Wikizdroje:Informace o právních textech

info
info

Vyloučení odpovědnosti a záruky editovat

Mezi jinými texty najdete na Wikizdrojích i texty právního charakteru (právní předpisy, mezinárodní smlouvy, významné rozsudky a pod.) Tyto texty mají výhradně informativní charakter. Wikizdroje jsou projektem založeným na dobrovolné aktivitě přispěvatelů, editoři, správci ani provozovatelé Wikizdrojů proto neposkytují záruku a nenesou žádnou odpovědnost za správnost a aktuálnost textů zde publikovaných!

Autentické znění textů naleznete zpravidla v příslušném promulgačním listu (obvykle Sbírka zákonů nebo Sbírka mezinárodních smluv) v jeho tištěné nebo i elektronické podobě.

Ani autentické a aktuální právní texty však nenahrazují právní radu či právní pomoc poskytovanou kvalifikovanými odborníky.

Aktualizace textů editovat

U právních předpisů dochází v průběhu existence k jejich změnám (novelizacím). Na Wikizdrojích se s touto skutečností srovnáváme dvěma způsoby:

  1. Předpis je průběžně aktualizován tak, aby text poskytoval co nejpřesnější informaci o současném právním stavu; z důvodů uvedených výše však nelze zaručit skutečnou aktuálnost údajů. Každý zde publikovaný právní předpis by měl proto obsahovat informaci o novelizacích zapracovaných do textu; může obsahovat i upozornění na novelizace, které ještě zpracovány nejsou.
  2. Předpis je vložen v podobě platné a účinné k určitému časovému okamžiku (zpravidla první schválená podoba předpisu, ale může se jednat i o jeho podobu bezprostředně po určité významné novelizaci, v okamžiku určité historické události apod.) Takové texty jsou chápány spíše jako historické dokumenty a záměrně nejsou aktualizovány. I tato skutečnost by měla být v textu uvedena.

U právních textů jiného charakteru (smlouvy, judikáty) toto dilema obvykle nenastává, může se však stát, že faktický význam tohoto textu se změní (např. v důsledku změny zákonů, na něž se odvolává, mezinárodněpolitické situace apod.) Posouzení významnosti či použitelnosti právního textu v konkrétní situaci však je předmětem právního poradenství a přesahuje rámec projektu Wikizdroje.

Viz též editovat