Národní listy/1867/149/Zvláštní telegramy N. Listů

Údaje o textu
Titulek: Zvláštní telegramy N. Listů
Autor: CHYBA: {{Textinfo}} — Chybí hodnota parametru „AUTOR“ (autor díla)
Krátký popis: Ohlasy z různých koutů českých zemí na převoz svatováclavských korunovačních klenotů z Vídně do Prahy
Zdroj: Národní listy, ročník VII, číslo 149. S. 1. Dostupné online.
Vydáno: 30. srpna 1867
Licence: PD anon 70

Králové Dvůr. Slavná mše. „Te Deum.“ Četné účastenství úřadů: zemského, okresního, obecního, pak učitelstva, občanstva. Pěvecká jednota „Záboj“ provedla vokální mši, choral: „Svatý Václave“ pohnul shromážděné obecenstvo k slzám. Odpůldne hudba a zpěv v Hankově zahradě. Zařízena sbírka pro chudé.

Městská rada.

Králové Dvůr. Posvátné koruně svatováclavské, konečnému uznání státních práv zemí českých, žádoucnému korunování legitimního krále hřímající sláva! Navrácení klenotů oslavujeme hudbou, velkou mší; účinkovaním „Záboje“ uspořádána jest velká besední zábava.

Jindřichův Hradec. Posýláme nejvroucnější pozdrav koruně, již sobě vážíme jako zosobnění slávy národa a práv vlasti! Slavnostní ohně plály u nás; slavná mše byla sloužena, zpěvácký spolek účinkuje; v měšťanské besedě srdečná zábava.

Hrudička, jednatel.

Tyniště. Sláva statečným obhajcům koruny české!

Uhersko. Shromáždivší se zde ctitelé koruny svatováclavské z města Chrasti provolávají drahým pokladům českého národa hlučné sláva!

Mnichovo Hradiště. Za hlučné střelby, zvuků hudby a zpěvu plápolaly dlouho do noci velebné ohně svatováclavské v počtu nesčíslném po celém pásmu hor na vrších, jež věnčí kraje milé domoviny naší. Jásot nesmírný. Sever podobal se moři ohnivému. Pohled to čárokrásný. Dnes prochází městem hudba. Sláva vlasti! Sláva koruně svatováclavské. Na zdar statečným Moravanům i Slezanům!

Mnichovo Hradiště. Měšťanská beseda zastoupená při slavnosti zvláštní deputací provolává z upřímna srdce koruně svatováclavské tisíceré „Sláva.“

Macálek, předseda

Příbram. Velkolepá slavnost korunní, zároveň za účastenství všeobecného odbyta jest instalace měšťanosty. Příbramští občané provolávají hřímavou slávu koruně české.

Chejnov. Den převežení klenotů koruny české z Vídně do Prahy se i v našem venkovském městečku náležitě oslavil. Důležitost památného dne nám oznámila hned z rána střelba z hmoždířů. Od 8—9 zvoněno všemi zvony a o 9 hod. slavné služby Boží a „Te Deum.“ Radostným a památným nám všem zůstane tento den.

Počátky, 29. srpna. Město osvětleno, hudba městem hraje, z hmoždířů stále se střílí, velkolepý ohňostroj na všech okolních vrších; provolávání slávy koruně české nemá konec, ráno slavná mše svatá.

Čelakovice. Uvítání české koruny slaveno zde stkvěle: včera večer osvětlení, průvod s pochodněmi a lampiony při hlučném provolávání sláva! Dnes v chrámu páně slavné „Te Deum.“

Votice. Včera plály u nás na všech chlumech svato-václavské ohně. Hudba hrála městem. Dnes slavná mše, Te Deum, kázání o významu koruny svato-václavské. Nyní hostina, taneční zábava. Národovci provolávají českým historickým památkém této naší cti a chloubě nekonečné sláva!

Slané, 28. října. Slávu posvátné koruně české provolává slánské občanstvo shromážděné na slanské hoře v záři nesčíslných ohňů po celém vůkolí plápolajících, a při hřmění 121 ran z hmoždířů. Právě odjely do Prahy deputace městské rady, sboru ostrostřelců a slanského Sokola. Město jest skvěle ozdobeno prapory. Na slanské hoře zpívany: Hej Slované. Kde domov můj. Provoláváno Sláva! a Urá! —

Libochovice. Zastupitelstvo města Libochovic k uvítání koruny svatováclavské poslalo svého purkmistra pana Matěje Berku a radního pana Jana Vrabčíka co deputaci provolávajíc hlučné „Sláva.“ Město je osvětleno, při hlaholu zvonů, při střelbě z hmoždířů a hudbě po náměstí, na okolních vrších slavnostní ohně, zejtra ráno o 9. hodině velké služby Boží s „Te Deum.“

Humpolec. Občanstvo humpolecké, shromážděné při slavnostní hostině, provolává všem ctitelům koruny svatováclavské hřímavé „Sláva“ a „Ura.“

Nápravník, purkmistr.

Písek. Dne 28. srpna. Před osmou hodinou večerní v době výjezdu dvorního vlaku s královskými klenoty z Vídně vystřelilo se z hmoždířů, načež ihned následovalo zvonění všemi kostelními zvony, jakož i zapálení dvou slavnostních ohňů na „Vyhlídkách.“ O 8. hodině večer při osvětlení města, v besedě, na radnici a v místnostech průmyslného spolku transparenty, představující korunu českou, lva, orlici moravskou a slezskou; velké čepobití s průvodem s pochodněmi provedené sborem ostrostřeleckým, údy měšťanské besedy, průmyslového a zpěváckého spolku, jakož i studujícími vysokých škol pražských a to sice od bytu velitele sboru ostrostřeleckého přes velké náměstí, budějovickou ulicí k bytu starosty; odtud ulicí poštovskou, kostelní, okolo měšťanské besedy na florianské náměstí, ulicí florianskou přes most až ke „štichu“; pak nazpět k městské radnici. — Dne 29. srpna t. r. O 6. hodině ráno hrála hudba po městě a rozléhala se střelba z hmoždířů. Od 7. do 8 hodin v čase to příjezdu korunních klenotů do královské Prahy zvonění všemi kostelními zvony. O 10. hodině velká mše svatá u sv. Václava, při níž hlavní momenty oslavil sbor ostrostřelecký výstřely, jakož i střelbou z hmoždířů; po mši svaté postavili se úřady a hodnostáři před městskou radnicí, kdež sbor ostrostřelecký defiloval. O 1. hodině odpoledne vyčastováno 60 chudých měšťanů píseckých na útraty obecní v místnostech měšťanské besedy společným obědem při hudbě. O 5. hodině odpůldne produkce hudby ostrostřeleckého sboru v městských sadech.

Domažlice. Měšťanská beseda oslavující slavnost národní provolává hlučné „sláva“ a „Na zdar!“

Beseda domažlická.

Dolní Beřkovice, 28. srpna. Po sedmé hodině zářily světla kolkolem na horách. Daleko široko rozesýlal Říp paprsky své. Náš pahorek „Verina“ byl celý ozářen. Hudba hrála až skoro do 12 hodin. — 29. srpna. Časně z rána střílelo se z hmoždířů, hudba hrála „Hej Slované.“

Od posvátného Řípu, 28. srpna. Otců svých hodní synové sešli se dnes na svatém temeni Řípu, aby dokázali, že posud chovají to srdce české, srdce, jež nezapomělo na slávu svých předků, na svá zaručená práva, srdce, jež by bylo hotovo za práva svá krváceti. — Nechť odpůrcové naši vezmou na vědomost, že tak jako dnes naše nejdražší korunní klenoty roztouženě vítáme, tak jako tuto na uvítání jich slavnostní ohně pálíme, že rovněž tak dovedeme jich hájiti, že nižádná ruka cizincova nedovede nám jich uzmouti, aniž by jej nezastihlo rámě rozechvěné vlasti, aniž by plameny tyto neproměnily se v plameny hrůzné, před kterými se třesou císařové a králové. — Třeba odstrčeni, jsme dosti silni sami sebou a nezapomenem na povinnosti své. V srdci každého upřímného Čecha ozývá se vroucí přání, aby plameny tyto, jež nyní se všech vrchů českomoravských plápolají, aby plameny tyto v brzce národem zapálené králi ke korunovaci na cestu do matičky Prahy svítily. Na sta ohňů, jež s posvátného temena vůkolních návrší bylo lze dohlednouti a mezi nimiž plapolající ohromná hranice na Řípu září svou vůkolí oslňovala, jsou jasným důkazem, že národ náš chová zbožných citů pro drahé mu památky po králích slavných, že dosud proudí v žílách jeho krev ohnivá, jenž budí mysl hrdinnou a že při mysli té nižádnou mocí nedá se národ „přitlačiti ku zdi;“ — přečetné zástupy lidu na svatém to vrcholku shromážděného podávají to nejskvělejší osvědčení, jak zbožnou úctu chová pro své historické památky, že slyne láskou vřelou a na dále nesnese cizácké pohrdavosti a utiskování.

Mariánské lázně. Z poněmčených výšin Hroznaty provoláváme vracející se koruně svatováclavské třikráte Sláva!

Společnost pravých českých vlastencův.

Vysoké Mýto. U přítomnosti nesčíslného množství lidstva stalo se slavné uvítaní naší posvátné koruny. Nadšené volání sláva a střelba. Slavnostní ohně planou na všech vrších. Náš poslanec p. prof. Šembera tiskne nám z vozu ruce. Nadšené volání pro vlast, život i smrt!

Městská rada.

Stankov. Obyvatelstvo české nadšeně vítá návrat královských klenotův. Sláva koruně svatého Václava, bohdejž znamená návrat korunních klenotů návrat práv Čechův.

Náchod. U předvečer návratu korunních klenotů skvělé osvětlení města Náchoda; hudba, zpěv, střelba, průvod s pochodněmi, na kopcích ohně. Veškeré obyvatelstvo jest v radostném rozechvění; jásot jest všeobecný. Dnes slavné služby Boží, společná zábava v lázních bělovských.

Tichý, měšťanosta.

Brandýs nad Orlicí. Korunu sv. Václavskou uvítalo obecní zastupitelstvo, duchovenstvo, pořádky cechovní, zpěvácký spolek s praporem a četné obecenstvo. — Hřímání z hmoždířů, hlahol zvonů, hudba, nadšené provolávání sláva; ohně na vrších, služby Boží, podělení chudiny a odpoledne velkolepá beseda.

Moravany. Koruna svatováclavská byla uvítána při střelbě z hmoždířů a hudbě provoláváním slávy od četného obecenstva. Z okolí dostavili se též členové okresního zastupitelstva holičského i obecního zastupitelstva měst Holic i Dašic.

Jan Jarkovský, okr. starosta.

Humpolec. Na všech výšinách plápolají slavnostní ohně. Při hudbě, zvuku zvonů a střelbě jásá lid na návratem posvátné koruny svatováclavské. Urá!

Za slavnostní výbor

Skorkovský, předseda.

Radboř u Kolína. V celém okršlku, kam oko sahá, plápolají veselé ohně: na Vysoké, na Kaňku, na Rovinách u Kutné Hory, u Bernatova, u Kolína, u Bedřichova a Kořenic a t. d. U Radbořské továrny na cukr šlehá plamen vzhůru hlásaje návrat koruny české.

Černý Kostelec. K oslavě převežení korunovačních insignit večer dne 28. osvětlení města, zapálení ohně u Chotějšského kříže; střílení z hmoždířů, hudba po náměstí a pak v besedě spojena s taneční zábavou. Zpěvácký spolek zdejší přednesl sborové písně.

Turnov. Osvětlení celého města bez vyzvání; transparenty; v besedě znak koruny; besedou, sokolem a mládenci zařízen průvod s pochodněmi; před znakem koruny zazpíváno „Kde domov můj“; starostou besedy provolána sláva koruně české a králi.

Dne 29. srpna: Slavnostní mše, přítomni jsou civilní a vojenské autority a spolky. Večer zábava, divadlo pro skutečské pohořelé. Ve vůkolí hoří 24 ohňů.

Přelouč. Na oslavu koruny svatováclavské a věčného trvání národa českoslovanského zahořela veškerá návrší v jasných plamenech ohňů.

— 29. srpna. Městská rada, zpěvácký spolek a živnostenská jednota se svými prapory s hudbou v čele nadšeným „Kde domov můj“ vítají v okrášleném nádraží korunní klenoty volajíce hřímavé sláva koruně české a králi.

Zastupitelstvo přeloučské.

Soběslav. 28. srpna. Večer skvělé osvětlení vyjma čísla 74, 77 a 84 v městě; transparenty, hudba, velké nadšení; v okolí vrchy osvětlené.

— Dne 29. sprna. Zpěvácký spolek uspořádá slavnou vokální mši.

Zpěvácký spolek „Petr Vok.“

Trosky. Večer přes třicet ohňův zapáleno v okolí směrem k Turnovu, Liberci, Pace, Jičínu, Boušovu, Boleslavi, Hradišti, Bělé. Pohled jest velkolepý. Ze všech stran slyšeti střílení.

Třeboň. Sláva koruně svatováclavské! Naší to naději! Dnes slavné služby Boží, večer průvod městem, střelba z hmoždířů.

Městská rada třeboňská.

Třeboň. Pozdrav městské rady třeboňské. Zde na počest koruny české slavně služby boží, osvětlení města, veřejný zpěv spolku „Věslava,“ pochod s hudbou, střelba z hmoždířů.

Městská rada.

Jaroměř, 29. srpna. V městě vlají přečetné prapory, obecenstvo domácí i přespolní při národní slavnosti na ostrově hojně zastoupené rozjařeno zprávou, že parostroj „Jaroměř“ dovezl vzácné klenoty královské. Hudba ustavičnou střelbou provázena rozráží vzduch, osvětlení všeobecné připraveno. Smýšlení jednomyslné: Marnéť nepřátel namáhání, nedáť národ upříti sobě práv, nedať zatemnit lesk koruny svatováclavské.

Nová Paka. Večer střelba z hmoždířův a hudba; v noci 8 velkolepých ohňův na návrších. Ráno slavná mše u přítomnosti obecního zastupitelstva, Sokola, spolku zpěváckého a lidu; však v nepřítomnosti úřednictva. Odpoledne výlet Sokola. Ohni, též v Rozkopově, v Horkách (další jmena byla úplně nesrozumitelně telegrafována; zdá se, že jest novopacký telegrafista úředník zcela neschopný. Red.) a v sídle Harachův na zámku Pecce.

Klatovy. V svatvečer hlahol zvonů, průvod s pochodněmi, hudba městem, hlučná střelba, v okolí ohně, náměstí bengalským ohněm osvětleno; ohňostroj, zastavení poslancům, hřímavé sláva koruně, korunovaného králi, císaři pánu, obhajcům koruny, domácím poslanců. Hudba ostrostřelců v besedě. Dnes slavná mše se staročeskými chorály; přítomni jsou veškeří úřadové, ostrostřelci, korporace a množství lidu. Večer národní slavnost v besedě. Všeobecné nadšení pro korunovaci.

Kutná Hora, 29. srpna. Při svítání hlučná hudba a střelba. Deputace města, okresu a ostrostřelců vzdaly česť koruně svatováclavské v nádraží labsko-týnském. „Te Deum“; úřednictvo, důstojnictvo, zpěvácký spolek, Sokol, veškeré korporace a prapory a pochodněmi přítomni. Večer slavnostní ples. Všeobecné nadšení.

Mělník, 29. srpna. Na uvítání koruny svatováclavské do královského sídla v Praze uspořádána na Mělnice slavnost. Dnes dopoledne sloužila se slavná mše v děkanském chrámě. Již časně ráno oznamovaly rány z hmoždířů nastávající slavnost. Z radnice vlají prapory národních barev. O 4. hodině odpol. výlet zpěváckého spolku s hudbou a praporem na levý břeh Labe do parku kořínského. Zde zábava, na které súčastnilo se četné obecentsvo. Večer ohňostroj, osvětlení Mělníka bengalským ohněm, plavba a zpěv na osvětlených loďkách na ústí Vltavy do Labe. Město i okres zastoupen jest v Praze deputacemi. — Ať žije památka Karlova! „Sláva“ národu! —

Frydek. Lysá, matka slezských hor, ke cti koruny svato-václavské 28. srpna zářila ohněm. Napřed Slované! Národovci ve Slezsku.

Olomúc. Včera tisíce plamenův po Moravě; vyzvánění, střelba, všeobecné jásání. Dnes slavné služby boží.

Jihlava. Občané Bohdálovičtí litujíce, že nemohou přítomni býti uvítání posvátné koruny české, volají trojnásobné sláva králi, národu a vlasti! Sláva šlechtě národní a všem zastávatelům práv národa českého! Sláva svazku, který víže Moravu k Čechám! Občané Bohdalovští.

Lvov (v Haliči). Při dnešní památné slavnosti provolávají Čechoslované ve Lvově žijící nadšené sláva králi, koruně a národu.