Ottův slovník naučný/Agmen quadratum

Údaje o textu
Titulek: Agmen quadratum
Autor: Antonín Gottwald
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha : J. Otto, 1888. S. 450. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Agmen quadratum slulo seřadění vojska římského na pochodu před nepřítelem aneb když po ztrátách ustoupiti musilo. Ač často o tomto seřadění u dějepisců římských zmínka se děje, nemáme přece zpráv určitějších o způsobu jeho kromě zprávy Sallustiovy (Iug. c.100). Jisto jest, že vůdcové užívali tohoto seřadění v zemi nepřátelské, kdy potřebí bylo opatrnosti veliké. Od řadění trojřadého lišilo se a. q. tím, že v čele a na zadním voji byly zástupy bez zavazadel a že boky oddíly vojska chráněny byly; zavazadla byla ve středu. Tím proud, který při obyčejném postupu více do hloubky šel, nabyl v šířce větších rozměrů. Gd.