Společné prohlášení o navázání strategického partnerství mezi Českou republikou a Čínskou lidovou republikou

Na pozvání J.E. Miloše Zemana, prezidenta České republiky, vykonal J.E. Si Ťin-pching  (Xi Jinping), prezident Čínské lidové republiky, ve dnech 28. až 30. března 2016 státní návštěvu České republiky. Tato první návštěva hlavy státu Čínské lidové republiky v České republice od navázání diplomatických styků mezi oběma zeměmi před 67 lety má velký historický význam pro rozvoj dvoustranných vztahů.

info
info
Údaje o textu
Titulek: Společné prohlášení o navázání strategického partnerství mezi Českou republikou a Čínskou lidovou republikou
Právní oblast: prohlášení
Zdroj: https://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/aktualni-tiskove-zpravy/spolecne-prohlaseni-o-navazani-strategickeho-partnerstvi-mezi-ceskou-republikou-a-cinskou-lidovou-republikou-1-12559
Účinnost od: 29. března 2016
Licence: PD CZ
logo Wikipedie   Hlavní článek v české Wikipedii
další články:
Miloš Zeman
Si Ťin-pching

Během své návštěvy jednal prezident Si Ťin-pching s prezidentem Milošem Zemanem, setkal se s předsedou Senátu Milanem Štěchem, předsedou Poslanecké sněmovny Janem Hamáčkem a předsedou vlády Bohuslavem Sobotkou. Obě strany si vyměnily názory na otázky dvoustranných vztahů, vztahů mezi Evropskou unií a Čínou, spolupráci mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evropy, jakož i na regionální a mezinárodní záležitosti společného zájmu.

Obě strany zdůraznily tradiční přátelství a dlouhodobé vztahy mezi oběma zeměmi. Vzájemná politická důvěra, vytvořená spolu s přátelskými dvoustrannými vztahy, umožňuje oběma stranám pravidelnou, otevřenou výměnu názorů. Obě strany si společně přejí dále prohlubovat přátelství mezi Českou republikou a Čínskou lidovou republikou a spolupráci v zájmu obou zemí a jejich národů.

Obě strany potvrdily svůj záměr dále prohlubovat spolupráci a vzájemně respektovat klíčové zájmy a důležité otázky v souladu se zásadami obsaženými ve Společném komuniké vlád České republiky a Čínské lidové republiky (1999), Společném prohlášení vlády České republiky a vlády Čínské lidové republiky (2005) a  Tiskovém prohlášení mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Čínské lidové republiky (2014). Na základě vzájemné úcty a rovnosti každá strana respektuje cestu rozvoje a vnitřní a vnější politiky druhé strany v souladu se zásadou nevměšování do vnitřních záležitostí, jak je uvedena v Chartě Organizace spojených národů. Obě strany vyjádřily svou připravenost zajistit dlouhodobý, zdravý a stabilní rozvoj dvoustranných vztahů. Česká republika znovu potvrdila dodržování své politiky jedné Číny a respekt ke svrchovanosti a územní celistvosti Čínské lidové republiky.

Obě strany shodně vyjádřily názor, že prohlubováním dvoustranných vztahů obě země posílily vzájemnou politickou důvěru a rozvinuly přínosnou spolupráci v různých oblastech. V této souvislosti a s cílem dosáhnout dalšího posunu ve dvoustranných vztazích se obě strany rozhodly navázat strategické partnerství na základě dodržování závazků plynoucích z mezinárodních smluv, jichž jsou smluvními stranami. V tomto rámci:

 1. Obě strany zdůraznily roli výměn na vysoké úrovni pro udržování a formování dvoustranných vztahů a potvrdily svůj závazek udržovat dynamiku kontaktů na vysoké úrovni a posilovat přátelské výměny mezi vládními agenturami, zákonodárnými sbory a orgány regionální a místní veřejné správy. Obě strany budou nadále posilovat spolupráci svých ministerstev zahraničních věcí na základě memoranda o porozumění mezi oběma ministerstvy (2014), udržovat těsné kontakty a rozvíjet spolupráci ve vzájemných vztazích a záležitostech společného zájmu.
 2. Obě strany chtějí za účelem rozvoje a prohlubování strategického partnerství vést strategický dialog prostřednictvím mezivládních konzultací s cílem stanovit směr dalšího rozvoje vztahů. Za tímto účelem se obě strany rozhodly zřídit mezivládní komisi pro dvoustrannou spolupráci České republiky a Čínské lidové republiky, vedenou ministry zahraničních věcí nebo jejich náměstky. Tato komise bude zasedat střídavě v České republice a Čínské lidové republice.
 3. Obě strany budou spolupracovat při podpoře dvoustranné spolupráce v rámci iniciativy „Ekonomické pásmo Hedvábné stezky“ a „Námořní Hedvábná stezka pro 21. století“ (iniciativa Pásmo a Stezka), předložené čínskou stranou. Na základě memoranda o porozumění (2015), podepsaného oběma vládami, budou obě strany posilovat komplementaritu iniciativy Pásmo a Stezka se svými rozvojovými strategiemi a politikami, rozvíjet a prohlubovat vzájemně prospěšnou spolupráci a usilovat o mírový a udržitelný rozvoj a společnou prosperitu obou stran. Obě strany podepíší Memorandum o porozumění ohledně společné formulace návrhu plánu bilaterální spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Čínské lidové republiky a urychlí formulování tohoto návrhu, aby připravily zahájení významných projektů v tomto rámci.
 4.  S odkazem na Dohodu o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Čínské lidové republiky, podepsanou 22. dubna 2004, se obě strany rozhodly plně využít potenciál Ekonomického smíšeného výboru obou vlád v orientaci základního směřování, rozšiřovat obchod a obousměrné investice a podporovat vyvážený růst dvoustranného obchodu. Obě strany se zavazují vytvořit spravedlivé, transparentní, pozitivní a podnikání příznivé prostředí pro obousměrné investice a řešit podnikatelské problémy spojené s přístupem na trh a jeho regulací. Obě strany budou spolupracovat při ochraně duševního vlastnictví českých a čínských společností v obou zemích. Obě strany budou nadále povzbuzovat a podporovat investice svých společností a poskytovat jim vyhovující podmínky a podporu při rozvoji jejich podnikání v obou zemích. Obě strany budou posilovat průmyslovou spolupráci při budování kapacit v automobilovém, leteckém a strojírenském průmyslu a v dalších průmyslových odvětvích, podporovat spolupráci v oblasti nanotechnologií, farmaceutického průmyslu, biotechnologií a v dalších vysoce technologicky vyspělých odvětvích a hledat možnosti rozšiřování spolupráce při projektech civilního využití jaderné energie, mimo jiné prostřednictvím třístranné spolupráce. Společným úsilím podpoří spolupráci malých a středních podniků a budou vybízet podniky obou stran k projektům spolupráce se zapojením třetích stran.
 5. Čínská lidová republika vítá ambici České republiky stát se regionálním finančním centrem pro střední a východní Evropu. V tomto ohledu jsou obě strany připraveny podle možností dále posilovat finanční spolupráci obou zemí, podporovat používání místní měny ve dvoustranném obchodě a investicích a jednat o proveditelnosti zúčtovacího mechanismu pro měnu CNY v České republice. Obě strany povzbuzují a podporují snahy svých bank zakládat dceřiné banky či pobočky a podnikat ve druhé zemi na základě platných právních a regulačních norem a v souladu se zásadou rovného zacházení a reciprocity. Obě strany vybízejí své finanční instituce k poskytování finanční podpory a finančních služeb pro obchodní a investiční spolupráci.
 6. Obě strany vyjádřily svou vůli podporovat, rozvíjet a usnadňovat spolupráci v oblasti vědy, inovací a moderních technologií s přednostním zaměřením na aplikovaný výzkum a experimentální rozvoj nových materiálů, biotechnologií, nanotechnologií a technologií bezpečných pro životní prostředí.
 7. Čínská strana považuje Českou republiku za důležitého strategického partnera pro spolupráci v Evropě, zejména v regionu střední a východní Evropy. Obě strany vyjádřily svou připravenost posilovat spolupráci v záležitostech konektivity, včetně dopravní infrastruktury, přímých leteckých spojení, logistiky a dopravy, a zmínily velký potenciál spolupráce v těchto oblastech.
 8. Obě strany vyjádřily připravenost posilovat víceúrovňovou, rozsáhlou, vzájemně výhodnou a praktickou spolupráci mezi svými lékařskými institucemi, školami a farmaceutickými podniky v rámci Memoranda o porozumění o strategické spolupráci mezi zdravotními systémy ČR a ČLR. Obě strany budou nadále podporovat šíření, propagaci a používání tradiční čínské medicíny v České republice a střední a východní Evropě a podporovat výstavbu česko-čínských center tradiční čínské medicíny.
 9. Obě strany vyjádřily ochotu dále rozvíjet zemědělskou spolupráci, a to i v oblastech zemědělských technologií, ekologického zemědělství, zpracování potravin a zemědělského obchodu.
 10. Obě strany potvrdily společný závazek ve věci podpory a ochrany lidských práv na základě rovnosti a vzájemné úcty.
 11. Obě strany si přejí posilovat výměny a spolupráci v oblastech, jako je kultura, školství, sport a cestovní ruch, navyšovat výměny studentů a rozšiřovat spolupráci v oblasti filmu, televize, think tanků, médií a dalších nově vznikajících oborů. Obě strany podporují nevládní instituce, aby se aktivně zapojily do podpory dvoustranných vztahů.
 12. Obě strany budou rozšiřovat stávající míru mezilidských výměn a rozvoj cestovního ruchu prostřednictvím veškerých možných opatření v rámci vízové facilitace v souladu s příslušnými právními předpisy.
 13. Obě strany se zavázaly podporovat rozvoj všestranného strategického partnerství mezi Evropskou unií a Čínou, včetně implementace Strategické agendy 2020 EU-Čína, a přispívat k partnerství EU-Čína pro mír, růst, reformu a civilizaci. Obě strany budou nadále podporovat dialog, výměny a spolupráci mezi EU a Čínou ve všech oblastech a podporovat snahy o synergii iniciativy Pásmo a Stezka a Investičního plánu pro Evropu. Obě strany jsou pro volný obchod a proti obchodnímu protekcionismu. Obě vyzývají k řešení obchodních sporů prostřednictvím dialogu a konzultací. Obě strany podporují urychlené uzavření ambiciózní a komplexní investiční dohody mezi EU a Čínou.
 14. Obě strany jsou připraveny společně usilovat o dosažení vyšší úrovně spolupráce mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evropy v souladu s dalším prohlubováním všestranného strategického partnerství mezi Evropskou unií a Čínou. Obě strany sdílejí názor, že spolupráce mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evropy je vhodným doplňkem partnerství mezi Evropskou unií a Čínou a že se tyto aktivity vzájemně posilují. Čínská strana oceňuje přínos České republiky ke spolupráci mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evropy, podporuje Českou republiku, aby v rámci mechanismu Čína-země střední a východní Evropy hrála ještě důležitější roli v oblastech, jako je spolupráce na regionální úrovni, zdravotnictví a kulturní a mezilidské výměny, a vítá zájem České republiky hostit summit Čína-země střední a východní Evropy.
 15. Obě strany zastávají názor, že účely a zásady Charty Organizace spojených národů musejí být dodržovány, a jsou připraveny posilovat kontakty a spolupráci v OSN a jiných mezinárodních organizacích. Zavazují se společně prosazovat mezinárodní a regionální mír, bezpečnost, lidská práva a rozvoj a podporovat mezinárodní spolupráci a mírové urovnání mezinárodních sporů, jež by mohly ohrozit mezinárodní mír a bezpečnost.
 16. Obě strany odsuzují a odmítají terorismus ve všech jeho formách, zdůrazňují nutnost rozhodnější mezinárodní spolupráce pro potírání terorismu a extremismu a budou nadále usilovat o vymýcení politických, hospodářských a sociálních příčin terorismu a extremismu.

Podepsáno v Praze dne 29. března 2016 ve dvou vyhotoveních v jazyce českém a čínském, přičemž obě znění jsou stejně autentická.

Prezident České republikyPrezident Čínské lidové republiky