Ottův slovník naučný/Africká válka

Údaje o textu
Titulek: Africká válka
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 345–346. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Africká válka. Tak nazývají se boje Caesarovy, vedené r. 47–46 př. Kr. proti straně Pompeiově, kteráž po nešťastné bitvě u Farsalu shromáždila se v Africe a u numidského krále Iuby podpory došla. Avšak vojsko spojenců bylo 6. dubna r. 46 př. Kr. blíže Thapsu od Caesara na hlavu poraženo, načež vůdcové buď sami se usmrtili aneb unikli do Hispanie. Numidie stala se provincií římskou. Válka tato popsána byla ve zvláštním spise zvaném bellum Aficae; události vypravovány jsou v pořádku chronologickém, mluva je rozvláčná a nedbalá, majíc mnohé vady a vazby vulgární. Dílo to přičítáno bylo zhusta Caesarovi, ale pochází z doby pozdější děkujíc původ svůj důvěrníkům Caesarovým, kteří po smrti jeho pokládali za svou povinnost popsati i ony skutky válečné, o kterých Caesar sám zpráv nezůstavil. O spisovateli nebylo již ve starověku nic určitého známo; často pokládán za něj A. Hirtius. kterýž připojil 8. knihu k Caesarovým »Zápiskům o válce gallské«, ale sloh, výrazy a obraty, jaké nikdy u Hirtia se nevyskytují, odporují mínění tomu. Rovněž C. Oppius, spisovatel životopisu Caesarova, Cassiova a Scipiona staršího, nebyl původcem a-ké v-ky, neboť zračí se v ní mnohem nižší stupeň vzdělání, nežli u Oppia předpokládati nutno. Nejspíše pochází dílo to od některého podřízeného důstojníka, který účastniv se války té složil potom paměti své k vyzvání nejspíše Hirtiovu, jenž pak vylíčení jeho při pracích svých užiti hodlal.