Ottův slovník naučný/Aigisthos

Údaje o textu
Titulek: Aigisthos
Autor: Albert Dohnal
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 529–530. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Aigisthos (Αἴγισθος), lat. Aegisthus (myth.), syn Thyestův, jenž (dle podání tragického básníka Aischyla) v dětském věku spolu s otcem svým od Atrea byl vypuzen, po létech však se navrátil, aby vykonal dílo pomsty na Atreovi. Dle pověstí pozdějších (jevících patrnou snahu zveličiti těžkou kletbu, spočívající na rodě Pelopovců, a zločiny v domě Agamemnonově napotom páchané uvésti zpět na pokolení dřívější a takto je motivovati) Thyestés po hrůzné oné hostině, kdy předloženo mu Atreem za krmi maso z vlastních synů jeho, prchnul do ciziny a návodem věštby pojal úmysl zploditi s vlastní dcerou svou Pelopeií syna, předem určeného ku vykonání krevní pomsty. Úmysl tento také provedl; dříve však ještě, než Pelopeia porodila, stala se chotí Atreovou a když pak po čase narodil se jí syn, odložila ho. Děcko nalezeno však pastýři a odevzdáno koze (řec. αἴξ) ku kojení; po té nazváno prý A. Atreus pak přijav ho za svého při dvoře svém v Mykénách ho vychoval. Když později Thyestés dostal se v moc Atreovu, a tento nenasytný jsa v touze své po pomstě rozkázal A-thovi, aby usmrtil nepoznaného otce svého, Thyestés náhodou syna svého poznal, i dohodli se oba o pomstě, načež A. zavraždil Atrea právě obětujícího. Na to zmocnili se Thyestés i A. vlády v Mykénách, a po smrti otcově (dle Homéra) A. sám tu panoval; ale později Agamemnón vypudiv uchvatitele panství otcova, vlády v Mykénách sám se ujal. Mezi tím co Agamemnón bojoval před Trójí, svedl A. slovy úlisnými choť jeho Klytaimnéstru k nevěrnosti odstraniv šlechetného pěvce, jejž jí byl Agamemnón zůstavil za rádce i opatrovníka. Když pak najatým špehem zpraven byl o návratu Agamemnonově, pomocí najatého lidu a zrádné Klytaimnéstry úkladně usmrtil jej i družinu jeho; také věštkyně Kassandra, kterouž si byl Agamemnón z dobyté Tróje jako kořisť přivezl, tehdy zabita, oba pak syny její A. usmrtil na hrobě jejím. Naproti tomu líčí pověsti pozdější Klytaimnéstru nejen jako spoluvinnici při tragické smrti Agamemnonově, nýbrž přímo jako vražednici jeho. Bez překážky panoval na to A. po celých sedm let v Mykénách, až konečně roku osmého dle předpovědi věštby, kteráž byla A-tha zavčas, ale marně varovala, vrátil se Orestés, syn Agamemnonův, usmrtil A-tha a Klytaimnéstru a takto pomstil smrť otce svého. — Mythus o A-thovi stal se nad jiné oblíbenou látkou básníků starověkých, hlavně tragiků řeckých a po nich též římských. Dnl.