Naše písně/Kolem našich oken, tam teče voda dobrá

Údaje o textu
Titulek: Kolem našich oken, tam teče voda dobrá
Autor:
Zdroj: VOREL, Antonín. Naše písně. Brno : Besední dům, 1912. Číslo 47, s. 45.  
Licence: PD traditional
PD old 70

<<
\relative g' {
 \key g \major
 \time 2/4
 \tempo 4 = 120
 \autoBeamOff
 R2*4
 \repeat volta 2 {
  g8 a b c d4 b d d8 d a b c b
  c b a g fis4 d a'4. g8 a b c b
  c b a g fis4 d a'4. g8 c b a4 g2
  R2*6
  }
 }
\addlyrics {
 Ko -- lem na -- šich o -- ken,
 tam te -- če vo -- da do -- brá,
 na -- poj mně dce -- re -- čko,
 na -- poj mé -- ho ko -- ňa.
 na -- poj mně dce -- re -- čko,
 na -- poj mé -- ho ko -- ňa.
 }
\relative g' {
 \key g \major
 \time 2/4
 <b d, g,>8_.\downbow r <b d, g,>4_>\downbow <g b,>8_.( <a d,>_.) <b g>_. <c a>_. <d b>4 <b g,> <d b g,>2
 <b g>4_> <a d,>_> <g b,>8_. <a d,>_. <b g>_. <c a>_. <d b>4 <g b,> <a, d,> <g b,>
 <fis a,>8_. <g b,>_. <a d,>_. <b d,>_. <c d,>4 <d fis,> <c d,>8_. <b d,>_. <a d,>_. <b d,>_. <a d,>4 <g b,>
 <fis a,>8_. <g b,>_. <a d,>_. <b d,>_. <c d,>4 <fis, a,>
 <a d,>8_. <b d,>_. <c d,>_. <b d,>_. <e d,>_. <d d,>_. <c d,>4 <b d, g,>2
 <d fis,>16 a fis a <d fis,>8( <e a,>_. <fis d>)^. <fis d>4)^\trill <e a,>8(^. <a fis>)^. <a fis>16( <b fis> <a fis>8) <g d>(^.
 <fis d>)^. <fis d> <e a,>4(^- <d fis,>8)_. <d fis>4 <cis e,>8 <d d,>4 <d d,>8 r
 }
>>

1. Kolem našich oken,
tam teče voda dobrá,
napoj mně dcerečko,
napoj mého koňa.

2. Jak ho mám napojit,
když tu není vodičky,
když všecku vypily
ty naš husičky.

3. Haj, husičky, haj, haj,
nekalte té vodičky,
aby napojila
dceruška koníčky.