Naše písně/Ovčáci, pasáci

Údaje o textu
Titulek: Ovčáci, pasáci
Autor:
Krátký popis: lidová píseň s houslovým doprovodem
Zdroj: VOREL, Antonín. Naše písně. Brno : Besední dům, 1912. Číslo 30, s. 30.  
Licence: PD traditional
PD old 70
Související: Ovčáci čtveráci

\header {tagline = ##f}
\score {
<<
\new Lyrics = cOne {s1}
\relative g' {
 \key g \major
 \time 2/4
 \tempo 4 = 108
 \autoBeamOff
 R2*4
 <<
 \new Voice = cOne { \voiceOne
  g4^\< b d^\! r g, b d r
  <b g>8_. <b g>_. <a fis>_. <b g>_. <c a>4_. <a fis>_.
  <b g>8_. <b g>_. <a fis>_. <b g>_. <c e,>4 <a e>
  <b d,> <a c,> <g b,>
 }
 \new Voice = cTwo { \voiceTwo
  r2 g,4_\p b d r d fis8_\< a
  r2_\! d,8 d d c
  b4 d a8 a b c
  d4 d g,
 }
 >>
 \oneVoice r
 \bar "|."
 }
\new Lyrics \lyricsto cTwo {
Ov -- čá -- ci, pa -- sá -- ci,
vy jste na -- ši vi -- čku,
čo -- čo -- vi -- čku vy -- pá -- sli.
}
\relative g' {
 \key g \major
 \time 2/4
 <g b,>4^>_. <b d, g,>^>_. <d d,>2^>^\f
 <d, a>4_\p <d b> <d c>2^>_\> <g b,>_\!
 <b g,> <d d,>
 <<
 { \voiceOne fis } \new Voice { \voiceTwo a,4( c) }
 >>
 <b g'>8^. <b d>4^>( <b g>8) <a d,>_. <b g>_. <c a>4_>
 <b g>8_. <d( d,>4_> <b) d,>8_. <c e,>_. <a c,>4(_> <c e,>8)_.
 <d d,>4_. <fis a, d,>_. <g b, d, g,>2
 \oneVoice
}
\context Lyrics = cOne \lyricsto cOne {
Ov -- čá -- ci, pa -- sá -- ci,
vy jste na -- ši vi -- čku,
na -- ši čo -- čo -- vi -- čku
vy -- pá -- sli.
}
>>
}

1. Ovčáci, pasáci,
vy jste naši vičku,
naši čočovičku
vypásli!

2. Oj, ty lžeš, co můžeš,
nebyla to vička,
ani čočovička,
byl oves.