Ottův slovník naučný/Acontius

Údaje o textu
Titulek: Acontius
Autor: Josef Durdík, František Brábek
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 134–135. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Acontius (Aconzio): 1) Jakub, nar. v Tridentě žil v XVI. věku, jeden z četných, ale méně známých spisovatelů filosofických oné doby přechodní; přestoupil k protestantismu a opustiv vlasť zdržoval se v rozličných městech západní Evropy, konečně v Anglii, kdež královna Eliška jemu jakožto inženýru plat vykázala, an byl napsal dílo, jak opevňovati města (Ars muniendorum oppidorum). Theologický spis jeho jest: Stratagematum Satanae libri octo (v Basileji 1565), v němž horlí pro sjednocení různých církví křesťanských na základě nejširší svobody. Z ostatních pokusů jakožto znamenitější uvádějí se předně list, jejž napsal k příteli svému Janu Wolfovi v Curychu o vydávání knih: De ratione librorum edendorum (z Londýna 1562), a pak logické pojednání: De methodo, hoc est de investigandarum tradendarumque artium ac scientiarum ratione (v Basileji 1558), kdež už v nápise samém logika vymezuje se jakožto návod hledati a vykládati pravdu. Celkem methoda mathematická jest i A-iovi ideálem v té věci. Někteří knihu zrovna přirovnávají Descartesově Rozpravě o methodě; jisto jest, že jej sluší považovati za jednoho z předchůdců filosofie novověké. Více o něm viz ve Franckově Slovníce nauk filosofických, kdež i jiné prameny o životě jeho udány jsou. Dd.

2) Štěpán A. (Kővér), biskup arménský, * 1740 v Sz. Miklósi v Sedmihradsku, † v Benátkách vlaských r. 1824. Napsal jazykem arménským veliké rhétorické dílo a všeobecný zeměpis, jehož vyšlo 11 dílů. Bbk.