Prostonárodní české písně a říkadla/Osud lidský

Údaje o textu
Titulek: Osud lidský
Autor: zapsal Karel Jaromír Erben
Zdroj:
Online na Internet Archive
  • ERBEN, Karel Jaromír. Prostonárodní české písně a říkadla. Praha : Jaroslav Pospíšil, 1864. Kapitola Marnost světská, smrt a pohřeb, s. 513. Č. 1. 
  • ERBEN, Karel Jaromír. Nápěvy prostonárodních písní českých. Praha : [s.n.], 1862. Nápěv 784, s. 198.  
Vydáno: BÍLÝ, F.: Patery knihy plodů básnických. Telč: Emil Šolc, 1892. s. 417.
Licence: PD traditional

\relative g' {
 \key g \minor
 \mark \markup{\italic "Con espressione."}
 \time 2/4
 \autoBeamOff
 g8 fis g a bes bes a g bes a bes c d d c([ bes)] a2
 d8 d d d c bes a4 c8 bes a g fis a d,4
 bes' a8 c bes4 a g2
 \bar "|."
 }
\addlyrics {
 Ze ze -- mě jsem na zem při -- šel,
 na ze -- mi jsem ro -- zum na -- šel:
 po ní cho -- dím ja -- ko pán,
 do ní bu -- du za -- ko -- pán:
 po -- těš mne pán Bůh sám!
 }

Ze země jsem na zem přišel,
na zemi jsem rozum našel:
po ní chodím jako pán,
do ní budu zakopán —
potěš mne pán Bůh sám!

Kde jsou ty zlatý ručičky
mojí nebožky mamičky,
co me kolíbávaly,
k srdci přitiskávaly,
když jsem byl maličký?

Není jich už, není, není —
dávno hnijou v černý zemi:
kterak já se odměním
svým rodičům přemilým
za jich dobrodění!

Z Budějovicka. - Srov. Suš. 506