Údaje o textu
Titulek: Doslov
Autor: Vincenc Vávra
Zdroj: VÁVRA, Vincenc. Božena Němcová. Praha : J. Otto, 1895. s. 217.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70
Související: Autor:Božena Němcová

Píše životopis tento měl jsem jediné na mysli podati zprávy úplně věrohodné a na pravdě spočívající. Z té příčiny bylo mi se obrátiti o pomoc, kde sám jsem se nemohl dopíditi pravdy aneb jistoty.

Děkuji tedy za laskavou podporu, jíž se mi dostalo, zejména sl. Theodoře Němcové, která za svého pobytu v Brně buď zprávy mé opravila neb doplnila, zvláště pak že postup prací B. Němcové s ochotou prohledla a mi potvrdila, jakož i že nová data mi podala, pak p. škol. radovi Fr. Bartošovi, p. univ. prof. dru U. Jarníkovi, p. professoru Frant. Bílému za pečlivé a obezřetné upravení rukopisu do tisku, pí. Marii Bartelmusové roz. Fričové, choti továrníkově v Brně, vdp. J. Šimkovi, děkanu v Polné, správám škol a far v České Skalici a ve Chvalkovicích, p. Jos. Chládkovi, říd. učiteli v Bílém Újezdě, p. V. Pluhařovi, sekretáři banky Slavie v Brně, p. Fr. J. Stejskalovi, majetníku tkalcovny v Červeném Kostelci a vůbec všem, kdož jakkoliv mi přispěli při práci mé. Prameny, jichž jsem použil, jsou všude pod čarou přesně udávány.

V Brně v měsíci srpnu 1894.

V. V.