Prostonárodní české písně a říkadla/Mysliveček

Údaje o textu
Titulek: Mysliveček
Autor: zapsal Karel Jaromír Erben
Zdroj:
Online na Internet Archive
  • ERBEN, Karel Jaromír. Prostonárodní české písně a říkadla. Praha : Jaroslav Pospíšil, 1864. Kapitola Písně o stavích, živnostech a jiných stránkách života občanského., s. 395. Č. 64. 
  • ERBEN, Karel Jaromír. Nápěvy prostonárodních písní českých. Praha : [s.n.], 1862. Nápěv 437, s. 112.  
Licence: PD traditional
Související:

\relative f' {
 \key g \major
 \time 3/4
 \mark \markup{\italic "Con moto"}
 \autoBeamOff
 b2 a4 b2 d4 d2 c4 a2 r4
 c2 b4 c2 e4 e2 d4 b2 r4
 \repeat volta 2 {
  g'2 fis4 g2 e4 d2 g4 b,2 d4
  c2 b4 c2 a4 b( c) d b2 r4
  }
 }
\addlyrics {
 Na tý lou -- ce ze -- le -- ný
 pa -- sou se tam je -- le -- ni:
 pa -- se je tam my -- sli -- ve -- ček
 v_ka -- mi -- zol -- ce ze -- le -- ný.
 }

Na tý louce zelený
pasou se tam jeleni:
pase je tam mysliveček
v kamizolce zelený.

Počkej, počkej, má milá!
zastřelím ti jelena:
aby se ti zalíbila
kamizolka zelená.

Co, děvčátka, pravíte,
jak to sobě myslíte:
zdali radši kamizolku,
neb myslivce vidíte?

„Ne tak, ne tak, myslivče!
však to nejde od srdce:
ne tak ráda kamizolku,
jako ráda myslivce!“

Z Prachenska. — Srov. Čel. I, S l; Kol. I, 343.