Ottův slovník naučný/Babrios

Údaje o textu
Titulek: Babrios
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Třetí díl. Praha : J. Otto, 1890. S. 16. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Babrios, řecký básník didaktický, skladatel veršované sbírky bajek aisópských, nám dosud zachované. Věk B-iův ovšem nesnadno jest určiti; z domněnek v té příčině pronesených pravdě nejpodobnější jest hypothesa Lachmannova, jež klade B-ia do 2. polovice I. stol. po Kr. O životě B-iově nic není známo. Sbírka bajek B-iových, psaných vesměs veršem choliambickým, obsahuje 123 bajek abecedně spořádaných až do Ος. Tuto sbírku nalezl roku 1843 Řek Minas v pergamenovém rukopise kláštera athonského, chovaném nyní v Britském museu. Roku 1857 objevil týž Minas jiných 95 bajek B-iových prý v jiném rukopise athonském, avšak tato druhá sbírka ukázala se plagiátem. Za nejnovější doby objevil některé nové, pravé bajky B-iovy E. Knöll v rukopise vatikánském č. 777. Bajky B-iovy jsou veršem spracované bajky aisópské, jen několik málo jich jest invencí básnikovou. Zásluhou B-iovou není tudíž obsah bajek, nýbrž forma, jíž je přioděl. Forma sama jest velmi zdařilá, verš správný a uhlazený, lehký tón bajky jest šťastně vystižen, a nelze se tedy diviti, že bajky B-iovy těšily se i později veliké oblibě a ostatní starší sbírky bajek skoro úplně zastínily. Vydání prvé pochází od Boissonadea (Paříž. 1844), vydání Lachmannovo (1845), Schneidewinovo (1853), Gitlbauerovo (1882).