Kancionál český/Písně na Některé Žalmy/Píseň novou Pánu zpívejte (1)

Údaje o textu
Titulek: Píseň novou Pánu zpívejte (Ž 96)
Autor: neuveden
Krátký popis: přebásněný a zhudebněný biblický žalm
Zdroj: Soubor:Kancyonál Cžeský.djvu
Vydáno: Kancionál český, Praha: Dědictví sv. Václava, 1712. 4. vydání
Licence: PD old 140
Překlad: neuveden
Licence překlad: PD anon 70
Index stran


divisio = {\once \override Staff.BarLine #'transparent = ##f \bar "|"}
finalis = {\once \override Staff.BarLine #'transparent = ##f \bar "||"}
\paper {paper-width = 16\cm}
\header {tagline = ##f}
\score {
\new Score \with {\remove "Bar_number_engraver"} <<
 \new MensuralVoice = "discant" \relative d'' {
 \override NoteHead #'style = #'petrucci
 \clef "petrucci-c1"
 \autoBeamOff
 \key d \dorian
 \time 2/2
 d1 d2 d c1 a c2 d b1 a \divisio
 a d2 d c1 a g2 f e1 d \divisio
 f e2 f g1 a f2 g a1 \divisio
 e f2 g a e g1 f e \divisio
 a g2 a d, e f g e1 d\breve^\fermata \finalis
 }
 \new Lyrics \lyricsto "discant" {
PÍ -- seň no -- vou Pá -- nu zpí -- vej -- te
všic -- kni li -- dé jej vy -- vy -- šuj -- te:
pro -- zpě -- vuj -- te Ho -- spo -- di -- nu
stá -- le ke cti je -- ho jmé -- nu
je -- ho spa -- se -- ní o -- hla -- šuj -- te.
 }
>>
}
\layout {indent = 0}

Píseň novou Pánu zpívejte
všickni lidé jej vyvyšujte:
prozpěvujte Hospodinu
stále ke cti jeho jménu
jeho spasení ohlašujte.

Slávu jeho všem vypravujte
jeho divy všechněm zvěstujte.
Neb on jest sám Bůh největší
chvály a cti nejhodnější.
Nad Bohy všecky se ho bojte

Jistě mezi všemi národy
bohové jich jsou jen obludy
ale Pán i nebe stvořil
důstojnost svou tak rozšířil
že před ním kráčí slavně všudy.

V stánku jeho moc též i sláva
ovšem nejvíc znáti se dává;
protož lidé všickni poďte
Pánu moc a sílu vzdejte
ať se tím jeho čest vzdělává.

Příslušnou Pánu čest vzdávejte
jménu jeho ji přinášejte
každý s sebou své oběti
vezma, kteréž on chce míti
do síňcí jeho přicházejte.

Tu před ním v okrase Svatosti
klanějte se se vší vážností;
v bázni jeho všickni stůjte
kdežkoli kteří bydlíte
na všeho světa širokosti.