Ohlasy žalmů/88

Údaje o textu
Titulek: Ohlasy žalmů
Autor: František Žák
Zdroj: ŽÁK, František. Ohlasy žalmů. V Hradci Králové: Tiskové družstvo, 1921. 150 s.
Dostupné online. (PDF)
Vydáno: Tiskové družstvo, Hradec Králové, 1921
Licence: PD old 70
Index stran

Veliký jsi, Bože, nevýslovný,
spurné vlny moře ovládáš,
nebesa jsi stvořil, tvá je země,
rámě síly olbřímovy máš.

O právo tvé žezlo opírá se,
milostivost stojí před tebou,
blaze národu, jenž k tobě plesá,
zastíněn tvou bude velebou.

K nám, svým ctitelům, jsi mluvil kdysi:
Muže z vás jsem sobě vyvolil,
na věky mu zachovám svou milost,
na vždy jeho trůn jsem upevnil.

Símě jeho věčně bude trvat,
jeho moc jak slunce bude plát,
úmluvy té nikdy neporuším.
jako nebe pevně bude stát.

Kde jsou, Pane, svaté sliby tvoje?
V ssutinách jsou jeho trůn a moc.
Ustaň v hněvu, vrať mu milost svoji,
sejmi s lidu dlouhých útrap noc.