Kancionál český/Písně na Některé Žalmy/Ej Pánu zvučně zpívejme

Údaje o textu
Titulek: Ej Pánu zvučně zpívejme (Ž 95)
Autor: neuveden
Krátký popis: přebásněný a zhudebněný biblický žalm
Zdroj: Soubor:Kancyonál Cžeský.djvu
Vydáno: Kancionál český, Praha: Dědictví sv. Václava, 1712. 4. vydání
Licence: PD old 140
Překlad: neuveden
Licence překlad: PD anon 70
Index stran


divisio = {\once \override Staff.BarLine #'transparent = ##f \bar "|"}
finalis = {\once \override Staff.BarLine #'transparent = ##f \bar "||"}
\paper {paper-width = 16\cm}
\header {tagline = ##f}
\score {
\new Score \with {\remove "Bar_number_engraver"} <<
 \new MensuralVoice = "discant" \relative d {
 \override NoteHead #'style = #'petrucci
 \clef "petrucci-c4"
 \autoBeamOff
 \key d \dorian
 \time 2/2
 d1 a' f g g2 f e1 d \divisio
 d f2 g a c b b a1 \divisio
 a bes2 a g f e d e1 d
 f f2 f g1 f2 e d1 c \divisio
 d a'2 a f a g1 f e \divisio
 a g2 f e d f g e1 d\breve^\fermata \finalis
 }
 \new Lyrics \lyricsto "discant" {
Ej, Pá -- nu zvuč -- ně zpí -- vej -- me
na čest je -- mu pro -- kři -- kůj -- me
té na -- še -- ho spa -- se -- ní ská -- le;
poď -- te, vstup -- me před něj blíz -- ce
chvá -- lu a čest vzdá -- va -- jí -- ce
žal -- my je -- mu zpí -- vej -- me stá -- le.
 }
>>
}
\layout {indent = 0}

Ej, Pánu zvučně zpívejme
na čest jemu prokřikůjme
té našeho spasení skále;
poďte, vstupme před něj blízce

chválu a čest vzdávajíce
žalmy jemu zpívejme stále.

Neb Bůh náš, jest Bůh největší
nad všecky Bohy mocnější
nade vším mocně panující;
všecky zemské hlubokosti
též i všech hor vysokosti
v svých rukou mocných zdržující.

Onť též nad mořem panuje
neb je stvořil, i zdržuje
i zemi účinek rukou svých;
poďmež před ním se klanějme
svým stvořitelem ho znejme
ctíce jej v službách jemu vzáctných.

On jest Bůh náš, my jsme jeho
stádo, lidu zvoleného
onť nás pase vždy bez přestání,
a protož nezatvrzujte
srdce, kdyžkoli slýcháte
hlas jeho, vás k sobě volání.