Ottův slovník naučný/Záloha

Údaje o textu
Titulek: Záloha
Autor: Emanuel Salomon Friedberg-Mírohorský
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýsedmý díl. Praha : J. Otto, 1908. S. 407–408. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Záloha ve vojenství: 1) Z. (fr. cadre de réserve, něm. Reserve), skupina branců, vyslouživších pod praporem ve zbrani praesenční léta, v rak.-uh. vojště a ve mnohých vojscích jiných 3, u některých jen 2, po kteréžto době bývají přeloženi na 7 let, v některých jiných vojscích 5—6, do z-hy a zavoláni pouze každý 2. rok na krátké cvičení (14 dní až nejdéle 4 neděle) nebo před nastávající válkou. Po uplynutí této doby záložní zařazeni bývají do zeměbrany (srv. Branná povinnost, str. 582). — 2) Z. náhradná (něm. Ersatzreserve) složena z branců takových, kteří z ohledů hospodářských, rodinných, osvětových a j. mají úlevu, že bývají po odvodu povoláni pouze na 4—8 nedělní výcvik ve zbraních a jinak tráví ve svém občanském povolání na dovolené se stejným závazkem jako branci v z-oze všeobecné. — 3) Z. (fr. réserve, angl. reserve, it. riserva, něm. Reserve, Rückhalt) v taktice značí vojenský oddíl, obyč. 1/5 až 1/3 celého toho kterého zástupu, sboru i celé armády, oddíl, jenž nevstoupí v činný boj hned na počátku srážky, nýbrž velitelem, vojevůdcem bývá vyloučen a zatím chován pokud možná v úkrytu a bezpečí, aby pak v daném okamžiku v plné síle vstoupil do ohně buď na vyplnění mezery, na čelení nepřátelskému obklíčení, na zdůraznění rozhodujícího útoku a pod., po bitvě potom vítězné vykořistil vítězství rázným pronásledováním poraženého a ustupujícího odpůrce, nebo po nezdaru kryl ústup vlastního vojska. Této z-oze nesmí rozkazovati nikdo než ten, kdo ji ustanovil. Mluví se při táboře též o z-oze předstrážní a na pochodu o z-oze předvojní, ve kterýchžto dvou případech představují spíše valný houf těchto zařízení. — 4) Z. dobytka na porážku (něm. Schlachtviehdépôt) jest zásoba živých volů, telat, skopů pro výživu armády masem s celým souborem osob jí zaměstnaných, důstojníků, zvěrolékařů, nejvíce úředníků zásobárenských, voj. řezníků a honáků; sleduje na celý denní pochod za operujícím vojskem, jehož sbory a zástupy opatřuje přiměřeným množstvím zvířat. — 5) Z. hrubých střeleb armády (něm. Armeegeschützreserve) jest jistý značný počet batterií, nejvíce těžších, spojených pod jednotným velením generála, určený účinkovati jako z. 3), mnohdy v součinnosti s ní. — 6) Z., bojovný podnik podřízený, viz Zálud. FM.