Prostonárodní české písně a říkadla/Dívčí žalost

Údaje o textu
Titulek: Dívčí žalost
Autor: zapsal Karel Jaromír Erben
Zdroj:
Online na Internet Archive
  • ERBEN, Karel Jaromír. Prostonárodní české písně a říkadla. Praha : Jaroslav Pospíšil, 1864. Kapitola Písně věku mládeneckého a panenského, s. 187-188. Č. 356. 
  • ERBEN, Karel Jaromír. Nápěvy prostonárodních písní českých. Praha : [s.n.], 1862. Nápěv 154, 722, s. 39 ,183-184. Nápěvy podloženy texty písní Porada a Šenkýřka (z Klatovska). 
Vydáno: BÍLÝ, F.: Patery knihy plodů básnických. Telč: Emil Šolc, 1892. s. 415.
Licence: PD traditional
Související:

\relative a' {
 \key a \major
 \time 3/4
 \mark \markup{\italic "Lento."}
 a4 cis cis b2 b4 a2 r4 cis e e d2 d4 cis2 r4 \bar "||"
 cis e e e d8([ cis)] e4 b d d d cis8([ b)] cis4 a4 cis cis b2 b4 a2 r4 \bar "|."
 }
\addlyrics {
 Ach, kýž jsem za vo -- dou,
 za vo -- dou stu -- de -- nou!
 Da -- la bych si u -- lejt,
 da -- la bych si u -- lejt
 trou -- bu to stří -- br -- nou.
 }

\relative as' {
 \key as \major
 \time 2/4
 \autoBeamOff
 \mark \markup{\italic "Andante."}
 as4 bes8 bes c4 des c r f es8 des c4 des c r \bar "||"
 f8 f es des des([ c)] c4 des8 des c bes bes([ as)] as4
 c c8 as c([ bes)] g([ bes)] as4 r
 \bar "|."
 }
\addlyrics {
 Ach, kýž jsem za vo -- dou,
 za vo -- dou stu -- de -- nou!
 Da -- la bych si u -- lejt,
 da -- la bych si u -- lejt
 trou -- bu to stří -- br -- nou.
 }

Ach, kýž jsem za vodou,
za vodou studenou!
Dala bych si ulejt,
dala bych si ulejt
troubu to stříbrnou.

Zatroubila bych,
zaplakala bych,
na svého milého,
na neupřímného,
zavolala bych.

Ach, dcero má milá!
copak jsi myslila,
že jsi pro jednoho
hocha falešného
tak se zarmoutila?

Ach! té mojí lásky
neuhasí ve mně
ani ten deštíček,
ani ten deštíček,
co se přes les žene.

Co se přes les žene,
přes zelená pole,
tam kde vorávalo,
když za mnou chodilo,
potěšení moje.

Bůh ti štěstí nedá
na tom tvém statečku:
že jsi mne oklamal,
že jsi mne oklamal
chudobnou děvečku! —


Ty hvězdičko tmavá!
kdybys slzy znala,
a měla srdíčko,
má zlatá hvězdičko,
jiskry bys plakala!

Plakala bys se mnou,
plakala noc celou,
že pro věno zlaté
nevěsty bohaté
s milým mne rozvedou.

Z Berounska. — Srov. Čel. II, 13, 14.