak opanowaľ Jonatan Joppen. 77 Očemž vſľyſſaw Apollonyus ſebraľ tři tiſýce gjzdy/ a wogſko weliké/ a geľ k Azotu/ gakoby ſe na ceſtu gẽ wyprawiľ/ a wſſak hned wytahľ do pole/ proto že měľ množſtwj gjzdy: 78 Y hnaľ ſe po něm [Jonatan] k Azotu/ a puſtiľa ſe wogſka poněm k bogi: 79 Apollonyus pak zanechaľ tiſýce gjzdy tagně za nimi: 80 Ale zwěděw Jonatan že gſau záľohy za njm obgeli wogſka geho/ kteráž ſtřjleľa ſſjpy na lid od gitra až do wečera. 81 Lid pak ſtáľ gakž rozkázaľ Jonatan, dokudž pracý nevſtali gezdcy oněchno. 82 Potom wytáhľ Sſimon s wogſkem ſwým a vdeřiľ na ten hauf: neboť ti gezdci byli zemdleli/ a tak potřjni gſauce od něho, vtekli. 83 Y rozprchľa ſe ta gjzda po poli/ a vtekſſe do Azotu, weſſli do domu [4] Dáğona, do chrámu modľy ſwé, aby zachowáni byli: 84 Ale Jonatan zapáliw Azot/ a měſta wůkoľ něho, pobraľ kořiſti gegich/ a chrám Dáğonú y s těmi kteřjž vtekli do něho ſpáliľ ohněm. 85 Byľo pak těch kteřjž padli od meče, s těmi popalenými, do oſmi tiſýc mužů. 86 Y odtrhľ odtud Jonatan/ a poľožiľ ſe v Aſſkalon/ kdežto wyſſli obywatelé měſta wſtřjc gemu s ſľáwau welikau. 87 Potom nawrátiľ ſe Jonatan do Geruzaléma s těmi kteřjž s nim byli, magjce kořiſti znamenité. 88 Alexãdrowi ſe zaljbiľ/ až ho podarowaľ Staľo ſe pak když vſľyſſeľ Alexander král o těch wěcech/ že vľožiľ geſſtě hogněgi oſľawiti Jonatana: 89 Protož poſľaľ gemu záponu zľatau/ gakauž obyčeg g~t dáwati přjbuzným králowſkým/ a daľ gemu Akaron y wſſecky končiny geho w dědictwj darem.

 1. Wiz o ni také y w.12. etc.
 2. Wiz o nj také y w. 47
 3. Wiz (???) njž 11.34.
 4. 1 Král. 5.2.

Kapitoľa XI. Powſtánj Ptolemeowo proti Alexandrowi. 16. Smrt gednoho, 18. y druhého. 19. Kralowánj po nich Demetryowo. 27. Jonatanowo zwýſſenj, 69. neſſtěſtj, 72. a zaſe wjtězſtwj.

1 Ptolemeus ſe Alexandrowi vwázaľ w králowſt. TEdy král Egyptſký ſebraw wogſka znamenitá, gako pjſku kterýž geſt na břehu mořſkém/ a ľodj množſtwj/ vſylowaľ ſe vwázati w králowſtwj Alexãdrowo ľſtiwě/ a připogiti ge k králowſtwj ſwému. 2 Y přigeľ do Syrye s ſľowy pokognými/ kdežto otwjrali gemu obywatelé měſt/ a wycházeli gemu wſtřjc: nebo poručenj byľo Alexandra krále, aby wycházeli wſtřjc gemu/ proto že byľ teſt geho: 3 Ale Ptolemeus progjžděge ta měſta/ z oſazowaľ wogſka na ſtráži w každém měſtě. 4 Když ſe pak přibljžiľ k Azotu/ vkázali gemu chrám Dáğonú wypalený/ y Azot a okolnj měſta geho pobořená/ a těľa [zbitých] wymetaná/ a popálené [1] kteréž popáliľ [Jonatan] w bogi/ (nebo ſkľadli ge na hromady na ceſtě geho) 5 A wyprawowali králi co včiniľ Jonatan/ aby ho gen z oſſkliwili: král pak mlčeľ. 6 Y wyprawiľ ſe wſtřjc Jonatan králi do Joppen s ſľawau: kdežto přiwjtawſſe geden druhého, přenocowali tam: 7 Potom wygew Jonatan s králem ku potoku kterýž ſľowe Elewterus/ nawrátiľ ſe do Geruzaléma 8 Král pak Ptolemeus opanowaw měſta pomořſká až do Selewcye zámořſké/ gakž byľ obmýſſleľ proti Alexandrowi rady neſſlechetné, 9 Poſľaľ poſľy k Demetryowi králi, řka; Nuže včiňme sſebau ſmľauwu/ a dámť dceru ſwau kterauž má Alexander/ a kralowati budeš w králowſtwj otce ſwé°. 10 Ljto mi zagiſté že ſem gemu daľ dceru ſwau: nebo mne chtěľ zamordowati. 11 Oſſkliwiľ ho pak proto, že byľ žádoſtiw králowſtwj geho: 12 Dceru gemu k mãžeľſt. danau zaſe mu wzaľ. A wzaw gemu dceru ſwau/ daľ gi Demetryowi: takž cyzyľ ſe Alexandra/ a byľo zgewné nepřáteľſtwj mezy nimi. 13 Zatjm přigew Ptolemeus do Antyochye/ wſtawiľ dwě koruny na hľawu ſwau, Azyánſkau a Egyptſkau. 14 Král pak Alexander byľ w Cylicij těch čaſů: nebo zprotiwili ſe byli [gemu] obywatelé těch mjſt. 15 Protož vſľyſſaw Alexander, wytáhľ proti němu walečně: Ptolemeus pak wytáhna potýkaľ ſe s nim rukau ſylnau/ a zahnaľ ho. 16 Y vtekľ Alexander do Arabie aby tam ochráněn byľ: Král pak Ptolemeus zwýſſen geſt: 17 Gak králowſtwj doſáhľ, tak ho y vžiľ. Ale ſťaw Zabdyel Aráb hľawu Alexandrowu/ poſľaľ gi Ptolemeowi. 18 Potom král Ptolemeus vmřeľ dne třetjho/ a ti kteřjž byli w pewnoſtech geho, zhynuli od těch genž bydlili w týchž pewnoſtech. 19 Demetryus mľadſſj, králem gſa. Takž Demetryus doſedľ na králowſtwj, léta ſtého ſſedeſátého ſedmého. 20 W těch dnech ſhromáždiľ Jonatan některé z Jůdſtwa/ aby dobýwaľ hradu toho kterýž byľ w Geruzalemě, y naděľaľ proti němu wálečných náſtrogů mnoho: 21 Na Jonatana ſe rozhněwaľ: Ale wyprawiwſſe ſe k králi někteřj, genž w nenáwiſti měli národ ſwůg, mužj neſſlechetnj, oznámili gemu že Jonatan oblehľ hrad: 22 O čemž vſľyſſaw rozhněwaľ ſe/ a gakž vſľyſſeľ, hned zapřáhna geľ do Ptolemaidy/ a napſaľ Jonatanowi aby nechaľ obleženj/ ale wyprawiľ ſe wſtřjc gemu na rozmľuwenj do Ptolemaidy co neyrychlegi. 23 To když vſľyſſeľ Jonatan/ rozkazaľ [předce] oblehnauti/ a wybraw některé z ſtarſſjch Izraelſkých a z kněžj/ opowažiľ ſe nebezpečenſtwj. 24 Střjbrem a zľatem vpokogen Nebo nabraw ſtřjbra a zľata a raucha y giných darů wjce/ geľ k králi do Ptolemaidy/ a nalezľ miľoſť v něho. 25 A ačkoli ſočili na něg někteřj neſſlechetnj z téhož národu, 26 A wſſak včiniľ gemu král tak gakž činjwali gemu předkowe geho/ a powýſſiľ ho předewſſemi přáteľy ſwými: 27 Zemi pak Jůdſkau pro hogněgſſj dátum, ſwobodau darowaľ. Potwrdiw gemu neywyšſſjho kněžſtwj a gakékoli giné měľ vřady prwé/ nýbrž způſobiw to aby přednjch přáteľ byľ wůdce. 28 Přitom dožádaľ ſe Jonatan krále aby oſwobodiľ Jůdſtwo od pľatů/ a [2] troge knjžectwj a Samařj/ ſlibiw gemu dáti třiſta centnéřů/ 29 Y zaljbiľ ſobě to král: pročež napſaľ Jonatanowi liſty o wſſech těch wěcech na tento způſob; 30 Král Demetryus Jonatanowi bratru pozdrawenj wzkazuge/ y národu Židowſkému. 31 Přjpis liſtu toho kterýž ſme pſali Laſténowi přjbuznému ſwému o wás/ napſali ſme y wã abyſſte [naněg] pohleděli: 32 Král Demetryus Laſténowi otcy pozdrawenj wzkazuge. 33 Národu Židowſkému přáteľům naſſim, kteřjž ſe chowagj k nám tak gakž ſprawedliwé geſt, vſaudili ſme dobře včiniti/ pro tu gegich přjchylnoſt k nám. 34 Odwedli ſme gim y končiny Jůdſké a ty tři krage, Afferemu a Liddu a Ratamu, připogené od Samařj k Jůdſtwu/ y wſſecky giné wěcy přjſľuſſegjcý těm wſſem kteřjž obětugj w Geruzalémě/ za ty wěcy kralowſké kteréž bráwaľ král od nich prwé každého roku z vrod země y z owoce: 35 Též giné wěcy náležegjcý nám od nyněgſſjho čaſu, deſatky a daně náležegjcý nám: a ſolnj gezera/ y korany náležegjcý nám: wſſecky pauſſtjme gim: 36 Aniž zruſſeno bude co z toho od nyněgſſka po wſſecken čas. 37 Protož přičiňtež ſe/ ať geſt včiněn přjpis těch wěcý, a dán Jonatanowi/ a poľožen na hoře ſwaté, na mjſtě zwľáſſtnjm ſľawném. 38 Wida pak Demetryus král že pokog má země před nim/ a nic proti němu nečelj/ rozpuſriľ wogſka ſwá, gednoho každého k geho wľaſtnjmu mjſtu/ kromě wogſk cyzozemců kteráž ſebraľ z oſtrowů [giných] národů: pročež neljboſt wzaľa k němu wſſecka wogſka kteráž měľ po otcých: 39 Trýfon pak kterýž ſtáľ prwé podlé Alexandra/ wida že wſſecka wogſka repcý na Demetrya/ wyprawiľ ſe k Sunalkůowi Arabſkému/ kterýž chowaľ při ſobě Antyocha ſyna Alexandrowa, 40 A nabádaľ ho, aby ho daľ gemu/ aby kralowaľ mjſto otce ſweho: oznámiľ také gemu, gaké wěcy včiniľ Demetryus/ y o te neljboſti kterauž měľ k němu wogſka geho/ a zuſtaľ tam za drahně dnj. 41 Wtom poſľaľ Jonatan liſty k Demetryowi králi/ aby wyhnaľ ty kteřjž byli na baſſtách: nebo wálčjwali s Izraelẽ. 42 W ſwém sſauženj k Jonatanowi ſe o pomoc vtekľ a weliké wěcy ſlibowaľ: Y poſľaľ Demetryus k Jonatanowi řka; Netoliko to včinjm tobě a národu twému/ ale welice zwelebjm tě y národ twůg/ doſtanuli přjhodného čaſu. 43 Protož nynj dobře včinjš poſſleſſli mi muže kteřjžby mi pomáhali bogowati: nebo odtrhľa ſe odemne wſſecka wogſka má. 44 Tedy poſľaľ gemu do Antyochye Jonatan mužů tři tiſýce vdatných w ſýle, kteřjžto wyprawili ſe k králi: y byľ potěſſen král z přitaženj gegich. 45 Nebo ſhromáždiľo ſe byľo do porſtřed měſta, do ſta a dwadcýti tiſýc mužů/ kteřjž chtěli zamordowati krále. 46 Pročež vtekľ král ke dworu/ ale obywatelé měſta, oſadiwſſe ceſty měſta, počali ho dobýwati. 47 Tedy powoľaľ král Židů na pomoc/ kteřjžto ſhľukſſe ſe k němu wſſickni ſpoľu wpadli do měſta/ 48 A zbili w měſtě toho dne do ſta tiſýc: potom zapáliwſſe měſto/ a nabrawſſe kořiſtj mnoho toho dne, wyſwobodili krále. 49 Widauce pak obywatlé měſta že ſe zmocnili Židé měſta gakž chtěli/ zemdleli w myſſlenjch ſwých a woľali k králi s proſbau, řkauce; 50 Podey nám prawice/ a nechť přeſtanau Židé bogowati proti nám, y proti měſtu tomuto: 51 Takž odwrhli zbrog a včinili přjměřj: y doſſli ſľáwy Židé před kralem a předewſſemi w králowſtwj ge°/ a nawrátili ſe do Geruzaléma magjce kořiſtj mnoho. 52 A tak ſeděľ Demetryus král na ſtolicy králowſtwj ſwého/ ano y země pokog měľa před obljčegem ge°. 53 Neſplniľ co ſljbiľ. A wſſak ſeľhaľ wſſecko cožkoli přiřkľ: nebo cyzyľ ſe Jonatana/ a neodměniľ ſe gemu za tu ľáſku kteréž dokázaľ k němu, ale s ſužowaľ geg náramně. 54 Antyoch geg přemohľ, etc. Potom pak nawrátiľ ſe Trýfon a Antyoch s nim mľádneček mľadý/ kterýžto kralowaľ wſtawiw na ſebe korunu: 55 Y ſhromáždiľa ſe k němu wſſecka wogſka kteráž rozpuſtiľ Demetryus/ a bogowaľa proti němu, tak že poražen gſa vtekľ 56 Trýfon pak wzaw ſľony/ vwázaľ ſe w Antyochij. 57 Pſaľ pak Antyoch mľadſſj Jonátanowi; řka; Jonatan Antyochowy miľoſti byw včaſtnjkem Potwrzugi ti neywyšſſjho kněžſtwj/ a vſtanowugi tě nad čtyřmi kragi/ aby přjtelem byľ králowſkým 58 Přitom poſľaľ gemu nádoby zľaté k ſľužbě/ a daľ gemu moc pjti z zľatých nádob/ a choditi w ſſarľatě/ a mjti záponu zľatau. 59 Sſimona pak bratra geho vſtanowiľ heytmanem, od pomezý Tyrſkého až k končinám Egyptſkým. 60 Pomáhaľ proti Demetryowi Protož wyprawiw ſe Jonatan, progeľ [kraginu] za řekau, a měſta: a když ſe ſhromáždiľa k němu wſſecka wogſka Syrſká, táhľ na pomoc k Aſſkalonu, kdež ſľawně wyſſli gemu wſtřjc obywatelé měſta. 61 Odtud pak táhľ k Ğáze/ a když ſe zawřeli ti kteřjž byli w Ğáze, oblehľ ge/ a wypáliw okolnj měſta geho ohněm, zľaupiľ ge. 62 Potom když ſe kořili ti kteřjž byli w Ğáze Jonatanowi/ podaľ gim prawice/ a wezma ſyny knjžat gegich w záſtawě, poſľaľ ge do Geruzaléma/ a progeľ tu kraginu až k Damaſſku. 63 Vſľyſſew pak Jonatan že přitáhľa knjžata Demetryowa do Kádes, kteréž g~t w Galilei, s wogſkem znamenitým, chtěgjce odſtrčiti ho od té kraginy, 64 Wytáhľ proti nim: bratra pak ſwého Sſimona zanechaľ w ſwém kragi. 65 Kterýžto Sſimon poľožiľ ſe v Betſury/ a dobýwage gj mnoho dnj/ tak gi sſaužiľ 66 Že ſe ho proſyti muſyli, aby prawice [gegich] přigaľ: y podaľ gim prawice/ a wyhnaw ge odtud, wzaľ měſto a oſadiľ ge ſtrážj. 67 Jonatan pak a wogſko geho poľožiľo ſe v gezera Genezaret: a když wſtali ráno do pole Asſor, 68 Ay wogſka cyzozemců táhľa proti němu w tom poli/ kteráž zděľawſſe záľohy gemu na horách/ ſama wſtřjc táhľa proti němu. 69 Když pak ti kteřjž w záľohách byli wyſkočiwſſe z mjſt ſwých, ſwedli bitwu: 70 Nebezpečenſt. ho potkaľo/ Tedy ti kteřjž po ſtraně Jonatanowě byli, vtekli wſſickni/ ani geden nezuſtaľ z nich/ kromě Mattatyáſſe ſyna Apſalomowa a Jůdy ſyna Chalfi heytmanů polnjch těch wogſk. 71 A wſſak ho znikľ. Protož roztrhna Jonatan raucha ſwá/ nakľadľ země na hľawu ſwau, a modliľ ſe. 72 Potom nawrátiw ſe k nim k bogi sháněľ ſe s nimi tak že vtecy muſyli. 73 Widauce pak to ti kteřjž byli vtekli od něho/ nawrátili ſe k němu/ a honili ge s nim až do Kades/ až do táboru gegich kdež ſe byli poľožili. 74 Y padľo z cyzozemců ten den na tři tiſýce mužů: Jontan pak nawrátiľ ſe do Geruzaléma.

 1. Wýš 10.84.
 2. Wyš 10. (???)

Kapitoľa XII. Poſlednj ſkutkowé Jonatanowi. 42. Podwedenj geho, 48. y zamordowánj.

1 Jonatan, ſmľauwu obnowiľ s Řjmany a Spartyatſkými: WIda pak Jonatan že přjhodný čas gemu ſľaužj, wybraľ [některé] muže, a poſľaľ do Řjma [1] aby potwrdili a obnowili s nimi přateľſtwj, 2 Ano y k Spartyatſkým a do giných mjſt, rozeſľaľ liſty w gednoſtegný rozum: 3 Kteřjžto wyprawiwſſe ſe do Řjma/ a wſtaupiwſſe do rady, řekli; Jonatan neywyſſj kněz a národ Židowſký poſľaľ nás abyſſte obnowili přáteľſtwj s nimi a towryšſtwj předeſſľé. 4 Tedy [oni] dali gim liſty k giným po mjſtech aby wyprowodili ge do země Jůdſké s pokogem. 5 Tento pak přjpis g~t liſtů kteréž pſaľ Jonatan Spartyatſkým; 6 Jonatan neywyšſſj kněz a ſtarſſj toho národu/ tolikéž kněžj a giný lid Židowſký, Spartyatſkým bratřjm ſwým pozdrawenj wzkazuge: 7 Giž předeſſle poſľáni ſau liſtowé k Onyáſſowi neywyšſſjmu knězy od Darya, kterýž kralowaľ nad wámi/ že gſte bratřj náſſi/ gakž přjpis njže poľožený vkazuge. 8 Kterýžto Onyáš wezma liſty, gimiž oznámeno byľo o stowaryſſenj ſe a spřjzněnj [naſſem] přigaľ muže toho wyſľaného ſľawně. 9 Protož my ačkoli nepotřebugeme toho, za potěſſenj magjce knihy ſwaté kteréž gſau w rukau naſſich, 10 A wſſak vmjnili ſme poſľati wam o obnowenj bratrſtwj a přáteľſtwj/ aby ſe nezdáľo že ſe cyzýme od wás: nebo drahně čaſů přeběhľo gakž ſte nepoſýľali k nám. 11 My pak každého čaſu vſtawičně y w ſwátky y w giné náležité dny rozpomjnáme ſe na wás, při obětowánj obětj a modliteb, gakž powinné geſt a ſľuſſné pamatowati na bratřj: 12 A těſſjme ſe z ſľáwy waſſj. 13 A ač nás byľa obkljčiľa mnoha s ſauženj a wálky mnohé: nebo proti nám bogowali králowé kteřjž ſau wůkoľ nás: 14 A wſſak nchtěli ſme zaměſtknáwati was ani giných towaryſſů a přáteľ ſwých, wálkami těmi. 15 Máme zagiſté s nebe [2] pomoc kteráž pomáhá nám/ kterauž wyſwobozeni ſme od nepřáteľ naſſich/ náſſi pak nepřátelé ſnjženi ſau. 16 Protož wywolili ſme Numenya ſyna Antyochowa, a Antypatra ſyna Iázonowa/ a poſľali ſme ge k Řjmanům/ aby obnowili s nimi přáteľſtwj a towaryšſtwj předeſſľé. 17 Poručili ſme také gim y k wám ſe wyprawiti a pozdrawiti wás/ a dodati wám od nás liſtů o obnowenj přáteľſtwj naſſeho. 18 Nynj tedy dobře včinjte, ohľáſýteli ſe nám w tom. 19 Tento pak g~t přjpis liſtů kteréž oni zaſe poſľali; 20 Daryus král Spartyatſký Onyáſſowi knězy welikému pozdrawenj wzkazuge. 21 Nalézá ſe w zápiſých o Spartyatſkých y o Židech/ že gſau bratřj, a že gſau z pokolenj Abrahamowa: 22 Protož nynj když ſme zwěděli o tom, widěľo ſe nám žebyſſte dobře včinili, kdybyſſte nám napſali gak ſe máte: 23 My pak také pjſſeme zaſe wám že dobytek wáš y [giný] ſtatek wáš, g~t náš/ a což naſſeho geſt, že geſt wáſſe. Protož poručili ſme/ aby zwěſtowali wám o těch wěcech. 24 Vſľyſſew pak Jonatan že ſe nawrátiľa knjžata Demetryowa s wogſkem daleko wětſſjm nežli prwé, aby bogowaľa proti němu/ 25 Demetryowo wogſko k vtjkanj přiwedľ. Wytáhľ z Geruzaléma a potýkaľ ſe s nimi w kragině Amatytſké: nebo nedaľ gim wolnoſti wtrhnauti do kraginy ſwé. 26 Y poſľaľ ſſpehéře do táboru geho/ kteřjžto nawrátiwſſe ſe oznámili gemu, že tak vľožili/ aby na ně připadli té nocy. 27 Když pak zapadľo sľunce, rozkázaľ Jonatan ſwým bdjti/ a býti we zbrogi/ aby pohotowě byli k bogi přes ceľau noc, a oſadiľ wartu wůkoľ leženj. 28 Pročež vſľyſſawſſe nepřátelé že hotow geſt Jonatan y s ſwými k bogi, báli ſe/ a předěſſeni gſauce w ſrdcy ſwém/ a zapáljce hranice dřjwj w leženj ſwém, vtekli. 29 Ale Jonatan y kteřjž s nim byli nezwěděli až ráno: proto že widěli [tam] ſwětľa hořjcý: 30 Tedy Jonatan hnaľ ſe po nich/ ale nedoſtihľ gich: nebo ſe byli přepľawili přes řeku Elewteru. 31 Pročež obrátiw ſe Jonatan na Arabſké kteřjž ſľauli Zabadei/ Arábſké porazyľ. porazyľ ge a pobraľ kořiſti gegich. 32 Potom odtrhna odtud přitáhľ do Damaſſku/ a progeľ wſſecku tu kraginu. 33 Tolikéž y Sſimon wytahna přigeľ až k Aſſkalonu a k okolnjm pewnoſtem/ a vchýliw ſe k Joppen/ dobyľ gj, 34 (Nebo ſľyſſeľ byľ že chtěgj tu pewnoſt poddati těm kteřjž byli po ſtraně Demetryowě) a oſadiľ tam ſtráž aby gj oſtřjhali. 35 Nawrátiw ſe pak Jonatan, ſhromáždiľ ſtarſſj lidu/ a radiľ ſe s nimi aby wzděľali pewnoſti w Jůdſtwu, 36 Měſto Geruzalém ohradiľ. A obehnali zdmi Geruzalém/ a wyhnali wyſokau zeď welikau mezy hradem a měſtem/ kterážby oddělowaľa geg od měſta/ aby ſám byľ ſaukromj/ aby tã nekupowali/ ani neprodáwali. 37 Když ſe pak ſebrali aby wzděľáwali měſto/ tedy přiſtaupiľ k té zdi nad řekau k wýchodnjmu wětru/ y zprawili tu kteráž ſľauľa Chafenata 38 Sſimon pak wyſtawěľ Adydu na rowině/ a opatřiľ branami a záworami. 39 Tedy vſylowaľ Trýfon vwázati ſe w králowſtwj Azye/ a wſtawiti na ſebe korunu wztáhna ruku na Antyocha krále: 40 Trýffonowi byľ k ſtrachu/ a wſſak bjdné podweden od něho. Ale obáwaľ ſe žeby ſnad nedopuſtiľ gemu Jonatan/ a žeby ſnad bogowaľ proti němu: protož hledaľ ceſty gakby geg gaľ a zahľadiľ, a zdwihna ſe přitáhľ do Betſan. 41 Takž wytáhna Jonatan proti němu, ſe čtyřidcýti tiſýcy mužů wybraných k bitwě/ přitáhľ také do Betſan. 42 Protož wida Trýfon že geſt s wogſkem znamenitým/ neſměľ wztáhnauti ruky na něg: 43 Ale přigaľ geg ſľawně, a předſtawiw geg wſſechněm přáteľům ſwým: a daw gemu dary, přikázaľ přáteľům ſwým poſľauchati ho gako ſebe ſamého. 44 Jonatanowi pak řekľ; Proč bědugeš wſſecken lid tento, poněwadž wálky nenj mezy námi? 45 Protož nynj odeſſli ge do domů gegich/ ſobě pak wybeř muže některé, kteřjžby s tebau byli/ a pogeď ſemnau do Ptolemaidy, a dámť gi y giné pewnoſti/ a wogſka giná/ y wſſecky kteřjž vſtanoweni ſau nad kterými wěcmi/ ať nawrátě ſe odgedu: protu zagiſté přjčinu gſẽ zde. 46 Jonatan zahuben Tehdy vwěřiw gemu, včiniľ gakž řekľ/ a odeſľaľ ta wogſka aby táhľa do země Jůdſké. 47 Nechaľ pak při ſobě mužů tři tiſýce/ z nichž dwa tiſýce rozpuſtiľ w Ğalilei/ tiſýc pak gich s nim geľo: 48 Ale gakž gen přigeľ Jonatan do Ptolemaidy/ zawřeli Ptolemaidſſtj brány/ a gawſſe geg y wſſecky kteřjž přigeli s nim, zmordowali mečẽ. 49 Tehdy poſľaľ Trýfon wogſka y gjzdu do země Galileyſké/ a na pole weliké/ aby zhubili wſſecky kteřjž po ſtraně Jonatanowě byli: 50 Ale oni zwěděwſſe že geſt gat a zahynuľ, y s těmi kteřjž s nim byli/ ponukli gedni druhých aby táhli ſpoľu nawrátjce ſe a hotowi gſauce k bogi: 51 A wſſak widauce ti kteřjž ge honiti chtěli/ že gim o žiwot běžj/ nawrátili ſe: 52 Oplakán. Takž přiſſli wſſickni do země Jůdſké, a kwjlili Jonatana, y těch kteřjž s nim zhynuli, a báli ſe náramně/ ano y wſſecken Izrael daľ ſe w kwjlenj weliké. 53 Vſylowali zagiſté wſſickni národowé okolnj potřjti ge. 54 Nebo řekli; Nemagj knjžete ani pomocnjka: protož nynj bogůgme proti nim/ a wyhľaďme z lidj památku gegich.

Kapitoľa XIII. Sſimon za wůdce wywolen. 14. Trýfon ľeſt prowedľ. 23. Jonatan pohřben. 26. Antyoch zabit. 43. Ğáza dobyta, 50. y hrad Geruzalémſký.

1 Sſimõ ſe vgaľ prwotnoſti po Jonatanowi bratru ſwém. ALe vſľyſſew Sſimon že ſebraľ Trýfon wogſko znamenité/ aby přitahľ do země Jůdſké a potřeľ gi: 2 A wida an lid g~t předěſſený a bázliwý, wyprawiľ ſe do Geruzaléma a ſhromáždiw lid, 3 Napomjnaľ gich řka gim; Wy ſami wjte gaké wěcy gá a bratřj mogi a dům otce mého činili ſme přjčinau zákona a mjſta ſwatého, anobrž y o wálkách a sſauženjch kteráž ſme ſnáſſeli: 4 Protož zhynuli bratřj mogi wſſickni přjčinau Izraele/ tak že pozuſtaľ ſem gá [toliko] ſám: 5 Protož nynj odſtup to abych litowati měľ žiwota ſwého w kterýkoli čas sſauženj: neboť negſem lepſſj nežli bratřj mogi 6 Alebrž pomſtjm národu ſwého a mjſta ſwaté°/ ano y žen a djtek naſſich: poněwadž ſebrali ſe wſſickni tito národowé aby potřeli nás z nenáwiſti. 7 Y roznjtiľ ſe duch toho lidu gakž vſľyſſeľ řeči tyto: kteřjž odpowěděli hľaſem welikým řkauce; 8 Ty gſy náš wůdce mjſto Jůdy a Jonatana bratřj ſwých: 9 Wediž bog náš a wſſecko cožkoli řekneš nám včinjme. 10 Tedy ſebraľ wſſecky muže bogowné/ a poſpjſſiľ aby dokonaľ zdi Geruzalemſké/ gimiž ohradiľ geg wůkoľ 11 Poſľaľ také Jonatana ſyna Abſalomowa/ a s nim wogſko ſtatečné do Joppen/ kterýžto wypudiw ty kteřjž w něm byli/ zuſtaľ tam w něm. 12 Trýfon ſe ľſti dopuſtiľ proti lidu Božjmu, Wtom wytáhľ Trýfon z Ptolemaidy s wogſkem znamenitým aby wtrhľ do země Jůdſké/ a Jonatan byľ s nim gſa v wězenj. 13 Sſimon pak poľožiľ ſe w Adyd w tu ſtranu do pole. 14 Zwěděw pak Trýfon že powſtaľ Sſimon na mjſto Jonatana bratra ſwého/ a že ſe potýkati s nim bude w bogi/ poſľaľ k němu poſľy řka; 15 Za přjčinau těch peněz kteréž powinen geſt Jonatan bratr twůg do králowſké kormory, a proty wěcy kteréž ſobě ſwěřené měľ/ wězýme ho. 16 Protož nynj poſſli ſto centnéřů ſtřjbra/ a dwa ſyny geho w zákľadu/ aby propuſſtěn gſa, neodſtaupiľ od nás/ a propuſtjmeť ho. 17 Wěděľ pak Sſimon že ľſtiwě mľuwj s nim, a wſſak předce poſľaľ to ſtřjbro a ty dwa mľádenečky/ proto aby ſnad w neliboſt welikau nevpadľ v lidu/ kteřjžby řekli; 18 Že nepoſľaľ gemu ſtřjbra a těch dwau mľádenečků, protož [Jonatan] zahynuľ. 19 Poſľaľ tedy ty dwa mľádenečky a těch ſto centnéřů/ a wſſak [onen] ſkľamaľ a nepropuſtiľ Jonatana: 20 Nýbrž potom přitáhľ Trýfon zatočiw ſe tau ceſtau kteráž wede k Ador/ aby wpád včině do té kraginy potřeľ gi. Sſimon pak a wogſko geho puſtiľo ſe po něm, na kteréžkoli mjſto táhľ: 21 Ale kteřjž bydlili na hradě, poſľali k Trýfonowi poſľy/ kteřjžby ponukli ho, aby přitáhľ k nim po pauſſti/ a aby poſľaľ gim ſſpjže. 22 Pročež připrawiľ Trýfon wſſecku gjzdu ſwau aby táhľ/ ale té nocy napadľ ſnih welmi weliký/ y nemohľ přitáhnauti pro ten ſnih: takž odtrhna odtud, táhľ do Ğalaadyty. 23 Když ſe pak přibljžiľ k Baskamět, zabiľ Jonatana/ kterýž pochowán g~t tam. 24 Trýfon pak obrátiw ſe, táhľ do země ſwé. 25 Tedy poſľaw Sſimon, wzaľ koſti Jonatana bratra ſwého: y pochowali ho w modyn měſtě otců geho: 26 A pľakali ho wſſickni Izraelſſtj pľáčem welikým/ a kwjlili nad njm mnoho dnj. 27 Wzděľaw pak Sſimon [pamětné] znamenj nad hrobẽ otce ſwého a bratřj ſwých/ wyſtawiľ ge wyſoko z kamenj pulerowaného, patrné po zadu y po předu, 28 A poſtawiľ nad těmi wěcmi ſedm ſľaupů, geden proti druhému, otcy a mateři a čtyřem bratřjm. 29 Na těch pak naděľaľ náſtrogů wálečných wůkoľ přiſtawiw ſľaupy [giné] weliké/ a vděľaľ na těch ſľaupjch wſſeligakau zbrog, na památku wěčnau/ a při té wſſeligaké zbrogi, ľodj wyteſané/ aby ſpatřjny býti mohľý odewſſech pľawjcých ſe po moři. 30 Tenť [g~t] hrob kterýž vděľaľ w Modyn/ [a trwá] až do tohoto dne. 31 Y proti Antyochowi mľadému králi. Tryfon pak zacházege ľſtiwě s Antyochem králem mľadým, zabiľ ho, 32 A kralowaľ mjſto něho, wſtawiw na ſebe korunu Azye: y děľaľ ſſkodu welikau w zemi. 33 Protož wzděľaľ Sſimõ pewnoſti w Jůdſtwu ohradiw ge wěžemi wyſokými a zdmi welikými s wěžemi a branami a záworami/ nadto y potraw nachyſtaľ do těch pewnoſtj: 34 Swobodſtwj lidu Božjmu vgednána. A wybraw Sſimon muže [některé], poſľaľ k Demetryowi králi/ aby včiniľ polehčenj té kragině: nebo wſſecka předſewzetj Trýfonowa byľa gen ľaupežowé. 35 Kterýžto Demetryus král, poſľaw k němu s těmito ſľowy, daľ ge° odpowěd, napſaw liſt takowý; 36 Král Demetryus Sſimonowi neywyšſſjmu knězy/ a přjteli králů/ a ſtarſſjm y národu Židowſkemu pozdrawenj wzkazuge: 37 Koruny zľaté y raucha drahého, což ſte poſľali, doſtali ſme/ a hotowi ſme způſobiti wám pokog weliký, a napſati wýběrčjm aby wám odpuſtili cožſte powinni. 38 Nebo očkoli ſme narownali s wámi, ſtáľé g~t, a ty pewnoſti kteréžſte wzděľali, nechť gſau wáſſe: 39 Odpauſſtjme také prowinněnj/ a hřjchy [proti nám] až po dnes zběhľé/ y korunu kteraužſte dľužni: nadto, geſtliže gaká gina daň dáwána byľa w Geruzalémě, ať ſe wjce nedáwá: 40 A gſauli kteřj z wás způſobnj aby zapſáni byli mezy náſſe, nechť ſau zapſáni/ a ať g~t mezy námi pokog. 41 [A tak] léta ſtého ſedmdeſátého, ſňato geſt gho těch pohanů z Izraele. 42 Y počaľ lid Izraelſký ſpiſowati zápiſy a ſmľauwy, léta prwnjho za Sſimona kněze welikého a heytmana a wůdce Židowſkého. 43 Měſto Ğáza wzato. W těch dnech poľožiw ſe [Sſimon] v Ğázy obkljčiľ gi wogſky/ a vděľaw náſtrog wálečný zaſadiľ proti měſtu, a vdeřiw k gedné wěži dobyľ ho. 44 Y wſkočili ti kteřjž byli w tom wálečném náſtrogi do měſta/ odkudž ſe ſtaľo pohnutj weliké w měſtě. 45 Protož wlezli ti kteříž w měſtě byli s ženami y s dětmi na zeď, roztrhſſe raucha ſwá a woľali hľaſem welikým proſýce Sſimona aby gim prawice podaľ/ a řkauce; 46 Nenakľádey s námi podlé neſſlechetnoſtj naſſich/ ale podlé miľoſrdenſtwj ſwé°. 47 Tedy ſlitowaw ſe nad nimi Sſimon, nebogowaľ proti nim/ ale wypudiw ge z měſta a wyčiſtiw domy w nichž byľy modľy/ teprw tak wſſeľ do něho prozpěwuge a dobrořeče [Bohu]: 48 A wymetaw z něho wſſeligakau nečiſtotu/ oſadiľ tam muže ty kteřjžby zákona oſtřjhali/ a lépe ge ohradiw, wyſtawěľ ſobě w něm přjbytek. 49 Těm pak kteřjž na hradě byli w Geruzalémě, zabráněno byľo wycházeti, y wcházeti do té kraginy/ ano y kupowati a prodáwati: protož hľad trpěli weliký/ tak že zhynuľo gich množſtwj hľadem. 50 Y woľali k Sſimonowi aby prawice [gegich] přigaľ: kterýžto podaľ gim [3] a wypudiw ge odtud, očiſtiľ hrad od poſſkwrn, 51 A wſſeľ do něho třimecýtmého dne měſýce druhého/ léta ſtého sedmdeſátého prwnjho/ s djků činěnjm a ruſſtkami a s harfami a cymbáľy a s lautnami a s prozpěwowánjm a s pjſněmi: nebo potřjn byľ nepřjtel weliký z Izraele. 52 Protož vſtanowiľ aby každého roku ſľawen býwaľ ten den s weſeljm. 53 Geruzalẽ vpewněn Ohradiľ také lépe horu toho Chramu přitom hradu/ a bydlil tam ſám, a ti kteřjž při něm ſtáli. 54 Wida pak Sſimon Jana ſyna ſwého/ že g~t muž [4] vſtanowiľ ho heytmanem nade wſſemi wogſky: y bydliľ w Ğazar.

 1. Wyš 8.17.
 2. Žaľ. 124.8.
 3. prawice
 4. vdatný

Kapitoľa XIIII. Getj Demetrya. 4. Pokog w zemi Jůdſké. 16. Obnowenj ſmľauwy s Sſimonem Spartyatſkých 35. a Řjmanů. 45. Pohrůžka protiwjcým ſe Sſimonowi.

1 Demetryus gat, a do wězenj dán. LEta ſtého ſedmdeſátého druhe°, ſebraľ Demetryus král wogſka ſwá a wyprawiľ ſe do Medſké země/ chtěge přiwzýti giné na pomoc ſobě, aby bogowaľ proti Trýfonowi: 2 Ale vſľyſſew Arſaces král Perſký a Medſký/ že přigeľ Demetryus do končin geho, poſľaľ gednoho z knjžat ſwých aby ho gaľ žiwého: 3 Kterýžto wyprawiw ſe porazyľ wogſko Demetryowo/ a gaw ho přiwedľ geg k Arſakowi: y daľ ho do wězenj. 4 Země Jůdſká w pokogi byľa. Země pak měľa pokog po wſſecky dny Sſimonowy: obmýſſleľ zagiſté dobré národu ſwého/ tak že ſe gim ljbiľa moc geho a ſľáwa geho po wſſecky dny. 5 Nebo mimo wſſecku ſľáwu ſwau/ dobyľ Joppen/ aby byľo přjſtawem [1] a způſobiľ průchod k oſtrowům mořſkým: 6 A tak rozſſjřiľ končiny národu ſwého, vwázaw ſe w tu kraginu: 7 A ſhromáždiľ zagatých množſtwj, opanowaw Ğazaru a Betſuru a hrad/ z něhož wyklidiľ ty nečiſtoty: aniž byľ kdoby ſe zepřeľ gemu. 8 A tak děľali zemi ſwau s pokogem/ země také wydáwaľa vrody ſwé/ a dřjwj polnj owoce ſwé: 9 Starcy na vlicých ſedali/ wſſickni o dobrých wěcech ſpoľečně rozmľauwali/ a mľádency obľáčeli ſe w raucha ſľawná a w oděnj wálečná: 10 Měſtům dodáwaľ potraw/ a nařjdiľ aby w nich měli náſtroge wálečné k bráněnj: pročež ſľowautné byľo gméno geho až krag země: 11 Způſobiľ pokog w zemi/ y weſeliľ ſe Izrael weſeljm welikým: 12 A [2] ſedaľ geden každý pod winným kmenem ſwým a pod fjkem ſwým/ a nebyľ kdoby ge předěſyľ. 13 Nebo zhynuľ ten kterýž bogowáwaľ proti nim w zemi/ a králowé potřjni ſau w těch dnech. 14 Nadto poſylowaľ wſſech ponjžených lidu ſwého/ zákona pilen byľ/ a wypléniľ každého neprawého a neſſlechetného: 15 Zwelebiľ ſwatyni/ a nagednaľ wjce nádobj do ſwatyně. 16 Když pak vſľyſſeli w Řjmě též y w Spartſké zemi že vmřeľ Jonatan/ rmautili ſe náramně: 17 Ale vſľyſſawſſe že Sſimon bratr geho geſt mjſto něho neywyšſſjm knězem/ a držj tu kraginu y měſta wnj, 18 Pſali k němu na dſkách měděnných o obnowenj s nim přáteľſtwj a towaryšſtwj/ w něž byli wſtaupili s Jůdau a s Jonatanem bratřjmi geho. 19 Y čteni ſau [liſtowé] před ſhromážděnjm w Geruzalémě. 20 Tento pak g~t přjpis těch liſtů kteréž poſľali Spartyatſſtj; Spartyatſká knjžata y měſto, Sſimonowi knězy welikému, ano y ſtarſſjm a kněžjm, y ginému lidu Židowſkému/ bratřjm [ſwým] pozdrawenj wzkazugj: 21 Poſľowé wyſľanj k lidu naſſemu oznamili nám o ſľáwě a cti waſſj/ y weſelili ſme ſe z přjſſtj gegich: 22 Protož zapſali ſme ty wěcy kteréž od nich mľuweny ſau, do knih obecnjch takto; Numenyus ſyn Antyochú a Antypater ſyn Jázonú poſľowé Židowſſtj, wyprawili ſe k nám/ aby obnowili s námi přáteľſtwj: 23 Y ljbiľo ſe lidu přigjti muže ty ſľawně/ a wľožiti wýtah řečj gegich do knih lidu oddaných/ aby lid Spartyatſký měľ památku. Přjpis pak toho napſali Sſimonowi neywyšſſjmu knězy. 24 Potom poſľaľ Sſimon Numenya do Řjma s pawézau zľatau welikau stjžj tiſýc liber/ aby potwrdiľ s nimi towaryšſtwj. 25 Když pak vſľyſſeľ lid o těch wěcech/ řekli; Čjm ſe odpľatjme Sſimonowi a ſynům geho? 26 Nebo on retowaľ [ſwé] s bratřjmi ſwými [3] a s domem otce ſwého/ kteřjž wálkau zapudilť nepřáteľy Izraelſkých od nich: protož dali gemu ſwobody a zapſali na dſkách měděnných/ kteréž poſtaweny ſau na ſľaupjch na hoře Syon. 27 A temto g~t přjpis toho zápiſu; Oſmnáctého dne měſýce Elul léta ſtého ſedmdeſátého druhého/ (to geſt, třetjho roku gakž Sſimon byľ neywyšſſjm knězem w Saramel) 28 W ſhromážděnj welikém kněžj a lidu y knjžat národu, a ſtarſſjch této kraginy: W známoſt vwedeno g~t nám poněwadž čaſté býwaľy wálky w kragině této, 29 Že Sſimon ſyn Mattatyáſſú z ſynů Jarib [4] y bratřj geho kteřjž ſe wydáwali w nebezpečenſtwj, odpjragjce nepřátelům národu ſwého, aby oſtáľo ſwaté mjſto y zákon/ ſľáwau welikau oſľawili národ ſwůg. 30 Nebo ſhromáždiľ Jonatan národ ſwůg/ a byľ gegich neywyšſſjm knězem: [5] když pak přiľožen geſt k lidu ſwému, 31 A chtěli nepřátelé gegich wpád včiniti do kraginy gegich/ aby potřeli kraginu gegich/ a wztáhli ruce na mjſto ſwaté gegich. 32 Tehdy powſtaľ Sſimon a bogowaľ za národ ſwůg a wynaľožiw peněz množſtwj z ſwého, nagednaľ zbroge mužům wogſka národu ſwého/ a dáwaľ gim žold: 33 Nadto ohradiľ měſta Jůdſka y Betſuru na pomezý Jůdſkém kdež býwaľa zbrog nepřáteľ prwé/ a oſadiľ tam na ſtráži muže Jůdſké: 34 Joppen také ohradiľ v moře, y Ğazaru w končinách Azotſkých/ kdežto bydlili prwé nepřátelé/ a oſadiľ tam Jůdſké: a tak cožkoli náležeľo k zprawenj gich, nařjdiľ w nich. 35 Sſimõ od ſwých y od Demetrya, pro ſwé ctnoſti doſáhľ poctiwoſti. Protož wida lid tu wěrnoſt Sſimonowu a ſľáwu gjž vmjniľ dobyti národu ſwému/ vſtanowili geg wůdcým ſwým a knězem neywyšſſjm/ pro ty wſſecky wěcy kteréž včiniľ: pro tu prawjm ſprawedlnoſt a wěrnoſt kterauž zachowaľ národu ſwému, vſylowaw wſſeligakým způſobem zwelebiti lid ſwůg. 36 Za dnů zagiſté geho, dařiľo ſe w rukau geho/ tak že wypléněni ſau Pohané z kraginy gegich/ y ti kteřjž byli w Geruzalémě měſtě Dawidowě/ a wzděľali ſobě byli hrad z něhož wycházegjce/ poſſkwrňowali [wſſeho], wůkoľ Swatyně/ a děľali ſſkodu welikau w té ſwattoſti. 37 Kterýžto hrad, [Sſimon] oſadiľ muži Jůdſkými/ a ohradiľ geg pro bezpečnoſt této kraginy a měſta/ a powýſſiľ zdj Geruzalemſkých: 38 Král také Demetryus, potwrdiľ gemu neywyšſſjho kněžſtwj. 39 Nadto nadewſſecko včiniw ho gednjm z přáteľ ſwých/ oſľawiľ geg ſľáwau welikau. 40 (Nebo ſľyſſeti byľo že nazwáni ſau Židé od Řjmanů přátelé a towaryſſj/ a že ſe wſtřjc wyprawili poſľům Sſimonowým ſľawně: 41 A že ſe zaljbiľo Židům y kněžjm, aby Sſimon byľ gegich wůdcým a neywyšſſjm knězem na wěky/ dokudž by nepowſtaľ Prorok wěrný: 42 A aby byľ nad nimi heytmanem, kterýžby péči měľ o mjſto ſwaté/ ſkrze něhožby poſtaweni byli [někteřj] w powinnoſtech ſwých/ a nad tauto kraginau a nad zbrogi y nad pewnoſtmi: 43 A aby péči měľ o ſwatyni/ a aby ho poſľaucháno byľo odewſſech/ a aby ſpiſowáni byli pod gménem geho wſſickni [6] zápiſowé w té kragině/ a aby ſe obľáčeľ [7] w ſſarľat a chodiľ w zľatě.) 44 Protož nebyľo lze žádnému z lidu ani z kněžj zruſſiti nětčeho z těch wěcý/ a neb odepřjti tomu což byľo od něho řečeno/ ani vkľádati ſněmu w té kragině bez něho/ ani obľáčeti ſe w ſſarľat/ ani opjnati ſe záponau zľatau. 45 Nebo kdožby přes to včiniľ/ neb zruſſiľ co z těch wěcý/ měľ býti treſtán. 46 Ljbiľo ſe zagiſté wſſemu lidu, vľožiti to Sſimonowi, aby ſe chowaľ podlé těch wěcý. 47 Což přigaľ Sſimon a ſwoliľ neywyšſſjho kněžſtwj vžjwati/ a býti heytmanem a knjžetem národu Židowſkého a kněžj/ ano y předľoženým býti wſſech. 48 Y rozkázali ten zápis wľožiti do deſk měděnných, 49 A poſtawiti ge w ohradě mjſta ſwatého na mjſtě ſľawném: přjpiſy pak těch wěcý wľožiti mezy pokľady, aby ge měľ Sſimon y ſynowé geho.

 1. Jůdſkým
 2. Podobně 4. Král. 4.(???)
 3. t. bez naſſj pomocy
 4. poſſľý
 5. Wýš 13.25
 6. Wýš 13.40
 7. Wýš 10.20

Kapitoľa XV. Obnowenj od Antyocha ſmľauwy s Sſimonem 26 y zruſſenj gj.

1 Antyochowo ľſtiwé gednánj s Sſimonẽ. TEhdy poſľaľ Antyoch, ſyn Demetrya krále, liſty z oſtrowů mořſkých Sſimonowi knězy a knjžeti národu Židowſkého y wſſemu národu tomu, 2 Kteřjžto byli pſáni na tento způſob; Král Antyoch Sſimonowi knězy welikému a knjžeti y wſſemu národu Židowſkému pozdrawenj wzkazuge: 3 Poněwadž mužj neſſlechetnj vwázali ſe w králowſtwj otců náſſich, 4 A chceme dobýwati toho králowſtwj/ abychom ge zaſe přiwedli k prwnjmu způſobu/ pročež ſebraľ ſem množſtwj wogſk/ a p~prawiľ ľodj wálečné/ a chceme p~táhnauti do země/ abychom ſe ſháněli po těch kteřjž kazyli kraginu náſſi/ a kteřjž zplundrowali měſta mnohá w tomto králowſtwj. 5 Protož nynj potwrzugiť wſſech obdarowánj/ kterýchžť nadali předkowé mogi králowé, y giných ſwobod kteréžkoli puſtili tobě, 6 Žeť y powolili bjti wľaſtnj ráz na mjncý wkragině twé 7 A Geruzalému, y ſwatému mjſtu aby byľo ſwobodné: též wſſecka zbrog ketrauž ſy koli připrawiľ, y wſſecky pewnoſti kteréž ſy wzděľaľ, kteréž držjš, ať zuſtáwagj tobě. 8 Nadto wſſecken dľuh králowſký/ a cožby potom náležeľo králi, od nyněgſſj chwjle y po wſſecky čaſy odpauſſtj ſe tobě. 9 Když pak [1] poſtawjme králowſtwj ſwé/ oſľawjme tě y národ twůg y Chrám ſľáwau welikau/ tak aby zřegma byľa ſľáwa wáſſe po wſſj zemi. 10 Léta ſtého ſedmdeſátého čtwrtého/ přitáhľ Antyoch do země otců ſwých/ k němuž ſe ſhľukľa wſſecka wogſka/ tak že maličko byľo při Trýfonowi. 11 Y ſháněľ ſe po něm Antyoch král/ tak že vgjti muſyľ do Dora, vteka přes moře. 12 Nebo widěľ že ſe hrnau na něg zľé wěcy, když ho opuſtiľa wogſka. 13 Tehdy poľožiľ ſe Antyoch v Dora/ a s nim ſto dwadceti tiſýc mužů bogowných, a oſm tiſýc gjzdy: 14 A obehnaw to měſto, a ľodj po moři připľawiw, s ſaužiľ to měſto po zemi y po moři/ aniž dopuſtiľ komu wygjti neb wgjti. 15 Pohané s židy w dobrém srozuměnj a w pokogi vſtaweni. Mezy tjm přiſſeľ Numenyus, a kteřjž s nim byli z Řjma/ magjce liſty k králům a k kraginám/ w nichž byľo pſáno toto; 16 Lucyus Senator Řjmſký Ptolemeowi králi pozdrawenj wzkazuge: 17 Poſľowé Židowſſtj wyprawili ſe k nám, přátelé náſſi a towaryſſj, aby obnowili přáteľſtwj předeſſľé a towaryšſtwj/ poſľáni gſauce od Sſimona neywyšſſjho kněze/ a lidu Židowſkého: 18 [2] A přineſli pawézu zľatau z tiſýce liber: 19 Protož ljbiľo ſe nám pſáti k králům a k kraginám/ aby nehledali gegich zľého/ ani nebogowali proti nim, ani proti měſtům gegich, ani p~ti kragině gegich/ a aby netowaryſſili s těmi kteřjžby bogowali proti nim: 20 Widěľo ſe také nám přigjti tu pawézu odnich. 21 Protož geſtližeby kteřj neſſlechetnj vtekli z kraginy gegich k wám, wydeyte ge Sſimonowi neywyšſſjmu knězy/ ať mſtj nad nimi podle zakona gegich: 22 O týchž také wěcech pſano byľo Demetryowi králi, a Atalowi a Aratowi, 23 A Arſakowi, a Spartyatſkým/ též do Delu a do Mindu/ do Sicyonu a do Karye do Samon a do Pamfilie, do Licye a do Alikarnaſu, do Kõ a do Sidy, do Arady a do Faſelidy/ do Gortyny a do Knydu/ do Cypru a do Cyrénu. 24 Přjpis pak toho napſán byľ Sſimonowi knězy neywyšſſjmu. 25 Antyochowo zruſſenj ſmľauwy/ a powſtánj proti židům. Ale Antyoch král poľožiw ſe v Doran, druhého dne, přičiněge vſtawičně k němu rukau a náſtroge wálečné zaſazuge tak zawřeľ Trýfona že nemohľ w gjti ani wygjti. 26 Když pak gemu poſľaľ Sſimõ dwa tiſýce mužů wybraných na pomoc/ a ſtřjbra y zľata y zbroge hognoſt: 27 Tedy nechtěľ těch wěcý přigjti/ ale zruſſiľ wſſecko w čemžkoli ſe zawázaľ gemu prwé, a cyzyľ ſe ho. 28 Nebo poſľaľ k němu Atenobia gednoho z přáteľ ſwých/ kterýžby promľuwiľ snim řka; Wy vwázaliſte ſe w Joppen a Ğazaru y w hrad Geruzalemſký, w měſta králowſtwj mého: 29 Končiny gegich zplundrowali ſte/ a vděľaliſte ſſkodu welikau w zemi/ a opanowaliſte mjſta mnohá w králowſtwj mẽ: 30 Protož nynj deyte ta měſta kterážſte pobrali/ y pľaty z těch mjſt kteréžſte opanowali geſſto negſau w končinách Jůdſkých: 31 Pakli nechcete, deyte za ně pět ſet centnéřů ſtřjbra/ a za ſſkody kterýchžſte naděľali y za ty pľaty těch mjſt, giných centnéřů pět ſet: pakli nic, přitáhnauce wybogugeme wás. 32 Y wyprawiľ ſe Atenobius přjtel králowſký do Geruzaléma/ a wida ſľáwu Sſimonowu, a ſtoľček s nádobami zľatými a ſtřjbrnými, a přjprawau znamenitau, vžaſľ ſe. Potom oznámiľ gemu ſľowa králowſká. 33 Gemuž odpowěděw Sſimon řekľ; [3]Ani ſme země cyzý newzali, aniž ſme ſe w cyzý wěcy vwázali/ ale w dědictwj otců ſwých/ kteréž od nepřáteľ naſſich za některý čas neſprawedliwě držáno byľo: 34 Pročež my přjhodného čaſu doſtawſſe/ vgali ſme dědictwj otců ſwých. 35 Strany pak Joppen a Ğazary gichž žádáš ty činiľy lidu ſſkodu welikau y kragině naſſj/ z těch dáme ſto centnéřů. Y neodpowěděľ gemu [4] ſľowa: 36 Ale nawrátiľ ſe s hněwem k králi/ a oznámiľ gemu ta ſľowa/ y o ſľáwě Sſimonowě/ a wſſecko cožkoli widěľ: pročež rozhněwaľ ſe král hněwem welikým. 37 Trýfon pak wſtaupiw na ľodj, vtekľ do Ortoſiady. 38 Heytman geho Cendebeus do země Jůdſké w pády činiľ. Protož vſtanowiw král Cendebea za heytmana w kragině pomořſké/ a wogſka pěſſj y gjzdu daw gemu, 39 Poručiľ gemu táhnauti proti zemi Jůdſké: nadto poručiľ gemu Cedron wzděľati a opatřiti branami/ a aby bogowaľ proti lidu: ſám pak král honiľ Trýfona. 40 Takž přitáhľ Cendebeus k Jamně/ a počaľ popauzeti lidu w pády čině do Jůdſtwa/ a zagjmati lid y mordowati: [5] a wzděľaľ Cedrõ, 41 Kdežto s ſſikowaľ gjzdu a wogſka, aby wyſkakugjce w pády činili do Jůdſtwa, gakž gemu král poručiľ.

 1. na dobré mjře
 2. Wýš 10.14
 3. Podobně, Judit. 11.15.
 4. Atenobius
 5. Njž 16.9.

Kapitoľa XVI. Přemoženj Cendebea. 11. Zamordowánj od Ptolemea Zetě Sſimona a ſynů ge°.

1 Sſimonowi Synowé, táhli proti Cendebeowi: TEhdy wyprawiw ſe Jan z Ğazary, oznámiľ Sſimonowi otcy ſwému co činj Cendebeus. 2 Y powoľaw Sſimon dwau ſynů ſwých ſtarſſjch, Jůdy a Jana, a řekľ gim; Gá a bratřj mogi y dům otce mého bogowali ſme proti nepřáteľům Izraelſkým od mľadoſti až do dneſſnjho dne/ y dařiľo ſe rukama naſſima wyſwoboditi Izraele čaſtokrát: 3 Ale giž ſem ſe sſtaraľ wy pak z miľoſrdenſtwj [Božjho] doſpělj gſte/ w letech: buďtež na mjſtě mem a bratra mého/ a wytáhnauce bogůgte za národ náš: pomoc pak s nebe budiž s wámi. 4 Potõ wybraľ z té kraginy dwadceti tiſýc mužů bogowných a gezdců: takž wytáhſſe na Cẽdebea, nocowali w Modyn. 5 Ráno pak wſtawſſe táhli do pole/ a ay wogſko znamenité táhľo proti nim pěſſjch a gezdců: ale řeka byľo mezy nimi. 6 V kteréžto poľožiľ ſe proti nim Jan y lid geho/ a wida an lid s ſtrachem ſe pľawj přes řeku/ přepľawiľ ſe neyprwé/ tedy ti mužj widěwſſe geg, přepľawili ſe za nim. 7 Y sſſikowaľ lid a gezdce mezy pěſſj: (byľa pak gjzda odpůrců welmi znamenitá) 8 Cendebeus přemožený vtecy muſyľ. A traubiľ na trauby/ takž daľ ſe w vtjkánj Cendebeus y wogſko geho/ a padľo z nich zraněných množſtwj: oſtatnj pak vtekli do ohrady. 9 Tehdy raněn geſt Jůdas bratr Janú: Jan pak ſháněľ ſe po nich až ſe doſtaľ k Cedronu, kterýž [1] wzděľaľ [Cendebeus]. 10 A když geg zapaliľ ohněm, tedy [oni] vtjkali až na wěže kteréž byľy na poli Azotſkém: kdežto padľo z nich do dwau tiſýc mužů/ potom nawrátiľ ſe do země Jůdſké w pokogi. 11 Sſimonú Zeť Ptolemeus neſſlechetný Ptolemeus pak ſyn Abubú, byľ vſtanowen za heytmana w kragi Geryšſkem/ a měľ ſtřjbra y zľata hognoſt. 12 Byľ zagiſté zeť neywyšſſjho kněze. 13 Protož pozdwihľo ſe ſrdce geho/ a chtěľ vwázati ſe w kraginu: pročež obmýſſleľ ľeſt proti Sſimonowi a ſynům geho, aby ge wyhľadiľ. 14 Sſimon pak progjžděge měſta w té kragině a zprawuge což byľo potřebj w nich, přigeľ do Gerycho ſám, a Mattatyáš, a Jůdas ſynowé geho/ léta ſtého ſedmdeſátého ſedmého/ měſýce gedenáctého, kterýž geſt Sſebat. 15 Zrady ſe proti přáteľům dopuſtiľ, etc. Kteréžto přigaw ſyn Abubú na zámček řečený Dok, kterýž byľ wzděľaľ/ včiniľ gim ľſtiwě hody weliké/ a skryľ tam muže. 16 Když ſe pak hogně doſti napiľ Sſimon y ſynowé geho/ wywſtaľ Ptolemeus a kteřjž přiněm byli a wzawſſe zbrog ſwau obořili ſe na Sſimona na hodech/ a zamordowali geg/ y ty dwa ſyny geho, y některé z ſľužebnjků geho. 17 Takowau včiniw neſſlechetnoſt welikau a odpľatiw ſe zľým za dobré, 18 Napſaľ o tom Ptolemeus a poſľaľ k Králi aby poſľaľ gemu wogſka na pomoc/ že podmaniti chce tu kraginu gemu a ta měſta. 19 Giné také poſľaľ do Ğazary aby zahľadili Jana/ a k heytmanům rozeſľaľ liſty aby ſe wyprawili k němu/ že chce dáti gim ſtřjbra a zľata y dary. 20 Giné pak poſľaľ aby wzali Geruzalém a horu s Chrámem: 21 Ale geden napřed běže oznámiľ Janowi w Ğazar že zahynuľ otec geho y bratřj geho/ a poſľaľ [Ptolemeus] aby zabili y tebe. 22 O čemž vſľyſſaw, vžaſľ ſe welice/ a zgjmaw ty muže kteřjž přiſſli aby zahubili ho, zbiľ ge: nebo zwěděľ že vſylugj ho zahubiti. 23 Giné pak wěcy o Janowi a wálkách geho, a o vdatných činech geho, gimiž vdatnoſti dokazowaľ, y o wzděľánj zdj kteréž wzděľaľ, y o giných ſkutcých geho/ 24 Ay to ſepſáno geſt w hyſtoryjch o neywyšſſjm kněžſtwj geho/ od toho čaſu gakž zřjzen geſt za neywyšſſjho kněze po otcy ſwém.

 1. Wýš 15.10