Ottův slovník naučný/Čechy/Mineralogie

Údaje o textu
Titulek: Čechy (Mineralogie)
Autor: Karel Vrba
Zdroj: Ottův slovník naučný. Šestý díl. Praha : J. Otto, 1893. S. 35–36. Dostupné online
Licence: PD old 70

Č. zaujímají bohatstvím nerostenstva nejen mezi ostatními zeměmi říše Rakouské, nýbrž celé téměř Evropy místo vynikající; velký počet nerostů českých (skoro 400), zvláště pak velká řada krásných a vzácných, z části výhradně zemi České vlastních minerálů, činí zemi tuto pro mineraloga velezajímavou. Většina nerostů českých vyskytuje se na žilách rudních i odkryta čilým průmyslem hornickým, v Čechách následkem četných a bohatých ložisek rud již záhy kvetoucím. Podobně poznáno při těžení různých užitečných minerálův a hornin k účelům technickým, zvláště ve značně rozšířených prahorách, jakož i v jiných útvarech množství zajímavých minerálů buď na ložisku původním nebo druhotném.

Nejbohatším nalezištěm minerálů českých jsou proslulé doly jáchymovské, kdež 98 různých minerálů dosud poznáno bylo. Z těchto buďtež zde co nejdůležitější uvedeny: ryzí stříbro, bohatý argentit a často krásně krystalované proustit, pyrargyrit, stefanit a polybasit, hojný jest též ryzí arsen a vismut, uraninit, smaltin, erythrin, nickelin, chloanthit, arsenopyrit a j. Z mineralogických vzácností nalezeny na žilách jáchymovských: akanthit, argentopyrit, eliasit, frieseit, gummit, johannit, isoklas, medjidit, paterait, rittingerit, schreckingerit, sternbergit, tennantit, uranothallit a m. j. Vedlé Jáchymova honosí se Příbram značným bohatstvím nerostů, jichž z tohoto místa přes 80 pozorováno. Hlavním minerálem příbramským jest stříbronosný galenit, který mohutné žíly tvoří; dále sluší uvésti: stříbro, obyčejně vláskovité nebo jako nálet, argentit, proustit, pyrargyrit, stefanit, polybasit, bournonit, boulangerit, jamesonit, tetraedrit. Mezi nekovovými minerály prvé místo zaujímají baryty vývoje velmi rozmanitého i barvy různé a sametka, pravé to zvláštnosti příbramské, které ve všech sbírkách se nalézají; dále cerussit, pyromorfit, wulfenit, calcit, dolomit a mn. j. Mezi vzácnosti příbramské náleží cronstedtit, zde r. 1817 odkrytý a toliko jen ještě u Kutné Hory a v Cornwallu se objevující, dále pyrostilpnit, miargyrit, diaforit, antimon ryzí, valentinit, apatit, malachit, azurit a j. Za podobných poměrů, jako u Jáchymova, druhdy těženo u Abertan, Hrobu, Michelsberka, Mikulova a Výprt; z nalezišť těchto jen nečetné minerály ve sbírkách zachovány. Totéž platí o ložiskách okolí táborského, Něm. Brodu a Budějovic, jakož i o bohatých žilách kutnohorských, kde v době nejnovější opět s prací započato a leštěnec olověný, stříbrem bohatý, kyzy železné, blejno zinkové a vzácný cronstedtit byl nalezen. Překrásné krystalované minerály z dob minulých nacházejí se ve sbírkách z Ratibořic a Mladé Vožice; jsou to zvlátě pyrargyrit, stefanit, galenit, sfalerit, tetraedrit, chalkopyrit, křišťál a j. Velký počet žil galenitových prostupuje prahorními břidlicemi okolí stříbrského, kdež se na mnohých místech doluje a četné minerály, zvláště olovnaté nacházejí; jsou to galenit, cerussit, pyromorfit, vedlé těchto pak hojně křemen a baryt. Na zlato dolováno u Jílového až do doby nejnovější, dříve též u Kašperských Hor a u Sušice; ložiska antimonová v okolí Krásné Hory skýtají vedlé antimonitu též ryzí antimon a zlato. V českém Rudohoří nachází se cínovec u Cinvaldu, Slavkova a Krupky; s ním pospolu fluorit, apatit, topas, pyknit, volframit, scheelit, stolzit, chalkopyrit, arsenopyrit, beryll, turmalín, slída uranová, vismut atd. Rudy měděné, zvlášť azurit, malachit a chrysokola nacházejí se v malém množství u Roketnice a u Českého Brodu; u Voděrad nedaleko Černého Kostelce nalezen pěkný bornit. Četná jsou ložiska rud železných a manganových v okolí Blatna a Přísečnice, zvláště pak ložiska haematitová a limonitová v okolí Berouna, Rokycan a Komárova. V rudách železných a v horninách sousedních jsou na četných místech v puklinách a v dutinách různé minerály vyloučeny; tak na Jedové Hoře rumělka, rtuť, kalomel s překrásnými krystaly barytu, u sv. Dobrotivé kakoxen; u Zaječova sfaerit, barrandit a wavellit, oba poslední též u Třenic nedaleko Cerhovic; u Nučic a Nenačovic hlízy delveauxitu a diadochitu atd.

Četné lomy, zvláště v žulách, poskytly celou řadu vzácných minerálů, tak lomy živcové v okolí Písku a Oudraže turmalín, beryll, topas, andalusit, bertrandit, monazit, xenotim a j.; lomy u Sušice krásný růžový a modrý turmalín, lepidolith, monazit, xenotim. Ve vyvřelém horstvu českém nachází se v dutinách velké množství minerálů, zvláště odrůd křemene, opalu, uhličitanův a zeolithů, jako chabacit, thomsonit, natrolith, apofyllit, analcim, phillipsit a j. Z náplavu v mnohých krajinách Čech ryžováno druhdy zlato; z drahokamů na druhotném ložisku na jizerských lukách safír, pleonast, spinel, cirkon uveden budiž, které se též u Dlažkovic, Třebivlic, Podsedic s českým granátem pospolu nacházejí.

Č. jsou bohaté minerálním uhlím; uhlí černé vyskytuje se v pánvích: radnické, merklínské, plzeňské, manětínské, mirošovské, rakovnické, kladenské, žacléřsko-valdenburské; uhlí hnědé v pánvích: chebské, falknovské a žatecko-litoměřické. Tuha nachází se na mnohých místech v prahorních vápencích na Šumavě, tak u Mokré, Černé, u Čachrova a j. Vr.