Slovanstvo ve svých zpěvech/Písně české/Pásla ovečky

Údaje o textu
Titulek: Pásla ovečky
Autor: Ludvík Kuba (zápis, hudební úprava)
Zdroj: KUBA, Ludvík. Slovanstvo ve svých zpěvech: Kniha I. Písně české. Pardubice : Ludvík Kuba v komisi P. Hoblíka, 1888. Číslo 109, s. 147.  
https://eknihovna.nulk.cz/kniha.php?k=43&typ=ori&s=str0147
Licence: PD traditional
Související: Pásla ovečky
klavírní úprava v ČR chráněna autorským právem do r. 2026

\relative bes' {
 \key es \major
 \time 3/4
 bes2 as4 g bes es d c d es bes bes
 bes2 as4 g bes es d c d es r r
 \repeat volta 2 {f bes, bes bes8 c bes c bes4}
 bes2 as4 g bes es d c d es r r
 \bar "|."
}
\addlyrics {
Pá -- sla o -- ve -- čky v_ze -- le -- ném há -- je -- čku,
pá -- sla o -- ve -- čky v_čer -- ném le -- se.
Já dyc -- ky: du -- py du -- py dup!
hou -- fem, ov -- či -- čky, se -- ber -- te se!
}
\addlyrics {
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _
ona zas: cu -- py cu -- py cup!
}

Pásla ovečky v zeleném háječku,
pásla ovečky v černém lese.
Já dycky: dupy dupy dup!
ona zas: cupy cupy cup!
houfem, ovčičky, seberte se!

Z Práchenska:

Pásla ovčičky
v zeleném háječku,
pásla ovčičky
v černém lese.

Já zahoukal: hale halilou!
a má milá zase: hela helilou!
hej, tam pod hájem
sešli jsme se.