Oblastní plány rozvoje lesů

Údaje o textu
Titulek: Oblastní plány rozvoje lesů
Autor: CHYBA: {{Textinfo}} — Chybí hodnota parametru „AUTOR“ (autor díla)
Zdroj: www.uhul.cz[red 1]
Licence: PD CZ
Související články ve Wikipedii:
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů

OBLASTNÍ PLÁNY ROZVOJE LESŮ - OPRL

Oblastní plány rozvoje lesů jsou dílem definujícím zásady hospodaření v lesích dle přírodních lesních oblastí České republiky.

Oblastní plány rozvoje lesů jsou legislativně zakotveny v lesním zákoně č.289/1995 Sb. §23 a Vyhlášce Mze č. 83/1996 Sb. o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů.

Oblastní plány rozvoje lesů obsahují souhrnné údaje o stavu lesů, potřebách plnění funkcí lesů jako veřejného zájmu a doporučení o způsobech hospodaření v ekosystémovém pojetí. Vycházejí z principu trvale udržitelného obhospodařování lesů. Vytvářejí předpoklady pro minimalizaci střetu mezi celospolečenskými zájmy a zájmy jednotlivých vlastníků lesů.

Oblastní plány rozvoje lesů jsou metodickým nástrojem státní lesnické politiky. Slouží jako podpora pro rozhodování orgánů státní správy. Tvoří podklad pro vypracování lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov.

Data Oblastních plánů rozvoje lesů poskytuje Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem (ÚHÚL) prostřednictvím Informačního a datového centra (IDC). Aktuální pravidla pro poskytování dat jsou umístěny na Internetu: www.uhul.cz.

OBSAH OBLASTNÍCH PLÁNŮ ROZVOJE LESŮ

  • Textová část

rámcové stanovení funkčního potenciálu - produkční, mimoprodukční (voda, půda, rekreace, genofond, ochrana přírody) - přehled veřejných zájmů (kategorizace) a výhled vývoje - přehled překryvu účelovosti lesů - priority funkcí - siřely zájmů - rozbor přírodních podmínek - rozbor ohrožení imisemi a dalšími škodlivými činitel - základní hospodářská doporučení pro hospodářské soubory -návrh dlouhodobých opatření ochrany lesa včetně schválených územních systémů ekologické stability - návrh využití nepůvodních dřevin - údaje o stavu lesa (rozbor platných lesních hospodářských plánů) včetně historického vývoje hospodaření - návrh optimalizace dopravního zpřístupnění a limitujících těžebně-dopravních technologií.

  • Grafické a tabelární přehledy.
  • Digitální a analogové mapy (1 : 10 000 - 50 000)

přehledová mapa lesních oblastí, typologická mapa, mapa lesních vegetačních stupňů, mapa cílového hospodářství, mapa dlouhodobých opatření ochrany lesů, mapa funkčního potenciálu lesů, dopravní mapa, mapa deklarovaných funkcí lesa, mapa územního systému ekologické stability.

  • Výsledná doporučení a závěry.
  • Technická zpráva.
  • Doklady o rozhodnutí o kategorizaci lesů.


Redakční poznámky

Toto jsou redakční poznámky projektu Wikizdroje, které se v původním textu nenacházejí.

  1. Zde i zřizovací listina Ministerstva zemědělství pro ústav.