Ohlasy žalmů/105

Údaje o textu
Titulek: Ohlasy žalmů
Autor: František Žák
Zdroj: ŽÁK, František. Ohlasy žalmů. V Hradci Králové: Tiskové družstvo, 1921. 150 s.
Dostupné online. (PDF)
Vydáno: Tiskové družstvo, Hradec Králové, 1921
Licence: PD old 70
Index stran

Rozpomeň se, Bože, na nás bídné.
Jako otcové jsme zhřešili,
kteří bouřili se proti tobě,
ač tvé velké skutky patřili.

Býčku klaněli se na Horebu,
z žertvy mrtvých bohů jídali,
s národy se mísili, jich modlám
vlastní dítky obětovali.

Rozhněval se Pán a zošklivil si
poskvrněné svoje dědictví,
aby ztrestal jejich nepravosti,
pohanům je vydal v otroctví.

Vysvoboď nás Hospodine, Bože,
shromáždi nás svaté u řeky,
budem tvým se jménem honositi,
oslavovat tebe na věky.