Ottův slovník naučný/Alkinoos

Údaje o textu
Titulek: Alkinoos
Autor: Albert Dohnal
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 889–990. Dostupné online
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Alkinoos

Alkinoos: 1) Ἀλκίνοος, lat. Alcinous, v myth. řec. syn Hippokoóntův, jenž spolu s otcem i jedenácti bratry svými Ikaria a Tyndarea z Lakedaimona vypudil, později ale s otcem i bratry od Héraklea byl usmrcen, když tento Tyndarea opětně na trůn dosadil. – 2) A., blažený král národa Faiaků, znalého plavby a pověstného rozkošnickým svým životem, vnuk boha Poseidóna, manžel Arétin, otec Nausikain. Báje homérská vypráví o něm, že synem jsa Nausithoovým, z Hypereie, původní vlasti své, silnějšími Kyklópy byv vypuzen odstěhoval se s Faiaky svými na ostrov Scheriu, severně od Ithaky ležící, kdež zřídil sobě nové sídlo (jehožto báječná nádhera v Odysseii homérské barvami svěžími i sytými jest vylíčena) a napotom moudře vládl, požívaje úcty i vážnosti u bohův i lidí. Když Odysseus, plavě se od ostrova Kalypsina směrem k domovu svému, pohromu na moři utrpěl, A. pohostinsky k sobě jej přijal a hojně obdarovaného na lodi zvláště vystrojené přepraviti dal na Ithaku. – Úlohu episodickou má A. také v mythu argonautském. Jsa tu synem Faiakovým, vládne Faiakům, z boha Zeva pocházejícím, na ostrově Drepaně (Kerkyře), kdež vracející se z výpravy Argonauté a prchající s nimi Médeia přívětivého doznali přijetí. Když pak Kolchové Médeiu stíhající žádali za vydání její, ustanoveno, vrátiti ji otci jejímu Aiétovi, ale jen tehdy, jestliže doposud jest pannou; jinak měla býti přiřčena milenci svému, Iasonovi. Médeia proto na kvap zasnoubila se s Iasonem, čímž umožněno jí, setrvati po boku milovaného muže. Kolchové nechtějíce vrátiti se bez Médeie, zůstali na vždy na ostrově Alkinoově, kdežto Argonauti obdrževše hojné dary dne sedmého rozloučili se se svým hostitelem. – A., jenž vzýván jako hérós, měl na Kerkyře chrám svůj. Dnl.

3) A. viz Albinos.