Údaje o textu
Titulek: Na lože jdouce
Podtitulek: Písně večerní
Autor: CHYBA: {{Textinfo}} — Chybí hodnota parametru „AUTOR“ (autor díla)
Zdroj:
 • HOLAN ROVENSKÝ, VÁCLAV KAREL. Capella regia musicalis. Staré Město pražské: Jiří Laboun, 1693. S. VIII na konci. Dostupné online.
 • BOŽAN, JAN JOSEF. Slaviček rájský. Hradec Králové: Václav Tybéla, 1719. S. 534. Dostupné online.
Vydáno: 1693
Licence: PD old 140
Související: Capella regia musicalis

\new Score \with {\remove "Bar_number_engraver"} <<
 \new Voice = "C.I." \relative f' {
 \hide Staff.BarLine
 \clef "petrucci-c1"
 \key f \major
 \time 2/2 f2 g4 a bes2 a
 \hide Staff.TimeSignature
 \time 3/2 g2 g4 fis2 g4
 \time 2/2 a2 g bes a4 bes g2 c
 \time 3/2 a2 f4 bes2 a4
 \time 2/2 g2 f c' c4 bes a2 g
 \time 3/2 f f4 bes2 a4
 \time 2/2 g2 g bes2 a4 a g2 f
 }
 \new Lyrics \lyricsto "C.I." {
  Na lo -- že jdou -- ce to -- běť se mo -- dlí -- me
  již se kla -- dou -- ce, Pa -- ne náš pro -- sí -- me
  v_po -- ko -- ji spá -- ti dej od -- po -- čí -- va -- ti
  ve zdra -- ví vstá -- ti.
 }
\new Staff = "B.C."
\context Staff = "B.C." \relative f {
 \hide Staff.BarLine
 \clef "mensural-f"
 \key f \major
 \time 2/2 f2 c4 a g2 d'
 \hide Staff.TimeSignature
 \time 3/2 es c4 d2 es4
 \time 2/2 d2 g, g f4 g c2 a
 \time 3/2 f bes4 g2 a8( bes)
 \time 2/2 c2 f, f f4 g( a) bes c2
 \time 3/2 d d4 g,2 a8( bes)
 \time 2/2 c2 c g a4 bes c2 f,
 }
>>

Na lože jdouce,
toběť se modlíme,
již se kladouce,
Pane náš, prosíme,
v pokoji spáti,
dej odpočívati,
ve zdraví vstáti.

Ďábly proklaté
rač od nás zahnati,
anjely svaté
k ostíhání dáti,
dobrá myšlení
a čistá kochání
dej nám ve spaní.

Dejž v samém sobě,
pokojně usnouti,
vždycky o tobě
anjelská vnuknutí,
ať což činíme,
bdíme nebo spíme,
vždy tě chválíme.

Chvála buď tobě,
Pane, Králi věků,
přijmiž ji k sobě
od svých služebníkův,
i od nás hříšných,
bídných a nehodných,
shlaď všeliký hřích.