Ottův slovník naučný/Accusatio

Údaje o textu
Titulek: Accusatio
Autor: Jaromír Čelakovský
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha : J. Otto, 1888. S. 120. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Accusatio (lat.), obžaloba, dávání viny, obvinění určité osoby z trestného skutku. V středověkých právních pramenech užívá se výrazu toho dosti zhusta též pro žaloby ve věcech soukromého práva. Odtud žalobce zove se accusans neb accusator a obžalovaný accusatus. Následkem recepce římského práva začalo se v rozepřích civilních užívati skoro výhradně výrazův actio (žaloba, půhon), actor (původ) a reus (pohnaný). JČ.