Vybrané báje a pověsti národní jiných větví slovanských/Pověst o sedmi planetách

Údaje o textu
Titulek: Pověst o sedmi planetách
Autor: Karel Jaromír Erben
Zdroj: ERBEN, Karel Jaromír. Vybrané báje a pověsti národní jiných větví slovanských. Svazek II. Praha : Otto, 1906. s. 187–188.
Licence: PD old 70

Nad nebem jsou pásy sedmi planet a na všech pásech stojí andělé a pod pásy stojí hvězdy, a která planeta stojí níže, toho hvězdy jsou světlejší. Čtrnáctého dne stvořil Bůh slunce a měsíc i hvězdy a toho dne odpadl od slávy Satanail. I viděl Satan nebe i zemi ozdobeny, i pomyslil si: „Stvořím trůn si na oblacích a budu podoben Nejvyššímu a oslaví mě hodnost moje.“ I stvořil si prestol na severních oblacích a vznesl se i byl tehdy vojevodou pluku andělského. I viděl Bůh protivníka svého, i poslal Bůh Michaela archanděla a povelel, Satanaila svrhnout dolů. Přijde Michael k Satanailu a vidí v něm božství veliké a neodvažuje se na něho pohlédnouti. I přijde Michael k Bohu a praví: „Hospodine, velikéť na něm božství tvé.“ Hospodin pak sňal s něho božství a praví: „Jdi a svrhni ho dolů.“ I přijde Michael a vidí Satanáše jako prostého člověka, i udeří ho žezlem i spadne trůn jeho i letí Satan dolů i se všemi mocnostmi. I odňal od něho Hospodin božství; odňal mu „il“ a dal Hospodin „il“ andělům a archandělům a nazve jméno Michovi Michail, a dal mu vládu nade všemi nebeskými silami, i nazve odpadlíky jména Satanova ďábel a skryje se se všemi svými mocnostmi. Jde Satan nahoru a tlačí zemi i chce, aby nebesa padla. I praví Michail: „Hospodine, chce nebem hýbati.“ I praví Hospodin: „Zakaž slovem.“ I praví Michail: „Co velíš promlouvati?“ I praví Hospodin: „Rci jménem svatého svatých.“ Jak proslovil ta slova, hned zapěly všechny mocnosti nebeské: „Jeden svatý, jeden Hospodin, Ježíš Kristus.“ I tehdy upevnila se nebesa. Satanáš tehdy jde po zemi a uslyší hlas Michailův, i stanul v pekle na bezdně pod zemí, a pod ním je voda, a pod vodou oheň neuhasitelný. A druzí padli na zemi, i slyšeli hlas Michailův i zůstali na zemi a chodí pod nebesy, i vše zlé dělají rodu lidskému a přetvořili se v běsy. Jiní pak nedopadli na zem i slyšeli hlas Michailův a obývají ve vzduchu. I všichni ti běsi-satani přetvořují se v anděly i v lidi, i v dobytek i ve veškeré potvorstvo, a trápí člověka.