Údaje o textu
Titulek: Divoká hus
Autor: zapsal Karel Jaromír Erben
Zdroj:
Online na Internet Archive
  • ERBEN, Karel Jaromír. Prostonárodní české písně a říkadla. Praha : Jaroslav Pospíšil, 1864. Kapitola Písně o stavích, živnostech atd., s. 396. Č. 71. 
  • ERBEN, Karel Jaromír. Nápěvy prostonárodních písní českých. Praha : [s.n.], 1862. Nápěv 225, s. 57.  
Vydáno: BÍLÝ, F.: Patery knihy plodů básnických. Telč: Emil Šolc, 1892. s. 416.
Licence: PD traditional
Související: Slowanské národnj pjsně/Djl třetj/Zpěw Slovenský/Střelená kačka

\relative a' {
 \key bes \major
 \mark \markup{\italic "Moderato."}
 \time 3/4
 d4 c bes bes( a) bes c2 r4 es d c c( bes) c d2 r4
 f es d d( c) d es2 r4 d c bes a( g) a bes2 r4
 \bar "|."
 }
\addlyrics {
 Ka -- če -- na di -- vo -- ká
 le -- tě -- la s_vy -- so -- ka,
 při -- šel na ni stře -- lec, 
 stře -- lil ji do bo -- ka. 
 }

Husička divoká[1]
letěla s vysoka,
přišel na ni střelec,
střelil ji do boka.

Urazil jí křídlo
a pravou nožičku,
smutně zaplakala,
padla na vodičku.

„Ach Bože můj milý!
Už jsem dolítala,
už jsem těch svých dětí
tady zanechala!

Moje drobné děti
nedělají škody:
plovou po potoce,[2]
napijou se vody.“

Z Bydžovska. — Srov. Čel. III, 79; Suš. 530; Kol. I, 346;

  1. Kačena divoká
  2. plynou po Dunaji