Ohlasy žalmů/9

Údaje o textu
Titulek: Ohlasy žalmů
Autor: František Žák
Zdroj: ŽÁK, František. Ohlasy žalmů. V Hradci Králové: Tiskové družstvo, 1921. 150 s.
Dostupné online. (PDF)
Vydáno: Tiskové družstvo, Hradec Králové, 1921
Licence: PD old 70
Index stran

Tvé jméno, Svrchovaný, opěvám.
V soud zasedls a klesl nepřítel,
smet’s pohany a hříšní zhynuli,
noc na jejich jsi jména rozestřel.

Ty, Hospodine, soudíš po právu,
a proto ubozí v tvé jméno doufají,
kdo tebe hledá, není opuštěn,
z tvých skutků spravedliví plesají.

Tys na mne shlédl, Pane, milostně
a z ponížení vyzvedl jsi mne,
chci tobě, který na Sionu dlíš,
pět chvalozpěvy z duše upřímné.

Povstaň, Pane! Viz, jak pohrdá
tebou v nadutosti bezbožný
Není Boha, říká, pán jsem já,
pevně stojím, pád můj nemožný.

Jako lev, jenž číhá v úkrytu,
nevinného v zkázu léčkou zve,
padá chuďas rukou násilnou,
zvedni, Pane, silné rámě své.

Bědných žádost, Pane, vyslyšíš,
sirotků se ujmeš neviny,
zlomíš luky zpupných hříšníků,
slabých pomocník jsi jediný.