Ottův slovník naučný/Admirální rada

Údaje o textu
Titulek: Admirální rada
Autor: Josef Trakal
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 219. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Admirální rada nazývá se v některých státech poradní orgán nejvyšší správy námořní či admirality. Nejstarší instituce toho druhu (z XIII. stol.) jsou v Anglii a ve Francii. V Anglii měla a. r. až do r. 1511 dohled nad loďstvem anglickým vůbec. Jindřich VIII. zřídil pro správu pouze válečného námořnictva úřad lorda vrchního admirála (Lord High Admiral), jenž později opět neobsazováním zanikl. Působnost úřadu toho přešla jednak na a. r-u, jednak na a. soud. Základní ustanovení o a. r-ě obsahuje ordonnance z r. 1611. Hlavní přeměny novější jsou z r. 1829 a 1831. Plný názeva. r-y jest Comissioners for executing the office of the Lord High Admiral of the united kingdom of Great Britain and Ireland, či zkrátka Board of Lords Comissioners of the Admiralty. Působnost její objímá vrchní správu válečného námořnictví, a není tedy ona jen orgánem poradním. A. r. složena jest z »prvního lorda admirality«, jenž jest náčelníkem jejím a spolu členem ministerstva, a ze čtyř t. zv. Lords Comissioners, z nichž každému přísluší jistý obor námořní správy, a ze dvou sekretářů. Členové tito mění se se změnami vlády a jsou rukou společnou a nerozdílnou ve věcech námořní správy ústavně zodpovědni. A. r-ě přidruženy jsou stálé, při změnách vlády se neměnící orgány výkonné (dozorce námořní, oddělení účetní, zásobní a skladní, kommissař zdravotní, ředitel prací námořských a ředitel dopravy). Ve Francii byla a. r. (conseil d'amirauté) původně soudní dvůr pro spory vzešlé z plavby a z obchodu námořského. Zrušena byvši r. 1791 objevuje se opět od r. 1824. Posledně byla upravena dekretem ze dne 23. říj. 1871. Ukolem jejím jest podávati dobrozdání ve všech oborech námořní správy a správy osad a sestavovati tabulky pro služební postup námořnictva. Předsedou a. r-y jest ministr námořnictva. Dále náleží k ní 8 členů titulárních s rozhodným hlasem a 2 členové příručí s poradním hlasem a tajemník. Členové jmenováni jsou na 3 léta. Vedlé a. r-y jest pro sporné otázky práva mezinárodního, občanského a trestního, pokud se týkají správy námořní, zřízen poradní výbor ve věcech sporných (comité consultatif du contentieux), a pro spory o válečnou kořist rada kořistná (conseil des prises). Ruská a. r. byla zřízena r. 1827 na místě admirálního kollegia (v. t.) . Její složení bylo změněno r. 1836 dle vzoru rady pro vojsko pěší a znova r. 1860. Dle tohoto posledního upravení jest předsedou a. r-y generáladmirál, zástupcem jeho pak ministr námořnictva. Stálé členy jmenuje vláda. Úkolem a. r-y jest podávati dobrozdání a návrhy ve věcech zákonodárství a správy námořní. Německá a. r. (Admiralitätsrath) jest poradní orgán admirality v závažných otázkách organisace a techniky námořní. Skládá se ze členův admirality a jiných důstojníků, úředníkův a techniků námořních, které jmenuje náčelník admirality. V Rakousku není a. r. poradní orgán nejvyšší správy námořní, nýbrž přístavního admiralátu v Pulji a skládá se z přístavního admirála jako předsedy, z velitele přístavu, velitele arsenálu námořního a jiných, zvlášť od případu k případu přibíraných orgánů. Tkl.