Národní listy/1867/150/Zprávy domácí

Údaje o textu
Titulek: Zprávy domácí
Autor: neuveden
Krátký popis: Další zprávy o slavnosti provázející převoz korunovačních klenotů z Vídně do Prahy; různé domácí zprávy.
Zdroj: Národní listy, ročník VII, číslo 150. S. 2–3. Dostupné online.
Vydáno: 31. srpna 1867
Licence: PD anon 70

K slavnosti uvítání koruny svatováclavské a odznaků korunovačních dodáváme zde ještě některé podrobnosti o přenešení koruny z chrámu svatovítského do archivu svatováclavského, kde prozatímně uložena zůstane.

Korunovační klenoty byly v chrámě svatého Víta až do 6. hodiny vystaveny. Nával obecenstva kteréž drahocenný poklad historický viděti chtělo, byl po celý den nesmírný, tak že když o půl šesté večer chrám měl vyklizen býti, aby koruna s náležitými obřady do svatováclavského archivu přenešena býti měla, stálo to veliké úsilí a namáhání, aby lid k odchodu z kostela pohnouti se dal.

Zástupy obkličující oltář strhly věnce, jimiž oltář ozdoben byl a tu nastala všeobecná dračka, neboť každý chtěl uloviti alespoň lísteček sobě na památku tohoto vážného a slavného dne. Hodnostáři a funkcionáři, kteří při přenešení koruny opět úřadovati měli, shromáždili se v sakristii a vyšli o 6. hodině k oltáři sv. Víta. Členové zemského výboru dr. Sladkovský, prof. Schrott, rytíř Kopec a dr. Lumbe předstoupili před oltář a ujali se zase skříně s klenoty, načež celý průvod se hnul od oltáře při zvucích hymny, kterou hrál hudební sbor ostrostřelecký a ubíral se z chrámu v následujícím pořádku: V popředí kráčel radní hejtman, za ním koruna byla nešena s odznaky královskými, pak následovali kardinal arcibiskup, náměstník zemský maršálek Adolf Auersperg biskup Krejčí, rytíř Bohuš z Otěšic, dr. Bělský a členové zemského výboru hr. Z. Thun, dr. Schmeykal a dr. Rieger, konečně p. Rottký, tajemník náměstnického předsednictví s listinou o přijetí klenotů. Průvod kráčel skrze královskou modlitebnu a chodbu chrámovní, pak skrze sál Vladislavský do korunního archivu, kde skříň s korunou a odznaky uložena a podle předpisu královskými klíčníky sedmeronásobnou pečetí opatřena jest. —

Zápisník o přijetí klenotů podepsali sedm klíčníků královských totiž jeho Em. kardinal Schwarzenberg, náměstník baron Kellersperg, zemský maršálek Ad. Auersperg biskup Krejčí (za kapitolu chrámovní), purkmistr dr. Bělský, hr. Z. Thun (za zemský výbor) a rytíř Bohuš (za rytíře Bergenthala), dále členové deputací a zapisovatelé náměstnický předseda M. Rottký a rada zemského výboru Otokar Schmidt.

Tím byly obřady slavnostního přenešení koruny svatováclavské o 7. hodině večer ukončeny, načež hodnostáři a obřadníci slavností domů se rozešli a setnina sboru ostrostřeleckého, která na hradě stráž vykonávala, navrátila se s hudbou nazpátek na Staré město.

Mezi deputacemi, které do Prahy k slavnosti uvítání koruny svatováclavské přibyly, byla také deputace okresního zastupitelstva velvarského.

Připomenouti musíme ještě také velmi dobrý a milý dojem, jaký působilo české velení u sboru městské pěchoty na veškeré obecenstvo. V den slavnosti koruny české velel praporník p. Klenka celému praporu městské pěchoty poprvé česky. Velení české vydařilo se velmi dobře a dokázalo takto veškerou lichost rozličných námitek, které po tak dlouhou dobu proti zavedení českého velení přednášeny byly.

Obecenstvo naše, jež vždy se osvědčuje uznalým za každý pokrok, jejž pozoruje, provolávalo jak sboru městské pěchoty tak i praporníku téže p. rytíři Klenkovi z Vlastimilu hlučnou „Slávu.“

Při obřadech v chrámu Mikulašském přítomni též byli: hrabě Ervín Schönborn, v uniformě tajného rady, a Hanuš hr. Kolovrat, v uniformě stavovské.

Zprávy o slavnostech korunních konaných po vlastech českomoravských došly nás během včerejšího dne opět: z Mělníka, z Písku, z Rokycan, z Dobříše, ze Zbirova, z Dačic, z Kornouzu, z České Třebové, z Přelouče, z Ouval, z Nasavrch, z Lochovic, z Vysokého pod Krkonoší, z Mnichova Hradiště, ze Staré Boleslavi, z Jílového, z Ostročina u Berouna, z Mnišku, z Říčan, z Kladna, z Rychnova nad Kněžnou, z Nechanic, z Nového Města n. Metují, z Kouřími, z Chrudimi, z Tuřan u Slaného, z Peruce, ze Slavětína nad Oharkou, od Blaníku, z Chocně, z Oustí n. Orlicí, z Rychmburku, z Dolního Bousova, z Heřmanova Městce, z Jilemnice, z Libáňska; z Kostelce u Náchoda, z Počátek u Chotěboře, z Heřmanic u Lanškrouna, pak z Moravy: od sv. Kopečka, ze Slavkova a z Hané. — Bude nám snad již zejtra lze, abychom uveřejnili veškeré tyto zvěsti radostné.

Rozsekané — „Urá! Stavitel zdejší p. H. za příčinou korunní slavnosti pražské dal na Žižkově postavit z fošen přes 3 sáhy vysokých sdělaný nápis „Urá.“ Fošny byly silně dehtem napuštěny, takže by byly hořely po celou noc. Však nežli uhodil soumrak slezli statečně Žižkova dva c. k. četníci, dva tajní a kterýs úřadník c. k. policie a vyptavše se, kdo to postaviti kázal, dali si přinést sekery a pustili se v potu tváře do sekernictví. Tloukli do fošen tak dlouho až všechno rozbili a zmařili. Pak s hrdým vědomím, že zničili zase kus nebezpečné myšlenky vraceli se dolů. Jak vyhlíželi při tom mazání se s dehtem?

Čeští dělníci. Majitel továrny strojnické v Karlíně p. Rustou nechtěl dne 29. dělnictvo své propustit ku slavnosti korunní. Dělníci ale neptali se, nýbrž prostě všickni do jednoho místo do díla šli na slavnost. Strojníci přišedší a vidouce továrnu prázdnou obrátili se a šli také na slavnost. — Pan Rustou může o tom přemýšlet. — Na Smíchově továrník Porges také ani jediného dělníka nedovolil ku slavnosti.

Výsada. C. k. ministerstvo obchodu a národního hospodářství, pak kr. uherské ministerstvo obchodu, průmyslu a rolnictví udělilo plzeňskému továrníku hlíněného zboží p. Tom. Khürymu, jehož výrobky v pařížské výstavě vyznamenány byly stříbrnou medailí, výnosem vys. c. k. místodržitelství ze dne 20. srpna t. r. výsadu „na vynález zvláštního spůsobu, jímž možno vpáliti barvy všeho druhu na kamna z obyčejné hlíny hrnčířské.“ Ve skladě p. Khüryho spatřiti lze několik kamen, jež tímto spůsobem jsouce ozdobeny, neobyčejnou živostí a čistotou barev se vyznamenávají.

Návrat českých vystěhovalcův z Ameriky, jak jednotlivcův, tak celých rodin stále se zmahá; každý den ubírá se několik lidí z Ameriky přes Prahu do domova zpět; jsouť úplně sedraní a ochuzeni, někteří přicházejí pěšky až z Brému. Předevčírem vrátil se z Ameriky obuvník z okolí pardubického, který zanechav zde svou rodinu dal se do Ameriky vylákati. Nenašed tam práci byl rád, že kapitán lodi jej zpět převezl, začež ovšem mu na lodi těžkou práci vykonávati musel. Zkušenost jeho stála ho však 500 zl. Dle udání jeho není pro obuvníky v Americe místa, neboť práce obuvnická koná se tam fabričně.

Zatčeni proto, že mluvili vlasky. Že c. k. tajná policie zdejší nevyznamenává se ani důvtipem ani taktem ví se vůbec již ode dávna, že ale schopna jest i takové kocourkiady, aby zatýkala na veřejné ulici lidi jen proto, že tito mluví jiným jazykem, než kterému ten který tajný na vojně se byl naučil, víme teprv od včerejška. Zatknulť předevčírem c. k. tajný policista K. v Lodní ulici na Malé straně dva úřadníky asekurační a paničku jednoho z nich skutečně jen proto, že se spolu bavili po — vlasku! (Panička je totiž rodilá Vlaška a mluví nejraději jazykem svým mateřským.) Když přivedl je na strážnici malostranskou a tu se zjistilo kdo zatčení jsou, nejapný pochop vymlouval se, že prý se mu zdáli podezřelými co kapesní zloději! Rozumí se, že ihned byli propuštěni na svobodu.

Sběh lidí před umrlčí komorou. Veřejné mínění dávno již prohlásilo, aby odstraněna byla umrlčí komora u sv. Haštala, jež v této lidnaté části města je pravým morem na zdraví vůkolního obyvatelstva. Za doby cholery měla umrlčí komora již na mále, ale cholera pominula, vyšetřování komise zdravotní nebylo ještě ukončeno — a umrlčí komora podnes je výmluvný pomníkem naší zdravotní policie. Tyto dny ponechána byla v komoře této mrtvola celé čtyry dny a při otevřených oknech umrlčí komory rozšiřovala takové miasmy, že lid z vůkolí se sbíhal a veřejně reptal. Následkem toho byla mrtvola v brzce odstraněna. Bylo by věru přáti, aby včerejší udalost před umrlčí komorou u sv. Haštala uvedla zdravotní tuto záležitost z archivu na pole správní činnosti samosprávných našich orgánův.

Do Ameriky odjelo včera večer 9 rodin 47 hlav a sice z obcí: Křenovic okresu píseckého, Noskova a Oberswitte okresu mladovožického, z Telecí okresu polického, z Hněvkovic a Zabřídovic okresu královického, ze Sokolče okresu poděbradského, pak z Moravy ze Setína a Johanova okresu velkomezeříckého.

Na dostavení chrámu sv. Vítského vybírány jsou předevčírem při východu z chrámu toho dobrovolné příspěvky, sbírka ta vynesla přes 200 zl.

Z Karlína. Seznamy voličův k volbám do okresního zastupitelstva karlínského jsou již od 29. srpna t. r. a zůstanou po čtyry neděle na okresním úřadě karlínském vyloženy. Lhůta k podání námitek jde od 10. do 18. září.

Opravy. Nedopatřením vypuštěno ze včerejší zprávy o cestě koruny po Moravě při uvedení městýse Podivína jmeno Kosmas. — Tolikéž chybně vytištěn nápis latinský „Hic est spina de corona Domini“, což tímto opravuje se.