Zpěvník Českobratrské církve evangelické/Kdo za pravdu hoří …

Údaje o textu
Titulek: Kdo za pravdu hoří
Autor: Karol Kuzmány
Zdroj: . Zpěvník Českobratrské církve evangelické, Synodní rada Českobratrské církve evangelické, Praha 1940 CHYBA: {{Textinfo}} — Chybí hodnota parametru „ZDROJ“ (zdroj této kopie díla)
Licence: PD old 70
noty dle vydání z roku 1923
Dílo ve Wikipedii: Kdo za pravdu hoří


\version "2.14.2"
\header {
tagline = ##f
}
\paper {
raggedright = ##t
raggedbottom = ##t
indent = 0\mm
}
predznamenani = { \key c \major \time 4/4 \autoBeamOff }
hudba = {
 \new PianoStaff 
  <<
 \language "deutsch"

  \new Staff = horni { 
  \override Staff.BarLine#'allow-span-bar = ##f
	<< \new Voice = "prvni" {\voiceOne << \predznamenani \relative c'' {c8 g e f a4 g | f8 e f g e4. h'8\rest | c8 g e f a4 g4 | \break
 f8 e f g e4. h'8\rest | g8 a h c d4 g,4 | c8 c e e d4. h8\rest | \break
									\repeat volta 2 { e8 d c h a4 f' | e8 d c h c4. h8\rest } } >> }
 \new Voice = "druhy" {\voiceTwo <<\predznamenani \relative c' { e8 e c d f4 e4 | d8 c d d c4. s8 | e8 e c d f4 e |
									d8 c d d c4. s8 | c8 c d e f4 f | e8 e g g g4. s8 |
									\repeat volta 2 { g8 f e e16[ d] c8 f a4 | a8 a g g g4. s8} } >>}
	>>
  }
  \new Lyrics \lyricsto "prvni" { Kdo za prav -- du ho -- ří v_sva -- té o -- bě -- ti, kdo za lid -- stva prá -- va 
									ži -- vot po -- svě -- tí, kdo nad křiv -- dou bíd -- ných sl -- zu vy -- ro -- ní:
									to -- mu na -- še pí -- seň slá -- vou za -- zvo -- ní! }
  \new Staff = dolni { \clef bass 
	<< \new Voice = "treti" { \voiceOne << \predznamenani \relative c' {g8 c g g c4 c | h8 c d d g,4. d8\rest | g8 c g g c4 c |
 h8 c h h g4. d8\rest | e8 f g g h4 d4 | g,8 g g c h4. d,8\rest|
									\repeat volta 2 {c'8 h a gis a[ c] d4 | cis8 d e d16[ f] e4. d,8\rest} }>> }
 \new Voice = "ctvrty"{ \voiceTwo << \predznamenani \relative c { c8 c c c c4 c | g8 g g h c4. s8 | c8 c c c c4 c |
 g8 g g h c4. s8 | c8 a g g g4 g | c8 e c16[ e] g8 g4. s8 |
									\repeat volta 2 { c,8 d e e f4 d | e8 f g g c,4. s8} }>>}
 	>> 
  }
 >>
 } 
\score {
 \hudba
 \layout {}
}
\score {
 \unfoldRepeats{
 \tempo 4 = 70
 \hudba
 }
 \midi { }
}

1. Kdo za pravdu hoří
v svaté oběti,
kdo za lidstva práva
život posvětí,
kdo nad hlavou bídných
slzu vyroní:
|: tomu naše píseň
slávou zazvoní:|

2. Kdo si stojí v slovu,
byť se shrknul svět,
kdo si statečností
v nebi věnec splet,
koho dar nesvede,
hrozba neskloní:
|: tomu naše píseň
slávou zazvoní :|

3. Bůh sám šlechetnosti
nebe vystavil,
věčné on pro podlost
peklo podpálil;
kdo ctí pravdu Boží,
Boží zákony:
|: tomu naše píseň
slávou zazvoní! :|

K. Kuzmány (1806 – 66).