Ottův slovník naučný/Aleuovci

Údaje o textu
Titulek: Aleuovci
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 779. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Aleuovci (Ἀλευάδαι), starý šlechtický rod thessalský, který původ svůj od Aleua (viz před.) odvozoval a ve starém věku ze sídla svého Larissy skoro celou Thessalii ovládal. V dějinách poprvé připomíná se Aleuas Ryšavý (Πυρρός), jemuž se přičítá politické zřízení v Thesalii; A. nemajíce moci královské byli spíše jen náčelníky spolkovými, avšak lid thessalský nadvládu jejich těžce nesl. Již za válek perských byla moc jejich značně otřesena, i vybízeli Xerxa k výpravě do Řecka, kdežto lid z odporu proti nim u Hellénův ochrany se dovolával. Ve válce pelopennéské bylo hnutí proti A-cům již tak mocné, že Lykofrón, tyran férský, chtěl ho užiti, aby nabyl panství nad Thessalií, ale odpor A-ců zmařil záměry jeho. Teprve od syna a nástupce jeho Jasona byli r. 375 donuceni uznati vrchní panství férské. Proti ukrutnostem nástupců Jasonových, Polyfróna a Alexandra, povolali na pomoc nejprve Alexandra II., krále makedonského, když pak tento zmocniv se Larissy a Krannónu chtěl podržeti výboje v Thessalii, obrátili se do Théb, načež přispěním Pelopidovým byli osvobozeni. Nové útoky Tisifona a Lykofrona, kteří po smrti Alexandrově r. 359 zmocnili se tyrannidy ve Férách, přiměly A-ce hledati přispění u Filippa II., krále makedonského, jenž sice v l. 356, 352 a 349 stranu férskou potlačil, ale z Thessalie učinil provincii makedonskou. A. těšili se potom stálé přízni králů make donských; někteří z nich stali se za Filippa tetrarchy v Thessalii a za Alexandra Velikého i za diadochů setkáváme se s nimi při dvorech královských.