Ottův slovník naučný/Peltierův úkaz

Údaje o textu
Titulek: Peltierův úkaz
Autor: Vladimír Novák
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 436–437. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Peltierův úkaz (effekt) nastane, prochází-li proud spájenými kovy. Spojíme-li na př. měd a železo a prochází-li proud od mědi k železu, místo spojené se ochlazuje; prochází-li proud směrem opačným, pak se místo spojené zahřívá. Množství tepla, které na místě spájeném se vybaví neb absorbuje, projde-li tímto místem jednotka elektrického množství, nazývá se Peltierovým effektem při temperatuře spájeného místa.

P. ú. podává jednoduchý výklad článku thermoelektrického. (Srv. Thermoelektřina.) Zahříváme-li spájené místo vodivého kruhu, složeného z mědi a železa, vzbudí se v kruhu proud směřující na zahřátém místě od mědi k železu; vzniká tedy dle P-rova ú-u proud elektrický z přiváděné energie tepelné. Představme si kruh Cu | Fe položen jedním místem spájeným do prostoru udržovaného na temperatuře vysoké, druhým místem pak v prostoře chladné. Kruhem bude procházeti proud thermoelektrický, a to v prostoře zahřáté od mědi k železu. Proud tento dle P-rova ú-u způsobí absorpci tepla v prostoře zahřáté a produkci tepla v prostoře chladné, bude se tedy teplo přenášeti z místa větší temperatury na místo temperatury nižší. Článek thermoelektrický jest dle toho jednoduchým zvratným strojem a platí proň principy thermodynamické. Značí-li P1 Peltierův effekt ve chladné prostoře, při absol. temperatuře T1, P2 pak Peltierův effekt v prostoře zahřáté, při abs. temp. T2, jest , kde E značí práci, kterou vykoná jednotka elektrického množství, projde-li vodivým kruhem. Tato práce je však rovna elektromotorické síle článku a jest tudíž .

Dle této rovnice byla by elektrom. síla článku thermoelektrického úměrna differenci teploty obou spájených míst; poněvadž však ve skutečnosti závislost thermoelektrické síly na zmíněné differ. teplot jest složitější (viz Thermoelektřina), jest nutno vedle effektu Peltierova předpokládati ještě jiný effekt zvratný. Existenci tohoto druhého tepelného účinku, proudem vznikajícího, dokázal pokusem Thomson (nyní lord Kelvin). Theorie thermoelektrického článku tímto effektem Thomsonovým (v. t.) byla doplněna tak, že výsledky její s měřením jsou v úplném souhlase. nvk.