Ottův slovník naučný/Alkalické prameny

Údaje o textu
Titulek: Alkalické prameny
Autor: Karel Chodounský
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 885. Dostupné online
Licence: PD old 70

Alkalické prameny představují nejdůležitější skupinu minerálních vod. V oddílu tom shrnuty jsou vody nestejné hodnoty, ale všem jest společná součástka, dvojuhličitan sodnatý; vedlé toho vyznamenávají se vody sem čítané i jinými solmi alkalií, zejména chloridem a síranem sodnatým. Podlé toho dělíme a. p. na: alkalické kyselky, alkalickomuriatické kyselky a prameny alkalickosalinické.

a) Alkalické kyselky. Sem náležejí veškeré minerální vody, které obsahují větší neb menší množství uhličitanu sodnatého beze všech jiných význačných součástek. Nepatrné množství jiných solí, které analysy těchto pramenů vykazují, nemá pražádné ceny. Největší čásť jejich však vyznamenává se hojností kyseliny uhličité volné, čímž nabývají svěží chuti, a proto jako nápoj osvěžovací hojného došly rozšíření. Z vod nejvíce užívaných obsahují dvojuhličitanu sodnatého na 10.000 dílů: Bílina 64,75, Kysibl 11,92, Krondorf 11,65, Fachingen 55,55, Neuenahr 10,50. Preblava 28,66, Salzbrunn 24,24, Vichy 48.83, Vals 72,80. Monte Dore, Neuenahr a Vichy jsou vřídla; všecky ostatní prameny studené.

b) Alkalickomuriatické kyselky obsahují vedlé dvojuhličitanu sodnatého a kyseliny uhličité jako charakteristickou součásť sůl kuchyňskou; některé, jako luhačovická, vyznamenávají se i jodidem sodnatým, a ačkoli zde množství rovná se pramenům hallským, přece váhu na sůl tuto klásti nelze; ani v Hallu ani jinde nemá přímého značení léčebného; máť sůl účinek teprve v dávkách nepoměrně větších. – Nejznámější prameny obsahují na 10.000 dílů:
                               dvojuhličitanu     chloridu
                                 sodnatého      sodnatého
Luhačovice ....... 83,66           36,28
Emže ............ 20,36           10,11
Gleichenberg ..... 35,54           18,51
Radyň ........... 43,36            6,52
Roisdorf ......... 11,12           19,00
Royat ........... 13,49           17,28
Szczawnica ...... 84,47           46,15
Selters .......... 12,36           23,34

Z těch jsou vřídla Emže a Royat.

c) Alkalickosalinické prameny pokládati slušno za nejúčinnější vody minerální, obsahující vedlé součástek v prvních dvou skupinách jmenovaných i takové množství síranu sodnatého, že se tímto obsahem i společné indikace alkalických vod vůbec modifikují. Síran sodnatý má v jisté dávce účinek projímavý, v menší alespoň střevo k větší činnosti pobádá.

                               síran      dvojuhličitan     chlorid
                                       sodnatý      sodnatý        sodnatý
Karlovy Vary ......... 23,71       19,27         10,30
Mariánské Lázně ..... 50,47       18,22         20,04
Salzquelle ve Frant. L.. 28,02         9,58         11,40
Füred ..............   7,58          1,52           0,90
Rohič .............. 20,24        10,75           0,90
Taras p. ............ 21,00        54,57         36,73

Vřídla jsou Karlovy Vary a Bertrich.

Z různého složení a-kých p-nů jasno, že účinek vod těch, v jednu skupinu pojatých, není stejný. Některé blíží se chudobou svých součástí obyčejné pitné vodě, jiné blíží se pojmu léku. Proto také nelze mluviti všeobecně o fysiologickém účinku vod těch, jejž ostatně autoři odvozují z fysiologického účinku alkalií a systematického pití většího množství vody. Léčení pak u pramenů setkává se s účinkem daleko větším než léčení vodami těmi doma; život lázeňský vykazuje sám již řadu momentů k hojení chronických chorob vůbec přispívajících, jako jsou: změněná životospráva, dosti pohybu na čerstvém vzduchu, bezstarostnější i společenštější život a j. v.

A. p. slouží v následujících chorobách: při žaludkové nestravnosti vleklé, ať již pochází z příčin jakýchkoliv; při atonii střev s habituelní zácpou a haemorrhoidy; při překrvení jater (zejména z tučné výživy), naduření jater z chorob malarických, při kaméncích žlučových, ztučnatění jater, vleklých katarrhech plic, chorobách dnavých, výpotcích (pohrudnice a ženských rodidel), zánětech kostí, otylosti, hostcovém onemocnění svalův a nervův, úplavici cukrové. Výběr vod má se státi pro každého jednotlivce po zralé úvaze; nehodí se každá voda pro každého, kromě vod vůbec méně účinných, jako jsou alkalické kyselky. Slabá konstituce špatně by snášela na př. křížové zřídlo v Mar. Láz., chorý se ztučnatělým srdcem vyhýbati se musí pramenům s příliš hojnou kyselinou uhličitou atd. Jednotlivé choroby pak vyžadují svých pramenů; s atonií střev nic neb velmi málo lze poříditi na př. v Salzbrunnu. kdežto jedněm Karlovy Vary, jiným Mar. Lázně více pomáhají. Úplavice cukrová polepší se zajisté ve Vichy, než pokroky k lepšímu jsou v našich Varech nepoměrně rychlejší. Dna zlepší se řádnou životosprávou, technikou vodoléčitelnou, pitím alkalických kvselek, avšak poměrně nejjistější záruku proti novým záchvatům skýtá při životosprávě přísné řádně provedená léčba ve Varech. I jednotlivé prameny z téže skupiny daleko účinkem od sebe se liší; tak Bílina a Vichy proti Kysiblu a Krondorfu, Luhačovice proti Emži a Roisdorfu, Karlovy Vary proti Füredu. V širším obecenstvu a také v kruzích lékařských jest domněnka, že tato skupma vod může míti také účinky při vyznačených chorobách jaterních, jako jsou cirrhosa, hyperplasie, hypertrofie a nádory jater; toť ovšem spočívá na omylu. Ještě méně pomáhají při katarrhu měchýře (s jedinou výjimkou, pochází-li katarrh ze špatné innervace) a při kamenech v měchýři; v chorobách těch jest každé léčení s minerálními vodami škodným. Jediné prospěšné jest při tvořících se konkrementech v ledvinách a při písčitosti močové. ch.