Ottův slovník naučný/Komenského Společnost

Údaje o textu
Titulek: Komenského Společnost
Autor: Bohumil Mareš
Zdroj: Ottův slovník naučný. Čtrnáctý díl. Praha : J. Otto, 1899. S. 617–618. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Komenského Společnost (Comenius-Gesellschaft) k pěstování vědy a lidové výchovy jest mezinárodní, v Berlíně 10. října 1891 k oslavení památky 300. narozenin Komenského založená společnost. Účelem svým býti prohlašuje: a) písmem a slovem získati i živého rozšíření duchu Komenského a mužů duchovně mu zpřízněných, b) a v tomto duchu vzděláním a vychováním působiti na nynější společnost lidskou. Toho pak chce docíliti: a) vydáním důležitějších spisů Komenského, jakož i spisů jeho předchůdců, učitelů a soudruhů smýšlením, b) prozkoumáním dějin a věrouky staroevangelických církví (Valdenských, Bratří českých, moravských, švýcarských atd.), jejich předchůdců a nástupců a náboženských zpřízněnců; c) hlavně vydáním pramenů těchto dějin, sbíráním knih, rukopisů, listin z vytknutých oborů; d) přednáškami, pěstováním lidové výchovy, čistoty mateřštiny, ústavů a spolků vzdělávacích, zvláště pokračujících škol, veřejných knihoven, univ. extensí, lidových akademií.

Popudem dra L. Kellera, archivního rady ve Vestfálském Münsteru (nyní v Berlíně), bylo v červnu 1891 provolání v pěti velikých novinách jazykem něm., franc., angl., čes. a maďar. asi v 20.000 otiscích rozšířeno. Představenstvo K. S-i má 27 členů a 27 náhradníků, správní výbor 9 členů. V prvním správním výboru byl prof. A. Vávra v Praze, v širším představenstvu dr. Albert, prof. ve Vídni, Vojta Náprstek v Praze a náhradníci dr. Herm. Jireček ze Samokova, c. k. minist. rada ve Vídni, dr. Polívka, univ. prof. v Praze, Slaměník, řed. měšt. školy v Přerově, Šmaha, prof. v Rakovníce. V představenstvu nynějším jest prof. dr. Novák z Prahy, náhradníkem Slaměník. Předsedou jest od počátku dr. Lud. Keller. K. S. má i poboční jednoty a čítá koncem r. 1897 členů: 1200 osob a korporací. Vydává: Monatshefte der C.-G. Deutsche Zeitschrift zur Pflege der Wissenschaften im Geist d. Comenius (roč. 10 seš., 1.—7. ročník, 1892—98); Comeniusblätter für Volkserzichung. Mittheilungen der Comeniusgesellschaft (ročně 10 seš., 1.—6. roč., 1893 až 1898); Vorträge und Aufsätze aus d. C.-G. Zwanglose Hefte zur Ergänzung der M. H. d. C.-G. (13 seš., z nichž některé od Losertha, Kellera dotýkají se české reformace, husitismu a Jednoty bratrské). K. S. poctila cenou spis o Jednotě bratr., k jehož sepsání vybídla a jenž r. 1898 vyšel podtitulem: Das Schulwesen d. böhm. Brüder mit einer Einleitung über ihre Geschichte von H. Ball, Oberlehrer in Leipzig. BM.