Božena Němcová (Vávra)/XVI. Památce Boženy Němcové

Údaje o textu
Titulek: XVI. Památce Boženy Němcové
Autor: Vincenc Vávra
Zdroj: VÁVRA, Vincenc. Božena Němcová. Praha : J. Otto, 1895. s. 184–186.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70
Související: Autor:Božena Němcová

Smrt nešťastné Němcové roztklivila mysl každého Čecha. Bylať nezištně obětovala národu českému veškery schopnosti a síly své, věnovala mu celé srdce svoje — a umírala v bídě a nedostatku. „To nesmí se opakovati v národě našem,“ bylo heslem všeobecným, a již 13. března r. 1862 založen Svatobor, spolek na podporu spisovatelů českých. Přední mužové naši, Frant. Palacký, František Lad. Rieger a Jan Ev. Purkyně, postavili se mu v čelo.

Hned po pohřbu Němcové sešly se také dámy pražské v domě Vojty Náprstka, známého mecenáše českého, aby se uradily o postavení důstojného pomníku Bož. Němcové na hřbitově vyšehradském.

Dne 6. června 1869 byl pomník tento, zhotovený Václavem Levým (nar. 1826), odhalen, a slavnost odhalovací stala se vzrušujícím projevem úcty a lásky všeho národa k Němcové jakož i uvědomělosti českých žen. Na podstavci vkusného pomníku vytesán známý výjev z kapitoly I. Babičky, jak svěřencům svým okazuje a vysvětluje poklady své malované truhly.

Krajanky česko-skalické hned r. 1863 z podnětu učitele V. Wolfa založily pěvecký spolek „Božena“ ku poctě Boženy Němcové; dámy domažlické oslavivše r. 1886 památku Němcové, založily dobročinný a vlastenecký spolek „Božena Němcová“, který je střediskem všech intelligentních paní a dívek; r. pak 1893 v Uherském Brodě na Moravě dámy vlastenecké zřídily „vzdělávací spolek paní a dívek českých Božena Němcová“, chtějíce dle zásad jejích vznešených a krásných samy se spravovati a vzdělávati mládež ženskou ku blahu a chloubě města i vlasti.

V České Skalici studentstvo, učitelstvo i měšťanstvo se všemi spolky místními i okolními r. 1888 vzdalo hold památce Němcové postavením krásné sochy, již zhotovil professor sochařské školy hořické Mořic Černil nákladem 1900 zl. Řečníkem při dojemné slavnosti odhalení byl dávný přítel oslavenčin, J. V. Frič, a účastnili se jí též syn Němcové Karel a dcera Bohdana. Konala se dne 15. srpna.

Pomník postaven byl na náměstí, ježto vyjednávání, aby byl zřízen v údolí Babiččině, k žádoucímu cíli nevedlo.

Avšak trvalejší pomník, nežli tyto kamenné, postavila si Němcová v srdcích národa jako neohrožená jeho buditelka a spisovatelka ceny nepomíjející. Obraz její odtisknut v duši národa v plné svěžesti a barvitosti, a dokud zdráva zůstane, dotud bude žíti v ní!