Bible kralická (1613)/Pláč Jeremiášův

Údaje o textu
Titulek: Pláč Geremiáſſú
Autor: Jeremiáš
Krátký popis: biblická kniha
Zdroj: Soubor:Bible kralická (1613) 4-6.pdf, s. 664 a násl.
Vydáno: [s. l.] M.DC.XIII
Licence: PD old 70
PD old 140
Překlad: neuveden
Licence překlad: PD old 140
Související: Bible/Pláč
Index stran
Ponecháno v bratrském pravopisu.
Dílo ve Wikipedii: Pláč Jeremiášův

Obsah

#1 #2 #3 #4 #5

Kapitola I.W Biblj ſedmdeſati wykľadačů počatek knihy této w tato ſe ſlowa pokľádá: Y ſtaľo ſe když Izrael zagat byľ a Geruzalẽ ſpuſſten/ že ſeděľ Geremiaš pľače/ a nařjkaľ nařýkánjm timto nad Geruzalémem/ a řekľ [Ach] měſto etc vt ſup. Nařjkánj Geremiáſſowo nad bjdami lidu Jůdſkého/ 8. Hřjchowé gegich: 18. y wyznánj gich. 20. Modlitba za wyſwobozenj, 22. y za pomſtu nad nepřáteľy

1 ACh] měſto tak lidné, gakť geſt ſamotné zuſtaľo/ [a] včiněno gako wdowa! neyznamenitěgſſj mezy národy/ přednj mezy kraginami, pod pľat vwedeno! 2 Vſtawičně pláče w nocy/ a ſlzy geho na ljcých geho! ze wſſech miľownjků ſwých nemá žádneho potěſſitele: wſſickni přátelé geho newěrně ſe k němu magj/ obrátili ſe mu w nepřáteľy. 3 Nad bjdami hroznými lidu Božjho žaľoſtiwé nařjkánj. Zaſtěhowaľ ſe Jůda, proto že byľ trápen a v weliké porobě: wſſak oſadiw ſe mezy pohany, nenalézá odpočinutj: wſſickni kteřjž geg honj, poſtihagj geg w těſně. 4 Ceſty Syona kwjlj/ že žádný nepřicházý k ſľawnoſti. Wſſecky brány geho zpuſtľy/ kněžj geho wzdychagj/ panny geho ſmutné gſau, on pak ſám pln geſt hořkoſti: 5 [1]Nepřátelé geho gſau hľawau/ odpůrcům geho ſſťaſtně ſe wede: nebo geg Hoſpodin zarmautiľ, pro množſtwj přeſtaupenj geho: maličcý geho odeſſli [do] zagetj před obljčegem nepřjtele. 6 A tak odňata od dcery Syonſké wſſecka okraſa gegj: knjžata gegj gſau podobná gelenům, kteřjž nenalézagj paſtwy/ a vcházegj bez mocy před tjm kdož ge honj. 7 Rozpomjnáť ſe [dcera] Geruzalemſká we dnech trápenj ſwého, a kwjlenj ſwého, na wſſecka ſwá vtěſſenj/ kteráž mjwaľa ode dnů ſtarodáwnjch/ když padá lid gegj od ruky nepřjtele/ nemagic žádného, kdoby gi retowaľ: Protiwnjcyť ſe gj djwagjce/ poſmjwagj ſe kleſnutj gegjmu. 8 Bjd těch přjčina [2]Těžce hřeſſiľa [dcera] Geruzalemſká, protož gako nečiſtá odľaučena g~t: Wſſickni, kteřjž gi w poctiwoſti mjwali, newážj gi ſobě: proto že widj nahotu gegj; ona pak wzdychá, obrácena gſucy zpět: 9 Nečiſtota gegj na podoľcých gegjch; nepamatowaľa na ſkončenj ſwé, protož patrně kleſá, nemagic žádnéº, kdoby gi potěſſiľ. Popatřiž Hoſpodine na trápenj mé/ neboť ſe wywýſſiľ nepřjteľ: 10 Sáhľ rukau ſwau nepřjteľ na wſſecky drahé wěcy gegj: nebo muſý ſe djwati Pohanům, an chodj do Swatyně gegj: o čemž ſy byľ [3] přikázaľ, aby tobě newcházeli do ſhromažděnj. 11 Wſſecken lid gegj wzdychagjce, hledagj chleba/ wynakládagj neydražſſj wěcy ſwé za pokrm k očerſtwenj žiwota. Wzezřiž Hoſpodine/ a popatřiž: neboť ſem w newážnoſti. 12 Nicliž wám [do toho]? Zweličenj týchž bjd, před ginými lidmi. ó wſſickni kteřjž tudyto gdete? pohleďte, a wizte/ geſtli boleſt podobná boleſti mé, kteráž geſt mi včiněna: gak [mne] zámutkem naplniľ Hoſpodin w den prchliwoſti hněwu ſwého. 13 Seſľaľ s wýſoſti oheň do koſtj mých/ kterýž opanowaľ ge: roztáhľ ſýt nohám mým/ obrátiľ mne zpět/ obrátiľ mne w puſtinu: celý den nedužiwá gſem: 14 Tuze ſwázáno geſt rukau geho, gho přeſtaupenj mých/ tuze ſpletené haužwe připadľy na hrdľo mé: porazyľo ſýľu mau: wydaľ mne Pán w ruku [nepřáteľ] nemohuť powſtati. 15 Poſſlapaľ Pán wſſecky mé ſylné v proſtřed mne: ſwoľaľ proti mně záſtupy/ aby potřeľ mľádence mé, tľačiľ Pán preſem Pannu dceru Jůdſkau. 16 Protyť wěcy gá pláči: z očj mých, z očj mých tekau wody/ [a] že geſt wzdálen ode mne potěſſiteľ/ kterýžby očerſtwiľ duſſi mau; ſynowé mogi ſau pohubeni, nebo sſiliľ ſe nepřjtel. 17 Rozproſtjrá [dcera] Syonſká ruce ſwé/ nemá žadného kdoby gi potěſſiľ: wzbudiľtě Hoſpodin proti Jakobowi wſſudy wůkoľ něho nepřáteľy geho: mezy nimiž gẽ [dcera] Geruzalemſká [gako] pro nečiſtotu oddělená. 18 Wyznnj hřjchů k oſprawedlněnjm B. [4]Sprawedliwý geſt Hoſpodin/ neboť ſem naodpor činiľa vſtům geho: Sľyſſte medle wſſickni lidé/ a wizte boleſt mau; panny mé y mládency mogi odebrali ſe do zagetj. 19 Woľaľa ſem na miľownjky ſwé, oni okľamali mne: kněžj mogi a ſtarcy mogi w měſtě pomřeli, hledagjce pokrmu, aby poſylnili žiwota ſwého. 20 Modlitba
Tak y Wyš w. 9. 11.
Popatřiž ó Hoſpodine: neboť mi vzko/ wnitřnoſti mé zkormauceny ſau, ſrdce mé ſwadne we mně/ proto že ſem naodpor welice činiľa: wně meč na ſyrobu přiwodj/ w domě pauhá ſmrt. 21 Sľýchagjť, že gá wzdychám/ [ale] nenj žádného kdoby mne potěſſiľ/ wſſickni nepřátelé mogi ſľyſſjce o mých bjdách, radugj ſe, že ſy to včiniľ/ a přiwedľ den předohľáſſený: ale budauť mně podobnj. 22 Nechť přigde wſſecka neſſlechetnoſt gegich před obljčeg twůg/ a včiň gim gakož ſy včiniľ mně pro wſſecka přeſtaupenj má: neboť gſau mnohá vpěnj má, a ſrdce mé nedužiwé.

 1. Deu. 28. 46.
 2. Njž w. 18.
 3. Deu. 23. 3.
 4. Dan. 9. 7.

Kapitola II. Nařjkánj, nad zkaženjm králowſtwj Jůdſkého, 6. Odgetjm Božjch sľužeb, y ginými bjdami. 20. Napomenutj lidu k modlitbám za ſmiľowánj.

1 Opět prorok nařjká nad popléněnjm země Jůdſké GAk huſtým obľakem prchliwoſti ſwé přikryľ Pán dceru Syonſkau/ shodiľ s nebe na zem ſľáwu Izraelowu! aniž ſe rozpomenuľ na podnože noh ſwých w den prchliwoſti ſwé. 2 Sehľtiľ Pán bezewſſj ljtoſti wſſecky přjbytky Jakobowy/ zbořiľ w prchliwoſti ſwé ohrady dcery Jůdſké/ vdeřiľ gimi o zem: w potupu vwedľ králowſtwj y knjžata gegj. 3 Odťaľ w rozpálenj hněwu wſſecken roh Izraelú: odwrátiľ zpět prawicy ſwau od nepřjtele/ a rozpáliw ſe proti Jakobowi, gako oheň pľápoľagjcý, pálj do ceľa wůkoľ. 4 Natáhľ ľučiſſtě ſwé gako nepřjteľ/ poſtawiľ prawicy ſwau gako protiwnjk, y zbiľ wſſecky negzdařilegſſj z lidu/ [a] wyliľ doſtánku dcery Syonſké, gako oheň prchliwoſt ſwau. 5 Včiněn geſt Pán podobný nepřjteli/ ſehľtiľ Izraele/ ſehľtiľ wſſecky paláce geho/ zkazyľ ohrady geho a rozmnožiľ w lidu Jůdſkem zámutek a žaľoſt: 6 Mocý zagiſté odtrhľ gako [od] zahrady pľot ſwůg/ zkazyľ ſtánek ſwůg/ A nad odgetjm páně ſľužeb, w zapomenutj vwedľ Hoſpodin na Syonu ſľawnoſt a Sobotu/ a w prchliwoſti hněwu ſwého zawrhľ krále y kněze: 7 y Chrámu a Oľtáře zkaženjm. Zawrhľ Pán oľtář ſwůg/ w oſſkliwoſt wzaľ Swatyni ſwau/ wydaľ w ruku nepřjtele, zdi [a] paláce Syonſké: křičeli w domě Hoſpodinowě, gako w den ſľawnoſti. 8 Vľožiľ tě Hoſpodin zkazyti zed dcery Syonſké/ roztáhľ ſſnůru/ [a] neodwrátiľ ruky ſwé od zhauby: pročež waľ y zed kwjlj/ a ſpoľu mdlegj: 9 Poraženy ſau na zem brány gegj/ zkazyľ a poľámaľ záwory gegj; král gegj y knjžata gegj mezi pohany: nenj ani Zákona: procy také gegj nemjwagj widěnj od Hoſpodina: 10 Starſſj dcery Syonſké vſadiwſſe ſe na zemi mlčj poſýpagj prachem hľawy ſwé/ [a] přepaſugj ſe žjněmi panny Geruzalemſké: ſwěſſugj k zemi hľawy ſwé: 11 Zhynuľy od ſlz oči mé/ zkormautiľy ſe wnitřnoſti mé/ a wykydľa ſe na zem gátra má, pro potřenj dcery lidu mého/ když [y] nemľuwňátka a prſý požjwagjcý na vlicých měſta ſe ſwjragj, 12 [A] řjkagj matkám ſwým; Kdež geſt obilé a wjno? když ſe gako zraněný ſwjragj po vlicých měſta, [a] wypauſſtěgj duſſe ſwé na kljně matek ſwých. 13 Kohoť za ſwědka přiwedu? Koho připodobnjm k tobě ó dcero Geruzalémſká? koho tobě přirownám, abych tě potěſſiľ, panno dcero Syonſká? nebo weliké geſt gako moře potřenj twé/ kdožby tě zhogiti mohľ? 14 Prorocy twogi předpowjdali tobě ľžiwé a ničemné wěcy/ a neodkrýwali neprawoſti twé/ aby odwrátili zagetj twé: ale předpowjdali tobě [1] k těžkoſti, okľamánj a wyhnánj: 15 Wſſickni kteřjž gdau ceſtau, tleſkagj nad tebau rukama, diwj ſe a potřáſagj hľawau ſwau za tebau dcero Geruzalémſká, řjkagjce; Toli geſt to měſto, o němž řjkáwali, že geſt neykráſněgſſj [a] vtěſſenjm wſſj země? 16 Wſſickni nepřátelé twogi rozdjragj na tebe vſta ſwá hwjzdagj a ſſkřipj zuby/ řjkagjce; Sehľťme [gi]: totoť geſt giſtě ten den gehož ſme očekáwali/ gižtě naſtaľ, widjme. 17 Včiniľ Hoſpodin to což byľ vľožiľ/ ſplniľ řeč ſwau kterauž přikazowaľ odednů ſtarodáwnjch [2] bořiľ bez ljtoſti: a obweſeliľ nad tebau nepřjtele/ powýſſiľ rohu protiwnjků twých: 18 Wykřikowaľo ſrdce gegich proti Pánu: ó ty zdi dcery Syonſké, wyléwey gako potok ſlzy dnem y nocý/ nedáwey ſobě odpočinutj/ aniž ſe ſpokogůg zřjtedlnice oka twého: 19 Wſtaň, křič w nocy, při počátku bděnj/ wyléwey gako wodu ſrdce ſwé [3] před obljčegẽ Páně: pozdwihůg k němu rukau ſwých, za žiwot djtek ſwých, ſwjragjcých ſe hľadem/ na rohu wſſech vlic, [a rcy]; 20 Pohleď Hoſpodine a popatř, komu ſy tak kdy včiniľ? zdaliž gjdagj ženy pľod ſwůg, nemľuwňátka rozkoſſná? Zdaliž mordowán býti má w Swatyni Páně, Kněz a Prorok? 21 Ležj na zemi po vlicých mľadý y ſtarý/ panny mé y mľádency mogi padli od meče: zmordowaľ ſy [ge, a] zbiľ w den prchliwoſti ſwé bez ljtoſti: 22 Swoľaľ ſy gako ke dni ſľawnoſti z wůkolj, ty gichž ſe welice ſtraſſjm/ a nebyľo w den prchliwoſti Hoſpodinowy kdoby vſſeľ, neb pozuſtaľ: kteréž ſem na rukau pěſtowaľa a wychowaľa/ ty nepřjtel můg dokonce zhubiľ.

 1. to což patřiľo
 2. Lev. 26. 14. 15., Deu. 28. 15.
 3. Ger. 14. 17., Pľáč 1. 16.

Kapitola III. Prorok taužj nad sſauženjm lidu Jůdſkého: 21. daufá o pomocy Božj: 40. Napomjná lidu ku pokánj. 55. Modlitba k Bohu za wyſwobozenj: 64. y za pomſtu nad nepřáteľy.

1 Nařjká opět Geremiáš nad Jůdſkými pro potřenj gegich. GA gſem muž okauſſegjcý trápenj od metľy rozhněwánj Božjho: 2 Zahnaľ mne/ a vwedľ do tmy a ne k ſwětľu: 3 Toliko proti mně ſe poſtawuge [a] obracý ruku ſwau přes ceľý den: 4 Vwedľ ſeſſľoſt na těľo mé, a kůži mau/ a poľámaľ koſti mé. 5 Zaſtawěľ mne/ a obkljčiľ přeodpornau hořkoſtj: 6 [1]Poſtawiľ mne w tmawých mjſtech/ gako ty kteřjž giž dáwno zemřeli: 7 Ohradiľ mne, abych newyſſeľ: obtjžiľ oceliwý řetěz můg. 8 A gakžkoli woľám a křičjm, zacpáwá [vſſi před] mau modlitbau: 9 Ohradiľ ceſty mé teſaným kamenem/ [a] ſtezky mé zmátľ: 10 Geſt nedwěd čjhagjcý na mne/ lew w ſkreyſſjch. 11 Ceſty mé ſtočiľ, anobrž roztrhaľ mne/ [a] na to mne přiwedľ, abych byľ puſtý: 12 Natáhľ ľučiſſtě ſwé [2] a wyſtawiľ mne zacýľ ſtřeľám: 13 Poſtřeliľ ledwj má ſtřeľami tauľu ſwého: 14 Gſem w poſměchu ſewſſjm lidem ſwým a pjſničkau gegich [3] přes ceľý den: 15 Sytj mne hořkoſtmi [4] opoguge mne peľynkem. 16 Nadto potřeľ okamenjčko zuby mé/ wrazyľ mne do popeľa. 17 Tak ſy wzdáliľ, [ó Bože] duſſi mau od pokoge/ až zapomjnám na pohodlj. 18 A řjkám: Zahynuľatě ſýľa má, y naděge má, kterauž ſem měľ w Hoſpodinu. 19 [A wſſak] duſſe má rozwažugic trápenj ſwá a pľáč ſwůg, peľynek a žľuč: 20 Rozwažugic to vſtawičně/ ponižuge ſe we mně. 21 Vſtawuge ſe w giſtém daufánj w B. A přiwodě ſobě to ku paměti/ (naděgi mám) 22 Že weliké g~t miľoſrdenſtwj Hoſpodinowo/ když ſme do konce newyhynuli. Nepřeſtáwagjť zagiſté ſlitowánj geho/ 23 Ale nowá gſau každého gitra: přeweliká geſt prawda twá. 24 Djľ můg geſt Hoſpodin, řjká duſſe má: protož naděgi mám w něm: 25 Dobrý g~t Hoſpodin těm genž očekáwagj na něg/ duſſi té kteráž ho hledá: 26 Dobré geſt trpěliwě očekáwagjcýmu na ſpaſenj Hoſpodinowo: 27 [5]Dobré geſt muži tomu, kterýž by noſyľ gho od dětinſtwj ſwého/ 28 [6]Kterýž by pak byľ opuſſtěn/ trpěliwě ſe má w tom, což na něg wzľoženo: 29 Dáwage do prachu vſta ſwá ažby ſe vkázaľa naděge: 30 Naſtawuge ljce tomu kdož geg bige, [a] ſytě ſe potupau. 31 Neboť nezamjtá Pán na wěčnoſt: 32 [7]Nýbrž ačkoli zarmucuge/ wſſak ſlitowáwá ſe podlé množſtwj miľoſrdenſtwj ſwého: 33 Netrápjť zagiſté z ſrdce ſwého/ aniž zarmucuge ſynů lidſkých: 34 Aby [kdo] potjraľ nohama ſwýma wſſecky wězně w zemi 35 Aby neſprawedliwě ſaudiľ muže/ před obljčegem Neywyšſſjho: 36 Aby přewraceľ čľowěka w při geho/ Pán nelibuge. 37 Kdo geſt, geſſto když řekľ, ſtaľo ſe nětco/ a Pán nepřikázaľ? 38 [8]Z vſt Neywyšſſjho zdali nepocházý zlé y dobré? 39 Sľaužj lidu ku poznánj hřjchů a obrácenj ſe ku P. Bohu. Pročby tedy ſobě ſtýſkaľ čľowěk žiwý/ muž nad káznj za hřjchy ſwé? 40 Zpytůgme raděgi a ohledůgme ceſt naſſich/ a nawraťme ſe až k Hoſpodinu: 41 Pozdwihůgme ſrdcý y rukau ſwých k Bohu ſylnému w nebe: 42 Wyznánj win, y Božj ſprawedlnoſti. }}Myť ſme ſe zpronewěřili/ a zpurnj ſme byli/ [protož] ty neodpauſſtjš: 43 Obeſtřels [ſe] hněwem a ſtiháš nás/ mordugeš a neſſanugeš. 44 Obeſtřels ſe obľakem/ aby nemohľa proniknauti k tobě modlitba: 45 Za ſmeti a powrheľ poľožiľ ſy nás v proſtřed národů těchto: 46 Rozdjragj na nás vſta ſwá wſſickni nepřátelé naſſi: 47 Strach a gáma potkaľa nás, zpuſſtěnj a ſetřenj. 48 Potokowé wod tekau z očj mých pro potřenj dcery lidu mého: 49 Oči mé ſlzý bez přeſtánj/ proto že nenj žádného odtuſſenj. 50 Ažby popatřiľ a ſhlédľ Hoſpodin s nebe: 51 Oči mé rmautj duſſi mau pro wſſecky dcery měſta mého: 52 Ľowiliť ſau mne vſtawičně gako ptáče, nepřátelé mogi bez přjčiny: 53 Vwrhli do gámy žiwot můg/ a přimetali mne kamenjm: 54 Rozwodniľy ſe wody nad hľawau mau, řekľ ſem; Giž tě po mně. 55 Modlitba daufánliwá. Wzýwám gméno twé ó Hoſpodine z gámy neyhľubſſj: 56 Hľas můg wyſľýcháwaľ ſy: nezacpáweyž vcha ſwého před wzdychánjm mým, [a] woľánjm mým: 57 W ten den wněmž ſem tě wzýwaľ, přicházege řjkáwaľs; Nebog ſe: 58 Pane zaſazuge ſe o při duſſe mé, wyſwobozowaľ ſy žiwot můg. 59 Widjš ó Hoſpodine přewrácenoſt, kteráž ſe mně děge/ dopomozyž mi k ſprawedlnoſti: 60 Widjš wſſecko wymſtjwánj ſe gegich/ wſſecky vkľady gegich proti mně/ 61 Sľýcháš vtrhánj gegich ó Hoſpodine/ [y] wſſecky obmyſľy gegich proti mně/ 62 Řeči powſtáwagjcých proti mně/ a přemyſſľowánj gegich proti mně přes ceľý den: 63 [9]Pohleď, [gak při] ſedánj gegich, y powſtánj gegich, gſem pjſničkau gegich: 64 A žádoſt Boží põſty. Dey [10] gim odpľatu Hoſpodine/ podlé djľa rukau gegich: 65 Dey gim zatwrdilé ſrdce/ [a] prokletj ſwé naně: 66 Sſtihey w prchliwoſti a wyhľaď ge/ ať negſau pod nebem twým.

 1. Žaľ. 141. 3.
 2. Job 7. 10. Item 16. 12.
 3. Njž w. 63., Job 30. 9.
 4. Job 9. 18.
 5. Žaľ. 119. 71.
 6. Podobně, Job 13. 15.
 7. Iza. 54. 7. 8, Miche. 7. 18. 19., Žaľm 30. 6.
 8. Amos 3. 6., Izai. 45. 7.
 9. Wýš w. 14
 10. Žal. 28. 4.

Kapitola IIII. Weliké bjdy lidu Jůdſkého, 13. Přjčiny gegich. 21. Pomſta Božj nad Idumeyſkými. 22. Potěſſenj lidu Božjho.

1 Prorok ſe diwj weliké proměně při lidu Jůdſkém/ zweličugic bjdy gegich těmi y ginými wěcmi. GAk tě zaſſľo zľato/ změniľo ſe ryzý zľato negwýborněgſſj/ rozmetáno geſt kamenj ſwaté ſem y tam po wſſech vlicých! 2 Synowé Syonſſtj neydražſſj, kteřjž ceněni býti měli za zľato neyčiſtſſj, gakť gſau počteni za nádoby hliněnné, djľo rukau hrnčjře! 3 An dracy wynjmagjce prſy, krmj mľadé ſwé: dcera [pak] lidu mého přjčinau vkrutnjka podobná geſt ſowám na pauſſti: 4 Gazyk prſý požjwagjcýho přilnuľ žjznj k dáſnjm geho: děti proſý za chléb/ ale nenj žádného kdoby ľámaľ gim: 5 Ti kteřjž gjdali rozkoſſné krmě/ hynau na vlicých: kteřjž chowáni byli w ſſarľatě/ octli ſe w hnogi. 6 Wětſſj geſt treſtánj dcery lidu mého, než pomſta Sodomy/ kteráž podwrácena g~t gako w okamženj/ aniž trwaľy přinj rány. 7 Čiſtſſj byli Nazareowé gegj než ſnih, bělegſſj než mléko, rděľa ſe těľa gegich wjce než drahé kamenj/ gako by z Zafjru wyteſáni byli: 8 Ale [giž] wzezřenj gegich, temněgſſj geſt než černoſt/ nemohau poznáni býti na vlicých: přiſchľa kůže gegich k koſtẽ gegich/ prahne/ geſt gako dřewo. 9 Lépe ſe ſtaľo těm genž zbiti ſau mečem, nežli kteřjž mrau hľadem (oni zagiſté [1] zhynuli probodeni bywſſe,) pro nedoſtatek vrod polnjch. 10 [2]Ruce žen ljtoſtiwých, wařiľy ſyny ſwé/ aby gim byli za pokrm w potřenj dcery lidu mého. 11 Wſſeligak wypuſtiľ Hoſpodin prchliwoſt ſwau/ wyléwá zůřiwoſt hněwu ſwého/ a zapáliľ oheň na Syonu, kterýž ſežraľ zákľady geho. 12 Králowé země, y wſſickni obywatelé okrſſlku ſwěta, nikoliby neuwěřili, by měľ byľ wgjti protiwnjk a nepřjteľ do bran Geruzalémſkých: 13 Y proč to naně přigjti měľo vkazuge. Pro hřjchy proroků geho/ a neprawoſti kněžj geho/ wyléwagjcých vproſtřed něho krew ſprawedliwých. 14 Tauľali ſe [gako] ſlepj po vlicých, kálegjce ſe we krwi/ kteréž nemohli ſe než dotýkati oděwy ſwými. 15 Woľali [3] naně; Vſtupůgte nečiſtj, vſtupůgte, vſtupůgte/ nedotýkeyte ſe: práwěť ſau vſtaupili, anobrž ſem y tam ſe rozlezli/ až mezy národy řjkagj; Nebudauť wjce mjti wľaſtnjho bydlenj: 16 Twář hněwiwá Hoſpodinowa rozptýliľa ge, aniž na ně wjce popatřj: [nepřátelé] kněžj neſſanugj [4] ſtarcům miľoſti nečinj. 17 A wždy geſſtě až do vſtánj očj ſwých, hledjme o pomoc ſobě neproſpěſſnau, zřenj magjce k národu, nemohaucýmu wyſwoboditi: 18 Sſlakugj kroky náſſe/ tak že ani po vlicých naſſich choditi nemůžeme: přibljžiľo ſe ſkončenj náſſe/ doplnili ſe dnowé náſſi/ přiſſľo zagiſté ſkončenj náſſe: 19 Rychlegſſj gſau ti kteřjž nás ſtihagj, než orlice nebeſké/ po horách s ſtihagj nás/ na pauſſti záľohy nám zděľali. 20 Dýchánj chřjpj naſſich, [totiž] Pomazaný Hoſpodinú, ľapen geſt w gamách gegich: o němž ſme řjkali: W ſtjnu geho žiwi budeme mezy národy. 21 Hrozý põſtau Idumeyſkkým ale Božjho Lidu potěſſuge Radůg ſe a weſeľ ſe, dcero Idumeyſká/ kteráž ſy ſe vſadiľa w zemi Vz: takéť k tobě přigde kalich/ opigeš ſe, a obnažjš ſe. 22 O dcero Syonſká, když wykonána bude kázeň neprawoſti twé, nenechá tě [5] déle w zagetj twém: [ale] twau neprawoſt ó dcero Idumeyſká treſtati bude, [a] odkryge hřjchy twé.

 1. pogednau
 2. 4.Krá. 6. 19.
 3. pohané
 4. Njž 5. 12.
 5. Bůh

Kap. V. Nařjkánj lidu Jůdſkého před Bohem 16. Wyznánj hřjchů 19. y modlitba gegich.

1 Jůdſký lid taužj Bohu ſwému bjd ſwých ROzpomeň ſe Hoſpodine, co ſe nám děge: popatř a wiz pohaněnj náſſe: 2 Dědictwj náſſe obráceno geſt k cyzým/ domowé náſſi k cyzozemcům: 3 Syrotcy ſme a bez otce/ matky naſſe gſau gako wdowy: 4 Wody ſwé za penjze pigeme/ dřjwj náſſe za zápľatu přicházý: 5 Na hrdle ſwém protiwenſtwj ſnáſſjme/ pracugeme/ nedopauſſtj ſe nám odpočinauti: 6 Egyptſkým podáwáme ruky [y] Asſyrſkým, abychom naſyceni byli chlebem: 7 Wyznáwá winy předků ſwých: Otcowé náſſi hřeſſili/ nenj gich: my pak treſtánj po nich neſeme. 8 Sľužebnjcy panugj nad námi/ nenj žádného kdoby wytrhľ z ruky gegich: 9 S opowáženjm ſe žiwota ſwého hledáme chleba ſwého, pro ſtrach meče y na pauſſti: 10 Kůže náſſe gako pec zčernaľy od náramného hľadu. 11 Ženám na Syonu [y] pannám w měſtech Jůdſkých náſylé činj: 12 Knjžata rukau gegich zwěſſena ſau/ [1] oſoby ſtarých nemagj w poctiwoſti: 13 Mľádence [k] žernowu berau/ a pacholata pod dřjwjm kleſagj: 14 Starcy ſedati w branách přeſtali [a] mľádency od zpěwů ſwých: 15 Přeſtaľa radoſt ſrdce naſſeho/ obrátiľo ſe w kwjlenj pléſánj náſſe. 16 Až potom také y wľaſtnj ſwé. Spadľa koruna [s] hľawy naſſj: běda nám giž že ſme hřeſſili: 17 Protoť g~t mdľé ſrdce náſſe/ protyť wěcy zatměľy ſe oči náſſe: 18 Pro horu Syon/ že zpuſſtěna geſt/ liſſky chodj ponj. 19 Boha w Modlitbě wzýwá ponjženě. [2] Ty Hoſpodine na wěky zůſtáwáš/ [a] ſtolice twá od národu do pronárodu: 20 Proč ſe zapomjnáš na wěky na nás, [a] opauſſtjš nás za tak dľauhé čaſy? 21 Obrať nás ó Hoſpodine k ſobě [3] a obráceni budeme: obnow dny náſſe gakž byli zaſtarodáwna: 22 Nebo zdali wſſeligak zawržeš nás/ [a] hněwáti ſe budeš na nás welice?

 1. Wýš 4. 16.
 2. Žaľm 102. 13. 17. 28.
 3. Pjſeň 1. 4., Gere. 31. 18., Ozeáš 14. 3., Říma. 2. 4., Item 9. 18.